hemsirelik bakim yönetimi

1.hafta ünite Sonu sorular
1. Hemsirelikte taksonomin yararı nedir?
a. Hemşirelerin hastalıkların tıbbi boyutunu anlamalarına yardımcı olur
**b. Bakıma standardizasyon sağlar
c. Hemşirenin kurumlar arası geçişinde hasta bakımı işini kolaylaştırır
d. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişim ağı oluşturur
e. Hastaların tüm sağlık kurumlarındaki tedavileri karşılaştırılabilecektir.

2.Hemsirelik Girisimleri Sınıflamasının kullanılmadığı alan hangisidir?
a. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları bağımsız girişimler
b. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları ortak girişimler
c. Evde bakım ortamları
d. Kronik bakım
**e. Tıbbi tedavi

3.Hangisi hemsirelik sonuçları sınıflaması alanlarından değildir?
a. Fonksiyonel sağlık
b. Psikososyal sağlık
c. Aile Sağlığı
**d. Sağlık Sistemi
e. Algılanan Sağlık

4. Asağıdakilerden hangisi Gordon’ın fonksiyonel sağlık örüntülerindendir?
a. İletişim Örüntüsü
**b. Aktivite egzersiz örüntüsü
c. Ölüm örüntüsü
d. Çalışma ve eğlenme örüntüsü
e. Beden ısısının kontrolü örüntüsü

1. HAFTA ÖGRENCiLERiN HAZIRLADIKLARI SORULAR
5.İnsan yaşamında taksonomi neden önemlidir?
a) İnsanın içinde yaşadığı dünyayı tanımasını sağlar.
b) İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için yöntem sağlar.
c)Sistematik ve ekonomik biçimde bilgi sağlar.
d) Bilgi içinde farklılıkları ilişkileri tanımlar.
**e) hepsi

6.Aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisi yanlıştır?
a) Mevcut tanılar
b) Risk tanıları
c) Sendrom tanıları
**d)Kötülük hali tanıları
e)Hiçbiri

7.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik girişimleri sınıflarının amaçlarındandır?
a) Hemşirelerin sağlık bakımına katkılarının görünürlüğünü sağlamak.
b) Hemşireler tarafından sağlanan hizmetlerin maliyetini saptamak
c) Bakımın en üst düzeyde devamlılığını sağlamak
**d) Hepsi
e)Hiçbiri

8.Hemşirelik taksonomisinin tarihsel süreci ne zaman başlamıştır?
a)1845
**b)1857
c)1865
d)1900
e)1905

9.Bir hastalığın,tanı işleminin ya da tedavinin komplikasyonu olarak oluşan ve ekibin diğer üyeleri ile önlenebilen,hafifletilebilen ya da çözümlenebilen probleme ne denir?
a)Hemşirelik tanısı
b)Tıbbi tanı
**c)Ortak tanı
d)Bağımsız hemşirelik yaklaşımı
e) Bağımlı hemşirelik yaklaşımı

10.Hemşirelik girişimi sınıflaması nerelerde kullanılır?
a)Bakım planları
b)Hemşirelik bilgi sistemlerinde
c)Hizmet içi eğitim programlarında
d)Hemşirelik eğitim programlarında
**e)Hepsi

11.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sonuçları sınıflamasının önemi değildir?
**a)Belirli populasyonlar için risk faktörlerinin belirlenmesini zorlaştırır.
b)Sonuç ölçümünde ölçek kullanılması hasta ile ilgili niceliksel bilgi ve belge sağlar.
c)Hemşireler ve diğer disiplinler tarafından kullanılabilen hasta odaklı sonuçlar tanımlar.
d)Kaynakları ayırma ,strateji seçme ,öncelikleri belirleme ve maliyet -kalite etkinlik çalışmalarına veri oluşturur.
e)Global sağlık durumu ölçümlerine göre daha spesifik sonuçlar sağlar.

1 Hangisi hemşirelik tanıları sınıflaması alanlarından değildir?
a) büyüme ve gelişme
b)rol ilişkileri
c) yaşam ilkeleri
d)psikososyal sağlık
e)eliminasyon
cevap:d

2 Sağlık durumuna yaşam süreçlerine karşı bir birey, aile ya da toplumda ortaya çıkan insan tepkilerini tanımlar?
a-mevcut tanılar
b-sendrom tanıları
c-iyilik hali tanıları
d-risk tanıları
e-ortak problemler
cvp:a

3 Aşağıdakilerden hangisi etiyolojik faktördür?
a-hırıltılı solunum
b-siyanoz
c-yapışkan balgam
d-hava yolları açıklığının yetersiz olması
e-aktivite intoleransı riski
cvp: c

4- NANDA hemşirelik tanıları sınıflamasının kullanıldığı alanlardan değildir?-
a-Klinik uygulama ve bakımın yönetimi
b-Bilgi sistemleri
c- standardize edilmiş veri tabanları
d-Hemşirelik öğretimi; öğretim kitapları, eğitim programları
e fonksiyonel sağlık
cvp e

5 Hemşirelik Girişimleri Sınıflamasının Amaçları arasında yer almaz?
a-Hemşirelerin sağlık bakımına katkılarının görünürlüğünü sağlamak.
b-Hastaların bakım ve tedavi planlarında ortak bir dil kullanımı oluşturmak.
c-Mesleki bilgi birikimini artırmak.
d-Bakımın minimal düzeyde devamlılığını sağlamak.
e-Hemşirelik bilgi sistemlerini geliştirmek.
cvp: d

6- aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Sonuçları Sınıflamasının (NOC) Amaçlarından değildir? 
a-hastanın durumundaki değişimlerin ölçülmesinde nitel bir veri sağlamak.
b- hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı veya ne kadar ulaşıldığını değerlendirmek
c-Hemşirelik hizmetlerine kanıt oluşturmak.
d-hastanın durumundaki değişimlerin ölçülmesinde nicel bir veri sağlamak.
e Sağlığı geliştirme sürdürme
cvp: e

7 aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik sonuçları sınıflamasının alanlarındandır?
a-Psiko-Sosyal sağlık
b-Diğerleri ile iletişim kurmak.
c-Aktivite/Dinlenme
d-Baş etme/Stres Toleransı
e-Kendini algılama
cvp:a

8-.Hemşirelik Sonuçları Sınıflamasının Önemi yanlış anlatılmıştır?
a-Global sağlık durumu ölçümlerine göre daha spesifik sonuçlar ve daha fazla bilgi sağlar.
b-Sonuç ölçümünde ölçek kullanılması hasta ile ilgili niceliksel bilgi ve belge sağlar.
c-Belirli popülasyonlar için risk faktörlerinin belirlenmesini kolaylaştırır.
d-Kaynakları ayırma, strateji seçme, öncelikleri belirleme ve maliyet- kalite etkinlik çalışmalarına veri oluşturur.
e-Hemşireler ve diğer disiplinler tarafından kullanılabilen hastalık odaklı sonuçları tanımlar
cvp: e hastalık degil hasta olacak

9 Sağlık durumuna yaşam süreçlerine karşı bir birey, aile ya da toplumda ortaya çıkan insan tepkilerini tanımlar.?
a- mevcut tanılar
b-risk tanıları
c-endikasyon tanıları
d-sendrom tanıları
e iyilik hali tanıları
cvp a

10Hemşirelik Sonuçlarının Taksonomik Yapısı doğru sıralanmıştır?
a-alanlar, sınıflar, sonuçlar, göstergeler ve ölçek
b alanlar, sonuçlar,sınıflar, , göstergeler ve ölçek
c sınıflar alanlar, , sonuçlar, göstergeler ve ölçek
d sınıflar, alanlar, , sonuçlar, ölçek ve göstergeler
e alanlar, sınıflar, , göstergeler , ölçek ve sonuçlar
cvp: a

11 hangisi Hemşirelik sonuçları sınıflamasının alanlarından degildir?
a- toplum sağlıgı
b-sağlık bilgisi ve davranısı
c-uzun süreli sağlık
d-fizyolojik sağlık
e-algılanan sağlık
cvp c

12- Hangisi hemşirelik tanıları sınıflaması alanlarından değildir?
a-. Sağlığı geliştirme sürdürme
b. Beslenme
c-. Aktivite/Dinlenme
d-. Bilişsel /Algısal
e. Kendini tarif etme
cvp e kendini algılama olacak

13 Hangisi hemşirelik tanıları sınıflaması alanlarından değildir?
a-. kişiler arası ilişkileri
b- Cinsellik
c- Baş etme/Stres Toleransı
d-. Güvenlik/Koruma
e-. Konfor
cvp a rol ilişkileri olacak

14- Hemşirelik Tanıları tipi degildir?
a- mevcut tanılar
b-risk tanıları
c-endikasyon tanıları
d-sendrom tanıları
e iyilik hali tanıları
cvp.c

15-hangi tanı Sağlık durumuna yaşam süreçlerine karşı bir birey, aile ya da toplumda ortaya çıkan insan tepkilerini tanımlar.?
a- mevcut tanılar
b-risk tanıları
c-endikasyon tanıları
d-sendrom tanıları
e iyilik hali tanıları
cvp :a

16-NANDA hemşirelik tanıları sınıflamasının kullanıldığı alanlardan degildir?
a-Klinik uygulama ve bakımın yönetimi
b-Bilgi sistemleri ve standardize edilmiş veri tabanları
c-Hemşirelik öğretimi; öğretim kitapları,
d-hepsi ,
e- eğitim programları
cvp d

17 Hemen hemen her zaman bir arada bulunan bir grup belirti ve bulgular hangi tanıyı anlatır?
a- mevcut tanılar
b-risk tanıları
c-endikasyon tanıları
d-sendrom tanıları
e iyilik hali tanıları
cvp.:d

18- Hemşirelik Girişimleri Sınıflamasının Amaçları arasında yer almaz?
a-Hemşirelik tedavilerinin terminolojisini standartlaştırmak ve hemşireler arasında iletişimi kolaylaştırmak.
b-Bakımın en üst düzeyde devamlılığını sağlamak.
c-hasta ve yakınlarına bakımın yönetiminde karar verme sürecini öğretmek
d-Hemşirelik uygulamaları hakkında güvenilir ve sağlam bir veri tabanı oluşturmak.
e-Hemşireler tarafından sağlanan hizmetlerin maliyetini saptamak.
Cvp:c

19-Hemşirelik girişimleri sınıflamasındaki kullandıgı alan değildir?
a-Fizyolojik: Temel karmaşık
b-güdüsel, dürtüsel
c-Güvenlik
d-Aile ,toplum sağlıgı
e-Sağlık sistemi
cvp:b davranışsal olacak

20-Taksonominin Amaçlarından degildir?
a) Dünyayı tanımak.
b) Diğerleri ile iletişim kurmak.
c) Sistemli biçimde bilgi sağlamak.
d) Bilgilerin kendi içlerinde farklılıkları, benzerlikleri ve ilişkileri olduğunu tanımlamaktır
e)dünyayı tanıyıp kendimizle ve digerleri ile iletişim kurmak
cvp.e

21-hemşirelik taksonomisi kimle başlamıştır?
a)florance nightingale ile 1850 yılında
b)viginia fry ile 1850 yılında
c)gordon ile 1961 yılında
d )florance nightingale ile 1857

……..dnandanın tanımına göre hemşirelik tanısı nedir?
-BİR BİREY ,AİLE YADA TOPLUMUN MEVCUT YA DA OLASI SAĞLIK SORUNLARINA YAŞAM SÜREÇLERİNE TEPKİLERİ HAKKINDA HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN KLİNİK BİR KARADIR
HEMŞİRELİK GRİŞİMLERİ SINIFLAMASININ TARİHÇESİ:
-NIC TARAFINDAN 1987
-ANA 1990
-ANA NIN YANINDA ICN DEHEMŞİRELİK GİRİŞİMLER SINIFLAMASININ İÇİNDE YER ALMIŞTIR
-1994 YILINDA ULUSLARARASI İNDEKSLERE GİRMİŞ
-1996 YILINDA GÜNCELLEŞMİŞTİR 
HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİM SINIFLAMASININ ÖNEMİ:
BAKIMDA STANDART DİL KULLANIMINI SAĞLAMAKTA BÖYLECE BAKIMIN YÖNETİMİNE, İLETİLMESİNE,KAYIT EDİLMESİNE VE BELGELENMESİNE OLANAK SAĞLAMAKTADIR.
HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASINDA
-7 ALAN
-30 SINIF
-514 HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ
-12000DEN FAZLA HEMŞİRELİK AKTİVİTESİ BULUNMAKTADIR
_HEMŞİRELİK SONUÇLARININ TAKSONOMİK YAPISI:
-7 ALAN
-31 SINIF
-330 SONUÇ
NANDA TARAFINDAN ONAYLANAN, FONKSİYONEL SAĞLIK ORUNTULERINE GÖRE GRUPLANDIRILMIŞ HEMŞİRELiK TANILARI…
1-Sağlığın Algılanması
2- Beslenme – Metabolik Durum
3- Boşaltım Biçimi
4- Aktivite Egzersiz Biçimi
5- Uyku-Dinlenme Biçimi
6- Bilişsel Algılama Biçimi
7-Kendini Algılama-Kavrama Biçimi
8-Rol-İlişki Biçimi
9-Cinsellik-Üreme Biçimi
10-Başetme-Stresi İle Başetme Biçimi
11-İnanç ve Değerler

1-Adaptasyon enerjisinin tamamen tükenmesiyle ölümün meydana geldiği GAS evresi hangisidir?
a-alarm reaksiyonu
b-direnç evresi
**c-tükenme evresi
d-hiçbiri

2-Organizmada iç ortamın sabitliğini sürdürme çabaları hangi sistemlerle sağlanır?
a-dolaşım sistemi
b-sindirim sistemi
c-solunum sistemi
d-sinir sistemi ve endokrin sistem
e-hepsi
doğru cevap d şıkkı

3- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTATİK MEKANİZMALARDANDIR?
a-dolaşım sistemi
b-böbrekler
c-solunum sistemi
d-endokrin bezler
e-hepsi
doğru şık e

4-Vücudun stressörler karşısında stabilitesini koruma yeteneğine ne denir?
a-adaptasyon
b-psikolojik uyum
c-allostaz
d-fizyolojik uyum
e-hepsi
doğru şık c

HAFTA DEĞERLENDiRME SORULARI
1- Asağıdakilerden hangisi homeostazi bozan durumlardandır?
a) Bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları
b) Malnütrisyon
c) Depresyon
d) Alkol-sigara
e) Hepsi

2- Asağıdakilerden hangisi homeostazise yönelik hemsirelik girisimlerindendir?
a) Sağlık eğitimi
b) Gereken tıbbi ve bakım müdahalelerinin uygulanması
c) Komplikasyonların gelismesinin önlenmesine yönelik bakım uygulamalarının yapılması
d) Bireyin bozulan denge durumuna uyum sürecinde desteklenmesi
e) Hepsi***

3- Asağıdakilerden hangisi böbreklerin homeostazisin korunmasına yönelik görevlerindendir?
a) Sodyum miktarını düzenlemek
b) Artık ürünleri atmak
c) H iyonu dengesini düzenlemek
d) Kan ve hücre dısı sıvının bilesimini düzenlemek
e) Hepsi

4- Asağıdakilerden hangisi stres durumunda ortaya çıkan sempatik sinir sistemi aktivitelerinden değildir?
a)Sempatik sinir hücrelerinin terminal uçlarından norepinefrin salgılanır.
b) Kalp hızı yavaslar ve periferik damarlarda vazodilatasyon olusur.
c) Pupiller dilate olur.
d) Kan glikozu artar.
e) Cilt soğuk, solu ve nemli olur.

5- Asağıdakilerden hangisi depresyon, irritabilite, az uyku ve otonom belirtilerin mevcut olduğu strese psikolojik yanıt dönemidir?
a) Strese akut reaksiyonlar
b) Ġntibak bozuklukları
c) Post-travmatik stres
d) Psikoz
e) Hiçbiri

6- Asağıdakilerden hangisi hastanın stresini azaltmaya yönelik hemsirelik girisimlerindendir?
a) Hastanın stresörünü tanımlamak
b) Hastanın hastalık tepkilerini anlamasına yardımcı olmak
c) Tanı, tedavi ve prognoz ile ilgili bilgiler vermek
d) Duyguları ile ilgili gerçekçi ümit verici davranıs sergilemek
e) Hepsi

7- Asağıdakilerden hangisi hosa giden aktivitelerin getirdiği yasamsal zorluklardan kaynaklanan stres çesitidir?
a) Eustress
b) Distress
c) Fitstress
d) Nonstress
e) Hiçbiri
CEVAP ANAHTARI
1. E
2. E
3. E
4. B
5. B
6. E
7. A

1-organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan ve bireyin fizyolojik ve psikolojik dengesini tehdit eden bir durumdur.
a..stres**
b..eustress
c.distress
d.stresör
e..hıcbırı

2-stresi “ organizmanın dengesini bozan uyaranlar” olarak ifade eden felsefecı kımdır?
a.. Hans Selye
b.. Claude Bernard***
c..dogan cuceoglu
d.gordon
e.hıcbırı

3-stresi “ organizmanın her türlü uyarana verdiği cevap olarak tanımlamıstır.
a..dogan cuceoglu
b.. Claude Bernard
c. Hans Selye**
d..papleu
e..gordon

4.stres, “bireyin fizik ve sosyal çevredeki uyumsuz kosullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir”
a..dogan cuceoglu***
b.. Claude Bernard
c. Hans Selye
d..papleu
e..gordon

5-hosa giden aktivitelerin getirdiği yasamsal zorluklardan kaynaklanabilir. Buna üniversiteyi kazanmak, duygusal bir iliskiye baslamak, yasanılan çevreyi değistirmek örnek verilebilir. Bu olumlu durumların yarattığı stresle basa çıkıldığı zaman kisi olgunlasır, kendine güveni artar
a..yapıcı stres***
b..yıkıcı stres
c..stres
d..hıcbırı
e..hepsı

6-uyum sağlanması gereken hos olmayan durumlar olduğunda yasanılan strestir. Buna örnek olarak hastalık, ölüm ve çok fazla is yükü verilebilir
a..yapıcı stres
b..yıkıcı stres**
c..stres
d..hıcbırı
e..hepsı

7-STRESÖRLER nedir?
a..Organizmaya içerden dısarıdan gelen, onu tehdit ede ve organizmada bir seri reaksiyon baslatan uyaranlara denir.
b..bireyde fizyolojik, psikolojik davranıssal değisiklikler
c…, bilissel ve davranıssal değisiklikler yapan internal veya eksternal bir olay yada durumdur.
d..hepsı***
e..hıcbır

8-Homeostazisi bozan durumlar aşağıdakilerden hangisiyle oluşur?
a) İlaç bağımlılığı
b) Yaşam şekli
c) Yaş
d) Psikolojik faktörler
**e)Hepsi

9-Strese bağlı alarm reaksiyonunda aşağıdakilerden hangisi gelişir?
a) Kan sekeri yükselir
b) Koagülasyon hızı artar
c) Kan basıncı yükselir
d)Doku kanlanması artar
*e) Hepsi

10-Stresle baş etmede angisi hemşirelik tanısı değildir?
a) Durumsal düşük benlik saygısı
b) Spiritüel distres
c) Uyumda yetersizlik
**d)Antidepresn vermek
e) Sosyal izolasyon

11-Homeostazi bozan durumlar ve risk faktörleri hangileridir?
a) bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları
b)malnütrisyon ,yaş,stres,alkol,sigara
c) psikolojik faktörler,depresyon
d)yaşam şekli
e)hepsi***

12-Aşağıdakilerden hangisi stresi etkiler?
a) Genetik faktörler
b) Psikolojik faktörler
c) Ekolojik faktörler
d) Planlı aktiviteler
e) **e)Hepsi

13-Strese bağlı alarm reaksiyonunda aşağıdakilerden hangisi gelişir?
a) Kan sekeri yükselir
b) Koagülasyon hızı artar
c) Kan basıncı yükselir
d)Doku kanlanması artar
*e) Hepsi

14-Homeostazis kavram ilk olarak kım acıklamıstır?
a..claude bernard**
b..walter b. Cannon
c..selye
d..gordon
e..hıcbırı

15-Homeostazis vücudun primer fizyolojik işlemlerinin organizma içinde devamlı ve düzenli şekilde devam etmesi” olarak tanımlanmıştır?
a..claude bernard
b..walter b. Cannon**
c..selye
d..gordon
e..hıcbırı

16*Organizmada iç ortamın sabitliğini sürdürme çabalarının tümü hangı sıstem ustlenır?
a..solunum sıstemı
b..dolasım sıstemı
c..sınır sıstemı ve endokrın sıstem**
d..sındırım sıstemı
e..kas sıstemı

HAFTA 3
1 kompanse şok için aşagıdakilerden hangisi söylenemez?
A -Arteriyel baroreflekslerin aktivasyonu ile telafi edici mekanizmalar devreye girer.
B – Periferik direnç artar ve kardiak output arttırılarak kan basıncı yükseltilmeye çalışılır. C -beyin ve kalp gibi hayati organların kan akımı korunur.
D – Bu dönemde vücuttaki telafı edici mekanizmalara bağlı olarak kan akımının devam ettirilir
E -Hemostatik mekanizmaları azalmış kan akımını yavaş şekilde telafi eder.
Cvp:E

2- şok dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A -kompansasyon mekanizmaları yetersiz kaldığından vital organların kan akımı için gerekli arteriyel basınç sağlanamaz.
B – beyin, böbrekve kalpte iskemi oluşur.
C -Artmış sempatik uyarı sonucu şokun çeşitli belirti ve bulguları
görülür.
D -Bu dönem süresince düzenleyici mekanizmaların etkisi ile taşikardi, taşipne,
metabolik asidoz, oliguri, soğuk ve nemli deri gibi organ fonksiyon bozukluklarının
belirtileri ve bulguları ortaya çıkmıştır.
E -kan volumünde %10’luk azalmaya rağmen, tablo asemptomatik olabilir.
CVP :E

3 –İrreversible şok dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A -İdrar çıkışı azalır, anüri gelişebilir.
B -Huzursuzluk, ajitasyon ve komaya ilerleme görülebilir.
C -Asidoz kardiak outputu daha fazla azaltır ve hücresel metabolik olayları
değiştirir.
D -Hastanın ölümüne neden olabilecek mültipl organ sistemi yetersizliğine neden olabilir.
E-periferik vazokonstrüksiyon ve sistemik kan basıncında orta derecede bir
Azalma görülür
Cvp: E

4-Hipovolemik şok etyolojiye bağlı olarak aşagıdakilerden hangisi gelişir?
A -travma, GIS kanaması,
B – aortik ve ventriküler anevrizma rüptürü,
C -hematom, hemorajik pankreatit ve kırıklar.
D –Sıvı kaybı ise diyare, kusma, ısı çarpması, görünmeyen kayıpların yetersiz tedavisi, yanıklar
E üçüncü boşluğa (intestinal tıkanma, pankreatit, siroz) olan kayıplara bağlıdır.
Cvp hepsi dogru

5- Şoklu hastalarda hipovolemi belirtilerinden değildir?
A -taşikardi,
B -ortostatik hipotansiyon,
c -zayıf deri turgoru,
d aksiller terlemenin fazla olması
e kuru muköz membranlardır.
Cvp : D

6 – aşağıdakilerden hangisi Şokta sıklıkla karşılaşılan mental durum değişiklikleridir ?
A -ajitasyonla,
B -konfüzyon
C hepsi
D – deliriuma
E -belirgin koma
Cvp C

7 -Kardiyak output’un şiddetli azalması sonucunda gelişsen patofizyolojik bulgulardan degildir?
A- Gİ iskemi
B- hepatik yetmezlik.
C- anaerob metabolizma
D- laktik asidoz gelişir.
E- anoksi
Cvp E

8 –kardiyojonik şokta klinik bulgulardan değildir?
A -Sinus taşikardisi
B- soğuk, nemli deri
C- anuri
D- anxiyete, konfüzyon
E- takipne, raller, weezing, Köpüklü balgam
Cvp C Oliguri olacak

9 kardiyojenik şok tedavisinde aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Yeterli oksijenizasyon ve ventilasyonu sağlamak
B- Kardiyojenik şoktaki hastalara metabolik asidoz sebebi ile
pH kontrolü ile karbonik asit vermek gerekir.
C -Volüm replasmanı ayarlamak
D- İnotropik destek (dobutamin, dopamin)
E-Vazopressor tedavi (Adrenalin, noradrenalin)
Cvp :B bikarbonat vermek gerekir.

10 sepsis gelişme riskini etkileyen föktörlerden hangisi yanlıştır?
A – cerrahi girişimler
B –genitoüriner sistem muayeneleri
C- yanık
D- steril aletlerle yapılan düşükler
E –bronkopnömoni
Cvp : D steril olmayan aletler olacak

1 şokta organizma homeostazisi sağlamada verdiği nöroendokrin yanıtlardan değildir?
A -Kapiller hidrostatik basınç artar
B –arteriyoler vazokonstrüksiyon sonucu renal kan akımı düşer,
C -idrar çıkışı azalır, üre ve asit klerensi azalarak asit-baz dengesi bozulur.
D -insülin direnci ile iskelet kaslarından daha çok aminoasit açığa çıkar ve böbreklerde su ve sodyum tutulur.
E -Antidiüretik hormon (ADH) salınımı artar;
Cvp A Kapiller hidrostatik basınç Azalır olacak

2-aşağıdakilerden hangisi Periferik arter ve venleri daraltır, böbreklerde su tutulmasını artırır.?
A – Ters stres relaksasyon sistemi
B – Anjiotensin sistemi
C – Arka hipofizde vazopressin oluşumu
D – Artmış susuzluk hissi
E – Baroreseptör refleksler
Cvp: C

3- EVRE I şokta aşagıdakilerden hangisi oluşmaz?
A – Periferik anter ve venleri daralarak böbrekler tarafından su ve tuz atılımına neden olur.
B – Gis’den büyük miktarda sıvı absorbe edilir
C – susuzluk hissi artar
D – Vazokonstrüksiyon, taşikardi, ciltte soğukluk olur.
E – damarların vazokonstrüksiyona uğraması sonucu mevcut dolaşımın devam etmesini sağlar.
Cvp A su ve tuz tutulur olacak

4- şokun kompanse I dönemi özelliklerinden değildir?
A – Aldosteron ve katekolaminlerin etkisiyle serum Na ve kan glikoz düzeyleri yükselmiş olabilir.
B – Gis den büyük miktarda sıvı absorbe edelir
C – Ağır metabolik asidoz ve multipl organ yetmezliği gelişir.
D – Pompa fonksiyonunu düzeltme
E – Ventilasyonun düzenlenmesi
Cvp :C

5- Aşağıdakilerden hangisi intravasküler volümün azalması sonucu, kalbin yeterli kanı ve oksijeni hayati organlara ulaştıramadığı sistemik bir bozukluktur?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok
E -anafilaktik şok
CVP :A

6- Aşağıdakilerden hangisi hemorajik Şok yada oligemik Şok degildir?
A- Dış gebelik rüptürü, Plasenta previa
B -Kırıklar
C- siroz
D-Hemorajik pankreatit
E- Travma
CVP : C siroz

7- intravaskuler volümün yeterli olmasına rağmen, azalmış kardiyak out-put ve buna bağlı yetersiz doku perfüzyonu sonucunda gelişen organ fonksiyon bozukluğu ile karakterize bir tablodur ?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok
E -anafilaktik şok
CVP :B kardiyojenik şok

8- Kardiyak output’un ciddi oranda azalması sonucunda aşagıdakilerden hangisi gelişmez?
A -Hipoksi
B – Gİ iskemi
C- Hepatik yetmezlik.
D- Anaerob metabolizma
E – solunum alkolozu gelişir
Cvp: E- Laktik asidoz gelişir.

9-aşağıdakilerden hangisi Ani korku, heyecan ağrı yada postural hipotansiyona bağlı olarak ortaya çıkan şok tablosuna denir?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok
E- Psikolojik şok
Cvp : E

10 – aşağıdakilerden hangisi senkop belirtisi değildir?
A-Hipotansiyon
B-Bradikardi
C-Aritmi
D-Laterjiden komaya gidiş
E-Oligüri
CVP C aritmi

11- vazomotor fonksiyonun kaybı ile oluşan Dolaşımdaki kan volümünün sabit kalmasına karşın damar yatağının aşırı genişlemesi, venöz dönüşün azalmasına ve kardiyak output’un düşmesine neden olan şok aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok
E- Psikolojik şok
Cvp: D

12- aşağıdakilerden hangisinde Nörojenik şokta sempatik uyarı kesilmez?
A-Spinal kord yaralanmaları
B-Uzun süre sıcağa maruz kalma
C-Hipoglisemi
D Barbitürat yada narkotik ilaçlar
E Hiperglisemi
Cvp:E

13- Spinal kord yaralanmasında sempatik uyarısı kesilen bir hastada aşagıdakilerden hangisi oluşmaz?
A- Periferik damarlara sempatik uyarı ulaşamaz ve periferik vazodilatasyona sebeb olur
B- kanın periferde göllenmesine ve kalbe dönen kanın azalmasına neden olur.
C- Kalbe sempati uyarı gelemez ve kalp hızı ve kasılma gücü arttırılamaz.
D- Adrenal beze sempatik uyarı ulaşamaz ve adrenalden katekolamin salınamaz, ketekolamin
yanıtı oluşamaz.
E- Periferik damarlara sempatik uyarı ulaşamaz ve periferik vazokontriksiyona sebeb olur
Cvp E

14- aşağıdakilerden hangisinde Anaflaktik Şok için yanlış anlatılmıstır?
A-Vazodilatasyon nedeniyle vasküler kapasite azalır
B-vazoaktif maddeler nedeniyle vasküler permeabilite artar,
C- antikor yanıtı ya da hipersensivite reaksiyonu ile ani olarak ortaya çıkar
D-vazoaktif maddelerin açığa çıkması ile yaygın ve ani vazodilatasyon gelişir.
E-vazoaktif maddeler nedeniyle vasküler permeabilite artar,
CVP:A

15 Anaflaktik Şok belirtileri
weezing solunum, ritim bozukluğu
A-Oligüri-Anüri
B-Bronkospazm, pulmoner ödem
C-Akut pulmoner amfizem ve ventikül vibrilasyon
D-Nabız artması, Dispne
E- hepsi
Cvp E

16- aşağıdakilerden hangisi şok komplikasyonu degildir?
A-surfaktan salgılayan hücreler tahrip olur
B-Kalp kasının iskemisiyle ciddi aritmiler ortaya çıkar.
C-GiS mukozasının iskemisi nekroza neden olur ve konstipasyon gelişir,
D-Amonyak ve laktik asit gibi artık ürünlerin ve ilaçların metabolize edilmesi yeteneği azalır.
E-Renal iskemi nedeniyle akut böbrek yetmezliği görülür.
CVP:C diyare gelişir

1—aşağıdakilerden hangisinde Uçucu olmayan H iyonu acığa çıkmaz ?
A- Aminoasitlerin yanması sonucu açığa çıkan sülfürik asit,
B- Fosfolipit ve fosfoproteinlerin yıkımı sonucu açığa çıkan nükleik asit,
C- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan laktik asit
D- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan ketoasitler
E- Karbonhidratların ve yağların yanması sonucunda karbondioksite dönüşebilen, solunum yoluyla atılan asitler
Cvp : E

2— aşağıdakilerden hangisinde Hidrojen açığa cıkmaz?
A glukozun pirüvik asite kadar parçalanması
B Karbonik asitin HCO3- ve H iyonuna ayrışması
C Aminoasitlerin oksidasyonu
D ortamda yeteri kadar O2 olmaması
E – HCO3 vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkması
Cvp E

3—-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir asittir?
A- Bikarbonat
B- Sodyum hidroksit
C- Karbonik asit
D- sülfürik asit
E- Potasyum hidroksit
Cvp

4 —H iyonunu kolaylıkla bağlayan yada hidroksil iyonunu kolaylıkla bırakan bileşiklere denir?
A- Zayıf baz
B- Kuvvetli baz
C -Zayıf asit
D –zayıf tuz
E -Kuvvetli asit
Cvp: B

5 – aşağıdakilerden hangisi Fizyolojik tamponlardan degildir?
A bikarbonat
B hemoglobin
C intrasellüler proteinler
D fosfatlar ve amonyumdur.
E sodyumbicarbonat
Cvp E

6 ortamda pH yükseldiginden aşagıdakilerden hangisi olmaz?
A- karbonik asit miktarı artırılır.
B- Karbondioksit akciğerlerden atılınca ortamın asiditesi düşer ve pH yükselir.
C -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
D- HCO3- zayıf baz, H+ kuvvetli asit olduğu için ortamda H+ artar ve pH normale dönmeye başlar.
E – karbonik asitle OH- birleşerek bikarbonat ve su oluşur. Bikarbonat zayıf baz olduğu için pH düşmeye başlar.
Cvp B

7 aşağıdakilerden hangisi asidik ve bazik köklerinden dolayı . hem asitleri hem de bazları tamponlayan sistemdir?
A- fosfat tampon sistemi
B- hemoglobin tampon sistemi
C -protein tampon sistemi
D – karbonik asit tampon sistemi
E -bikorbonat tampon sistemi
Cvp : C

8 aşagıdakilerden hangisi renal sistem icin yanlış verilmistir?
A-Böbreklerin asit baz dengesini sağlamadaki etkinliği 24 saatten sonra başlamaktadır.
B – Uçucu olmayan H iyonunun başlıca atılma mekanizma böbreklerdir
C – Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D- kronik solunum asidozunda böbreklerde HCO3- sentezi artar.
E –uçucu H iyonu böbrekler yoluyla atılır
Cvp : E solunum yoluyla atılır

9 aşağıdakilerden hangisi bikarbonat için dogru degildir?
A – vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkar.
B -Ekstraselüler sıvı ve intraselüler sıvıdaki konsantrasyonları birbirine yakındır.
C – Plazma düzeyi temelde böbrekler tarafından ayarlanır.
D –bikarbonat plazma düzeyi düştüğünde böbreklerde yapımı ve geri emilimi artar
E Normal değeri 30 -34 mEq/L dir.
Cvp : E Normal değeri 24-30 mEq/L dir.

10 solunum asidozu olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A –Hastayı Sedatize etmek
B -Oksijen vermek
C -yeterli sıvı almasını sağlamak
D -Sodyum bikarbonat verilirken gelişebilecek tetanileri önlemek için kalsiyum glukonatı hazır bulundurmak,
E -Akciğer enfeksiyonlarını engellemek için antibiyotik vermek
Cvp : A Sedatiflerden kaçınmak gerekir

11 aşagıdakilerden hangisi Solunum asidozu belirti ve bulgularından degildir?
A -Oryantasyon bozukluğu,
B -HCO3-:29 mEq / L nin üstünde
C -PaCO2: 42 mmHg nin üzerinde
D -Dispne
E takipne
Cvp : E

12 Solunum asidozunda tampon sistemler için hangisi soylenemez?
A -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
B -Kanda pCO2 yükseldiği zaman solunum merkezi uyarılır. Hiperventilasyon olur ve fazla CO2 atılır.
C -Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D -Ekstraselüler sıvıda fosfat tampon sistemlerinin tamponlama gücü daha azdır.
E –renal sistemin devreye girmesi ve kompaszasyonun gerçekleşmesi 24 saatten fazla sürmektedir.
Cvp: D

13-Solunum hızı ve derinliğinin artmasıyla bedenden fazla miktarda CO2 kaybıyla aşağıdakilerden hangisi gelişir?
A –solunum alkalozu
B –metabolik alkaloz
C – metabolik asidoz
D – solunum asidozu
E stupor koma
Cvp : A

14 Metabolik asidozlu hastaya aşagıdakilerden hangisi yapılmaz?
A -Tedavide 10 mEq/L klor içeren Ringer solüsyonu ve %0.9 luk amonyum klorür solüsyonu kullanılır.
B -Alkali tedavisi uygulamak,
C -Na HCO3- ve molar sodyum laktat verilir.
D –sıvı elekrolik dengesi takip edilir
E solunumu takip edilir
Cvp : A şıkkı metabolik alkaloz tedavisinde yapılır

15- Aşagıdakilerden hangisi Amonyum Klorür verilirken dikkat edilecek noktalardan değildir?
A -Dk’ da 2-3 cc den hızlı verilmemeli.
B -Karaciğer ve böbrek hastalarına verilmemeli,
C-Amonyum klorür verilen hasta hiperkalemi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
D-Fazla amonyum klorür metabolik asidoza neden olur,
E- Amonyum klorür verilen hasta hipernatremi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
Cvp :E hiperkalemi belirtisi yönünden izlenir

16 Aşagıdakilerden hangisi zayıf bazdır?
A –kalsiyum hidroksit
B –karbonik asit
C –sodyum hidroksit
D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit
Cvp: A

17 aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bazdır?
A –kalsiyum hidroksit
B –karbonik asit
C –sodyum hidroksit
D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit
Cvp: E

18 Primer olarak plazma HCO3- düzeyinde azalma varsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A -kompansatuarolarak alveoler ventilasyonda artış olur
B -plazma CO2 basıncı düşer.
C kompansasyon sayesinde kan pH’sı normal düzeye yaklaştırılır
D fakat hiçbir zaman normal düzeye getirilemez.
E hepsi
Cvp E

19 metabolik alkaloz için aşagıdakilerden hangisi dogrudur ?
A –HCO3 düzeyinde artma olduğu zaman kompansasyon amacıyla
alveoler ventilasyon azalır ve PCO2 artar.
B – Klinikte metabolikalkaloz en sık olarak mide sıvısı kayıpları, aşırı diüetik
kullanımı ve çeşitli nedenlerle mineralokortikoid aktivitenin
arttığı durumlarda görülür -.
C- Metabolik alkalozlarda her zaman
alkalozu başlatan bir patoloji vardır ve renal mekanizmalar bu
alkalozu sürdürür
D. Primer neden ne olursa olsun metabolik
alkalozun sümesinden her zaman börekler sorumludur.Aldosteronun artışı burada önemlidir.
E – hepsi
CVP E

1-Kan volümünün yeterli oldugu vasküler tonüsün yetersizliği ile gelişen şok tipi aşagıdakilerden hangisidir?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok
E -anafilaktik şok
Cvp: C

2 Aşağıdakilerden hangisi vazojenik şokun genel patofizyolojisi dogru verilmiştir?
A-arter dönüşün azalması
B-Yaygın vazokontriksiyon
C-Kardiyak output’un artması
D-Doku perfüzyonunun azalması
E-Vurum hacminin artması
CVP: D

3 septik şok belirti ve bulgularından degildir?
A-Kanama ve dissemine intravasküler koaglülopati
B-Sekonder organ yetmezliği
C-trombositopeni , lökopeni
D- Hipotermi veya hipertermi ,titreme
E- Ciltte peteşi, purpura, ekimoz, bül, siyanoz
Cvp: B doğrusu Multiorgan yetmezliği olacak

4- şoktaki hastada nönorojik değerlendirmede nelere dikkat edilir?
A-bilinç düzeyine
B- oryantasyoa,
C-konfüzyona
D-pupil reaksiyonu ve uyarılara cevap verme durumuna
E- hepsi
Cvp :E

5 aşağıdakilerden hangisi şoktaki hastada hemşirelik tanısı değildir?
A-yetersiz doku perfüzyonu
B-gaz değişiminin bozulma
C-enfeksiyon riski
D-sıvı volüm fazlalığı riski
E- travma riski
Cvp E

6-hangisi noroendokrin mekanizmanın en uzun süren fazıdır?
a)sempatik sinir sistemi yanıtı
b)sempatik adrenal- medullar- yanıtı
**c)hipitalamus- hipofiz yanıtı
d)hiçbiri

7-vucudun stresörler karşısında stabilitesini koruma yeteneğine ne denir.
**a)allostoz
b)adaptasyon
c)depresyon
d)stres
e)hepsi

8-hangisinin uyardığı metebolik etkiler ile stres durumunda vücudun ihtiyaç duyduğu hızlı enerji sağlanmış olur?
**a)kortizol
b)insülin
c)ACTH
d)adrenalin
e)ADH

9-hangisi hızlı enerji etkisinin yarattığı karışıklıklardandır?
a)efeksiyon nedeni ile diyabetik hastanın dollandığı dozdan fazla insüline ihtiyaç duyması
b)travma nedeni ile stresli hastanın vücut proteininin yıkılması nedeni ile dışardan protein desteğine gereksinim duyması
c)ciddi strese maruz kalan çocuklarda büyüme geriliği olması
**d)hepsi

10-bedenin tarvmaya karşı oluşturduğu stres tepkisine bağlı ameliyat olan hastanın ameliyat sonrası 2 ile 5 günde neleri geriler?
a)na+ ,k kaybı,sututulması
b)soluk ve soğuk cilt
c)bronşlarda dilatasyon
d)yüksek kan basıncı
**e)hepsii

11-aşağıdakilerden hangisi şokun patofizyolojisinde yer alır?
a-hücre içinde artık ürünler birikir asit bir ortam oluşur.
b-hücre içinde su ve sodyum artar.
c-hücreye yeterince besin ve oksijen giremez.
d-hücrede gerekli enerji anaerobik metabolizma ile sağlanır.
e-hepsi
doğru şık e

12-şokun klasik tablosu hangi evrede görülür?
a-kompanse şok dönemi-1.evre
b-dekompanse şok dönemi-2.evre
c-irreversible şok dönemi-3.evre
d-reversible şok dönemi
doğru şık b

13-şokta uygulanması gereken genel tıbbi önlemler nedir?
a-ventilasyon desteğinin sağlanması.
b-intravasküler volümün düzenlenmesini sağlamak amacıyla sıvı replasmanı.
c-vazoaktif ilaç tedavisi.
d- beslenme desteği.
E-hepsi .
Doğru şık e

14- vücutta en fazla bulunan hem asitleri hem de bazları tamponlayan en güçlü tampon sistemi hangisidir?
a-karbonik asit-bikarbonat tampon sistemi
b-fosfat tampon sistemi
***c-protein tampon sistemi
d-hemoglobin tampon sistemi
e-renal sistem

15-aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoza neden olan durumlardan değildir?
a- metabolik asitlerin fazla yapımı.
b-metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması.
c-bedenden fazla miktarda bikarbonat kaybolması.
d-ciddi doku anoksisi.
***e-abdominal kompartman sendromu

16-aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoz belirti ve bulgularından değildir?
a-ventriküler aritmiler, kalp yetmezliği, kardiyak arrest.
b-asidoza bağlı hiperpotasemi.
c-göğüs ağrısı,abdominal ağrı,bulantı kusma.
*** d-hiperventilasyon,cheyne-stokes solunum.
e-baş ağrısı,kas zayıflığı,oryantasyon bozukluğu,deliyum ve koma.

1-Kronik böbrek yetmezliğinde metabolik asidoz görülme nedeni nedir?
A- bikarbonat iyon yapımı ortadan kalkar ve tükenen bikarbonat yerine konamaz.
B-ciddi doku anoksisine baglı laktik asit oluşması
C –tüb hücrelerin Na değişim hızının bozulup bikarbonat geri emilimini arttirması
D –karbonik asidin karbondioksit şeklinde atilması
E – metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
Cvp . A

2- Aşagıdakilerden hangisi Solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur?
A-Hiperventilasyon
B-Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi,
C-Tampon sistemlerde organik asit miktarının arttırılması
D-Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
E-Nöromüsküler irritabilitenin artması
CVP A

3 -Solunum asidozunda akciğerler asidozu nasıl kompanse etmeye çalışır?
A -Kanda yükselen pCO2 solunum merkezini uyarıp Hiperventilasyonla fazla CO2 atılması ile
B-Karbonik asit- bikarbonat tampon sistemi H2CO3, H ve HCO3- e ayrışırken hidrojen iyonunun hücre içine girmesiyle
C-Tüp hücrelerinde H+ – Na+ değişim hızı ve amonyak yapımının artması ve , fazla H+ atılması ile
D-Tampon sistemlerin organik asit miktarının ayarlaması ile
E-Hipoksemi ve aşırı mekanik ventilasyon uygulaması ile
Cvp A

4 aşagıdakilereden hangisi –Hipopotaseminin nasıl metabolik alkaloza neden oldugunu açıklar?
A-antiasitler gibi Alkali ilaçların fazla alınması
B-Hidrojen iyonları, potasyum iyonları yerine Na iyonu ile değişime uğrar.
C-Hücre dışı sıvıda HCO3- arttığı için asit tamponlar HCO3- ile reaksiyona girerek HCO3- miktarını azaltır.
D-Böbrekler Amonyak yapımını ve H+ atılımını azaltır, fazla HCO3- atılır.
E- H iyonları, potasyum iyonları yerine klor iyonu ile değişime uğrar.
CVP : B

5-Hidroklorik asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmalıdır. Neden?
A-Venler üzerine korozif etki gösterdigi icin
B-Tetani konvülsiyonu önlemek için
C-Asidoza bağlı Hipopatesimiyeyi önlemek icin
D-Nöromüsküler irritabiliteyi azaltmak için
E-Yetersiz ventilasyon ( taşikardi ) yapmasın diye
CVP A

6-Yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
A solunum asidozu
B metabolik asidozu
C solunum alkalozu
D hicbiri
E metabolik alkaloz
Cvp :C

7- pH değeri hangi kanda daha düşüktür?
A-Arter kan
B-Venoz kan
C-Aynıdır
D-Hicbiri
E-Kan gazı almadan bilinemez
CVP :A

8- aşağıdakilerden hangisi Oksijensiz ortamda pH düzeyini açıklar?
A-Asidoz H artar pH azalır
B-Alkaloz H azalır pH artar
C-Kişi ölür pH olmaz
D-Nötr olur
E tampon sistem devreye girer Fark olmaz
Cvp A

9-Aşağıdakilerden hangisinde Asidoz H artar pH azalır ?
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı olması
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-MSS nin aşırı uyarılması
E-Hidrojen sentezinin artması
CVP :E

10-Aşağıdakilerden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar ?
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri az ise
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması
E- Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
CVP

12- Aşağıdakilereden hangisinde Asidoz H artar pH azalır
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri azlığı
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
E-Sorun MSS depresyonu
F- HEPSİ
cvp hepsi

13-Aşağıdakilereden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması
E-Sorun: MSS nin aşırı uyarılması
F HEPSİ
CVP F HEPSİ

14-şokta nörrndokrin yanıtta aşağıdakilerden hangisi görülmez
**a)vasküler tonüs azalır
b)kardiak out put artar
c)kapiller hidrostatik basınç artar
d)dokuya oksijen salınımı artar
e)vazokontrüksiyon sonucu renal akımı düşer

15-aşağıdakilerden hangisi kompanse şokun özelliklerindendir?
a)asemmptomatiktir
b)kalp debisi normal veya hafif düşmüş olabilir
c)hafif anksiyete vardır
**d)tedavi girişimleri hiç etki etmez

16-hangisi şokun kompanse döneminde tedavide alınan genel yöntemlerdendir?
a)damaryolu açılması
b)ventilasyonun düzenlenmesi
c)volüm replasmanı
d)pompa fonksiyonunun düzeltilmesi
***e)hepsi

17-dekompanse şok döneminde hastada ilk olarak hangisi olur?
**a)kalpte iskemiye yanıt olarak laktik asit birikimi olur
b)kapiller geçirgenlik artmaya başlar
c)siyanoz görülür
d)akc fonsiyonları bozulur
e)akut resprituar distres sendromu gelişir

18-beyin fonksiyonlarının en erken bozulduğu şok tipi hangisidir
**a)septik sok
b)dekompanse sok
c)kompanse şok
d)hemorojik şok

19-hangisi irreversibl şok döneminde görülür?
a)akut tübüler nekroz
b)koroner iskemi
c)derin hipovolemi
d)hipotansiyon
**e)hepsi

20-tedaviye yanıt vermeyen şok tipi hangisidir
a)septik şok
b)kompanse şok
c)dekompanse şok
**d)irreversibl şok

21-en yaygın olarak olarak ortaya çıkan şok hangidir?
a)septik şok
b)**hipovolemik şok
c)kardiyojenik şok
d)vazojenik şok

22-intravasküler volümün azalması sonucu kalbin yeterli kanı ve oksijeni hayati organlara ulaştıramadığı sistemik bozukluk nedir?
***a)hipovolemik şok
b)kardiyojenik şok
c)vazojenik şok
d)septik şok

23-hipovolemik şokta hangisi görülür?
a)kalbe dönen kan miktarı azalır
b)kalp dolma basıncı düşer
c)kardiak out put azalır
d)doku perfüzyonu bozulur
e)hepsi***

24-total kan volümünün yüzde 15 inden azının kaybı durumunda hangisi olur?
a)solunum sayısı ve nabız dolgunluğu değişmez
b)minimal taşikardi
c)kan basıncı değişmez
d)kapiller dolum 2 sn den kısadır
e)**hepsi

25-total kan volümünün yüzde 30-40 ının kaybı durumunda hangisi görülür?
a)taşikardi
b)takipne
c)sistolik kan basıncı azalır
d)oligüri-mental durumda belirgin değişiklik
e)**hepsi

26-sıvı replasmanı tedavisiyle intravasküler sıvı yetersizliği düzeltilemez ise ne yapılmalıdrır?
a)**kardiyojenik şokta uygulanan ilaç tedavisine başlanmalıdır.
b)kan replasmanı yapılmalıdır
c)hidrasyon sağlanmalıdır
d)elektrolitlerine bakılmalıdır
e)**hepsi

27-intra vasküler volümün yeterli olmasına rağmen azalmış out put ve buna bağlı yetersiz doku perfüzyonu sonucu organ fonksiyon bozukluğu ile karakterize olan şok tipi hangisidir?
a)hipovolemik şok
b)septik şok
**c)kardiyojenik şok
d)vazojenik şok
e)hemorajik şok

28-kardiyak out put un azalması sonucu hangisi olur?
a)hipoksi
b)Gİ iskemi
c)hepatik yetmezlik
d)laktik asidoz ve anaerop metabolizma
e)**hepsi

29-sempatik uyarının kesilmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
a)periferik vazodilatasyon
b)kalp hızı ve kasılma gücü arttırılamaz
c)adrenal beze sempatik uyarı gelemez
d)adrenalden katekolemin salınamaz
e)hepsi**

30-anaflaktik şokta ilk hangi ilaç uygulanır?
a)adrenalin
**b)epinefrin
c)antistin
d)atropin
e)dekort

31-hangisi şoktaki hemşirelik tanılarındandır?
a)kan volümünün azalması
b)pulmoner konjesyon
**c)hipotansiyon ve renal kan akımının azalmasına bağlı oligüri/anüri
d)serebral perfüzyonun azalması
e)gastrointestinal perfüzyonun azalması

32-hangisi uçucu olmayan h iyonuna örnektir?
a)sülfirik asit
b)nükleik asit
c)laktik asit
d)ketoasitler
**e)hepsi

33-normal kanın ph değeri kaçtır?
**a)7.35-7.45
b)7.50-7.60
c)7.20-7.30
d)7.25-7.30
e)7.33-7.35

34-fizyolojik açıdan önemli tamponlar hangileridir
a)bikarbonat
b)hemoglobin
c)intraselüler proteinler
d)fosfatlar ve amonyum
**e)hepsi

35-hagisi solunum asidozunun bakımında yer almaz?
**a)sedatiflerden yararlanmak
b)ringer laktat vermek
c)sodyum bikarbonat vermek
d)oksijen vermek
e)mukoz membranları yumuşatmak ve antibiyotik vermek

36-hangisi metabolik asidoza neden olan durumlardandır?
a)metebolik asitlerin fazla yapımı
b)metebolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
c)bedenden fazla miktarda bikarbonat kaybolduğunda
d)ciddi doku anoksisi
***e)hepsi

4.HAFTA
1-Aşağıdakilerden hangisi dokuzlar kuralı için geçerlidir?
a-hatırlanması kolay olduğu için uygulamada yaygındır.
b-yanık yüzeyi genişliğinin hesaplanmasında 1.derece yanıklar dikkate alınmaz.
c-çocuklarda dokuzlar kuralı yerine doğrudan ölçüm ile yanık yüzdesi hesaplanmalıdır.
d-sadece acil tıbbi personelin yaklaşımı için kullanılması önerilmekterdir.
***e-hepsi

2- Yanık yarasının ciddiyetini etkileyen faktörler nelerdir?
a-yanığın derinliği,yanık yüzeyinin genişliği.
b-yanığın lokalizasyonu.
c-yanıklının yaşı,genel sağlık durumu ve özgeçmişi.
d-yanıkla yaralanma mekanizması.
***e-hepsi.

3- Aşağıdakilerden hangisi derin 2.derece yanığın özelliğidir?
a-en karakteristik görüntüsü büllerdir.
b-çok ağrılıdır.
c-eskar tabakası oluşur.
d-iyileşme 3-7 günde tamamlanır.
***e-sinir uçları tahrip olduğu için fazla ağrı olmaz.

4- Aşağıdakilerden hangisi büyük yanık sınıfına girer?
a-yetişkinlerde 2.derece %25 ten ,3.derece %10 dan büyükse.
b-çocuklarda 2.derece %20 den ,3.derece %10 dan büyükse.
c-yanık yüzdesi ne olursa olsun önceden diyabet,konjestif kalp yetmezliği ya da kronik böbrek yetmezliği olanlar.
d-yüz,göz,kulak,eller,ayaklar,perine yanıkları,solunum yada büyük travmalarla olan yanıklar.
***e-hepsi

5- Aşağıdakilerden hangisi yanığın fizyopatolojisinde yer alır?
a-hücre ölümü,doku ödemi.
b-kardiyak output ve dolayısıyla da kan basınca düşme.
c-oligüri,böbrek yetmezliği,akut tübüler nekroz.
d-paralitik ileus,stres ülseri.
***e-hepsi.

6- Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yanıklı hastada bakım ilkelerindendir?
a-kişiyi yanık etkeninden uzaklaştırmak.
b-yaralının yaşamını tehtit edebilecek durum kontroli yapmak.
c-havayolu açıklığı,dolaşımı,nabzı ve dış kanama olup olmadığını kontrel etmek.
d-yanık %10 ve daha fazla ise hastaneye sevk etmek.
***e-hepsi.

7- Aşağıdakilerden hangisi yanıklı hastalarda akut veya orta evrede bakım yönetim ilkelerindendir?
a-yara bakımının sağlanması,enfeksiyonun önlenmesi.
b-yeterli beslenmenin,normal vücut sıcaklığının sürdürülmesi.
c-GİS fonksiyonunun ,hareketin sürdürülmesi.
d-başa çıkma yöntemlerinin güçlendirilmesi,hasta ve ailesine ait sürecin desteklenmesi.
e-ağrı yönetimi
***f-hepsi.

8- Aşağıdakilerden hangisi akut veya orta evrede ağrının yönetim ilkelerinden değildir?
a-her hasta için en iyi ağrı kontrol yaklaşımı saptanmalıdır.
b-intravenöz yoldan narkotik aneljeziklerin kontrolli olarak verilmesi.
***c-intramüsküler veya subkutan yoldan aneljezik uygulanması.
d-relaksasyon yöntemleri,biyo-feedback,hipnoz,dikkati başka yöne çekme metotları uygulanmalıdır.
e-anksiyolitik ve antidepresan ilaçlar uygulanabilir.

9- Aşağıdakilerden hangisi yanıklı hastada yeterli beslenmenin sürdürülmesi ilkelerindendir?
a-ilk 24 saat genellikle enteral ya da paranteral beslenir.
b-bağırsak hareketlerinin başlamasıyla ağızdan sıvı alınmasını tolere edebilir.
c-katı yiyecekleri içeren diyete genellikle ilk haftanın sonunda başlanır.
d-az ve sık beslenmesi sağlanır.
****e-hepsi.

10- Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşme problemleri içinde yer alır?
a-hipertrofik skarlar yaranın oluştuğu bölgeye lokalizedir,sarmal görünümlüdür.
b-keloidler hipertrofik skarın yara yerinin dışına taşma durumuna denir,mantar görünümlüdür.
c-kontraktürler yanık ve doku kaybına neden olan yaraların iyileşmesi ile o bölgenin ileri derecede büzüşmesidir.
d-enfeksiyon,yetersiz beslenme ,serum albumin düzeyini 2gr/100 ml den az olması yara iyileşmesinde yetersizlik faktörleridir.
***e-hepsi.

1-aşağıdakilerden hangisi yanıkta Ödemin nedenlerinden değildir?
a-kapiller geçirgenliğin artmasına
b-plazmanın damar dışına çıkması
c-onkotik basıncı artması
d-lokal lenfatiklerin tıkanması
e-emilim hızının artması
cvp E

2- aşağıdakilerden hangisi yanıkta Kalp Damar Yanıtı değildir?
a-kardiyak output
b- kan basıncında düşme
c-periferal vazokonstrüksiyon
d-vaskülit
e-aritmi
cvp e

3- aşağıdakilerden hangisi yanıklı hastada sıvı elektrolikleri dengesizlikleri yaratan durumlardır?
A-kapiller permeabilitenin artması
B-damar içinden damar dışına plazmanın geçmesi
C-yanık yüzeyinden sıvının buharlaşması
D-Aşırı volüm yüklenmesi
E HEPSİ
CVP E

4-aşağıdakilerden hangisi Derin 2 ci derece yanık özelligi degildir?
A-Kuru, koyu kırmızı renk, kapiller dönüşte bozulma
B-Elastikiyet kaybı
C-Epidermis ve dermis de hasar
D-Orta veya ciddi iz bırakır, cerrahi girişim gerekir
E-Çok ağrılı, hiperestezik
CVP E

5 yanıklı hastada sıvı tedavisini başlatan faktorlerden değildir?
A-yanığın büyüklüğü derinliği,
B-yaş
C-kronik hastalıklar
D-dehidratasyon
E-malnitrasyon
Cvp e

6. aşağıdakilerden hangisi Sıvı replasmanının yeterliliğinin göstergesi değildir?
A-Üriner atımın yetişkinde 30-50ml/saat/,
B-sistol KB 90-100mmHg’dan yüksek,
C-nabız 120/dakikadan düşük,
D-elektrik yanığı olan yetişkinde Üriner atımın 120-150ml/saat olması,
E-solunum 16-20/dakika
CVP -D

7.Yanıklı hastanın enfeksiyonunu önlemede alınacak girisimlerden hangisi yanlıştır?
A-katı izolasyonun uygulanması
B-temiz ve güvenli bir çevre
C-invaziv yollar ve kateterler rutin olarak değiştirilmelidir.
D-ziyaretçi kısıtlaması yapılmalıdır.
E-hasta ve ailesine ait sürecin desteklenmesi
CVP E

8-Yanık hastası için Aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Curling’s ülseri nedeniyle kanama meydana geldiyse buzlu serum fizyolojikle lavaj yapılması
B-Hasta odasının ısısı genellikle 32.2-32.8 °C tercih edilmektedir.
C-Mide içeriği pH ve kan açısından değerlendirilir.
D-Alt ekstremite yanığında ayağa kaldırılmadan önce uygulanan bandajlar venöz dönüşü azaltır ödemi engeller
E-Hasta ve ailesinin eğitimi yanık yönetiminin başlangıcıyla başlar.
CVP D

9.Aşağıdakilerden hangisi kanserde tehlike belirtilerindendir?
a-barsak ve mesane alışkanlıklarında değişme.
b-iyileşmeyen yaralar.
c-olağan dışı kanama ya da akıntılar.
d-inatçı öksürük ,hırıltılı solunum ya da ses kısıklığı.
***e-hepsi.

10-Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin kontrendikasyonlarındandır?
a-enfeksiyon.
b-böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukları.
c-yakın zamanda radyoterapi almış hasta.
d-gebelik.
***e-hepsi.

1l. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapik ilaçların acil ve erken dönem yan etkilerindendir?
a-bulantı-kusma.
b-kaşıntı,diyare.
***c-kardiyak aritmi.
d-gonodal etki.
e-pulmoner etki.

12-Aşağıdakilerden hangisi hastalığın belirtilerini hafifletmek ,rahatlatmak,acıları dindirmek ve yaşam kalitesini artırmak için uygulanan radyoterapi biçimidir?
a-küratif radyoterapi.
b-kombine radyoterapi.
***c-palyatif radyoterapi.
d-teleterapi.
e-brakiterapi.

13-Aşağıdakilerden hangisi kemoterapik ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında dikkat edilecek kurallardandır?
a-ilaçlar oral yol ile verilecekse elle tutulmamalıdır.
b-eldivenler 10 dk den fazla kullanılmamalı,çıkarıldıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır.
c-IM verilecekse geri sızmasını önlemek için Z tekniği kullanılmalıdır.
d-IV sete enjektör ile ilaç uygulandığında enjektörü setten çıkarırken alkolle ıslatılmış steril bir tampondan yararlanmalı.
***e-hepsi.

1-Hemşirelik tanısında hangisi yanıklı hastada Periferal Doku perfüzyonunda değişiklikligin tanımlayıcı özelliklerinden değildir?
A-Arteriyal nabızların olmaması ya da azalması
B-solgunluk, siyanoz
C-arteriel Kan basıncında azalma
D-Kapiller geri dönüsün 3 saniyeden geç olması
E-Hava yolu mukozasında ödem
Cvp E

2–Gaz Değişiminde Yetersizlik olan yanıklı bir hastada aşagıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Entübasyon genellikle ilerleyici ödeme bağlı tıkanmalardan önce uygulanır
. B-Düşük oksijen ve yüksek karbondioksit düzeyi oksijen tedavisi ya da mekanik ventilasyon gerekliliğinin göstergesidir
C-Akciğerlerin durumu ilk 24 saatte çekilen göğüs filmlerinde bulgu vermeyebilir
D-Sekresyonda is bulunması inhalasyon yaralanmasını doğrular. Aşırı sekresyon enfeksiyonu gösterebilir.
E-% 65 nemlendirilmiş oksijen tedavisi uygulamak ve kaydetmek
CVP E

3-Hangisi yanıklı hasta icin söylenemez?
A-Yoğun ödem ve inflamasyon ilaçların iM ve subkutan absorbsiyonunu azalttığından IV yol tercih edilmelidir.
B-Akut solunum sıkıntısı sendromu başlangıcındaki hastalarda anahtar bulgu, %100 oksijen alırken gelişen hipoksemidir.
C-Yanıklı hastadaki yara iyileşmesindeki bozukluklar aşırı veya anormal iyileşme ya da yetersiz yeni doku oluşumu Şeklindedir.
D-Kederlenme vücut fonksiyonlanndan birinin kaybı durumunda görülür ve duygusal iyileşmenin ilk basamağı için gereklidir.
E-Daha derin kısmi katmanlı yanıklann üzerindeki kırmızı granülasyon dokusunun iyileşmedigini kötüye gittigini gösterir,
CVP E

4-Aşagıdaki hangi bulgular sepsis göstergesidir?
A-.Bağırsak seslerinde azalma,
B-taşikardi
C-tansiyon düşmesi, idrar çıkısında azalma
D-yüksek ateş ve ateş basmaları
E HEPSİ
Cvp E

5-Genis yanıklar için hangisi söylenemez?
A-Büyük yanıkların ilk iki saatinde total vücut suyunun %15′i, ilk sekiz saattinde %80′i kaybedilebilir.
B Geniş yanıklarda yaklaşık 20 dakika içinde kardiyak out-put %25-30 oranında azalmaktadır.
C-Büyük yanıklı kişilerde ilk 72 saat içinde %86 oranında stres ülserleri geliştiği gösterilmiştir.
D-Geniş yanıklı hastalarda günde 5-7 litre kadar sıvı, yanık yüzeylerinden buharlaşarak kaybolur.
E-Büyük yanıklarda hastanın oksijen tüketimi hipermetabolizma nedeniyle 3 yada 4 kat artar.

6-yanıklı hastada Ağrı duyumunu azaltmak için aşagıdakilerden hangisi yapılır?
a-Yanığın yıkanması
b-Debride edilmesi
c-hepsi
d-Pansuman değiştirilmesinden 20 dakika önce parenteral narkotik, 5 dakika önce IV narkotik analjezikleri uygulamak
e-Yatak beşiği kullanmak
cvp C

7- beden imajı bozulmus yanıklı hastada aşagıdakilerden hangileri olusur?
A-Vücut parçasına bakmama dokunmama
B-hepsi
C-Vücut parçasını saklama ya da teşhir etme
D-Değişim ya da kayıpla aşırı meşgul olma
E-Öz yıkım davranışları
CVP B

8-Solunum sıkıntısı olan hastaya hangileri yapılır?
A-solunum sayısı ,göğüs hareketleri, solunuma yardımcı kasların kullanımını takip
B-hışırtı, hırıltı gibi beklenmedik seslerini, oksijen saturasyon düzeylerini takip
C-burun delikleri etrafında is gibi durumları izlemek O2 tedavisi
D-hepsi
E-sekresyonu miktar, renk, yoğunluk ve is varlığı açısından değerlendirmek
CVP D

1-Aşagıdakilerden hangisi radyasyonun Lokal Akut Etkilerinden degildir?
A-Geçici veya sürekli kısırlık
B- Sindirim sistemi fonksiyonlarında azalma veya anormallik
C- Kan yapıcı dokuların fonksiyonlarında azalma veya anormallik
D- Sinir sistemi fonksiyonlarında anormallik.
E-Katarakt
CVP E

2- Aşagıdakilerden hangisi radyasyonun yaygın Akut Etkilerinden degildir?
A-Yara izleri
B- Saç dökülmesi
C- İştahsızlık
D- Boğaz iltihapları
E- Diyare
CVP A

3 –kanserli hastayı enfeksiyondan korumak icin alınan önlemlerden degildir?
A-hasta tek kişilik odaya alınmalı
B-Son günlerde canlı aşı yaptıran insanlar maske eldiven giyerek ziyaret etmeli
C-Çiğ sebze, meyve, çiğ yumurta, süt ve ürünlerinin verilmesinden kaçınılmalı
D-Kateterizasyon, lavman, rektal derece ve tampon uygulaması önlenmeli
E-İstenmeyen vücut kıllarının temizliğinde sadece elektrikli traş makinası kullanılmalı
CVP B

4- kanama riski olan kanserli hastada alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?
A-İntramüsküler enjeksiyonlardan kaçınılmalı Venöz yol tercih edilmeli
B-valsalva manevralarını cok dikkatli yapmalı
C-İnvaziv girişimlerde hematomu önlemek bası uygulanmalı,
D-Cinsel ilişkiden önce su içerikli kayganlaştırıcı kullanılması
E-Konstipasyonu önlemek için dışkı yumuşatıcı ve laksatifler kullanılmalı
CVP B

5- Alopesi gelişen kanserli hastada aşagıdakilerden hangisi önerilmez?
A-Saç kaybı arttıkça, kalan saçları traş ettirebileceği konusunda öneride bulunmak
B-Hastaları şapka, eşarp, bone, peruk gibi değişik materyaller konusunda bilgilendirmek,
C-Kemoterapiden önce saçlarını kısaltmasını önermek,
D-kafa derisi hipotermisi önermek ,dolaşımını azaltmak için kullanılan araçlar önermek
E-Kalan saçlar için sık şampuan uygulamamak ve yumuşak fırça kullanmak
CVP D

6 –kanserli hastada oral mukozada enfeksiyon, lezyon ve agrıyı önlemek icin hangisi yapılmaz?
A-%25 in üzerinde alkol içeren gargaralar kullanılmalı
B-profilaktik olarak antifungal ve antiviral ajanlar uygulanmalı
C-4 saatte bir yumuşak diş fırçası ile dişleri fırçalamak, mukostatin ve betadin ile gargara yapmak
D-2 saatte bir hidrojen peroksit solüsyonu, ardından serum fizyolojik ile ağız bakımı yapmak
E- ağızda kanama varsa bunu önlemek için hastaya ağzına küçük bir buz parçası almasını önermek
CVP A

7 -kanserli bir hastada konstipasyon gelişmis ise aşagıdakilerden hangisi amaçlanmaz?
A-sıvı elektrolit dengesinin normal seviyede olması, normal kilonun sürdürülmesinin sağlanmasıdır.
B-Hastanın normal sıklıkta ve kıvamda gaita yapması,
C-defekasyonda ağrısının olmaması
D-laksatif lavman ya da supozituvara gereksiniminin azalmasıdır.
E-Hastanın günde en az 8-10 bardak su içmesi sağlanmalı
CVP A

8- kemoterapiye bağlı bulantı kusma sorunu yaşayan hastaya hasgisi önerilmez?
A-Antiemetik ilaçları en az yarım saat önce vermek
B-Bulantı ve kusma sırasında ağızdan nefes almanın faydalarını anlatmak,
C-Yiyeceklerin özellikle sıvı gıdalardan seçilmesine dikkat etmek
D-Yemekten sonra dinlenmesi ve yavaş aktiviteler yapmasını önermek
E-Öğünlerin azar azar sık sık alınmasını ve iyice çiğnenmesini
Cvp B

9- Anemi sorunu gelişmis bir kanser hastasında dikkat edilmesi gerekenlerden deigldir?
A-Ortostatik hipotansiyon baş dönmesi varsa, özellikle yatarken ve kalkarken yavaş hareket etmesini söylemek,
B-Halsizlik ve dispneyi gözlemek, gerekirse oksijen tedavisi yapmak,
C-Eğer halsizliği varsa enerji toplaması için hastayı dinlenmeye teşvik etmek
D-Kan saturasyonu %90 ının altında veya hastada semptomlar varsa oksijen tedavisi uygulamak
E-Hasta hematemez, melena, diş eti kanması, hematüri, yeni oluşan peteşi ve ekimoz takibi
CVP E

10- Trombositopeni gelişen kanserli hastada aşagıdakilerden hangisi yanlıstır?
A-Tansiyonun yükselmesi önlenmeli sistolik kan basıncı 140 mmHg ‘ nın altında tutulmalı
B-İdrar hematüri yönünden gözlenmeli
C- Sık sık göz dibi muayenesi yapılmalı
D- nonsteroid antiinflamatuarların ve aspirin içeren ilaçların kullanımıda çok dikkatli olmalı
E- Trombosit sayısı 50000/mm3 ‘ ün altında olan hastaların cinsel ilişkide kaçınması söylenmeli
CVP D

11-nötropeni degeri 500 /mm³ altına düşmüş bir hastada
A-hasta tek kişilik odaya alınmalı
B-hepsi
C-İdrar, kan, tüm kateter ve şüpheli enfeksiyon kaynaklarından kültür gönderilmeli
D-Hastaya kullanılan tüm araç ve gereçler antibakteriyel solüsyonlarla temizlenmeli tüm girişimlerde aseptik teknik kullanılmalı
E-Hastada ileri derecede lökopeni olduğunda m.o. lardan arındırılmış gıdaların verilmesine özen gösterilmeli
Cvp B

12-Kanserli Hastaya Uygulanacak Genel Hemşirelik Girişimleri nelerdir?
A- Doku bütünlüğünü korumak
B- Beslenmeyi desteklemek
C- Hasta ve aile eğitimi
D- Beden bilinci ve özgüven eksikliğine yönelik danışmanlık yapmak
E –HEPSİ
CvpE

13- Aşırı soğuk uygulayarak dokularda nekroz etkisi oluşturması, hücre içi ve dışı sıvıların donması sonucu elektrolit konsantrasyonunun toksik değerlere ulaşması ile geriye dönüşsüz hücre yıkımlarının oluşması esasına dayanır.
A-Elektro-cerrahi
B-Genis ekszyon
C-Kriyocerrahi
D-Biyoterapi
E-Lazer cerrahi
CVP C

14- Kanserden korunmada hemşirenin rolü aşagıdakilerden hangisidir?
A-sigara, alkol, mesleki temas, radyasyon, güneş ışığı, beslenme, cinsel sağlık ve kişisel hijyen eğitimi
B-testler, muayeneler, sitolojik incelemeler, kan ve idrar tahlilleri ile tarama programları
C-Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu
D-Kanser tanısı konmuşlarda semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlemi
E HEPSİ
CVP E

15-aşagıdakilerden hangisi Metastaz mekanizmasının en yaygın şeklidir?
A-Kan yoluyla metastaz
B-Lenf yoluyla metastas
C-Anjiogenezis
D-İmplantasyon (ekilim)
E-Gompertzian büyüme
CVP B

16- aşağıdakilerden hangisi bağ dokusu tümörü değildir?
A-Fibroma
B-Lipom
C-Kondrom
D-Osteom
E-Polip adenoma
CVP E

17- aşağıdakilerden hangisi endotelyal doku tümörüdür?
A-Hemanjiom
B-Papillom
C-Glioma
D-Miyom
E-kondrom
CVP A

18- Kanser hücresi beslenme gereksinimini karşılamak için yeni kapiller oluşturma yeteneğine sahip olmasına denir?
A-Kan yoluyla metastaz
B-Lenf yoluyla metastas
C-Anjiogenezis
D-İmplantasyon (ekilim)
E-Gompertzian büyüme
Cvp C

19- tümör hücresi hücresel bölünmeye hazırlık olarak DNA üretiminin başladıgı gelişim süreci aşagıdakilerden hangisidir?
A-S, Sentez aşaması
B-M, mitoz fazı
C-G1 Mitoz sonrası aşama
D-G0 dinlenme fazı
E-G2 Mitoz öncesi veya sentez sonrası aşama
CVP A

20- tümörlü Hücre üremenin aktif fazına girer. DNA sentezi için gerekli enzimler üretilir ve RNA sentezi meydana gelidiği gelişim süreci aşagıdakilerden hangisidir?
A-S, Sentez aşaması
B-M, mitoz fazı
C-G1 Mitoz sonrası aşama
D-G0 dinlenme fazı
E-G2 Mitoz öncesi veya sentez sonrası aşama
Cvp .C

21 Tümörlerin evrelendirilmesinde MX neyi ifade eder?
A-Metastaz değerlendirilmesi yapılamamıştır.
B-Uzak metastaz durumunu ifade eder.
C-Uzak metastazı gösterir.
D-Değerlendirilememiş lenf bezini ifade eder.
E-Bölgesel lenf bezi katılımını gösterir.
CVP:A

22- Kemoterapik ilaçların Acil ve erken dönem yan etkilerinden değildir?
A-Kemik İliği Depresyonu
B-İdrarın Kırmızı Renkte Gelmesi
C-Kardiyak Aritmi
D- Aşırı Kusmalar
E-Fotosensitivite
CVP A

23- Kemoterapik ilaçlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A-Yaralanma ve aerosol oluşumunu önlemek için ampuller yüzden uzak ve steril alkollü spançla sarılarak kırılmalıdır.
B-flakonun içindeki havanın pistonu geri itmesine izin verilmeden yavaşça çözücü enjekte edilmelidir.
C-iğnenin ucu flakondaki ilaca değdirilmez
D-Enjektördeki hava iğne flakonun içindeyken çıkarılmalıdır.
E-İlaç, enjektör veya mayi şişelerine bulaşmışsa temizlenmez imha edilir
CVP E

24-kemoterapide İlaç dökülmesi durumunda önerilen önlemler aşagıdakilerden hangisidir?
A-Ele sıçradıgında cilt alanı sabun ve su ile yıkanmalı, kimyasal temizleyicilerden kaçınılmalıdır
B-Göz temasında en az 5 dk su veya izotonik göz yıkama solüsyonu ile yıkanmalıdır.
C-5 ml veya 5 gr’ dan küçük saçılmalar hemen önlük, çift latex eldiven giyilerek ve koruyucu gözlük takılarak temizlenmelidir.
D-saçılan ajan toz ise nemli havlularla silerek ajanın yayılımı engellenmeli, aeroseol yayılımı kontrol altına alınmalıdır.
E hepsi
CVP E

1-HTLV-1 (Human T cell Leukemia virus type I) asgıdakı hangı grup kanserlerden sorumludur?
a..Kaposi sarkomu, Non-Hodgkin lenfoma
b..Hepatoselüler karsinoma
c..Burkit lenfoma, Nazofarengeal kanser
d..Servikal ve genital kanserler
e..Erişkin tip hücreli lösemi
c..e

2-HBV (Hepatit B virüsü) asgıdakı hangı grup kanserlerden sorumludur?
a..Kaposi sarkomu, Non-Hodgkin lenfoma
b..Hepatoselüler karsinoma
c..Burkit lenfoma, Nazofarengeal kanser
d..Servikal ve genital kanserler
e..Erişkin tip hücreli lösemi
• C..b

3-HCV (Hepatit C virüsü) asgıdakı hangı grup kanserlerden sorumludur?
a..Kaposi sarkomu, Non-Hodgkin lenfoma
b..Hepatoselüler karsinoma
c..Burkit lenfoma, Nazofarengeal kanser
d..Servikal ve genital kanserler
e..Erişkin tip hücreli lösemi
c..b

4-EBV ( Ebstein- Barr Virüs) asgıdakı hangı grup kanserlerden sorumludur?
a..Kaposi sarkomu, Non-Hodgkin lenfoma
b..Hepatoselüler karsinoma
c..Burkit lenfoma, Nazofarengeal kanser
d..Servikal ve genital kanserler
e..Erişkin tip hücreli lösemi
c..c

5 HPV (Human papillomavirüs) asgıdakı hangı grup kanserlerden sorumludur?
a..Kaposi sarkomu, Non-Hodgkin lenfoma
b..Hepatoselüler karsinoma
c..Burkit lenfoma, Nazofarengeal kanser
d..Servikal ve genital kanserler
e..Erişkin tip hücreli lösemi
c..d

6 HIV asgıdakı hangı grup kanserlerden sorumludur?
a..Kaposi sarkomu, Non-Hodgkin lenfoma
b..Hepatoselüler karsinoma
c..Burkit lenfoma, Nazofarengeal kanser
d..Servikal ve genital kanserler
e..Erişkin tip hücreli lösemi
c..a..

7-.Kanserler çoğunlukla kımlerde gorulur?
a..)65 yaş üstü bireylerde oluşur.
b..)Erkeklerde kadınlardan daha yüksek oranda görülür.
c..endüstrileşmiş toplumlarda görülme sıklığı daha fazladır.
d..görülme sıklığı ve ölüm oranları, sıklıkla ekonomik faktörler, eğitim, sağlık bakımındaki engellerden etkilenmektedir.
e..hepsı
c..e

8-TÜMÖR HÜCRESİNİN DEĞİŞİMİ VE YAŞAM SİKLUSU: 5 evredir. Hücreler geçici olarak hücre siklusunun dışındadır ve diğer tüm hücresel aktiviteleri devam eder. Ancak bölünmezler. Tümorun hangı asamasıdır?
a..M.mıtoz fazı
b..G2mıtoz öncesı veya asaması
c..S .sentez asaması
d..G1Mitoz asaması
e.. G0 dinlenme fazı
c..e

9-.Hücre üremenin aktif fazına gire. DNA sentezi için gerekli enzimler üretilir ve RNA sentezi meydana gelir.tumorun hangı asamasıdır*
a..M.mıtoz fazı
b..G2mıtoz öncesı veya asaması
c..S .sentez asaması
d..G1Mitoz asaması
e.. G0 dinlenme fazı
c..d

10.Hücresel bölünmeye hazırlık olarak DNA üretilir.tumorun hangı asamasıdır?
a..M.mıtoz fazı
b..G2mıtoz öncesı veya asaması
c..S .sentez asaması
d..G1Mitoz asaması
e.. G0 dinlenme fazı
c..c

11Ek protein ve RNA sentezi oluşur ve mitoz bölünmeye hazırlık tamamlanır. .tumorun hangı asamasıdır?
a..M.mıtoz fazı
b..G2mıtoz öncesı veya asaması
c..S .sentez asaması
d..G1Mitoz asaması
e.. G0 dinlenme fazı
c..b

12.Hücre bölünmesi meydana gelir. Bölünme fazı profaz, metafaz, anafaz ve telefaz bölümlerinden oluşur. İki yeni hücre oluşur. Bu iki yeni hücre yaşam döngüsüne girer yada kemoterapiye dirençli olarak G0 aşamasında dinlenmeye çekilir. .tumorun hangı asamasıdır?
a..M.mıtoz fazı
b..G2mıtoz öncesı veya asaması
c..S .sentez asaması
d..G1Mitoz asaması
e.. G0 dinlenme fazı
c..a

13.KANSER HÜCRESiNiN ÖZELLiKLERi NELERDİR?
-A..Sınırsız üreme- Motilite
-B..Toksik ve proteolitik enzimler salgılama
-C.. Fagositoz İmplantasyon (ekilim)
– D.Kohezyon (tutunma) azlığı Zarı spesifik tümör antijenini içerir..
– E..Hepsi
c..e

14.İlk teoriye göre tüm hücrelerin bölünmesi, dinlenme fazına girmemesi ve hücre sayısının katlanması ile aşırı çoğalan hücrelerden oluşan tümör sembolik bir büyüme ile karakterizedir. Dinlenme fazında olan hücrelere sahip tümörlerde bu teori sadece çoğalan hücrelerin bölünmesi için uygulanabilir. İkinci kuralda tümörde tedavi sırasında yok edilen hücrelerin yüzdesi sabittir. Hangı teorıdır?
a..Skipper kuralları
b..Gompertzian büyüme
c..Norton-Simon Hipotezi
d..Hepsı
e..hıcbırı
c..a

15.Çoğalan tümörler, çoğalmayan tümörlerden oldukça farklı şekilde davranır. Bazı hücre gruplarının çoğalması durmuş, bazıları ölmüş ve bazıları sürekli olarak çoğalmaktadır. Sonuç olarak bir grup artıyor başka grup azalıyor. Bu teori hemen hemen tüm tümörlerin büyümesini yansıtmaktadır. Hangı teorıdır?
a..Gompertzian büyüme
b..Norton-Simon Hipotezi
c..Hepsı
d..Skipper kuralları
e..hıcbırı
c..a..

16.Yüksek oksijen ve besin desteğinden dolayı küçük hücrelerin en büyük bölünmeye sahip olduğunu vurgulayarak ek olarak gompertzian teoriyi açıklamaktadır.
Hangı teorıdır?
a..Gompertzian büyüme
b..Norton-Simon Hipotezi
c..Hepsı
d..Skipper kuralları
e..hıcbırı
c..b

17.kanserde metastaz mekanizması kac sekılde olur
a..Lenf yoluyla metastaz.
b..Kan yoluyla metastaz yayılmasıdır.
c..Anjiogenezis
d..Hepsı
e..hıcbırı
c..e

18.kanserde tehlike belirtileri nelerdir?
a..Barsak ve mesane alışkanlıklarında değişme
b..İyileşmeyen yaralar Olağan dışı kanama yada akıntı
c.. Vücudun herhangi bir yerinde görülen şişliklerSindirim yada yutma güçlüğü
d..Siğil ve benlerdeki değişme İnatçı öksürük, hırıltılı yada ses kısıklığıAğrı ve ateş
e..hepsı
c..e

19.M1-2-3-4 neyı ıfade eder?
a..Değerlendirilememiş lenf bezini ifade eder.
b..Uzak metastazı gösterir.
c..Metastaz değerlendirilmesi yapılamamıştır.
d..metastaz yoktur.
e..Uzak metastaz durumunu ifade eder
c..e

20.T: neyı ıfade eder?
a..Tümörün büyüklüğünü gösterir.
b..Primer tümör değerlendirilememiştir.
c..Primer tümör bulgusu yoktur.
d..Tümörün artan boyutu ve lokal yayılımı ifade eder.
e..Bölgesel lenf bezi katılımını gösterir.
c..a

21.Tx: neyı ıfade eder?
T0: neyı ıfade eder?
a.. Tümörün büyüklüğünü gösterir.
b..Primer tümör değerlendirilememiştir.
c..Primer tümör bulgusu yoktur.
d..Tümörün artan boyutu ve lokal yayılımı ifade eder.
e..Bölgesel lenf bezi katılımını gösterir.
c..b.

22..N: neyı ıfade eder?
a..Tümörün büyüklüğünü gösterir.
b..Primer tümör değerlendirilememiştir.
c..Primer tümör bulgusu yoktur.
d..Tümörün artan boyutu ve lokal yayılımı ifade eder.
e.. Bölgesel lenf bezi katılımını gösterir.
c..e

23.NX: neyı ıfade eder?
a..Değerlendirilememiş lenf bezini ifade eder.
b..Uzak metastazı gösterir.
c..Metastaz değerlendirilmesi yapılamamıştır.
d..metastaz yoktur.
e..Uzak metastaz durumunu ifade eder
c..a

24.M: neyı ıfade eder?
a..Tümörün büyüklüğünü gösterir.
b.. Uzak metastazı gösterir.
c..Metastaz değerlendirilmesi yapılamamıştır.
d..Uzak metastaz durumunu ifade eder
e..hıcbırı
c..b

25.MX: neyı ıfade eder?
a..Tümörün artan boyutu ve lokal yayılımı ifade eder.
b..Bölgesel lenf bezi katılımını gösterir.
c..Değerlendirilememiş lenf bezini ifade eder..
d.. Metastaz değerlendirilmesi yapılamamıştır..
e..Uzak metastaz durumunu ifade eder
c..d

26.MO: neyı ıfade eder?
a..Primer tümör bulgusu yoktur.
b..Tümörün artan boyutu ve lokal yayılımı ifade eder.
c..Bölgesel lenf bezi katılımını gösterir.
d..Metastaz değerlendirilmesi yapılamamıştır.
e.. metastaz yoktur.
c..e

27.Kolon-rektum ca’da risk faktörleri nelerdir?
a-Rektal polip öyküsü
b-40 yaş üzeri, ailede polip öyküsü
c- şişmanlık
d-ülseratif kolit- chron hastalığı
e- liften fakir diyet
f-hepsi
cvp=f

28.MEME KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Kitle veya meme başı akıntısı,
b.. yakın akraba veya ailede meme kanseri öyküsünün bulunması,
c.. 35 yaş üzeri özellikle 50 yaş ve sonrası, yağdan zengin diyet,
d..erken menarş ve menapoz, çocuk doğurmamış olmak, ilk çocuğu 30 yaş üzerinde doğurmak
e..hepsı
c..e

29.AKCİĞER KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Sigara,
b.. 15 yaşından önce sigaraya başlamak,
c..mesleki nedenlerle aspesdoza maruz kalmak,
d.. 50 yaş ve üzerinde olmak
e..hepsı
c.. e

30.UTERUS – ENDOMETRĠUM- SERVİKS KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Anormal kanama veya akıntı,
b.. geç (55 yaş üstü) menopoz,
c..diyabet, hipertansiyon, obezite,
d..35 yaş üzerinde olmak, çocuk doğurmamak, çok eşli cinsel yaşam
e..hepsı
c..hepsı

31.CİLT KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a..Uzun süre güneşe maruz kalmak,
b..açık renk tenliler, doğuştan ben yada melanomu olanlar,
c.. kömür veya katran ile çalışıyor olmak,
d.. doğuştan ben yada melanom olması, ailede melanoma öyküsü
e..hepsı
c..e

32.ORAL KANSER rısk faktorlerı nelerdır?
a..Aşırı sigara ve alkol tüketme,
b.. akıntı, kötü ağız hijyeni,
c.. dudakların aşırı güneşe maruz kalması
d.hepsı
e..hıcbırı
c..e

33.KANSERDEN KORUNMAASAGIDAKILERDEN HANGISI YANLISTIR?
a.. Sigara ve alkolü bırakmak
b..Şişmanlamaktan kaçınmak
c..Kadınları 5 yılda bir servikal smear testi yaptırması
d.. İş yerlerinde sağlık ve güvenlik kurallarına dikkat etmek
e.. Fazla güneşlenmekten kaçınmak
c..c

34.KANSERDEN KORUNMAASAGIDAKILERDEN HANGISI YANLISTIR?
a- beş haftadan fazla bir süre sağlıktaki açıklanamayan değişiklikler olduğunda doktora baş vurmak
b- Yağlı gıdalardan kaçınmak
c- Lif içeren taze meyve ve sebzeleri bol tüketmek
d- Kadınları 3 yılda bir servikal smear testi yaptırması
e- Kadınları her ay düzenli olarak meme muayenesi yaptırması
c..a

35.KANSERDEN KORUNMAASAGIDAKILERDEN HANGISI YANLISTIR?
a- İki haftadan fazla bir süre sağlıktaki açıklanamayan değişiklikler olduğunda doktora baş vurmak
b- 40 yaştan sonra kolon ve rektum muayenesi yaptırmak
c- Genel sağlık ve diş kontrolü yaptırmak
d-hepsı
e-hıcbır
c-d

36.Kanserden korunmada hemşirenin rolü nelerdır*
a.. Birincil korunma: Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
b..İkincil korunma: tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
c..3. Üçüncül koruma: Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
d..hepsı
e..hıcbır
c..d

37.asagıdakılerden hangısı kanserde bırıncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..b

38.asagıdakılerden hangısı kanserde ıkınncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..c

39.asagıdakılerden hangısı kanserde ucuncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..a

40.kanserde tanı yöntemleri görüntüleme yöntemlerinden deyıldır?
a..rontgen
b..Direk grafiler
c..Ultrasonagrafi
d..Bilgisayarlı Tomografi (BT)
e..Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
c..a

41.kanserde tanı yöntemleri görüntüleme yöntemlerinden deyıldır?
a..Endoskopik incelemeler
b..Nükleer tıp uygulamaları
c..rontgen
d..Direk grafiler
e..Ultrasonagrafi
c..c

42.Direk grafiler Görüntüleme yöntemlerinden deyıldır?
a) Röntgen
b) Mamografi
c) Baryum grafileri
d) İntravenöz pyelografi (IVP)
e)kolonoskopı
c.e

43.Endoskopik incelemeleme yontemlerınden deyıldır
a) Bronkoskopi
b) endoskopi
c) memografı
d) Rektoskopi
e) Kolonoskopi
c..c

44-Nükleer tıp uygulamalarındandır?
a..Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Sintigafi
b.. Biyopsi
c..Sitoloji
d..hepsı
e..hıcbırı
c.a

45 neoplastik hastalığın sürecini yavaşlatmak, geriletmek ya da durdurmak amacıyla antineoplastik ilaç kullanımını içermektedir.
a..kemoterapı
b..radyo terapi
c..cerrahı tedavı
d..ılaç tedavısı
e..ısn tedavısı
c..a..

46.Kemoterapötik ajanlardan
Hücrenin çoğalmasını önleme, hücresel DNA ile kimyasal etkileşime girerek etki eden ilaçlardır. Hücre siklusuna özel değildir. DNA yenilenmesi için gerekli enzimatik değişiklikleri inhibe eder. Kemoterapötik ajanlardan hangısıdrı?
a..Alkilleyici ajanlar
b..Antimetabolitler:
c..Antrasiklinler:
d..Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler
e..Platin Ġçeren Bilesikleri
c..a..

47.Gerekli metabolitlerin kimyasal yapısını taklit ederek DNA ve RNA sentezini bozan ajanlardandır.
a..Alkilleyici ajanlar
b..Antimetabolitler:
c…Antrasiklinler:
d…Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler
e..Platin Ġçeren Bilesikleri
c..b

48.Hem antimikrobiyal hem de sitotoksik etkinliğe sahiptirler. En yaygın kullanılan kemoterapötik ajandır. Çok yüksek kümülatif dozlarda kalp kası hasarı etkisi nedeniyle doz sınırlaması gerektirir.
a..Alkilleyici ajanlar
b..Antimetabolitler:
c..Antrasiklinler:
d..Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler
e..Platin Ġçeren Bilesikleri
c..c

49.Bu grup ilaçlar hücrenin ‘M’ evresini etkiler.,
a..Alkilleyici ajanlar
b..Antimetabolitler:
c..Antrasiklinler:
d..Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler
e..Platin Ġçeren Bilesikleri
c..d

50.Cisplatin klinikte kullanılan anti-kanser ajanların sınıflamasında en fazla aktif olan ve ilk bulunan ajanlardır.
a..Alkilleyici ajanlar
b..Antimetabolitler:
c..Antrasiklinler:
d..Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler
e..Platin Ġçeren Bilesikleri
c..e

51-tümörün köken aldığı ve büyüdüğü çevreyi değiştirerek bazı tipteki tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Önce çevre değiştirmekle, tümör büyümesi bozulmakta ve ölümle sonuçlanmaktadır.
a..Antimetabolitler:
b..Antrasiklinler:
c..Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler
d..Platin Ġçeren Bilesikleri
e..Hormonlar ve hormon antagonistleri
c..e

52-.Kanserden korunmada hemşirenin rolü nelerdır*
a.. Birincil korunma: Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
b..İkincil korunma: tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
c..3. Üçüncül koruma: Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
d..hepsı
e..hıcbır
c..d

53.asagıdakılerden hangısı kanserde bırıncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..b

54-asagıdakılerden hangısı kanserde ıkınncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..c

55-asagıdakılerden hangısı kanserde ucuncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..a

56. Kemoterapi yaklasımları
1. Tek ajan kemoterapi
2. Kombine kemoterapi: Tümöre karşı ek yada sinerjik etki elde edebilmek için birden fazla ilacın birlikte kullanımıdır.
3. Bölgesel kemoterapi: Sistemik toksisiteyi azaltmak için karaciğer, mesane, periton boşluğu, plevra gibi tümör bölgesine özel kemoterapiyi yüksek dozda verme yöntemidir.
4. Destekleyici tedavi (Nötropeni için G-CSF) yada toksisiteyi azaltmak için antidot (lökoverin ile birlikte yüksek doz methotrexate) ile birlikte yüksek doz kemoterapi uygulamasıdır.
Kemoterapinin kontrendikasyonları
– Enfeksiyon
– Cerrahi-
– Böbrek ve Karaciğer Fonksiyon Bozuklukları
– Yakın Zamanda Radyoterapi Almış Hasta
– Gebelik
– Kemik İliği Depresyonu
Kemoterapik ilaçların yan etkileri

1- Kemoterapik ilaçların Acil ve erken dönem yan etkilerınden degıldır?
a..Allerjik ReaksiyonKardiyak AritmiAşırı Kusmalar
b..Enjeksiyon Yerinde Ağrı ve KızarıklıkAteş
c..İdrarın Kırmızı Renkte Gelmesi
d.. Fotosensitivite Ekstravazasyon
e..Diyare ve Konstipasyon
c..e

2- Kemoterapik ilaçların Orta süreli yan etkilerınden edyıldır?
a..Kemik İliği Depresyonu Bulantı- Kusma
b..İştahsızlık Emosyonel Değişiklikler
c..İdrarın Kırmızı Renkte Gelmesi
d..Diyare ve KonstipasyonStomatit
e..Yorgunluk-Halsizlik:Alopesi (Saç Dökülmesi)Kaşıntı
c..c

3- Geç dönem yan etkiler etkilerınden edyıldır?
a..Kardiyak Etki
b..Gonodal Etki
c..Nörolojik Etki
d..Pulmoner Etki Renal Etki
e..konstıpasyon
c..e

1-Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi genel hazırlık sürecinde yer alır?
a-fiziksel hazırlık
b-psikolojik hazırlık
c-yasal hazırlık
d-ameliyat öncesi eğitim
***e-hepsi

2.Aaşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi dönemde hastada ortaya çıkabilecek sorunlardandır?
a-bilgi eksikliği,korku
b-uyku örüntüsünde bozulma
c-beklenen yas
d-etkisiz başetme
***e-hepsi

3.Aşağıdakilerden hangisi ameliyattan önceki gece yapılan hazırlıklardandır?
a-ameliyat bölgesi cilt hazırlığı
b-ameliyat için bağırsağın hazırlığı
c-anestezi hazırlığı
d-istirahat ve uykunun sağlanması
***e-hepsi

4-Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında hastanın güvenliği ile ilgili yapılan hazırlıklardandır?
a-hastaya uygun pozisyon verilmeli
b-cilt hazırlığı doğru yapılmalı
c-steril araçlar hazırlanmalı ve doğru biçimde açılmalı
d-gazlı bezler ,kesici aletler vb malzemeler ameliyat öncesi ve sonrası sayılmalı
***e-hepsi

5Ameliyat sırasında en ideal hasta pozisyonu nasıl olmalıdır?
a-cerrahi alanı en uygun biçimde görmeyi ve ulaşmayı sağlamalı
b-anestezi ve yaşam fonksiyonlarını en iyi değerlendirmeyive sürdürmeyi sağlamalı
c-hastayı zarardan korumayı sağlamalı
d-normal eklem hareketlerinin ve vücudun dengede olmasına dikkat edilmeli
***e-hepsi

6.Aşağıdakilerden hangisi ayılma ünitesinde bakımın hedefleri arasındadır?
a-hava yolu açıklığını sürdürmek
b-kardiyovasküler fonksiyonların sürdürülmesi
c-ağrı ve anksiyeteyi giderme
d-bulantı ve kusma kontrolü
***e-hepsi

7.Ayılma ünitesinde görülen ilk ve önemli komplikasyonlar nelerdir?
a-hipotansiyon-hipertansiyon
b-şok
c-kanama
d-disritmi
***e-hepsi

8-Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası kan basıncı ile ilgili kritik durumlardandır?
a-hastanın ameliyat öncesi temel kan basıncı değeri bilinmelidir
b-sistolik basıncın temel değerinden 20 mmhg daha fazla düşmesi
c-sistolik basıncın 80 mmhg nin altında olması
d-kan basıncının her ölçümde 5-10mmhg lik düşüş göstermesi
***e-hepsi

9.Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası görülebilecek komplikasyonlardandır?
a-derin ven trombozu
b-yara enfeksiyonu
c-yara açılmas ve eviserasyon
d-paralitik ileus
***e-hepsi

BAKIM YÖNETIM 5. ve 6. HAFTA
1-Aşağıdakilerden hangisi pnömonide olası hemşirelik tanılarındandır?
a-hava yollarının açıklığında yetersizlik
b-aktivite intöleransı
c-sıvı volüm yetersizliği riski
d-beslenmede değişiklik
***e-hepsi

2-Aşağıdakilerden hangisi bronkoskopinin komplikasyonlarındandır?
a-perforasyon
b-kanama
c-enfeksiyon
d-bronkospazm
***e-hepsi

3.Aşağıdakilerden hangisi bronkoskopinin amaçlarındandır?
a-hemoptizi olduğunda kanayan yerin saptanması
b-patolojik oluşumun yeri ve büyüklüğünün belirlenmesi ve tanı için örnek alınması
c-trakeobronşiyol sistemdeki yabancı cismi çıkarmak
d-akciğer tümerlerinin cerrahi yöntemle çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmesi
***e-hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi arteryel kan gazlarının normal değerleridir?
a-po2 84-100 co2 30-40 ph 7.27-7.35
b-po2 :75-100 co2:35-40 ph:7.35-7.40
c-po2:88-100 co2:35-45 ph:7.35-7.45
***d-po2:80-100 co2:35-45 ph:7.35-7.45
e-po2:80-100 co2:35-45 ph:7.15-7.30

5.Solunan havanın akciğerlere gitmeden önce üst solunum yollarından bronş-bronşiollerden geçerken O2 ve CO2 alışverişinin yapılamadığı hava yollarının hacmine ne denir?
a-total akciğer kapasitesi
b-vital kapasite
c- fonksiyonel rezidüel kapasite
d-inspiratuar kapasite
***e-anatomik ölü boşluk

6. Aşağıdakilerden hangisi normal solunumdan sonra zorlu ekspirasyon çabası ile atılan yaklaşık miktarı 1100 ml olan hava miktarıdır?
a-tidal volüm
b-inspiratuar rezerv volüm
***c-ekspiratuvar rezerv volüm
d-rezidüel hacim
e-tidal kapasite

7. Aşağıdakilerden hangisi plevra inflamasyonu sonucu plevra yapraklarının birbiri üzerine sürtünmesiyle çıkan sestir?
a-raller
b-ronküs
c-stridor
***d-frotman-plevral sürtünme
e-wheezing

8.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerin solunum dışı işlevlerindendir?
a-sıvı-elektrolit asit-baz dengesini sağlar
b-tip-2 hücreleri tarafından sürfaktan yapımı
c-anjiyotensin -1 i anjiyotensin-2 ye dönüştürür
d-seratonin,bradikinin ve prostoglandin ini de içeren birçok biyolojik aktif maddenin atılmasını veya inaktive edilmesini gerçekleştirir
***e-hepsi

9.Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğunda bulunan paranazal sinüslerin görevlerindendir?
a-mukus salgılama
b-kafa kemiklerini hafifletme
c-ses rezonansına katkı yapma
d-sıcak soğuk havadan koruma ve travmalara engel olma
***e-hepsi

1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ALT SOLUNUM YOLLARINA AİT YAPI DEĞİLDİR?
a- Akciğerler
b- Bronşlar
c- Bronşioller
d- Trakea **
e- Alveoller

2-İV OLARAK VERİLEN RADİOOPAK MADDENİN PULMONER DAMARLAR İÇİNDE DAĞILIŞI, SERİ FİLMLER ÇEKİLEREK İZLENEREK KAYDEDİLMESİ HANGİ İŞLEMDİR?
a- Akciğer filmi
b- Pulmoner anjiografi**
c- Bilgisayarlı tomografi:
d- Bronkoskopi

3-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DİFÜZYONU TANIMLAMAKTADIR?
a- Alveoller ile kan arasında oksijen ve karbondioksit değişimi **
b- İnspirasyon
c- ekspirasyon;
d- Perfüzyon
e- Akciğer ventilasyonu

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ASPİRASYON PNÖMONİSİNİN EN SIK GÖRÜLEN MEKANİZMADIR?
a- Toksik sıvıların aspirasyonu
b- Yiyeceklerin aspirasyonu
c- Su aspirasyonu
d- Yabancı maddelerin aspirasyonu
e- Orofarengial floradaki virüs yada bakterilerin aspirasyonu **

5-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÖZELLİKLE AKCİĞER KANSERİNİN TANINMASINDA VE EVRELENDİRİLMESİNDE KULLANILMAKTADIR?
a-Akciğer filmi
b- Bilgisayarlı tomografi**
c- Magnetik rezonans görünütüsü
d- Pulmoner damarların anjiyografisi
e- Ultrason

1)O2 ‘nin taşınması hangi evrede olur?
a)Difüzyon
b)İnspirasyon
c)Ekspirasyon
d)Perfüzyon***

2)En zorlu ekspirasyonda bile akciğerlerde kalan hava miktarına ne denir?
a)Tidal volüm
b)İnspiratuar rezerv volüm
c)Rezidüel volüm***
d)Ekspiratuar rezerv volüm
e)Vital kapasite

3)Normal ekspirasyonda sonunda akciğerlerde kalan hava miktarına ne denir?
a)totalAKCİĞER kapasitesi
b)Vital kapasite
c)Rezidüel volüm
d)Tidal volüm
**e)Fonksiyonel rezidüel kapasite

4)O2 ‘nin taşınması hangi evrede olur?
a)Perfüzyon***
b)Vital kapasite
c)Rezidüel volüm
d)Tidal volüm

5)Aşapıdakilerden hangisi kafa içi basıncın artması sonucu görülen solunum tipidir?
a)Hiperpne
b)Takipne
c)Bradipne***
d)Hipoventilasyon
e)Hiperventilasyon

6)sıvı mukus ve cerahat ile yapışkan hale gelen havanın daralmış yollardan geçerken çıkardığı sese ne denir?
A)ronküs
**B)raller
C)Wheezing
D)Stridor

7)Fizik muayenelerden göğüs duvarına parmaklarla yapılan darbelerde oluşan sesin dinlenmesi . hissedilmesi ve hava dokuları hakkında aşağıdakilerden hangisi bilgi verir?
A)oskültasyon
B)palpasyon
**C)perküsyon
D)inspeksiyon

8)Arter kanında gerçek oksijen miktarındaki azalmaya ne denir?
A)siyanoz
B)hipopne
C)hipoksi
**Dhipoksemi
E)anoksi

9)Bronkoskopi işleminden sonra oral beslenmeye başlamadan önce hemşire neyi kontrol etmelidir?
a)kusma refleksi***
b)Balgam kontrolü
c)Aldıgı çıkardığı
d)Hepsi

10)aspirasyon pnomonisi nedir?
**a)Orofarengeal florada bulunan virüs yada bakterilerin alt solunum yollarına aspirasyonu ile gelişen en yaygın görülen mekanizmadır.
b)Bağışıklık sistemi bozulan bireylerde görülen pnömonin etkeni, toplumdan ve hastaneden kazanılmış pnömoniler ile aynıdır
c)Hastanın hastaneye yatışından 48 saat sonra gelişen akciğer parankiminin infeksiyonudur.
d)İmmün yetersizliği bulunmayan kişilerin hastane dışında oluşan s.pnömokokların etken olduğu pnömonilerdir.

11)aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin en sık görülen hastalıklarındandır?
a)tüberküloz
b)pnomoni
c)amfizem
d)KOAH
**e)hepsi

12)solunum yolu enfeksiyonlarında hemşirelik bakımının temel amacı nedir?
**a)oksijenlenmenin sağlanması
b)hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
c)huzurun sağlanması
d)antibiyoterapi
e)hepsi

13)aşağıdakilerden hangisi üst solunum yolunun görevlerindendir?
a)havayı ısıtır
b)havayı nemlendirir
c)havayı yabancı maddelerden temizler
**d)hepsi

14)aşağıdakilerden hangisi paranazal sinüsler in görevidir?
a)Mukus salgılama,
b)kafa kemiklerini hafifletme,
c)ses rezonansına katkı yapma,
d)sıcak ve soğuk havadan koruma, travmalara engel olma
e)hepsi**

15)hangisi Paranazal sinüslerin bölümlerinden değildir?
a)Maksiler sinüs
b)Etmoid sinüs
c)Frontal sinüs
d)Kafa tabanı sinüsü
e)pariyetal sinüs**

16)farenksin hemen arkasında ve biri arkada özefagusa, diğeri önde trakeaya giden iki açıklığı olan farenks bölümü hangisidir?
a)Larengeal farenks**
b)orofarenks
c)nazofarenks
d)hepsi
e)hiçbiri

17)hangisi glotis in tanımıdır?
a)yutma sırasında besinlerin trakeaya geçişini engelleyen yaprak biçiminde bir çıkıntı
b)yutma sırasında besinlerin trakeaya geçişini engelleyen yaprak biçiminde bir çıkıntı
c)yabancı cisimlerin solunum yoluna geçişini engelleyen bir sfinkter
d)Vokal kordların arasındaki boşluk**

18)hangisi epiglotis in tanımıdır?
a)yutma sırasında besinlerin trakeaya geçişini engelleyen yaprak biçiminde bir çıkıntı
**b)yutma sırasında besinlerin trakeaya geçişini engelleyen yaprak biçiminde bir çıkıntı
c)yabancı cisimlerin solunum yoluna geçişini engelleyen bir sfinkter
d)Vokal kordların arasındaki boşluk

19)hangisi bir gazın solunum membrandan geçiş hızını belirleyen faktörlerdenedir?
a) membranın kalınlığı,
b) membranın yüzey alanı,
c)membranın içindeki gazın difüzyon katsayısı
d)membranın iki tarafı arasındaki gazın basınç farkıdır
e)hepsi**

20)Akciğerlerin Solunum Dışı İşlevleri nelerdir?
a)Sıvı-elektrolit asit-baz dengesini sağlar,
b)Bazı maddelerin sekresyonu, inaktivasyonu ve metabolizmasını gerçekleştirir,
c)Tip II hücreleri tarafından sürfaktan yapımı da akciğerin önemli metabolik işlevlerinden biridir,
d)Seratonin, bradikinin ve prostoglandin’i de içeren bir çok biyolojik aktif maddenin atılmasını ya da inaktive edilmesini gerçekleştirir,
Anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüştüğü yer akciğerlerdir
e)hepsi**

21)torasentez ile alınan sıvının berrak, dansitesi 1015, protein miktarı 3gr’ın altındaysa buna ne denir?
a)toraks bt
b)transüda**
c)oksüda
d)eksüda

22)torasentez ile alınan sıvının dansitesi 1015, protein miktarı 3gr’ın üstünde ise buna ne denir?
a)toraks bt
b)transüda
c)oksüda
d)eksüda**

23)çeşitli nedenlerle bronş ve bronşiol duvarlarının elastik ve kas tabakalarındaki hasar sonucunda gelişen anormal ve kalıcı kas genişlemesine ne denir?
a)pnomoni
b)bronşit
c)bronşektazi**
d)atelektazi

24)aşağıdakilerden hangisi bronşektazinin etyolojileri arasındadır?
a)Havayolu obstrüksiyonu, pulmoner infeksiyonlar ve bronş tıkanmaları,
b)yabancı cisim, kusmuk ya da üst solunum yollarında bulunan maddelerin aspirasyonu,
c)genişlemiş lenf nodülleri,genişlemiş kan damarları ya da tümörlerin basıncı
d)Kistik fibrozis gibi genetik bozukluklar ve romotoid artrit ve idiyopatik nedenler
e)hepsi**

25)aşağıdakilerden hangisi bronşektazinin klinik belirtileri arasındadır?
a)kronik öksürük, nefes darlığı, siyanoz,
b)sıklıkla sabahları kitle halinde dışarı çıkan balgam
c)Solunum yetmezliği nedeniyle çomak (Hipokrat) parmak görülür
d)kötü kokulu, bol miktarda pürülan ve bazen kan bulaşmış balgam çıkarma öyküsü
e)hepsi**

26)Akciğerlerin yetersiz genişlemesi veya daha önce genişlemiş olan akciğerin kollabe olması ile göreceli olarak daha az hava içeren akciğer parankiminin oluşmasına ne denir?
a)bronşektazi
b)bronşit
c)pnomoni
d)atelektazi**
e)koah

27)hangisi atelektazinin nedenlerindendir?
a) İnfeksiyonlar, plevral efüzyon, toraks ve batın cerrahi işlemleri,
b) hareketsizlik, etkisiz soluk alıp verme,
c) sürfaktan yapım eksikliği, akciğer dokusu sıkışması (kanser, obezite, pnömotoraks vb. nedenlerle),
d) hava yollarının obstrüksiyonu
e)hepsi**

28)hangisi atelektazinin klinik belirtilerinden değildir?
a)Öksürük, balgam çıkarma,
b)hafif ateş,
c)hipoksemi, dispne,
d)halsizlik görülür.

29)hangisi atelektazinin olası hemşirelik tanılarındandır?
a)Aktivite İntoleransı
b)Ağrı
c)Ateş/Hipertermi
d)Gaz Değişiminde Bozulma
e)hepsi**

30)hangisi atelektazide hemşirelik bakımları arasında yer almaz?
a)Hava yolları daima temiz tutulur.
b)Sık sık pozisyon verilir, sekresyonlar aspire edilir.
c)Aralıklı (+) basınçlı ventilasyon uygulanır.
d)Sedatif ve narkotik veriir.** not:sedatif ve narkotik verilmez olacak
e)Abdominal distansiyon önlenir.

31)hangisi akciğer dokusunun (parankimasının) akut inflamasyonudur?
a)amfizem
b)bronşit
c)bronşektazi
d)atelektazi
e)pnomoni**

32)aşağıdakilerden hangisi pnomoni sınıflamaları arasında değildir?
a)aspirasyon pnomonisi
b)toplumdan kazanılmış pnomoni
c)hastaneden kazanılmış pnomoni
d)İmmunosupresif hastalarda oluşan pnömoni
e)yenidoğan pnomonisi***

33)hangisi pnomoninin klinik belirtilerindendir?
a)Ani başlayan ateş ve titreme,
b)plöretik göğüs ağrısı
c)balgamlı öksürük
d)hepsi**

34)aşağıdakilerden hangisi pnomonide olası hemşirelik tanılarındandır?
a)Hava yollarının açıklığında yetersizlik”
b)Aktivite intorelansı
c)Sıvı volüm yetersizliği riski
d)beden gereksiniminden az beslenme
e)hepsi**

1)Solunum sistemine ait hastalıklarda hastalarda en sık gözlenen hasta sorunları nelerdir?
a-yetersiz hava yolu temizliği
b-etkisiz solunum
c-gaz değişiminin bozulması
d-anksiyete
***e-hepsi

2)Aşağıdakilerden hangisi pulmoner kalp hastalığı -kor pulmanale-nin özelliklerindendir?
a-akciğer yapı ve fonksiyonlarının ileri derecede bozulmasına bağlı gelişir
b-bu bozulmaya bağlı pulmoner dolaşım bozulması,sağ ventrükülde hipertrofi,dilatasyon ve-veyayetmezlik oluşur
c-kronik bronşitte ve amfizemde görülür
d-sigara tiryakilerinde ve erkeklerde görülür
***e-hepsi

3)Pulmoner kalp hastalığı-kor pulmonale-kilinik belirtileri nelerdir?
a-yorgunluk,dispne
b-göğüs ağrısı,öksürük,balgam
c-eğer kalp yetmezliği gelişmişse periferik ödem,kilo artışı,nabızda dolgunluk
d-karaciğerde büyüme,ödem ve asit
***e-hepsi

4-Pulmoner kalp hastalığı-kor pulmonale-de hemşirelik bakımı yönetimi nasıldır?
a-hasta yatak istirahatine alınır
b-sıvı kısıtlaması uygulanır
c-antikoagülan tedavi komplikasyonu olarak kanama takibi yapılır
d-nemlendirilmiş O2 tedavisi uygulanır
***e-hepsi

1)Pulmoner kalp hastalığı-kor pulmonale-de hemşirelik bakımı yönetimi nasıldır?
a-hasta yatak istirahatine alınır
b-sıvı kısıtlaması uygulanır
c-antikoagülan tedavi komplikasyonu olarak kanama takibi yapılır
d-nemlendirilmiş O2 tedavisi uygulanır
***e-hepsi

2-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner hipertansiyon özelliklerindendir?
a-akciğer dolaşımında intravasküler basınç artışıdır
b-deniz seviyesinde istirahat halinde ortalama pulmoner arter basıncı 20-25mmhg dir
c-deniz seviyesinde egzersizde arter basıncı 30mmhg den yüksektir
d-altta yatan herhangi bir kalp ya da akciğer hastalığı olmaksızın gelişirse pirimer ,hastalık komplikasyonu şeklinde ortaya çıkarsa sekonder pulmoner hipertansiyon olarak adlandırılır
***e-hepsi

3-Pulmoner hipertansiyonun klinik belirtileri nelerdir?
a-göğüs ağrısı -anjina benzeri-
b-senkop ve hafif baş dönmesi
c-sağ ventrüküler hipertrofi-kor pulmanale-
d-çabuk yorulma,kalp yetmezliği belirtileri
***e-hepsi

4-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner hipertansiyoda hemşirelik bakım yönetimlerindendir?
a-hastaya semi-fawler pozisyonu verilir
b-O2 tedavisi uygulanır
c-yatak istirahatine alınır
d-aktivite ve dinlenme periyotları düzenlenir
e-hava açlığı,solunumsesleri değerlendirilir kaydedilir
***hepsi

5-Aşağıdakilerden hangisi -ARDS-akut respiratuar distress sendromu klinik belirtilerindendir?
a-interkostal ve suprasternal çekilme
b-hiperventilasyon
c-PaO2 ve PaCO2 nin azalması
d-siyanoz
***e-hepsi

6-Aşağıdakilerden hangisi akut solunum yetmezliği tedavi edilemediğinde gelişebilecek komplikasyonlarındandır?
a-aritmi,hipotansiyon
b-konjestif kalp yetmezliği
c-solunumasidozu
d-kardiyak arrest
***e-hepsi

7-Aşağıdakilerden hangisi tüberküloz hastalığının özelliklerindendir?
a-bulaşıcı bir hastalıktır,inflamatuar akut ya da kronik gidişli bakteriyel bir infeksiyondur
b-mycobacterium tuberculosis basille oluşur
c-bu basil aerob,sporsuz,asit ve alkalilere dirençli ısı ve ışığa duyarlıdırlıdar
d-tüberküloz bildirimi zorunludur
e-kan akımı ve lenf yoluyla diğer organlara yayılır
***hepsi

8-Tüberkülozun bulaşma yolları nelerdir?
a-insandan insana damlacık yoluyla
b-yalnız solunum yoluyla bulaşmaz c-inek sütü ile bulaşan
c-bovin-tüberküloz basili insan vücuduna sindirim sisteminden girer
d-tüberküloz basilinin vücuda diğer giriş yolları deri,gözler ve cinsel organlardır
***e-hepsi

9-Tüberküloz belirtileri nelerdir?
a-ateş,gece terlemesi,kilo kaybı,iştahsızlık
b-sedimentasyon hızında artma
c-öksürük,pürülan balgam çıkarma
d-hemoptizi,yan ağrısı
e-mensturasyon bozuklukları
**hepsi

10-PPD-tüberkülün deri testinin özellikleri nelerdir?
a-ön kol iç yüzeyine 0,1cc deri içine uygulanır
b-deri içinde 5-6 mm çaplı kabarıklık oluşmalıdır-enjeksiyon uygulama sonrası-
c-test sonucu 48-72 saat sonra okunur
d-oluşan endirasyon çapının 10 mm olması durumunda sonuç pozitif kabul edilir
e-bağışıklığı baskılanmış,malnütrisyonlu ve HIV pozitif lerde 5mm ve üzeri pozitif kabul edilir
***hepsi

11-tüberkülozda uygulanan tedavinin özellikleri nelerdir?
a-tedavi programı başlangıç ve idame olarak iki bölüme ayrılır
b-ilk iki ay bakterisidal faz olarak bilinir,major ilaç verilir,izoniazid,rifampisin ve pirazinamid daima bunların içindedir
c-iki aydan sonra idame doza geçilir 4-7 ay sürer içinde izoniasidin olduğu en az iki ilaç verilir
***d-hepsi

12-Aşağıdakilerden hangisi tüberkülozlu hastalarda ortaya çıkan en önemli sorunlardandır?
a-tedaviye uyumda yetersizlik-uyumsuzluk
b-ilaç yan etkileri
c-ilaçlara direnç gelişmesi
d- tbc infeksiyonununyayılımı
e-hepsi

13-Aşağıdakilerden hangisi tüberkülozda olası hemşirelik tanılarındandır?
a-tedaviye uyumda yetersizlik-uyumsuzluk
b-hava yollarının yetersiz temizlenmesi ya da açıklığı
c-aktivite intoleransı
d-beslenmede yetersizlik
***e-hepsi

14-Aşağıdakilerden hangisi tüberkülozda genel sağlık kurallarını kapsamaktadır?
a-hastalığın hızlı biçimde tanımlanması ve iyileşene kadar uygun tedavinin yapılması
b-BCG ile aşılama
c-ilaçla koruyucu tedavi
d-dengeli beslenme,yeterli uyuma,uzun süreli kapalı ve havasız yerlerde bulunmama
*** e-hepsi

15-Aşağıdakilerden hangisi akciğer apsesinin belirti ve özelliklerindendir?
a-orafarenjiyal alandaki mikroorganizmaların aspire edilmesiyle olur
b-mukosiliyer aktivitede azalma ve öksürük refleksinin kaybıı aspirasyonlara bağlı apse gelişimini hızlandırır
c-giderek fibröz doku ile çevrilir bronşa ve plevral boşluğa kadar ilerliyerek solunum yollarına açılır
d-bronşa açılmışsa pürülan ve pis kokulu balgam çıkarılır
***e-hepsi

16-Akciğer apsesinin klinik belirtileri nelerdir?
a-ateş,yan ağrısı ve öksürük
b-balgam, göğüs ağrısı
c-halsizlik, iştahsızlık
d-lökosit sayısında ve sedimentasyon hızında yükselme ve anemi
d-parmaklarda çomaklaşma en önemli klinik görünümdür tedaviden sonra kaybolmaktadır
***e-hepsi

17-Aşağıdakilerden hangisi plörezinin etyolojisindendir?
a-göğüs travması
b-akciğer embolisi,akciğer infarktı
c-konjestif kalp yetmezliği
d-metastatik akciğer kanseri
***e-hepsi

18-Plörezinin belirtileri nelerdir?
a-en tipik belirtisi inspirasyon sırasında keskin ve bıçak saplanır tarzda ağrı
b-kuru öksürük
c-ateş,halsizlik
d-dispne,solunum hareketlerinde azalma
***e-hepsi

19-Aşağıdakilerden hangisi plörezi hemşirelik tanılarındandır?
a-ağrı,aktivite intoleransı
b-gaz değişiminde bozulma
c-öz bakım eksikliği
d-etkisiz solunum örüntüsü
***e-hepsi

20-Aşağıdakierden hangisi plevral efüzyonun özelliklerindendir?
a-plevra yaprakları arasındaki plevra sıvısı miktarı artmasıdır
b-plevral efüzyon cerahat içeriyorsa ampiyem adını alır
c-tüberküloz,akciğer apsesi,göğüs yaralanması ya da cerrahi girişimin bir komplikasyonudur
d-plevradaki sıvı transüda ya da eksüda özelliğinde olabilir
***e-hepsi

21-Aşağıdakilerden hangisi plevral efüzyonun klinik belirtilerindendir?
a-ağrı,yüksek ateş,öksürük
b-solunum hareketleri ve sesinde azalma ,dispne
c-kalp seslerinin etkilenmeyen tarafta artışı
d-kilo kaybı
***e-hepsi

22-Aşağıdakilerden hangisi plevral efüzyonun olası hemşirelik tanılarındandır?
a-ağrı,aktivite intoleransı
b-rahatta bozulma
c-öz bakım eksikliği
d-etkisiz solunum
***e-hepsi

23-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner ödemin özelliklerindendir?
a-akciğer dokusu veya alveoller alanda anormal sıvı toplanmasıdır
b-yaşamı tehdit edici bir durumdur
c-pulmoner kapiller ve alveoller arasındaki gaz değişimini engeller
d-acil tedavi gerektiren bir durumdur
***e-hepsi

24-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner ödem etyolojisi arasındadır?
a-konjestif kalp yetmezliği
b-I.V sıvı yüklenmesi
c-akciğerdeki kapiller permehabilitenin artması
d-respiratuar distress sendromu
***e-hepsi

25-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner ödemin klinik belirtilerindendir?
a-ileri derecede nefes darlığı ,öksürük
b-taşikardi,terleme
c-huzursuzluk,endişe
d-pembe ve köpüklü balgam ve wheezing
***e-hepsi

26-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner ödemin olası hemşirelik tanılarındandır?
a-gaz değişiminde bozulma
b-enfeksiyon riski
c-sıvı volüm fazlalığı
d-solunum disfonksiyonu
***e-hepsi

27-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner ödemin hemşirelik bakım yönetimlerindendir?
a-etkili öksürük ve derin solunumu desteklemek yatak başını yükseltmek
b-O2 konsantrasyonunu izlemek,O2 tedavisini uygulamak
c-günlük aldığı çıkardığı takibini yapmak,sıvı dengesini hesaplamak
d-ilave bireysel önlemler almak
***e-hepsi

28-Aşağıdakilerden hangisi akut solunum yetmezliği özelliklerindendir?
a-akciğer temel fonksiyonlarının birinde ve ya ikisinde ani azalmayla gelişir
b-yaşamı tehdit eden bir durumdur
c-yüksek arteryel CO2 basıncı vardır
d-düşük arteriyel O2 basıncı vardır
***e-hepsi

29-Aşağıdakilerden hangisi akut solunum yetmezliği etyolojisindendir?
a-hava yollarında obstrüksiyon yapan hastalıklar
b-pulmoner vasküler hastalıklar
c-göğüs duvarı ve plevranın hastalıkları
d-nöromüsküler sistem hastalıkları
***e-hepsi

TÜBERKÜLOZ ETKENİ MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS BASİLİDİR TÜBERKÜLOZ BİLDİRİMİ ZORUNLU BİR HASTALIKTIR TÜBERKÜLOZ DAMLACIK,DERİ,GÖZ ,SİNDİRİM GİBİ BİRÇOK YOLDAN BULAŞABİLİR PPD TESTİ 10MM İSE YA DA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ VE HIV POZİTİF OLDUĞUNDA 5MM VE ÜZERİ İSE POZİTİF KABUL EDİLİR PPD TESTİ 48-72 SAATTE OKUNUR TÜBERKÜLOZ BİRİNCİ FAZ TEDAVİDE MUTLAKA INH,RIF,PZA VERİLİR AKCİĞER APSESİNİN EN ÖNEMLİ KLİNİK GÖRÜNTÜSÜ ÇOMAK PARMAKTIR PLEVRA YAPRAKLARI ARASINDA SIVI MİKTARININ ARTMASINA PLEVRAL EFÜZYON DENİR PLEVRAL EFÜZYON CERAHAT İÇERİYORSA AMPİYEM DENİR AKCİĞER DOKUSU VEYA ALVEOLLER ALANDA ANORMAL SIVI TOPLANMASINA PULMONER ÖDEM DENİR PEMBE VE KÖPÜKLÜ BALGAM PULMONER ÖDEMİN BELİRTİSİDİR AKCİĞER TEMEL FONKSİYONLARININ AZALMASINA AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ DENİR AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE ARTERİYEL CO2 BASICI YÜKSEK O2 BASINCI DÜŞÜKTÜR PULMONER ÖDEME BAĞLI AKUT HİPOKSEMİK SOLUNUM YETMEZLİĞİNE AKUT RESPİRATUR DİSTRESS SENDROM-ARDS-DENİR ARDS DE PARSİYEL O2 VE CO2 AZALMIŞTIR

7. ve 8. HAFTALAR
1-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ *PLÖREZİYİ* TANIMLAR?
A) Akciğer dokusunun enflamasyonu
B) Cerehat içeren plevral sıvı artışı
C) Plevranın enflamasyonu**
D) Plevral sıvının artması
E) Alveoler alanda sıvı toplanması

2-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ *PULMONER ÖDEM* BELİRTİLERİNDENDİR?
A) Bulantı-kusma
B) Dispne*
C) Pürülan balgam
D) Bradikardi
E) Solunum sesleri azalır

3-AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ İÇİN *YANLIŞTIR?
A) Yaşamı tehdit eden durumdur
B) Anormal düşük arteriyel O2 basıncı
C) Anormal yükseklikte arteriyel CO2 basıncı
D) Normal arteriyel O2 ve CO2 basıncı**
E) Akciğerler temel işlevini yerine getiremez

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AKCİĞER APSESİ ETYOLOJİSİNDE YER ALIR?
A) Yan ağrısı ve öksürük
B) Koch basili
C) Stafilokoklar**
D) Coli
E) Hepsi

5-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ *TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE *KULLANILAN İLAÇLARDAN *STREPTOMİSİNE AİT *YAN ETKİDİR?
A) Ototoksisite**,
B) Optik nevrit,
C) toksik hepatit,
D) kusma
E) trombositopeni

6-ROBERT KOCH HANGİ YILDA TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMAYI SAPTAMIŞ VE ÜRETMEYE BAŞLAMIŞTIR.
a.)1982
b.)1882**
c.)1888
d.)1783
e.)hiçbiri

7-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ RİFAMIN YAN ETKİLERİNDENDİR?
a)bulantı,kusma
b)toksik hepatit,
c)trombositopeni,
d) gripal sendrom
e)heps**i

8-TBC DE OLASI HEMŞİRELİK TANILARI NELERDİR?
a) Tedaviye uyumda yetersizlik-uyumsuzluk
b) Hava yollarının yetersiz temizlenmesi ya da açıklığı
c) Aktivite intoleransı.
d) hepsi**

9-TBC DE KESİN TANI NE İLE KONUR?
a)fiziksel muayene,
b)akciğer grafısi,
c)plevra sıvısı,
d)idrar,
e)tüberküloz basilinin kültürde görülmesi**

10-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİLDİRİMİ ZORUNLU BİR HASTALIKTIR?
a. tüberküloz **
b. akciğer apsesi
c. plevra hastalıkları
d. pulmoner ödem
e. akut solunum yetmezliği

11-TÜBERKÜLOZDA BULAŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDA KAYNAK OLGUYA AİT NEDENLER NELERDİR?
A) Balgamdaki basil durumu: Kültür pozitifliği olan yayma (+) olgular, yayma (-) olgulara göre yaklaşık 10 kat daha bulaştırıcıdırlar.
B) Öksürük sayısı arttıkça bulaştırıcılık artar.
C) Kavite ve larinks tüberkülozu olanlarda bulaştırıcılık artar.
D) Çocuk tüberkülozunda ve* ekstrapulmoner tüberkülozda bulaştırıcılık nadirdir.
E.) hepsi**

12-AKCİĞER ABSESİNDEKİ EN KLİNİK GÖRÜNTÜ NEDİR?
a.Ateş 39-40 dereceye kadar yükselir.
b.Yan ağrısı ve öksürük vardır.
c.Öksürük inatçı ve yorucudur, başlangıçta kuru özelliktedir.
d.Abse içeriğinin likefıye olarak bronşa boşalması bol pürülan balgam çıkmasına neden olur.
e.Parmaklarda çomaklaşma**

13-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ARDS NİN KLİNİK BELİRTİLERİNDENDİR?
a) taşipne sonrası dispne en erken ve hızla çıkan belirtisidir.
b)hava açlığı, siyanoz, interkostal ve suprasternal çekilme,
c)hiperventilasyon, terleme, huzursuzluk, anksiyete vardır.
d)pao2 ve paco2 azalmıştır
e)hepsi**

1)Aşağıdakilerden hangisi tübeküloz için doğru değildir?
A)Bildirilmesi zorunlu bulaşıcı bir hastalıktır.
B)En sık görülen yer lenfatik ve santral sinir sisitemidir.****
C)Kan akımı ve lenf yoluyla vucutta diğer organlarada yayılabilir.
D)Mycobacterium tuberculosis denen basil neden olur.

2)Aşağıdakilerden hangisi tüberkülozun bulaşma yolları ilgiliolarak doğru değildir?
A)İnsandan insana damlacık yoluyla bulaşır.
B)Yalnızca solunum yoluyla bulaşmaz.
C)Bovin tüberkiloz basili insana sindirim sisteminden girer.
D)Tüberküloz basilinin diğer giriş yolları ise deri gözler ve cinsal organdır.
E)Bireyin bulaştırıcı olması için aktif yada pasif tüberküloz hastası olması yeterlidir.****

3)Tüberklozun kesin tanısını koyan yöntem hangisidir?
A)Plevra sıvısı incelenmesiyele.
B)Akçiğer grafisi ile
C)İdrar BOS mide yıkama suyunda ARB bakteri aranması ile.
D)Bronş lavajı ile.
E)Basilin kültürde görülmesi ile****

4)Tüberkülün deri testi(PPD) için hangisi yanlıştır.?
A)Bağışıklığı baskılanmış malnütrisyonlu ve HIV lilerde 7mm ve üzeri (+) olarak değerlendirlir.****
B)Test önkol iç yüzeyine uygulanır.
C)Test sonuçu 48-72 saat sonra okunur.
D)İntarakütan enjeksiyon ile deriiçinde 5-6 mm çapında kabarıklık oluşmalıdır
E)Oluşan endurasyonun çapıen az 10 mm olması durumunda sonuç pozitift kabul edilir.
.
5-Aşağıdakilerden hangisi bronşitin belirtilerindendir?
A-öksürük,balgam
B-ateş
C-hemoptizi,göğüste yanma,tırmalanma
D-hırıltı,nefes darlığı,solunum seslerinde değişiklikler
***E-hepsi

6-Aşağıdakilerden hangisi bronşitin özelliklerindendir?
A-bronşların akut-kronik enflamasyonudur
B-bronşlarda ise bronşit,trakea ve bronşlarda ise trakeabronşit adını alır
C-üst solunum yolları enfeksiyonu ile başlar
D-üç yılı aşkın bir sürede her yıl üç aydan fazla süren öksürük,balgam çıkarma vardır
E-sigara içme,hava kirliliği,bakteri enfeksiyonları,kimyasal gaz inhalasyonu etkendir
****HEPSİ

7-Aşağıdakilerden hangisi kronik bronşit belirti ve bulgularındandır?
A-genellikle kış aylarında sabahları görülen öksürük ve balgam
B-efor dispnesi,solunum güçlüğü
C-öksürük ve nefes darlığında artma
D-siyanoz,hematokrit yüksekliği,mükopürülan balgam çıkarma
***E-HEPSİ

8-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner embolinin etyolojilerindendir
A-immobilizasyon,şişmanlık
B-gebelik,postportal dönem
C-oral kontraseptifler
D-bacak varisleri,uzun uçak-otobüs yolculukları
***E-HEPSİ

9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PULMONER EMBOLİ KLİNİK BELİRTİ VE BULGULARINDANDIR?
A-Dispne,siyanoz,göğüs ağrısı
B-Takipne,taşikardi
C-Öksürük,hemoptizi
D-Ateş,mental durumda değişiklik,şok ve senkop
***E-HEPSİ

10-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PULMONER EMBOLİ KOMPLİKASYONLARINDANDIR?
A-Akciğer infarktüsü ile hemoptizi,infarkt pnömoni ve apse formasyonu
B-Göğüs ağrısı
C-plevral efüzyon
D-plevrit
***E-HEPSİ

11-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KOAH BELİRTİLERİNDENDİR?
A-Dispne ,yorgunluk ,Öksürük,balgam,aktivite intoleransı
B-Kilo kaybı,uyku bozuklukları psikolojik bozukluklar
C-Total akciğer kapasitesinde artma-fıçı göğsü-
D-Ekspiryumda dudakları büzerek nefes verme,hırıltılı solunum
***E-HEPSİ

12-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KOAH KOMPLİKASYONLARINDANDIR?
A-Kor pulmonale
B-Akut solunum yetmezliği
C-Peptik ülser,gastroözefagial reflü
D-Pnömoni
***E-HEPSİ

13-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KOAH HEMŞİRELİK TANILARINDANDIR?
A-Gaz değişiminde bozulma-hiperkapni-hipoksemi
B-Hava yollarının açıklığının yetersiz olması ,aktivite intoleransı
C-Anksiyete,uyku düzeninde bozukluk
D-Beden gereksiniminden az beslenme ,enfeksiyon riski
***E-HEPSİ

14-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ASTIM KLİNİK BELİRTİLERİNDENDİR?
A-Bronkospazm,dispne
B-Öksürük,balgam
C-Hışıltılı solunum
D-Göğüs ön-arka çapının artması
***E-HEPSİ

15-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GRİBİN ÖZELLİKLERİNDENDİR?
A-Üst solunum yolu enfeksiyonudur,etkeni inflüenza virüsüdür
B-İHBARI ZORUNLUDUR,damlacık yoluyla kolay ve hızlı bulaşır
C-A tipi virüs insanlar,kuşlar,kümes hayvanları,domuz gibi hayvanlarda hastalık yapar, B TİPİ sadece insanlarda hastalık yapar
D- C TİPİ salgınlara yol açmaz
***E-HEPSİ

16-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GRİBİN BELİRTİLERİNDENDİR?
A-Ani ateş,titreme,ses kısıklığı
B-Şiddetli kas ve eklem ağrısı,baş ağrısı
C-Halsizlik,bitkinlik
D-Nazal konjesyon
***E-HEPSİ

17-GRİP AŞISININ KONTRENDİKE OLDUĞU DURUMLAR HANGİLERİDİR?
A-İmmünosüpresyon tedavisi görenler
B-Tavuk alerjisi olanlar
C-Yumurta alerjisi olanlar
D-Proteine ya da neomisine alerjisi olanlar
***HEPSİ

18-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ NEZLE-SOĞUK ALGINLIĞININ ÖZELLİKLERİNDENDİR?
A-Üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır
B-Damlacık yoluyla bulaşır
C-Gribe neden olan bir virüsün birçok tipidir
D-Kendiliğinden iyileşir ,bakteri enfeksiyonu eklendiğinde pnömoni,orta kulak enfeksiyonu,sinüzit,bronşite neden olabilir
***E-HEPSİ

19-NEZLENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
A-Burun mukozasında şişme ,boğaz ağrısı
B-Sekresyonda artma
C-Genel kırıklık,halsizlik
D-Kuru öksürük,ses kısıklığı,normal ya da hafif ateş
***E-HEPSİ

20-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SİNÜZİT BELİRTİLERİNDENDİR?
A-Nazal mukozada konjesyon
B-Burun tıkanıklığı,baş ağrısı,öksürük
C-Koku almada azalma
***D-HEPSİ

21-HANGİSİ FARANJİTİN ETYOLOJİSİNDE YER ALIR?
A-Sigara dumanı,kimyasal irritanlar
B-Çok konuşma
C-Sinüzit,burun sekreyonunun farenkse akması
D-%70 virüs
***E-HEPSİ

22-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ FARENJİTİN BELİRTİ VE BULGULARINDANDIR?
A-Boğaz membranında kızarıklık
B-Tonsiller ve follikülerde şişlik ve eksüda
C-Servikal lenf düğümlerinde hassalık
D-Ateş,kırıklık,boğaz ağrısı
***e-HEPSİ

23-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TONSİLLİTİN BELİRTİ VE BULGULARINDANDIR?
A-Boğaz ağrısı,ateş,yutma güçlüğü
B-Horlama
C-Tonsiller kırmızı ve ödemli,beyaz plaklar vardır
D-Servikal lenf nodlarında büyüme
***E-HEPSİ

24-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA İLİŞKİN HEMŞİRELİK TANILARINDANDIR?
A-Hava yollarını temizlemede yetersizlik
B-Ağrı
C-Konuşmada bozulma
D-Sıvı-volüm eksikliği
***E-HEPSİ

25-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SOLUNUM YOLLARININ ÖZEL TEDAVİ VE BAKIM YÖNTEMLERİNDENDİR?
A-Solunumsal destek sağlamak için aerosal tedavi
B-Akciğerlerin genişletilmesine yardımcı olan yöntemler
C-Mukosilier klirensin artırılması
D-Öksürüğün etkinliğinin artırılması ve 02 tedavisinin uygulanması
***E-HEPSİ

26-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PURSED-LİPS SOLUNUMUN AMACIDIR?
A-Soluk verme süresini uzatmak
B-Ekspirasyon esnasında hava yollarında basıncı artırmak
C-Hava yollarında kalan hava miktarını azaltmak
D-Hava yollarının direncini azaltmak
***E-HEPSİ

27-POSTURAL DRENAJ YAPILIRKEN HASTAYA HANGİ POZİSYON VERİLİR?
A-Baş aşağı
B-Prone
C-Sağ sol lateral
D-Oturma
***E-HEPSİ

BRONŞLARIN AKUT YA DA KRONİK ENFLAMASYONUNA BRONŞİT DENİR———-ÜÇ YILI AŞKIN HER YIL ÜÇ AYI GEÇEN ÖKSÜRÜK EŞLİĞİNDE BALGAM ÇIKARMAYA KRONİK BRONŞİT DENİR——KAN DOLAŞIMINDA BULUNAN DEĞİŞİK NİTELİKTEKİ MADDELERLE PULMONER ARTERLERİN TIKANMASINA PULMONER EMBOLİ DENİR—–PULMONER EMBOLİ BAKIMINDA TEMEL AMAÇ KORUNMA ÖNLEMLERİ ALMAKTIR DÜŞÜK HEPARİZASYON SAĞLANIR——KRONİK BRONŞİT YA DA AMFİZEMİ KAPSAYAN GENELLİKLE İRREVERSİBL VE İLERLEYEN HAVA AKIMI KISITLAMASI İLE KARAKTERİZE KRONİK AKCİĞER HASTALIĞINA KOAH DENİR—–KOAH TA FIÇI GÖĞSÜ VE KİLO KAYBI KARETERİZEDİR——KOAHTA HİPERKAPNİ-HİPOKSEMİ GÖRÜLÜR ——BELİRLİ ANTİJENLERE KARŞI AŞIRI ALLERJİK REAKSİYONUN BRONŞLARDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SONUCU TEKRARLAYAN NEFES DARLIĞI ,BALGAM ÇIKARMA VE WHEEZİNG İLE KARAKTERİZE HASTALIĞA ASTIM DENİR——ASTIMDA HIŞILTILI SOLUNUM -ISLIK SESİ GİBİ-VE GÖĞÜS ÖN-ARKA ÇAPINDA ARTMA GÖRÜLÜR——ARD ARDA ASTIM KRİZLERİNİN GELMESİNE STATUS ASMATİKUS DENİR——AERASOL İLAÇLARIN AŞIRI KULLANIMI,ASPİRİN YA DA ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR,VİRAL HASTALIKLAR STATUS ASMATİKUSA NEDEN OLUR——ASTIMDA BAKIMDA TEMEL AMAÇ KORUNMADIR——ASTIMDA BETA ADRENERJİK BLOKÖRLER KULLANILMAMALIDIR——GRİP İHBARI ZORUNLU BİR HASTALIKTIR——GRİBE İNFLÜANZA VİRÜSÜ NEDEN OLUR A,B,C TİPİ VARDIR——GRİP DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIR——GRİP AŞISI YUMURTA TAVUK PROTEİN ALLERJİSİ OLANLARA YAPILMAZ——NEZLE-SOĞUK ALGINLIĞINA ÇEŞİTLİ VİRÜSLER NEDEN OLUR DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIR——GRİPTE ANİ ATEŞ YÜKSEKLİĞİ VARDIR NEZLEDE ATEŞ NORMAL YA DA HAFİF YÜKSEKTİR——NAZAL SİNÜSLERİN MUKOZ MEMBRANLARININ İLTİHAPLANMASINA SİNÜZİT DENİR——FARENKSİN ATEŞLİ ENFLAMASYONUNA FARANJİT DENİR %70 ETKEN VİRÜSTÜR——OROFARENKSİN HER İKİ YANINA YERLEŞMİŞ LENFATİK DOKULARDA SIK SIK AKUT ENFEKSİYON GELİŞMESİNE TONSİLLİT DENİR——TONSİLLERDE BEYAZ PLAKLAR GÖRÜLÜR——DUDAKLAR BÜZÜLEREK SOLUK VERİLMESİNE PURSED-LİPS DENİR——BALGAMSIZ ÖKSÜRME DİSPNE SİYANOZ GÖRÜLDÜĞÜNDE POSTURAL DRENAJA SON VERİLİR-

28-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GÖĞÜS TÜPÜ UYGULAMASINDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
A-Ağrının giderilmesi
B-Derin solunum ve öksürme egzersizlerinin yaptırılması
C-Göğüs tüpü bakımı ,drenajın sürdürülmesi,komplikasyonların önlenmesi
D-Pozisyon verilmesi ve hareketliliğin sağlanması
***E-HEPSİ

29-DRENAJ TÜPLERİYLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
A-Hava ya da sıvıyı çıkararak negatif basıncı tekrar oluşturmak için takılır
B-Hava için tek hava ve sıvı-kanı boşaltmak için iki tüp yerleştirilir
C-Drenaj sistemi asla hastanın göğüs hizasına kadar yükseltilmez
D-Drenaj şişeleri taşma tehlikesi olmadığı sürece boşaltılmaz
****E-HEPSİ

30-GÖĞÜS TÜPÜ BULUNAN HASTADA HEMŞİRE NELERİ KAYDETMELİDİR?
A-Sık aralıklarla yaşamsal bulgularını
B-Akciğer seslerini
C-Ölçüm zamanı ve sıvı düzeylerini
D-Drenajın rengi,bulanık olup olmadığı ,miktarı
***E-HEPSİ

31-GÖĞÜS DRENAJININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
A-Yetişkinlerde ilk 3 saatte plevral tüpten 100-300, 24 saatte 500-1000 sıvı drene olabilir
B-Ameliyattan sonra drenaj ilk birkaç saatte fazla miktarda kanlı olabilir ,sonra serözedir
C-Aniden fışkırma tarzında olan drenajda kalmış-koyu-kan olabilir fazla drenaj hastanın pozisyonundan kaynaklıdır
D-Ani olarak 100 cc den fazla drenaj torakstan taze kanamayı işaret eder
***E-HEPSİ

32-SUALTI KAPALI GÖĞÜS DRENAJINA AİT OLASI PROBLEMLER NELERDİR?
A-Drenaj tüpünün göğüs seviyesi ve üzerine çıkması
B-Drenaj tüpünün şişeye yakın bir yerden bükülmesi
C-Şişeden hava çıkışını sağlayan açıklığın kapalı olması
D-Tüpün hastanın altında kıvrılması tüpün çıkması
***E-HEPSİ

33-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TANSİYON PNÖMOTORAKSININ BULGULARINDANDIR ?
A-Şiddetli solunum sıkıntısı
B-O2 Saturasyonunda düşme
C-Göğüs ağrısı,etkilenen tarafta solunum sesinin olmaması ,etkilenmeyen tarafta trakeal şift
D-Taşikardi,hipotansiyon ve şok belirtileri
***E-HEPSİ

PLEVRAL BOŞLUK İÇİNDE AKCİĞERLERİ GÖĞÜS DUVARINDA TUTAN ,AKCİĞER GENİŞLEMESİNE NEDEN OLAN NEGATİF BASINÇ VARDIR——HAVAYI ÇIKARMAK İÇİN PLEVRAL ALANA TEK TÜP YERLEŞTİRİLİR——PLEVRAL BOŞLUĞA HAVA TOPLANMASINA PNÖMOTORAKS DENİR——PLEVRAL BOŞLUĞA KAN TOPLANMASINA HEMOTORAKS DENİR——HAVAYI ÇIKARMAK İÇİN YERLEŞTİRİLEN TÜP ANTERİOR OLARAK 2.İNTERKOSTAL ARALIĞA YERLEŞTİRİLİR——KAN YA DA SIVIYI ÇIKARMAK İÇİN YERLEŞTİRİLEN TÜP MİDAKSİLLAR HATTA 8.9. İNTERKOSTAL ARALIĞA YERLEŞTİRİLİR ——DRENAJ SİSTEMİ ASLA GÖĞÜS HİZASINA KADAR YÜKSELTİLMEZ——TÜP TAŞMA TEHLİKESİ OLMADIKÇA ASLA DEĞİŞTİRİLMEZ——ANİ OLARAK 100 CC DEN FAZLA DRENAJ TORAKSTAN TAZE KANAMAYI İŞARET EDER——YETİŞKİNLERDE TÜP YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA İLK 3 SAATTE 100-300 24 SAAATTE 500-1000 SIVI DRENAJI OLABİLİR——ÇOCUKLARDA ARD ARDA İKİ SAATTEN DAHA UZUN SÜREDE 3ML-KG-SAATTEN FAZLA DRENAJIN OLMASI POSTOPERATİF HEMORAJİYE İŞARET EDEBİLİR

34-Aşağıdakilerden hanggisi kronik bronşitte belirginleşir?
A)Göğüste yanma
B)Ateş
C)Öksürük
D)Mükopürülan balgam çıkarma***
E)Nefes darlığı

35-Bronşitte hemşirelik bakımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sekresyoların çıkarılması
B)OKsijen tüketiminin azaltılması
C)Hidrasyonun sağlanması
D)solunum egzersizlerinin yaptırılması
E)Hepsi***

36-Aşağıdakilerden hangisi pulmoner emboliye neden olur?
A)Pıhtı
B)İnfekte pıhtı
C)Kemik iliği
D)Parazitler
E)Hepsi***

37-AŞağıdakilerden hangisi pulmoner emboli belirtisi değidir?
A)Taşikardi
B)kiilo artışı***
C)Göğüs ağrısı
D)Şok
E)Panik hali

38-Pulmoner embolide hastaya hangi pozisyon verilir?
A)Lateral
B)Semi fawler***
C)Prone
D)Ortopne
E)Trandelenburg

1-KÜÇÜK LOKALİZE ALANIN ÜÇGEN ŞEKLİNDE KESİLEREK ÇIKARILMASINA NE DENİR?
A-Segmentektomi
*****B-Wedge rezeksiyonu
C-Pnömonektomi
D-Lobektomi
E-Hiçbiri

2-TORAKSA İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ HASTA HANGİ KONULARDA EĞİTİLİR?
A-Cerrahi girişim
B-Erken ameliyat sonrası dönem
C-Ameliyat sonrası egzersizler
D-Ağrı
*****E-HEPSİ

3-TORAKSA İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİMLERDE AMELİYAT SONRASI HANGİ EGZERSİZLER YAPILIR?
A-Yatak içi dönme hareketi
B-Solunum öksürük egzersizleri
C-Ekstremite,ROM
D-Özel kol-omuz egzersizleri
*****E-HEPSİ

4-AYAĞIN EKLEM BÖLGESİNDEN BAŞ PARMAK AŞAĞI BAKACAK ŞEKİLDE GERDİRME HAREKETİNE NE DENİR?
A-Addüksiyon
B-Ekstansiyon
C-Fleksiyon
*****D-Planter fleksiyon
E-Sirkümdasyon

5-TORAKSA İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİM SONRASINDA GELİŞEN AĞRININ KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?
A-Hipoventilasyon
B-Sekresyonun atılamaması
C-Atelektazi
D-HipoKsi-hipoksemi
*****E-HEPSİ

6-TORAKSA İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI BAKIM VE YÖNETİMİN HEDEFLERİ NELERDİR?
A-Kardiyak autputu düzenlemek
B-Gaz değişimi bozulmalarını önlemek hava yolu açıklığını sağlamak
C-Sıvı volüm dengesizliğini düzenlemek
D-Ameliyata bağlı ağrıyı gidermek ,taburculuk eğitimi
*****E-HEPSİ

7-TORAKSA İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİMLERDE VENTİLASYON PERFÜZYON DENGESİZLİĞİNE BAĞLI GAZ DEĞİŞİMİ BOZULMALARI NASIL ÖNLENİR?
A-Uygun pozisyon verilir
B-Derin solunum egzersizleri yaptırılır
C-Sekresyonlar sakşınla çekilir
D-Postural drenaj yapılır
*****E-HEPSİ

8-TORAKSA İLİŞKİN CERRAHİ GİRİŞİM SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN EGZERSİZLERİN YARARLARI NELERDİR?
A-Solunum ve öksürük egzersizleri akciğerlerin kollabe olmasını,atelektaziyi önler solunumu düzenlemeyi sağlar
B-Hastaya erken dönemde yatak içinde yaptırılan ROM egzersizleri,kas-iskelet ve dolaşım sorunlarını önler
C-Kol omuz egzersizleri ameliyatlı tarafta omuz ekleminin sertleşmesini,ayrıca kolda kontraksiyonları engeller
D-Egzersizler özellikle torokoplasti ve pnömonektomiden sonra hastanın postürünün düzeltilmesi,postural simetrinin korunması ve skolyozu engeller
*****E-HEPSİ

İR AKCİĞERİN TAMAMEN ÇIKARILMASINA PNÖMONEKTOMİ DENİR———-AKCİĞERLERİN BİR VEYA İKİ LOBUNUN ÇIKARILMASINA LOBEKTOMİ DENİR——–BİR YA DA DAHA ÇOK AKCİĞER SEGMENTİNİN ÇIKARILMASINA SEGMENTEKTOMİ DENİR——–KÜÇÜK LOKALİZE ALANIN ÜÇGEN ŞEKLİNDE KESİLEREK ÇIKARILMASINA WEDGE REZEKSİYONU DENİR——–AMELİYAT ÖNCESİ HASTAYA FİZİKSEL-PSİKOLOJİK HAZIRLIK VE EĞİTİM YAPILIR——–AMELİYAT SONRASI YAPILACAK EGZERSİZLER AMELİYAT ÖNCESİ ÖĞRETİLİR——–BEDENİN ORTA HATTINDAN UZAĞA DIŞA DOĞRU HAREKETE ABDÜKSİYON DENİR——–BEDENİN ORTA HATTINA İÇERİ DOĞRU HAREKETE ADDÜKSİYON DENİR——–BİR VÜCUT PARÇASINI AÇMA EKLEM AÇISINI GENİŞLETMEYE EKSTANSİYON DENİR——–EKLEMİN BÜKÜLEREK EKLEMDEKİ AÇININ KÜÇÜLTÜLMESİNE FLEKSİYON DENİR——–İÇTEN DIŞA DOĞRU DÖNME HAREKETİNE EVERSİYON DENİR——–BİR EKSENDEKİ DAİRESEL HAREKETE SİRKÜMDASYON DENİR——–ELİN İÇ YÜZÜNÜN AŞAĞI DOĞRU BAKACAK ŞEKİLDE HAREKETİNE PRONASYON DENİR——–AMEİYAT SONRASI GELİŞEN AĞRI HİPOVENTİLASYONA,SEKRESYON ATILAMAMASINA,ATELEKTAZİYE,HİPOKSİ,HİPOKSEMİ HATTA PNÖMONİYE NEDEN OLDUĞU İÇİN ÖNEMLİDİR——–AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE VENÖZ GÖLLENMEYİ VE HİPOTANSİYONU ÖNLEMEK İÇİN BACAKLARA ELASTİK BANDAJ YAPILABİLİR VARİS ÇORABI GİYDİRİLEBİLİR——–HASTANIN YAŞAM BULGULARI STABİLLEŞİNCE SAĞLANACAK DOĞRU POZİSYON SEMİ-FOWLERDİR——–SEKRESYONLAR ÖKSÜRÜK REFLEKSİ YETERLİ OLMAYANLARDA, BİLİNCİ KAPALI OLANLARDA VE KOYU YAPIŞKAN BALGAMDA ASPİRATÖRLE ÇEKİLİR——–AMELİYAT SONRASI POSTURAL DRENAJ DOKTOR KONTROLÜNDE YAPILIR——–GÖĞÜS CERRAHİSİNDEN SONRA TRANDELENBURG POZİSYONU POSTURAL DRENAJ İÇİN KONTRENDİKEDİR——–AMELİYAT SONRASI VOLÜM YÜKLENMEMESİ VE PULMONER ÖDEME YOL AÇMAMAK İÇİN SIVI VOLÜM DENGESİZLİĞİ DÜZENLENİR——–AMELİYAT SONRASI KOMPLİKASYONLARI ÖNLEMEK VE PERFÜZYONUN SAĞLANMASI İÇİN HASTANIN ERKEN AYAĞA KALDIRILMASI ÖNEMLİDİR——–AMELİYAT SONRASI SOLUNUM VE ÖKSÜRÜK EGZERSİZLERİ AKCİĞERLERİN KOLLABE OLMASINI,ATELEKTAZİYİ ÖNLER SOLUNUMU DÜZENLER——–AMELİYAT SONRASI ROM EGZERSİZLERİ KAS-İSKELET VE DOLAŞIM SORUNLARINI ÖNLER——–AMELİYAT SONRASI KOL-OMUZ EGZERSİZLERİ OMUZ EKLEMİNİN SERTLEŞMESİNİ,KOLDA KONTRAKSİYONLARI ÖNLER——–AMELİYAT SONRASI EGZERSİZLER POSTURAL SİMETRİNİN KORUNMASINI ,SKOLYOZU ÖNLER——–AMELİYAT SONRASI İNATÇI ÖKSÜRÜK,ATEŞ,ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU,İNSİZYON YERİNDE AĞRI-KIZARIKLIK-ŞİŞLİK VE DRENAJ DOKTORA BİLDİRİLMESİ GEREKEN DURUMLARDIR-

1-aşağıdakilerden hangisi kronik bronşit etyolojisi değildir?
a-Sigara ,hava kirliliği ,
b-Virus, mikoplazma ,bakteri enfeksiyonları,
c-kimyasal gazların inhalasyonu
d-Kronik irritasyon
e-gastroözefagial reflü hastalığı,
CEVAP :E

2)Aşağıdakilerden hangisi Kronik bronşitin klinik belirtilerindendir?
a-Genellikle kış aylarında sabahları öksürük ve balgam çıkarma, Efor dispnesi
b-Öksürük ve nefes darlığının artması, Solunum güçlüğü
c-Mükopürülan balgam çıkarma
d-Siyanoz, hematokrit yükselir,
e-hepsi
CEVAP :E

3)Aşağıdakilerden hangisi akut bronşitin klinik belirtilerindendir?
a-Öksürük, balgam,ateş,
b-tırmalanma hırıltı, nefes darlığı,
c-hemoptizi,göğüste yanma,
d- solunum seslerinde değişiklikler
e-Hepsi
CEVAP :E

4)Hangisi kronik bronşit hemşirelik bakımında yer almaz?
a-Balgamın rengi kokusu miktarındaki değişiklikler izlenir.
b-Enfeksiyonların ve fiziksel yetersizlik önlenir.
c-Postüral drenaj, göğüs perküsyonu ve solunum egzersizleri balgam çıkarılmasında yardımcıdır.
d-Hastanın mobilizasyonuna önem verilir aktiviteleri arttırılır
e-Hidrasyon sağlanır,
CEVAP:D

5)Pulmoner emboli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- Kan dolaşımında bulunan değişik nitelikteki maddelerle pulmonerarterlerin tıkamasına pulmoner emboli denir
b-Bu maddeler pıhtı, infekte pıhtı, hava, kemik iliği, amniyotik sıvı, parazitler, yağ veya enjekte edilen çeşitli maddeler olabilir.
c-Ensık en sık bacak venlerinde oluşan trombüslerdir
d-akciğer infarktüsü ile hemoptizi,başlıca komplikasyonlarındandır.
E-Hastalar uzun süre yatak istirahatine alınmalı hareketten kaçınmalıdır.
CEVAP:E

6)Pulmoner embolide risk faktörlerinden değildir?
a- Ergenlik döneminde ağır spor aktiviteleriyle uğraşanlar
b-Daha önceden akciğer embolisi veya tromboz geçirme öyküsü olanlar,
c- gebelik,immobilizasyon, şimanlık
d-uzun uçak veya ekspres otobüs yolculukları
e-50 yaş ve üstü
CEVAP:A

7))Pulmoner embolide risk faktörlerindendir?
a-polisitemi ve trombositoz, KOAH,
b-Kalp yetmezliği miyokart infarktüsü,
c-malign hastalıklar,
d-tromboflebit,
e-Hepsi
CEVAP:E

8)Pulmoner embolinin semptomlarından değildir?
a-dispne, takipne,
b-siyanoz ve göğüs ağrısıdır.
c-bradikardi
d-mental durumda değişiklikler, şok veya senkop
e-Hastalarda öksürük, hemoptizi, panik hali, ateş,
CEVAP :C

9)Pulmoner embolinin komplikasyonlarından değildir?
a-gastroözefagial reflü hastalığı,
b- akciğer infarktüsü ile hemoptizi
c-infarkt pnömonisi ve abse formasyonu ve sağ kalp yetmezliğidir.
d-plevral effüzyon,
e-plevrit ve buna bağlı solunumla şiddeti artan göğüs ağrısı,
CEVAP :A

10)Aşağıdakileredn hangisi Pulmoner embolide hemşirelik bakımında dikkat edilecek noktalardandır?
a-Etiyolojik faktörler araştırılarak emboli gelişimi ortadan kaldırılmalıdır.
b-Düşük doz heparinizasyon (2×5000 U SC) ve varis çoraplarının kullanılması yararlıdır.
c-Aldığı çıkardığı izlemi yapılmalıdır.
d-Kan gazı ve yaşam bulgularının izlemi yapılmalıdır.
E-hepsi
CEVAP :E

11)Pulmoner emboli geçirmiş hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Hastalar kısa sürede ayağa kaldırılmalı ve yatak istirahatinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
b-Hastanın nefes almasını kolaylaştırmak için sol lateral pozisyonu verilir
c-Hasta yatak istirahatinde olduğu dönemde aktif pasif Range of Motion (ROM: eklemlerin yapabildiği tüm hareketlerin yaptırılması) egzersizleri emboli riskini artıracağından yaptırılmamalıdır
d-Hemşirelik bakımında temel amaç enfeksiyonu önlemektir
e-hepsi
CEVAP :A

12)aşağıdaki hastalık tanımlarından hangisi yanlıştır?
a-KOAH :Kronik bronşit ya da amfızemi kapsayan genellikle irreversibl ve ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize akut bir akciğer hastalığıdır.
b-KRONİK BRONŞİT :2 yılı aşkın bir sürede her yıl üç aydan daha uzun süren öksürük eşliğinde balgamlıdır
c-BRONŞİT :Bronşların sadece akut enflamasyonudur
d-ASTIM : Hava yolu duyarlılığı mukoza ödemi ve balgam üretimi ile karakterize havayollarının akut inflamasyonudur.
e-Hepsi

13)Aşağıdakilerden hangisi KOAH etyolojisi değildir?
a-Sigara kullanımı, hava kirliliği,
b-mesleki maruziyet, genetik faktörler,
c-Kadınlar
d-pulmoner enfeksiyonlar,
e-beslenme yetersizliği,
CEVAP :C

14)Aşağıdaki bulgulardan hangisi KOAH’ı düşündürür?
a-Hastalar kronik bronşit ya da amfizem ile başvurur. Çoğu zaman ikisi birlikte görülür.
b-Dispne, öksürük, balgam (beyaz, mukoid),
c- Hırıltılı solunum ve 5 saniyeden uzun nefes verme,ekspiryum sırasında dudakları büzerek nefes verme
d-yorgunluk total akciğer kapasitesinde artma (fıçı göğüs),
e-hepsi
CEVAP :E

15)KOAH’ta sık görülen komplikasyonlardan değildir?
A-Kor pulmonale
b-Peptik ülser
c-Pnomoni
d- Miyokart infarktüs
e-gastroözofegeal reflü
Cevap

16-Aşağıdakilerden hangisi kr.bronşitin klinik belirtilerinden değildir?
A-)Genellikle kış aylarında geceleri öksürük ve balgam çıkarma
B-)Efor dispnesi
C-)Solunum güçlüğü
D-)Öksürük ve nefes darlığının artması
E-)Mükopürülan balgam çıkarma
CVP:A

17-Aşağıdakilerden hangisi “Aktivite intoleransı”olası hemşirelik tanısının sebeplerinden değildir?
A-)Bronşlarda sekresyon artması
B-)Yetersiz öksürme
C-)Efor dispnesi nedeniyle,
D-)Oksijen taşınmasındaki yetersizlik sonucu
E-)Yetersiz öksürme ve sekresyonların artması
CVP:E

18-Kan dolaşımında bulunan değişik nitelikteki maddelerle pulmoner arterlerin tıkamasına ne ad verilir?
A-)KOAH
B-)Astım
C-)Enflüenza
D-)pulmoner emboli
E-) Bronşit
cvp:D

19-Astım ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a-Havayolu duyarlılığı, mukoza ödemi ve balgam üretimi ile karakterize havayollarının kronik inflamasyonudur.
b-Belirli antijenlere karşı aşırı alerjik reaksiyonunun bronşlarda meydana getirdiği değişiklikler sonucu tekrarlayan öksürük nöbetleri, nefes darlığı, balgam çıkarma ve wheezing ile karakterize edilen bir hastalıktır.
c-Astım, genetik ve çevresel etkenlerin rol oynadığı bir hastalıktır.
d-Astımın en önemli özelliği; hava yollarının çapında azalmaya ve mukozanın inflamasyonu, bronş düz kaslarının kasılması ve aşırı mukus üretimine bağlı olarak, hava yolunda direncin artmasıdır
e-Astım insidansı l980‟lerden beri %60 azalma göstermiştir.

20)Aşağıdakilerden hangisi astımın etyolojisidir?
a-Egzersiz, solunum yolu enfeksiyonları ve irritanları
b-burun ve sinüs sorunları , mesleksel maruziyet,ev tozları
c-gastroözefagial reflü hastalığı,emasyonel stres
d-alerjenler
e-hepsi CEVAP : E

21)Astımın klinik belirtilerinden değildir?
a-bronkospazm
b-Dispne, öksürük, balgam ve hışıltılı solunum
c-İnspirasyon zorlaşır, süresi uzar
d-Hastalık ilerledikçe hipoksi ve merkezi siyanoz oluşabilir
e-Hepsi
CEVAP :C

22)status asmatikus hakkında hangi bilgi yanlıştır?
a-astımın normal tedavilere dirençli olabilen, şiddetli, yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. Hastayı solunum yetmezliği riskine sokar.
b-Hipotansiyon gelişebilir
c-Status astmatikus‟ta ölüm nedeni genellikle solunum durması ya da kalp yetmezliğidir.
d-Nedenleri arasında viral hastalıklar, aspirin ya da steroid dışı antiinflamatuvar ilaçların alınması vardır
e-Komplikasyonlar arasında pnömotoraks da vardır.
CEVAP: B

23)Aşağıdakilerden hangisi Astımlı hastada olası hemşirelik tanılarındandır?
a-Enfeksiyon Riski
b-Sıvı Volüm Eksikliği
c-Solunum Yolu Enfeksiyon Riski
d-Etkisiz Solunum Örüntüsü
e-Hepsi

24)Aşağıdakilerden hangisi astım atağı sırasında yapılan girişimlerdir?
a-hastanın solunum ve dolaşım sistemlerinin izlenmesi
b-arteriyel kan gazlarının izlemi
c-nabız oksimetresi ve tepe ekspirasyon akım hızlarının belirlenmesi bulunur
d-Hemşirelik girişimleri arasında oksijen (O2) verme, bronkodilatatörler, ,solunum fizyoterapisi ve ilaçlar bulunur.
E-Hepsi
CEVAP :E

25)Hemşire hasta ve aile eğitiminde aşağıdaki eğitimlerden hangisi yer almaz?
a-Astımı tetikleyen etkenlerden kaçınması ve bunun için hangi önlemleri alacağı an-latılır (sigara dumanı, evcil hayvan tüyü, soğuk hava, aspirin, gıdalar, kediler)
b-Soğuk havadan sakınmak mümkün değilse, bir eşarp ya da maske kullanmak astım atağı riskinin azalmasına yardımcı olur.
c-β-adrenerjik blokörler (örn. propranolol) bronkodilatasyonu sağlamak amacıyla kullanılmalıdır
d-Acil durumlarda neler yapacağı ve yardıma gereksinimi olduğunda kimden yardım alacağını planlaması önerilir.
e-Gevşeme egzersizleri (örn. yoga, meditasyon ve solunum teknikleri) hastanın solunum kaslarını gevşetmesi ve solunum hızını düşürmesi bakımından yararlı olabilir.
CEVAP :C

26)Enflüenza (Grip) hakkında yapılan açılkamalardan hangisi yanlıştır?
a-Etken Enflüanza virüsüdür. Virüsün A,B,C olmak üzere 3 tipi vardır. A tipi insanlarda hemde kuş, kümes hayvanları ve domuz gibi hayvanlarda hastalık yapar. B tipi ise sadece insanlarda hastalık yapar. C tipi hafif derecede hastalık yaptığı için salgınlara yol açmaz. İnflüenza oldukça kolay ve hızlı şekilde damlacık yoluyla bulaşır.
b-Virüs vücuda girdikten iki gün sonra belirtiler ortaya çıkar. Belirtileri; ani ateş, şiddetli kas ve eklem ağrısı, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı, ses kısıklığı, nazal konjesyondur
c-Yaşlı, alkolik, kronik hastalığı olan ve ya sigara kullananlarda uzun ve ağır seyredebilir
d-İhbarı zorunlu hastalıklar listesinde değildir.
e-Yaklaşık bir hafta içinde belirtiler kaybolmaktadır.
CEVAP

27)Enflüenza (Grip)te risk grubunda değildir?
a-gastroözefagial reflü hastalığı,
b-Kalp hastaları, böbrek hastaları,
c-Bağışıklık sistemi baskılanan çocuk ve erişkinler,
d-Kanser hastaları
e-Astımlı hastalar, akciğer hastaları,
CEVAP :A

28)Enflüenza (Grip)te tedavi ve hemşirelik bakımı için hangisi yanlıştır?
a-Baş, eklem, boğaz ağrıları ve ateş için analjezikler ve antipiretikler, nazal konjesyon için antihistaminikler verilebilir.
b-Semptomatik tedavi uygulanır. Yaşlı, kronik hastalığı olan, kalp hastalığı olanlarda süperenfeksiyonu önlemek için antibiyotikler kullanılabilir.
c-Ilık tuzlu su ile gargara boğaz kızarıklıklarında yarar sağlar.
d-Her yıl sonbahar bitmeden grip aşısı yaptırmalı.
e-immünosüpresyon tedavisi gören, tavuk, yumurta proteine ya da neomisine alerjisi olanlar risk grubunda olduğu için mutlaka aşılanmalıdır.
CEVAP :E

29göğün ameliyatından sonra göğüs duvarını desteklemek neden önemlidir
a)hastanın kendini güvende hissetmesi
b)egzersizleri daha kolay yapması
c)göğüs insizyonunda gerginliğin azaltılmsı
d)hepsi****

30-ameliyat sonrası erken dönemde yatakta yaptırılan rom egzersizleri hastaya ne fayda sağlar?
a)atelektaziyi önler
b)kas iskelet dolaşım sorunlarını önler***
c)kolda kontraksiyonu önler
d)solunumun düzünlenmesini sağlar

31-Sinüzit için yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a-Nazal sinüslerin mukoz membranlarının iltihabıdır.
b-Soğuk algınlığı sonrası, alerjiler, diş apseleri sonucu görülebilir.
c-Kronik sinüzit enflamasyonun çocuklarda dört hafta, yetişkinlerde altı haftadan daha fazla devam etmesidir
d-Belirtileri;nazal mukozada konjesyon, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku almada azalma ve öksürük vardır.
E-Hepsi
CEVAP :C

32-Sinüzit için yapılan tedavi ve Hemşirelik Bakımı hakkında aşağıdaki önerilerden hangisi doğrudur?
a-Amaç sinüs drenajının sağlanması, semptomların hafifletilmesi ve enfeksiyonun tedavisidir
b-Hasta sağlıklı beslenme, mevsime uygun giyinme, sigara içmemesi ve bol sıvı tüketmesinin koruyucu olduğu hakkında bilgilendirilir
c-Nazal vazokonstrüktör ilaçların yan etkileri hakkında hasta bilgilendirilir.
d-Analjezikler ağrı için önerilebilir
e-Hepsi
CEVAP :E

33-)Hangisi farenjitin etyolojisi değildir?
a-Sigara dumanı, kimyasal irritanlar
b-sinüzit ve burun sekresyonunun farenkse akması
c-Etken olan virüs stafilakok %70 etkendir.
d-Çok konuşma
e- Etken olan virüs streptekoktur
CEVAP:C

34-Tonsilit için yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a-Orofarenksin her iki yanına yerleşmiş lenfatik dokular olup, sık sık akut enfeksiyonun geliştiği yerdir. Etkeni bakteri ve virüslerdir.
b-Belirtileri; boğaz ağrısı, ateş,tonsiller kırmızı ve ödemlidir üzerinde beyaz plaklar vardır. Servikal lenf nodlarında büyüme
c-Tedavi ve Bakımında genellikle ağızdan antibiyotik tedavisi 5 gün uygulanır
d-Bol sıvı verilip yatak istirahati sağlanır
e-Çok sık olmasada orta kulak iltihabına, akut mastitise neden olabilir
CEVAP:C

35-Akciğerlerin Genişletilmesine Yardımcı Olan Yöntemler nelerdir?
a-Pursed-lips ekspirasyon (dudaklar büzülerek soluk verme),
b-tüy mum alevi üfleme egzersizleri,
c-kese kağıdı ve eldiven şişirme egzersizleri
d-Hepsi
e-Hiçbiri
CEVAP:D

36-Postüral Drenaj hangi pozisyonda uygulanmaz?
a-baş aşağı,
b-Trendelenburg****
c-sol ve sağ lateral,
d-oturma .
e–prone,

37-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a-Postüral Drenajda hastaya değişik pozisyon verilerek yerçekiminin yardımı ile sekresyonların ufak bronşial hava yolları ile ana bronşa ve trakeaya hareketi sağlanır.
b-Hasta balgamsız öksürmeye başlarsa, dispne ve siyanoz görülürse egzersizlere son verilir
c-İşlemden önce bronkodilatatör, buhar ile bronşiollerin dilatasyonu sağlanır
d-Günde 2-4 defa yemeklerden önce ve yatarken yapılır
e-Hepsi***

38-Toraks cerrahi teknikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Eksplaratuar Torakotomi: Toraks boşluğunun, kanama ve zedelenme kaynağının aranması; biyopsi yapılması; kanser açısından gözlenmesi ve dokuların bağlanması amacıyla açılmasıdır
b-Dekortikasyon: Genellikle ampiyem sonucunda gelişen plevra kalınlaşmalarının çıkarılması.
c-Wedge Rezeksiyon: Akciğer yüzeyinde hastalık sonucu gelişen küçük lokalize alanın üçgen şeklinde kesilerek çıkarılmasıdır
d-Segmentektomi: Hastalık nedeniyle etkilenen bir ya da daha çok akciğer segmentinin çıkarılmasıdır.
e-Lobektomi: Torasik alanı genişletmek amacıyla kostaların çıkarılmasıdır.
CEVAP: E

9..HAFTA
1. HANGİSİ EKG’ NİN KULLANIM AMAÇLARINDANDIR?
a. Kalbin ritim ve iletim bozukluklarını belirlemek
b. Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptamak
c. Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirmek
d. Bazı kalp ilaçlarının etkilerini değerlendirmek
e. Hepsi**

2. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ARTERİYEL DOLAŞIM YETERSİZLİĞİ BULGULARINDAN DEĞİLDİR?
a. Ekstremite soluktur.
b. Ekstremite soğuktur.
c. Ödem yoktur yada hafiftir.
d. Deri ince, parlak, tüylerin büyümesi yavaş ve tırnaklar kalındır.
e. Nabız normaldir. **

3. HANGİSİ SAĞ ATRİYUM İLE SAĞ VENTRİKÜL ARASINDA BULUNAN KALP KAPAĞIDIR?
a. Triküspit kapak **
b. Biküspid kapak
c. Mitral kapak
d. Pulmoner kapak
e. Aort kapağı

4. HANGİSİ KALBİN SAĞ ATRİYUMUNA GİREN DAMARDIR?
a. Arteria pulmonalis
b. Pulmoner ven
c. Aorta
d. Vena cava superior **
e. Sağ koroner arter

5. HANGİSİ SOL VENTRİKÜLÜN ANTERİOR DUVARINI, SAĞ VENTRİKÜLÜN ANTERİOR BÖLÜMÜNÜ VE İNTERVENTRİKÜLER SEPTUMUN ANTERİOR ÜÇTE İKİLİK BÖLÜMÜNÜ BESLEYEN DAMARDIR?
a. Sağ ana koroner arter
b. Posterior inen arter
c. Marjinal arter
d. Sol ana koroner arter**
e. Hiçbiri

1-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KALBİN BOŞLUĞUDUR?
a)sağ atriyum,
b)sağ ventrikül,
c)sol atriyum,
d)sol ventrikül
e*hepsi****

2-SAĞ ATRİYUM İLE SAĞ VENTRİKÜL ARASINDA HANGİ KAPAK BULUNUR?
a.)triküspit***
b.)biküspid
c.)pulmoner
d.)aort kapağı
e.)hiçbiri

3-SOL ATRİYUMLA SOL VENTRİKÜL ARASINDA HANGİ KAPAK BULUNUR?
a.)triküspit
b.)biküspid (mitral)***
c.)pulmoner
d.)aort kapağı
e.)hiçbiri

4-SAĞ VENTRİKÜL İLE PULMONER ARTER ARASINDA HANGİ KAPAK BULUNUR?
a.)triküspit
b.)biküspid (mitral)
c.)pulmoner**
d.)aort kapağı
e.)hiçbiri

5-SOL VENTRİKÜLLE AORTA ARASINDA BULUNAN KAPAK HANGİSİDİR?
a.)triküspit
b.)biküspid (mitral)
c.)pulmoner
d.)aort kapağı***
e.)hiçbiri

6-KALBİN İÇ YÜZÜNÜ ÖRTEN EPİTEL DOKUNUN ADI NEDİR?
A.)endokart**
b.)myokart
c.)perikart
d.)diyafram
e.)hepsi

7-KALBİN KASLARDAN OLUŞAN ORTA TABAKASINA NE DENİR?
a.)endokart
b.)perikart
c.)myokart***
d.)pulmoner
e.)triküspid

8-KALBİN DIŞ YÜZÜNÜ SARAN ZARA NE DENİR?
a.)endokart
b.)perikart**
c.)myokart
d.)pulmoner
e.)triküspid

9-PERİKART IN EN DIŞTA BULUNAN KISMININ ADI NEDİR?
a.)fibröz***
b.)seröz
c.)pariyetal
d.)visseral
e.)hiçbiri

10-PERİKARD SIVISININ ,YAKLAŞIK MİKTARI NE KADARDIR?
a.)10-50 ml**
b.)5-10 ml
c.)80-100 ml
d.)1-2 ml
e.)miktarı belli değildir

11-KALBE GİREN VE KİRLİ KAN TAŞIYAN DAMARLARIN GENEL ADLARI NEDİR?
a.)ven ***
b.)arter
c.)atriyum
d.)pulmonalis
e.)hiçbiri

12-HANGİSİ VENA PULMONALİSLER VE ARTERİA PULMONALİS İLE İLGİLİDİR?
a .)Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen temiz kan ,arteria pulmonalisde ise akciğere giden kirli kan bulunur.***
b.) Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen kirli kan bulunur
arteria pulmonalisde ise akciğere giden temiz kan bulunur.
c.) Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen kirli kan,
arteria pulmonalisde ise akciğere giden kirli kan bulunur
d.) Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen temiz kan,
arteria pulmonalisde ise akciğere giden temiz kan bulunur
e.)hiçbiri doğru değildir

13-HANGİSİ VENA PULMONALİSLER VE ARTERİA PULMONALİS İLE İLGİLİDİR?
a .)Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen temiz kan,
arteria pulmonalisde ise akciğere giden kirli kan bulunur.***
b.) Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen kirli kan,
arteria pulmonalisde ise akciğere giden temiz kan bulunur.
c.) Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen kirli kan,
arteria pulmonalisde ise akciğere giden kirli kan bulunur
d.) Vena pulmonalislerde akciğerlerden dönen temiz kan,
arteria pulmonalisde ise akciğere giden temiz kan bulunur
e.)hiçbiri doğru değildir

14-SAĞ ATRİYUMA GİREN DAMARLAR NELERDİR?
a.)vena cava superior, vena cava inferiyor***
c.)vena pulmonalisler
c.)koroner arterler
d.)hepsi
e.) hiçbiri

15..)*VENA CAVA SUPERİOR, ÜST EKSTREMİTE, BAŞ VE BOYUN;
*VENA CAVA İNFERİYOR İSE ALT EKSTREMİTENİN VENÖZ KANINI NEREYE GETİRİRLER ?
a.)sağ atriyuma
b.)aortaya
c.)sağ ventriküle
d.)akciğerlere
e.)hiçbiri

16-SOL VENTRİKÜLDEN ÇIKAN DAMARIN ADI NEDİR?
a.)pulmoner arter
b.) aorta***
c.)v.cava süperior
d.)v.cava inferior
e.)hepsi

17-AORTAYI BSLEYEN DAMARLARIN ADI NEDİR
a.)atrium
b.)ventrikül
c.)pulmoner ven
d.)koroner arter**
e.)hiçbiri

1- 4 adet pulmoner ven’dir. *Kalbe girdikleri için ven adını alan bu damarlar, temizk kan taşırlar,
Kalbin hangi boşluğuna girerler?
a)sağ atriyum
b)sağ ventrikül
c)sol atriyum***
d)sol ventrikül
e)hepsi

2-Sistemik (büyük dolaşım),pulmoner dolaşım (küçük dolaşım) arasındaki farklarlar nelerdir?
a)Sistemik dolaşım kalbin sol ventrükülünden başlayıp sağ atriyumda sonlanır,
b) pulmoner dolaşım sağ ventrükülden,sağ akciğerleri dolaştıktan sonrasol atriumda sonlanmaktadır.
c)Bu iki sistemin dolaşım dinamiği açısından aralarındaki tek fark,sistemik dolaşımın yüksek basınçlı,
pulmoner dolaşımın düşük basınçlı olmasıdır.****

3- koroner arterler, kalbin etrafını çevreleyen ve kalp kasını besleyen atardamarlardır. İki koroner
arter ile nereden beslenir?
a) Koroner arterler kalpten çıkan atardamar olan aorttan beslenirler.***
b)Pulmoner arter
c) Vena cava superior
d)Vena cava inferior

1-Prekordiyumda inspeksiyon ve palpasyon aynı anda uygulanarak değerlendirme yapılırken sistematik şekilde incelenmesi gereken alanlar nerelerdir?
a)Aort alanı (Sağ ikinci interkostal aralık)
b) Pulmoner alan ( Sol ikinci interkostal aralık)
c)Triküspit alan ( Sağ ventriküler alan, sol 3., 4., 5. İnterkostal boşlukların sternal sınırı)
d)Apikal alan (Apeks, sol ventriküler alan)ve Epigastrik al
e)hepsi***

2-Aort alanında pulsasyonun gözlenmesi neyin belirtisi olabilir?
a)emboli
b)hemoraji
c)hemipleji
d)aort anevrizması veya dilatasyonu***

3-Apikal nabzın itici vuru gibi hissedilmesi neyin belirtisi olabilir?
a)emboli
b)anevrizma
c)ilatasyon
d)sol ventrikül yetmezliğinin***

4-epigastrik alanda sıçrayıcı biçimdeki pulsasyonların gözlenmesi neyin belirtisi olabilir?
a)abdominal aort anevrizması
b) inferor miyokard infarktüsü
c)posterior miyokard infarktüsü
d)hepsi***

5-aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz.
a)Birinci ve ikinci kalp sesi bir saniye yada daha kısa süre içinde oluşur.
b) Sol ventriküler diyastolün hızlı doluş fazının sonunda üçüncü (S3) kalp sesi oluşur.
c)Üçüncü kalp sesi normalde çocuklarda ve gençlerde işitilebilir ancak 30+40 yaşlarından sonra genellikle duyulmaz.
d)Atriyal sistol sırasında hızlı kalp akımının mitral ve triküspit kapakları ani germesine bağlı olarak dördüncü kalp sesi (S4) oluşur ve normalde erişkinlerde hissedilmez.
e)hepsi***

6-hangisi arteriyel dolaşım yetmezliği bulgularından değildir?
a)soluk renk
b)soğukluk
c)nabız filiform
d)ayak bileği çevresinde kahverengi pigmentasyon***

7-egzersiz sitres testi hangi durumlarda kullanılır?
a)Koroner arter hastalığı şüphesini doğrulamak için ilk seçilen yöntemdir.
b) Kardiyovasküler ilaçların etkilerini, akciğer hastalıkları ve kalp yetersizliklerinde gaz alışverişini değerlendirmek için kullanılır
c)Egzersiz kapasitesi saptamak için kullanılır.
d)Aritmilerin ciddiyetine karar vermek için de kullanılabilir.
e)hepsi***

8-egzersiz sitres testi hangi durumlarda kullanılmaz?
a)Ciddi aort stenozu, aort anevrizması olan,
b)Akut kalp yetersizliği olan, Aktif ya da şüpheli miyokardit ya da perikarditi olan,
c)Tromboflebit ya da atriyumunda trombüs olan,
d)Yakın zamanda geçirilmiş akciğer embolisi öyküsü olan
e)hepsi***

9-hangisi kalp hastalıklarında tanı yöntemlerindendir
a)lipid profili
b)Kreatinin Kinaz ve Kreatinin Kinaz-MB
c)LDH
d)kuagülasyon testleri
e)hepsi***

10-hangisi kalp hastalıklarında tanı yöntemlerindendir
a)Aktive Koagülasyon Zamanı
b)Serum elektrolit düzeyleri
c)Elektrokardiyografi
d)hepsi***

11-hangisi ekg derivasyonlarından değildir?
a)bipolar derivasyon
b)unipolar derivasyon
c)göğüs derivasyonları
d)sırt derivasyonları***

12-hangisi ekg ne için kullanılır sorusunun cevabıdır?
a)EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.
b) Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
c) Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
d) Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı ) değerlendirilebilir
e)hepsi***

13-Kalp boşlukları, duvar hareketleri, kapak yapıları ve kalbin büyük damarlarını, çeşitli kesitlerden incelemek için yapılan kalbin ultrasonografik incelemesine ne ad verilir?
a)kardiyak ultrason
b)ekg
c)eko***
d)hiçbiri

14-Hastaya aşamalı olarak ilaç verilerek (en sık dobutamin infüzyonu, dipridamol) stres yaratılıp sol ventrikülün stres altındaki hareketleri incelendiği tanı koyma yöntemi hangisidir?
a)ekg
b)eko
c)Stres Ekokardiyografi***
d)anjiyografi

15-aşağıdaki tanı koyma yöntemlerinden hangisi invaziv bir işlemdir?
a)eko
b)ekg
c)Stres Ekokardiyografi
d)Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi***

16-Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi hangi durumlarda uygulanır?
a)Cerrahi girişim öncesi konjenital kalp hastalıkları ve kapak sorunlarını değerlendirmek
b) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti,
c)Stent uygulaması ve valvüloplasti gibi girişimsel yöntemleri uygulamak için
d)Şüpheli koroner arter hastalığı tanısını kesinleştirmek
e)hepsi***

17-santral venöz basınç (SVB )hangi durumlarda artar?
a)Sıvı yüklenmesi
b) pulmoner hipertansiyon, pulmoner stenoz
c) triküspit regürjitasyonu gibi nedenlerle ortaya çıkan sağ ventrikül yetersizliğinde
d)Kardiyak tamponad ve superior vena kava obstrüksiyonunda
e)hepsi***

18-santral venöz basınç (SVB) hangi durumlarda düşer?
a)Dehidratasyon, diüretik kullanımı
b) kanama sonucu gelişen hipovolemide
c)Sepsis ya da vazodilatatör ilaçların yol açtığı venlerde dilatasyon
d) sıvının üçüncü alanlara yer değiştirmesi sonucu sağ atriyuma dönen kan miktarının azaldığı durumlarda
e)hepsi***

9.ÜNİTE 2. BÖLÜM
1. Hangisi ventriküllerin herhangi bir ya da bir kaç yerinden kaynaklanan ve kardiyak debiyi sağlayamayan düzensiz titresimlerin görüldüğü ve acil girisim gerektiren öldürücü bir aritmidir?
a) Ventriküler bradikardi
b) Ventriküler taşikardi
c) Ventriküler fibrilasyon***
d) Wenckebach AV Blok
e) Tam blok

2. Asağıdakilerden hangisi atriyal fibrilasyon nedenlerindendir?
a) Akut miyokard infarktüsü
b) Sistemik hipertansiyon
c) Wolf Parkinson White Sendromu
d) Tirotoksikoz
e) Hepsi***

3. Hangisi kardiyak pacemaker için yanlıstır?
a) Transvenöz pacemaker uygulamasında emboli ve enfeksiyon riski vardır.
b) Kalıcı pacemakerler transvenöz, özefageal elektrotlar şeklinde uygulanabilmektedir.***
c) Elektrodların diyafragmayı uyarması ile inatçı hıçkırıklar oluşabilir.
d) Elektrikli battaniye ve traş makinesi pacemaker’ i etkileyebilir.
e) Hiçbiri

1-hangisi Sinüs taşikardisinin etyolojilerinden değildir?
a)Sempatik uyarım
b) sempatomimetik ilaçlar
c) fizik egzersiz, anksiyete, hipertroidizm,
d) anemi, ısı, fazla çay, kahve, sigara, alkol
e)uyumak***

2-sinüs bredikardisi kimlerde daha sık görülür?
a)Anorexia Nervosa’lı hastalarda ve kalp transplantasyonunu takiben
b) Göz cerrahisi, koroner anjiografi, meningitis, intrakranial tümörler, artmış intrakranial basınç
c) servikal ve mediastinal tümörler, ciddi hipoksi, miksödem, hipotermi, fibrodejeneratif bozukluklar
d) bazı infeksiyonlardan iyileşme dönemlerinde, gram negatif sepsiste, obstrüktif sarılık
e) hepsi***

3-Semptomatik bradikardinin kesin tedavisi nasıl yapılır
a)atropin yapılır
b)anjiyo
c)pacemaker takılır***
d)eko
e)ekg
not:yukardaki soruya atropin diyenler olabilir atropin geçici çözümdür kesin çözüm pacemaker takılması

4-hangisi sinüs düğümünden kaynaklanan aritmilerdendir
a)proksismal arteriyel taşikardi
b)atrial flatter
c)atrial fibrilasyon
d)sinüs bradikardisi***

5-hangisi atriumdan kaynaklanan aritmilerdendir?
a)proksismal arteriyel taşikardi
b)atrial flatter
c)atrial fibrilasyon
d)hepsi***

6-proksismal arteriyel taşikardi de atriumların yaklaşık atım sayısı kaçtır?
a)120-130/dk
b)130-140/dk
c)150-250/dk***
d)250-300/dk

7-proksismal arteriyel taşikardi en sık kimlerde görülür
a)çocuklarda
b)yaşlılarda
c)sporcularda
d)Genç, sinirli kişilerde ve kadınlarda***

8-proksismal arteriyel taşikardi de kullanılan mekanik manevralar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a)karatis sinüs masajı
b)valsalva manevrası
c)soğuk suya başın daldırılması
d)hepsi***

9-proksismal arteriyel taşikardi de Tıbbi tedavide IV verapamil, esmolol, digoxin yapılır. Düzelmezse ne uygulanır?
a)angiyo yapılır
b)atropin yapılır
c)adrenalin yapılır
d)hepsi
e)kardiyoversiyon uygulanır. Defibrilatör ile hastanın bilinci yerinde pentotal ile uyutularak 30-50 volt akım uygulanır.***

10-Atriyumlardaki ektopik bir odaktan dakikada 250-450 uyaranın çıktığı düzenli ve hızlı ritim hangisidir?
a)arterial fibrilasyon
b)proksismal arterial taşikardi
c)arterial flatter***
d)hiçbiri

11-arterial flatter de olası nedenler neler olabilir?
a)Koroner kalp hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları
b)romatizmal kalp hastalığı, mitral/triküspid kapak darlığı ya da yetersizliği,
c) kronik kalp yetersizliği, perikardit, kardiyomiyopatiler,
d) kalp ameliyatları sonrası, tirotoksikoz, pulmoner emboli
e)hepsi***

12-Atriyumdaki bir çok ektopik odaktan dakikada 450-700 uyaranın çıktığı düzensiz ve hızlı bir ritim hangisidir?
a)proksismal atrial taşikardi
b)atrial flatter
c)atrial fibrilasyon***
d)hiçbiri

13-atrial fibrilasyon da uygulananan tedavi hangi şıkta yanlış verilmiştir
a)Ventrikül hızını düşürmek amacı beta bloker (Beloc)
b) kalsiyum kanal blokeri (Veraparnil, Diltizem)
c)Ritmi sinus ritmine döndürmek için planlı kardiyoversiyon
d)pulmoner kataterizasyon****

14-hangisi ventriküler taşikardinin etyolojisidir?
a)İskemik kalp hastalıkları
b) geçici iskemik durumlar (koroner spazm, tromboliz, perkutan transluminal koroner anjiyoplasti sırasında)
c) kardiyomiyopatiler
d)miyokardit, kalp yetersizliğ
e)hepsi***

15-Ventriküllerin herhangi bir ya da bir kaç yerinden kaynaklanan ve kardiyak debiyi sağlayamayan düzensiz titreşimlerin görüldüğü ritimdir. Acil girişim gerektiren öldürücü bir aritmi hangisidir?
a)arterial fibrilasyon
b)arterial flatter
c)ventriküler taşikardi
d)ventriküler fibrilasyon***

16-venrtiküler fibrilasyon un etyolojisi hangi şıkta doğru verilmiştir.
a)Dijital zehirlenmesi
b) hiperpotasemi
c)hipopotasemi
d)hiperkalsemi, AMI, tirotoksikoz
e)hepsi***

17-Aort kapak aşaıdakilerden hangisini birleştirir:
a)Vena cava superiyor ve vena kava inferiyorü
b)Sağ atriyum ve sağ vetrükülü
c)Sol ventrikül ile aorta***
d)Sağ ventrikül ile aorta
e)Sol atriyum ile sol ventrikül

18-SAĞ KAROTİS MASAJI AŞ. HANGİSİ VEYA HANNGİLERİNİ ETKİLER:
a)AV nodu
b)SA nodu**
c)His demetini
d)Purkinje liflerini
e)Hepsini

19-KARDİYOVERSİYON İŞLEMİ İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR:
a)Dijital ilaçlar işlem günü verilmez
b)Akım ekspiriyumda verilmeli
c)Acil müdahale için tüm malzemeler hazır olmalı
d)Şok akımı ”T”dalgası sırasında verilmeli***
e)Elektrodlara iletken madde sürülmeli ve göğüs üstüne bastırarak tespit edilmeli

1-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KORONER KALP HASTALIĞININ RİSK FAKTÖRLERİNDENDİR?
A-yaş( erkek >=45 kadın >=55 erken menapoz)
B-sigara kullanımı
C-hipertansiyon(>=140-90)
D-hiperkolesterolemi(total kolesterol >=200, LDL >=130,HDL179 veya diyastolik >109
***C-Sistolik 140-159 veya diyastolik 90-99
D-Sistolik 160-179 veya diyastolik 100-109
E-Sistolik <130 ve diyastolik <85
18-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HİPERTANSİYONUN KOMPLİKASYONLARINDANDIR?
A-Koroner arter hastalığı
B-Konjestif kalp yetmezliği
C-Serebrovasküler hastalık,periferik vasküler hastalık
D-Nefroskleroz ,retinal hasar
***E-Hepsi
19-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HİPERTANSİYONDA HEMŞİRELİK TANILARINDANDIR?
A-Bilgi eksikliği
B-Sıvı volüm fazlalığı
C-Tedavi planı yönetmede bireysel yetersizlik
D-Beslenmede dengesizlik,gereğinden fazla beslenme
***E-Hepsi
1-Aşağıdakilerden hangisi koroner kalp hastalığının günümüzde kabul edilen önemli risk faktörlerinden değildir?
a-Sigara içiyor olmak
b-Hipokolesterolemi
c-Diabetes mellitus
d-Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken menopoz
e-Düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl)
CEVAP : B (hiperkolesterolemi risk faktörlerdendir)

2-Koroner kalp hastalığı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Yüksek riskli gruptaki bireylerde on yılda koroner kalp hastalığı gelişme riski %40'nin üzerinde beklendiğinden, risk faktörleri ile mücadelenin en yoğun şekilde yapılması gerekmektedir.
b-Orta derecede riskli gruptaki hastalarda on yılda koroner kalp hastalığı gelişme riski yaklaşık %10-20 arasındadır. Bu grubu, henüz koroner kalp hastalığı gelişmemiş ve iki veya daha fazla risk faktörüne sahip bireyler oluşturur
c-Düşük risk grubuna giren bireylerde on yılda koroner kalp hastalığı gelişme olasılığı genelde %20'nin altındadır.
d-Risk faktörü olmayan veya hiperkolesterolemiye ek olarak tek risk faktörü olan bireyler orta derece grupta yer alır.
e-Hepsi
CEVAP :B

3-Angina pektoris hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlışdır?
a-Koroner arter hastalıkları arasında en sık görülenidir
b-Aktivite ve egzersiz gibi miyokardın oksijen tüketiminin arttığı durumlarda daralmış olan koroner arter miyokardın gereksinimini karşılamak üzere kan akımını arttıramaz ve hastada iskemik tipte göğüs ağrısı oluşur.
c-Angina pektorisin en sık nedeni aterosklerozdur
***d-Koroner kan akımının miyokardın egzersiz veya stresle artan oksijen gereksinimini karşılayamaması için koroner arterlerdeki daralmanın en az %30-40 olması gerektiği kabul edilmektedir.
E-Düzenli angina, düzensiz angina ,Varyant Angina ,Noktürnal angina ,Angina dekubitus angina türlerindendir

4-Angina türleri ve özellikleri hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a-Düzenli angina (stabil-klasik): Uzun süredir aralıklı olarak aynı şekilde ortaya çıkan, süresi, belirti ve yoğunluğu aynı olan göğüs ağrısıdır.
b-Düzensiz angina önceden kararlı olan atherosklerotik bir plağın yerinden ayrılmasıyla bağlantılıdır. Bu kararsız lezyonun lümeni tamamen tıkayarak, MI’ ne ilerleme riski daha yüksektir. Bu hastaların derhal hastaneye yatırılması, EKG izlemi ve yatak ıstırahati gereklidir
***c-Varyant Angina: Genellikle yüksek efor anında sıklıkla da büyük bir koroner arterdeki spazma yanıt olarak ortaya çıkar. Nadir anjina formudur ve KAH olmadan da ortaya çıkabilir. Spazma olduğunda hastada ağrı ve belirgin derecede geçici St segmenti yükselmesi olur.
d-Noktürnal angina: Yalnızca geceleri olur ancak kişinin yatar pozisyonda yada uykuda olması gerekmez.
e-Angina dekubitus: Yalnızca yatar pozisyonda gelen genellikle oturmak yada ayağa kalkmakla geçen göğüs ağrısıdır.

5-Anginanın sınıflaması hakkında bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Sınıf I: Yürüyüş, merdiven çıkma gibi günlük fiziksel aktiviteler anginaya neden olmaz. Ağır aktivitelerde angina ortaya çıkar
b-Sınıf II: Günlük aktivitelerde hafif kısıtlanma vardır. Hızlı yürüyüş veya merdiven çıkma, yemek sonrası, rüzgar veya soğukta yürüme veya yokuş çıkma, emosyonel durumlarda veya sadece uykudan uyandıktan sonraki birkaç saat içindeki günlük etkinliklerde ağrı oluşmaktadır.
c-Sınıf III: Günlük fiziksel etkinliklerde belirgin kısıtlanma vardır. Normal hızda ve normal koşullarda 100-200 metre yürüyüş ve bir kat merdiven çıkışta semptom oluşmaktadır
d-Sınıf IV: En ufak fizik etkinlikte, bazen istirahatte de semptom ortaya çıkabilmektedir.
***e-Hepsi

6-Anginanın belirtilerinden değildir?
a-Anginanın ilk belirtisi göğüs ağrısı yada huzursuzluktur. Ağrının nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak iskemi alanında nörojenik ağrı olması en büyük olasılıktır.
b-Ağrı çoğu kez retrosternal bölgede başlayıp her iki hemitoraksa, özellikle sol kol olmak üzere her iki kola, çeneye ve sırta, bazen göğüs, epigastrium, sırt veya kolda başlayıp göğüs ortasına yayılabilir.
c-Angina genellikle ağrı, bazen baskı hissi, boğulma, tıkanma şeklinde tanımlanır. Şiddeti değişik olabilir.
d- Hastalar ağrı sırasında endişeli soluk görünümlü, terli olabilir.
***E-bulantı kusma

7-Angina pektoriste yatak istirahatine alınan hasta ya hangi pozisyon önerilir?
***a-semi Fowler pozisyon
b-Prone pozisyonu
c-Trendelenburg pozisyonu
d-Sol lateral
e-sağ lateral

8-Angina pektoriste hemşirelik bakımıyla ilgili hangisi yanlıştır?
a-Vital bulgular değerlendirilir; TA, Nb., solunum hızı, ritim kaydı, ağrı geçene kadar 15 dakikada bir, daha sonra her 2 ve 4 saatte bir takip edilir,
b-5 dakika ara ile verilen 3 doz sublingual nitrogliserinden sonra göğüs ağrısı geçmiyor ise doktora bildirilir,
c-Nitrogliserin tedavisi sonrası hastaya baş ağrısı, baş dönmesi, yüzde kızarma ve kalp hızında artma olabileceği açıklanır,
d-Diyeti düzenlenir. Hastanın sık sık ve az miktarda sindirimi kolay, kafein içermeyen, kolesterolü düşük ve az sodyumlu yiyecekler alması sağlanır.
***E-Hastanın alkol ve tütün alması azaltılır

9-Nitrogliserin alan hastada dikkat edilecek konular nelerdir?
a-İlacı almadan önce hastanın ağzı nemli olmalı
b-Alınacak tablet sayısı ile ilgili doktorun önerileri dikkate alınmalı. Genelde 3 ile 5
dakika içinde 1 tablet alması söylenir. Eğer göğüs ağrısı 15-20 dakika içinde 3 tablet
almış olmasına rağmen geçmemiş ise hemen ambulans çağrılmalıdır.
c-Nitrogliserinin transdermal formunun daha iyi emilimini sağlamak için flasterin yapıştırılacağı bölge temiz, kuru olmalı ,flasterlerin yapıştırıldığı bölgede rotasyon yapılarak her gün aynı yere yapıştırılması sonucu ciltte oluşabilecek kızarıklık, alerji ve cilt bütünlüğünde bozulma önlenebilir.
d-Aralıksız olarak 24 saat kullanım sonucu nitrogliserine tolerans gelişebileceği için en az altı saat boşluk bırakılmalıdır.
***E-Hepsi

1-ANJİNA TÜRLERİNDE YAPILAN TANIMLARDAN HANGİSİ DOĞRUDUR ?
a- Düzenli angina (stabil-klasik) = Uzun süredir aralıklı olarak aynı şekilde ortaya çıkan, süresi, belirti ve yoğunluğu aynı olan göğüs ağrısıdır.
b- Varyant Angina = Genellikle dinlenme anında sıklıkla da büyük bir koroner arterdeki spazma yanıt olarak ortaya çıkar.
c- Noktürnal angina = Yalnızca geceleri olur ancak kişinin yatar pozisyonda yada uykuda olması gerekmez.
d- Angina dekubitus = Yalnızca yatar pozisyonda gelen genellikle oturmak yada ayağa kalkmakla geçen göğüs ağrısıdır.
e- HEPSİ***
2-HANGİSİ ANJİNA PEKTORİSTE HEMŞİRELİK BAKIMI AMAÇLARINDANDIR?
a-Göğüs ağrısının erken tanınmas
b-Ağrı kontolü
c-Sakin bir ortamın sürdürülmesi
d-Hasta-aile eğitimi
e-Hepsi****
3-HANGİSİ HİPERTANSİYONDA HASAR GÖREN ORGANLARDAN DEĞİLDİR ?
A)Damarlar
B)akciğerler**
C)Böbrekler
D)Beyin
E)Göz
4-HANGİSİ HİPERTANSİYONDA HEMŞİRELİK TANILARINDANDIR?
A)Bilgi eksikliği
B) Sıvı volüm fazlalığı
C)Tedavi planını yönetmede bireysel yetersizlik
D)Beslenmede dengesizlik: gereksinimden fazla beslenme
E)Hepsi***
5-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ NİTROGLİSERİNLERİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARDANDIR ?
a– Nitrogliserinin daha iyi emilimini sağlamak için flasterin yapıştırılacağı bölgenin temiz, kuru olması ve kılların kesilmesi önemlidir.
b- Flasterlerin yapıştırıldığı bölgede rotasyon yapılarak her gün aynı yere yapıştırılması sonucu ciltte oluşabilecek kızarıklık, alerji ve cilt bütünlüğünde bozulma önlenebilir.
c- Aralıksız olarak 24 saat kullanım sonucu nitrogliserine tolerans gelişebileceği için en az altı saat boşluk bırakılmalıdır.
d- Genellikle günde bir kez yapıştırılıyorsa sabah saat 10 gibi takılıp akşam 22 gibi çıkartılarak kullanılması önerilir.
e- HEPSİ ***
6-KORONER KALP HASTALIĞININ GÜNÜMÜZDE KABUL EDİLEN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ HANGİLERİDİR ?
a- Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken menopoz)
b- Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter hastalığı bulunması) , Sigara içiyor olmak
c- Hipertansiyon , Diabetes mellitus
d- Hiperkolesterolemi , Düşük HDL-kolesterol değeri
e- HEPSİ***
7-anginanın ilk en önemli belirtisi nedir?
a-soluk görünüm
b-nefes darlığı
c-taşikardi
dfiziksel harekettte kısıtlama
e-göğüs ağrısı***

8-göğüs ağrısının önlenmesi içn neler yapılır?
a-aktivite sırasında dinlenlir
b-valsalva manevrasından kaçınılr
c-stresten kaçılır
d-yemek az yenilir
e-hepsi****

9-AMİ DİĞER NEDENLERİ NELERDİR?
a-tirotoksikoz
b-anemi
c-kokain kullanımı
d-kan akımının kesilmesi
e-hepsi****

10-AMİ KOMPLİKASYONU DEĞİLDİR?
a-konjestif kalp yetmezliği
b-kardiyojenil şok,
c-akut myokardit***
d-akut perikardit
e-aritmiler

11-HANGİSİ AMİ HEMŞİRELİK TANISI DEĞİLDİR?
a-travma riski
b-korku
c-göğüs ağrısı
d-aktivite intoleransı
e-diyare***

12-GAZ DEĞİŞİMDE BOZULMADA KULLANILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ DEĞİLDİR?
a-akciğer sesi dinlenie
b- oksijen verilir
c-oksijen saturasyonuna bakılır
d-arteriyel kan gazları izlenir

13-kalp yetmezliğinin ilaç tedavisi hangisidir?
a-vazodilatatör ilaçlar
b-diüritikler
c-beta blokerler
d-ACE inhibitörleri
e-hepsi***

1-MI hakkında verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
a-MI’ lerin birçoğu koroner arterlerin aterosklerotik tutulumu nedeniyle oluşur.
b-Koroner arterde ani oluşan vazospazm sonucu miyokarda kan akımının kesilmesi, kalp hızının artması, tirotoksikoz, kokain kullanımı sonucu miyokardın oksijen gereksiniminin artması ya da akut ve büyük miktarda kan kayıpları, anemi ve AKB’ de düşme sonucunda miyokarda oksijen sunumunun azalmasıdır.
c- İnfarktüs mutlaka 20-60 dakika içerisindegerçekleşir.
d-AMİ nün klinik başvuru şekli ciddi göğüs ağrısıdır.
E-Hepsi
CEVAP :C
Yaklaşık 20-60 dakika içerisinde infarktüs gerçekleşir. Kollateral dolaşımın yeterli olması ve oksijen tüketiminin yeterli olduğu durumlarda bu süre 2-6 saate kadar uzayabilir

2-Aşağıdaki klinik belirtilerden hangisi AMİ ‘de görülmez?
a-ağrı şiddetli olup sternum arkasından başlayıp, boyna, çeneye, sol omuza ve kola yayılım gösterebildiği gibi sadece sternum arkasında olabilir, sırta yayılım gösterebilir,
b-Hastalar ağrıyı; ezici, sıkıştırıcı, yanıcı, boğucu, batıcı, yakıcı, baskılayıcı, göğüste ağırlık hissi yada hazımsızlık duygusu şeklinde tanımlarlar.
c-Ağrının şiddeti palpasyonla artma ya da azalma gösterir
d-İstirahat ve nitrogliserin ile geçmez.
e-Yaşlı ve diyabetik hastalarda genel yorgunluk, bitkinlik, bayılma ve mental durum değişiklikleri ile ortaya çıkabilir.
CEVAP :C

3-AMİ’nin komplikasyonlarındandır?
a-Aritmiler
b-Konjestif kalp yetmezliği
c-Kardiyojenik şok ,akut perikardit
d-Papiller kas işlev bozukluğu, ventrikül anevrizması
e-hepsi
CEVAP :E

4-AMİ’de tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?
a-Ağrının giderilmesi için IV yolla morfin sülfat yada meperidin verilebilir
b-Ventriküler fibrilasyonu engellemek için profilaktik olarak IV lidokain yapılabilir
c-Standart uygulama trombolitik tedavidir. En sık kullanılanları doku plazminojen aktivatörü (TPA), streptokinaz ve ürokinazdır.
d-En etkili tedavinin belirlenebilmesi için pulmoner arter katateri ve intraarteriyel katater takılabilir
e-Hepsi
CEVAP :E

5-AMI tanısı ile yatan göğüs ağrısı çeken hastaya uygulanan hemşirelik girişiminden hangisi yanlıştır?
a-Yatak istirahati sağlanır. Fowler pozisyonu verilir, doktor istemine göre oksijen uygulanır
b-Yatışta ve her göğüs ağrısı olduğunda 12 derivasyonlu EKG ile yeni bir infarkt olasılığı değerlendirilir
c-Mesane distansiyonu varlığı değerlendirilir (atropin, sedatif ve opiumlar ve
yatak istirahati mesane distansiyonuna neden olabilir).
d-Hasta bol kafein alımı (çay, kahve, kola) konusunda desteklenir
e-Ziyaretçi sayısı kısıtlanır,
CEVAP:D

6-Kalp yetmezliği nedir?
a-Aktivite ve egzersiz gibi miyokardın oksijen tüketiminin arttığı durumlarda daralmış olan koroner arter miyokardın gereksinimini karşılamak üzere kan akımını arttıramaz ve hastada iskemik tipte göğüs ağrısı oluşması
b-kan akımının ciddi ve uzun süreli bozulması sonucu miyokardiyal dokunun geri dönüşsüz hasarı
c-kalbin dokulara metabolik ihtiyaçlarına uygun miktarda kanı pompalayamadığı yada bunu ancak kardiyak dolum basınçları ile gerçekleştirebildiği klinik bir sendromdur.
d-Arteriyel kan basıncının normal sayılan sınırların üstüne çıkması
e-Hiçbiri
CEVAP :C

7- Kalp yetmezliği etyolojisidir?
a-Doğrudan miyokardın hastalanmasına neden olan ve böylece kasılma gücünü primer olarak bozan ve azaltan hastalıklar
b-Kalbin aşırı hemodinamik yüklenmesine neden olarak, miyokardın kasılma gücünü sekonder olarak bozan hastalıklar
c-Ventrikül doluşunu engelleyen ve diyastolik volümü sınırlayan hastalıklar
d-İyatrojenik miyokard hasarına bağlı
e-Hepsi
CEVAP :E

8-Sol kalp yetmezliğinin belirtilerinden değildir?
a-Hızlı ve yüzeysel solunum
b-Jugular venlerde dolgunluk,
c-Akciğer ödemi
d-Atrial fibrilasyon, ventriküler erken atımlar
e-Paroksismsl nokturnal dispne
CEVAP :B

9-Sağ kalp yetmezliğinin belirtilerinden değildir?
a-Ortopne
b-Hepatomegali
c-Splenomegali
d-Kilo artışı ve karında asit
e-Solunum seslerinin azalması
CEVAP : A

10-Kalp yetmezliği tanısıyla yatış yapılan hastada aktivite intoleransı hemşirelik girişimleri esnasında hangi durumlarda aktiviteye son verilir?
a-Nabız sayısı istirahattekinden dakikada 30 atımdan fazla ise (betabloker alıyorsa dakikada 15 atımdan fazla)
b-solunum hızında yavaşlama veya yüzeysel solunum varsa
c-Sistolik kan basıncı istirahatteki seviyesinden 10 mmHg düşük veya daha az ise, diyastolik kan basıncı istirahatteki seviyesinden 10 mmHg yüksek veya daha fazla ise,
d-göğüs ya da bacak ağrısı, aşırı halsizlik varsa
e-Hepsi
CEVAP : E

11.HAFTA
1- Aşağıdakilerden hangisi hem arter hem de venlerde görülen hastalıktır?
a. Raynoud hastalığı
b. Buerger hastalığı ***
c. Anevrizma
d. Varis
e. Hepsi

2- Buerger hastalığının bakımı için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Buerger-Allen egzersizlerinin yapılması kollaterallerin gelişmesinde rol oynar.
b. Ağrıyı azaltmak için hastaya soğuk uygulama yapılmalıdır. ***
c. Bacak travmalardan korunmalıdır
d. Ekstremiteye doğrudan sıcak uygulama yapılmamalıdır.
e. Ayak hijyeni önemlidir.

3- Aşağıdakilerden hangisi derin ven trombozu tedavi ve bakımında yer alan uygulamadır?
a.Yatak istirahati
b. Bacak elevasyonu
c. Ilık uygulama
d. d.Antikoagülasyon
e. Hepsi ***

1. Kalpte atriyumlarla ventriküller arasında atriyoventriküler kapaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) triküspit ve mitral kapak***
b) pulmoner kapak ve aortik kapak
c) triküspit
d) aortik kapak
e) mitral kapak

2. pulmoner arter ve aortanın çıkış yerlerinde de semilunar kapaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) triküspit ve mitral kapak
B) pulmoner kapak ve aortik kapak**
C) triküspit
D) aortik kapak
E) mitral kapak

3. sistolde iken iyice açılarak kanın büyük damarlara atılmasını hangi kapak aracılığıyla olur?
a) triküspit ve mitral kapak
b) pulmoner kapak ve aortik kapak**
c) triküspit
d) aortik kapak
e) mitral kapak

4. ventrikül sistolü sırasında kapanarak ventrikülden atriyuma kanın geri kaçmasını önleyen kapak hangisidir?
a) triküspit ve mitral kapak
b) pulmoner kapak ve aortik kapak
c) triküspit
d) aortik kapak
e) mitral kapak**

5. sağ ventrikül sistolünde kapanarak kanın sağ atriyuma dönmesini hangi kapak engeller?
a) triküspit ve mitral kapak
b) pulmoner kapak ve aortik kapak
c) triküspit**
d) aortik kapak
e) mitral kapak

6. kanın diyastol sırasında sol atriyumdan sol ventriküle kolay geçmesini sağlayan kapak hangisidir?
a)) triküspit ve mitral kapak
b)) pulmoner kapak ve aortik kapak
c)) triküspit
d)) aortik kapak
e) mitral kapak**

7. Kalbin kendi dolaşımına ne denir.?
a) koroner dolaşım **
b) küçük dolaşım
c) büyük dolaşım
d) venöz dolaşım
e) hepsi

8. Koroner damarlar lokal tıkalı olmasına ne denir?
a) miyokard infarktüsü
b) miyokard iskemisi
c) hepsi
d) hiçbiri
e) anjina pektoris**

9. Koroner damarlar tamamen tıkalı olmasına ne denir
a) miyokard infarktüsü**
b) miyokard iskemisi
c) hepsi
d) hiçbiri
e) anjina pektoris

10. Kapak yetersizliği için aşağıdakilerden hengisi söylenebilir??
a) Regürjitasyon
b) kalbin yaptığı işin bir kısmı boşa gitmiş olur.
c) kalbin yükü artar.
d) Kapak yetersizliği fazla olursa kalp yetersizliğine neden olabilir.
e) Hepsi***

11. Kapak darlığı (stenoz)için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kapak darlığında kapaklar arasındaki açıklık daralır.
b) kalbin diğer boşluklara ya da damarlara kan göndermesi kolaylaşır.****
c) Kalp kapağı hastalıklarında neden, genellikle A grubu Beta-Hemolitik Streptokokların oluşturduğu ateşli romatizma dır.
d) kalbin tüm tabakalarında inflamasyona yol açar. Buna “pankardit” denir.
e) Kapak endotelinde kalınlaşma, erozyon ve ödem oluşur.

12. VaKommissürotomi (valvotomi) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapak yetmezliklerinde genişlemiş annülüsün (halkanın) dikiş ya da protez halka kullanılarak daraltılmasıdır.
b) Daralan kapağın genişletilmesidir.***
c) Yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek tamir edilmesidir
d) Kapak onarımının yeterli olmadığı durumlarda kapağın çıkarılarak yerine yapay (mekanik) ya da biyolojik kapak yerleştirilmesidir

13. Kapak yetmezliklerinde genişlemiş annülüsün (halkanın) dikiş ya da protez halka kullanılarak daraltılmasına ne denir)
a) Annüloplasti****
b) VaKommissürotomi (valvotomi
c) Lvuloplasti
d) Kapak Replasmanı (Değiştirilmesi)
e) Septal Onarım

14. Yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek tamir edilmesine ne denir?
a) Annüloplasti
b) VaKommissürotomi (valvotomi
c) Lvuloplasti***
d) Kapak Replasmanı (Değiştirilmesi)
e) Septal Onarım

15. Kapak onarımının yeterli olmadığı durumlarda kapağın çıkarılarak yerine yapay (mekanik) ya da biyolojik kapak yerleştirilmesine ne denir?
a) Septal Onarım
b) Annüloplasti
c) VaKommissürotomi (valvotomi
d) Lvuloplasti
e) Kapak Replasmanı (Değiştirilmesi)***

16. Periferal nabızları değerlendirme aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Radial
b) popliteal,
c) posterior tibial,
d) dorsalis pedis
e) Hepsi****

17. Swan-Ganz kateteri niçin kullanılır?
a) venöz oksijen saturasyonu, ısı, pulmoner arter ve pulmoner arter wedge basınçları,
b) santral venöz basınçları izlemek için
c) Kardiyak out-put, venöz ve pulmoner arter kan örneği ve tıbbi tedavide ilaç uygulaması için
d) Venöz yoldan ilaç vermek için kullanılabilir
e) Hepsi****

18. Ameliyat Sonrası Komplikasyonlarındandır?
a) Sıvı yüklenmesi
b) Hipotermi
c) Hipertansiyon
d) Taşikardi
e) Hepsi****

19. Taburculuk eğitimin yararlarındandır?
a) Evde bakıma yönelik korku ve endişesinin azaltılmasına,
b) Ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonların en aza indirilmesine,
c) Ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek sorunlarla bas edebilmesini,
d) Bireyin kendine verdiği değerin artmasına,
e) Hepsi****

20. Taburculuk eğitiminde hastanın alması gereken bilgiler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Diyet ile ilgili bilgiler ve kısıtlamalar,
b) Ameliyat sonrası ilaç kullanımı hakkında bilgi,
c) Kişisel hijyen bakım bilgisi,
d) Yara bakımı,
e) Ameliyat sonrası aktivite kısıtlamaları
f) Hepsi****

21. Damar hastalıklarında hemşirelik bakımının temel hedefleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Dokulara, yeterli kan akımını sağlamak,
b)Cilt bütünlüğünü korumak,
c)İskemik ağrıyı azaltmak,
d)Hastaya sağlığı koruyucu davranışlar kazandırmak
***e)hepsi

22. PERIFERIK DAMAR HASTALIKLARINDA DOKULARA YETERİ KAN AKIMINI SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERDEN DEĞİLDİR?
a)Hastaya uygun pozisyon verilmesi
B)Ekstremitenin ılık tutulması
C)Vazokonstriksiyonun önlenmesi
D)Vazodilatasyonun önlenmesi****
e)İskemik Ağrıyı Azaltmak

23. PERIFERIK DAMAR HASTALIKLARINDA SAĞLIĞI KORUYUCU DAVRANIŞLAR AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
A)Egzersiz
B) Kilo düzenlenmesi
C) Sigaranın bıraktırılması
D)HEPSİ**
E)HİÇBİRİ

24. Kalbin damarları
Sağ atriyuma giren damarlar– vena cava superior,vena cava inferior
Sağ ventrikülden çıkan damarlar—arteria pulmonalistir
Sol atriyuma giren damarlar ,–4 adet pulmoner vendir
Sol ventrikülden çıkan damarlar –vucüdun en büyük arteri ve temiz kanı vucüda dağıtacak olan AORTA dır

25. varis ameliyatı sonrasında hangi komplikasyonlar oluşur?
a-kanama
b-enfeksiyon
c-sinir harabiyeti
d-derin ven trombozu
e-hepsi***

26. abdominal aort anevrizması anevrizmalerın yüzde kaçını oluşturur?
a-60
b-70
c-90
d-80***
e-50

27. akut arter tıkanıklığının belirtileri nelerdir?
a-nabız alınamaz
b-soğukluk solukluk
c-siyanoz
d-ağrı ,parastezi
hepsi****

28. burger allen egzersizinde ayaklar kaç derece yukarıya kaldırılır?
a-35
b-40
c-50
d-45***
e-hiçbiri

29. raynaud hastalığında ataklar kaç dakika sürer?
a-15-20
b-20-25
c-20-30
d-10-15***
e-5-10

11.HAFTA BAKIM YÖNETİMİ
1- Stenoz(kapak darlığı) durumunda myokartta ne tür değişiklik olur?
A)Hipertrofi***
B)Atrofi
C)İskemi
D)Deformite
E)İnfarktüs

2.Aşağıdakilerden hangisi kalbin işlevidir?
A)OKsijenlenmiş kanı arterial sisteme ve hücrelere pompalamak
B)Kirli kanı venöz sistemle toplamak
C)Kirli kanı oksijenlenmek üzere akciğerlere göndermek
D)Hepsi***
E)Hiçbiri

3.Yırtılan kapak yaprakçıklarının cerrahi teknikle dikilerek tamir edilmesine ne denir?
A)Annüloplasti
B)Valvuloplasti***
C)By-pass
D)Kapak replasmanı
E)Valvotomi

4.Kalpte atriumlar veya ventriküller arasındaki duvarda oluşan açıklığın cerrahi girişimle kapatılması işlemine ne denir?
A)Kapak replasmanı
B)Koroner by-pass
C)Septal onarım***
D)Valvotomi
E)Annüloplasti

5. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası yetersiz kardiak output olduğunu gösterir?
A)Cilt ısısının normal olması
B)Normal kalp atımı
C)SAntral venöz basıncın yüksek olması
D)Saatlik idrar miktarını 20 ml/dk dan az olmalı***
E)Düşük serum potasyum düzeyi

1. koroner damarların herhangi bir nedenle daralmasına bağlı olarak grlişen hastalığa ne denir?
a-kapak hastalığı
b-vsd
c-anjina pectoris
d-myokard iskemisi***
e-myokardit

2. kanın akışının geriye doğru kaçak yapmasına ne denir?
a-valvütomi
b-defekt
c-anjina
d-annüloplasti
e-regürjitasyon***

3. Kalbin damarları
Sağ atriyuma giren damarlar– vena cava superior,vena cava inferior
Sağ ventrikülden çıkan damarlar—arteria pulmonalistir
Sol atriyuma giren damarlar ,–4 adet pulmoner vendir
Sol ventrikülden çıkan damarlar –vucüdun en büyük arteri ve temiz kanı vucüda dağıtacak olan AORTA dır

DEĞERLENDİRME
1- Aşağıdakilerden hangisi hem arter hem de venlerde görülen hastalıktır?
a. Raynoud hastalığı
b. Buerger hastalığı ***
c. Anevrizma
d. Varis
e. Hepsi

2- Buerger hastalığının bakımı için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Buerger-Allen egzersizlerinin yapılması kollaterallerin gelişmesinde rol oynar.
b. Ağrıyı azaltmak için hastaya soğuk uygulama yapılmalıdır. ***
c. Bacak travmalardan korunmalıdır
d. Ekstremiteye doğrudan sıcak uygulama yapılmamalıdır.
e. Ayak hijyeni önemlidir.

3- Aşağıdakilerden hangisi derin ven trombozu tedavi ve bakımında yer alan uygulamadır?
a.Yatak istirahati
b. Bacak elevasyonu
c. Ilık uygulama
d. d.Antikoagülasyon
e. Hepsi ***

1. Koroner damarlar lokal tıkalı olmasına ne denir?
a) miyokard infarktüsü
b) miyokard iskemisi
c) hepsi
d) hiçbiri
e) anjina pektoris**

2. Koroner damarlar tamamen tıkalı olmasına ne denir
a) miyokard infarktüsü**
b) miyokard iskemisi
c) hepsi
d) hiçbiri
e) anjina pektoris

3. Kapak yetersizliği için aşağıdakilerden hengisi söylenebilir??
a) Regürjitasyon
b) kalbin yaptığı işin bir kısmı boşa gitmiş olur.
c) kalbin yükü artar.
d) Kapak yetersizliği fazla olursa kalp yetersizliğine neden olabilir.
e) Hepsi***

4. Kapak darlığı (stenoz)için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kapak darlığında kapaklar arasındaki açıklık daralır.
b) kalbin diğer boşluklara ya da damarlara kan göndermesi kolaylaşır.****
c) Kalp kapağı hastalıklarında neden, genellikle A grubu Beta-Hemolitik Streptokokların oluşturduğu ateşli romatizma dır.
d) kalbin tüm tabakalarında inflamasyona yol açar. Buna “pankardit” denir.
e) Kapak endotelinde kalınlaşma, erozyon ve ödem oluşur.

5. VaKommissürotomi (valvotomi) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapak yetmezliklerinde genişlemiş annülüsün (halkanın) dikiş ya da protez halka kullanılarak daraltılmasıdır.
b) Daralan kapağın genişletilmesidir.***
c) Yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek tamir edilmesidir
d) Kapak onarımının yeterli olmadığı durumlarda kapağın çıkarılarak yerine yapay (mekanik) ya da biyolojik kapak yerleştirilmesidir
e) Kalpte atriyumlar ya da ventriküller arasındaki duvarda (septum) oluşan açıklığın cerrahi girişimle kapatılmasıdır.

6. Kapak yetmezliklerinde genişlemiş annülüsün (halkanın) dikiş ya da protez halka kullanılarak daraltılmasına ne denir)
a) Annüloplasti****
b) VaKommissürotomi (valvotomi
c) Lvuloplasti
d) Kapak Replasmanı (Değiştirilmesi)
e) Septal Onarım

7. Yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek tamir edilmesine ne denir?
a) Annüloplasti
b) VaKommissürotomi (valvotomi
c) Lvuloplasti***
d) Kapak Replasmanı (Değiştirilmesi)
e) Septal Onarım

8. (mekanik) ya da biyolojik kapak yerleştirilmesine ne denir?
a) Septal Onarım
b) Annüloplasti
c) VaKommissürotomi (valvotomi
d) Lvuloplasti
e) Kapak Replasmanı (Değiştirilmesi)***

9. Kalpte atriyumlarla ventriküller arasında atriyoventriküler kapaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) triküspit ve mitral kapak***
b) pulmoner kapak ve aortik kapak
c) triküspit
d) aortik kapak
e) mitral kapak

10. pulmoner arter ve aortanın çıkış yerlerinde de semilunar kapaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) triküspit ve mitral kapak
b) pulmoner kapak ve aortik kapak**
c) triküspit
d) aortik kapak
e) mitral kapak

11. sistolde iken iyice açılarak kanın büyük damarlara atılmasını hangi kapak aracılığıyla olur?
a) triküspit ve mitral kapak
b) pulmoner kapak ve aortik kapak**
c) triküspit
d) aortik kapak
e) mitral kapak

12. Damar hastalıklarında hemşirelik bakımının temel hedefleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Dokulara, yeterli kan akımını sağlamak,
b)Cilt bütünlüğünü korumak,
c)İskemik ağrıyı azaltmak,
d)Hastaya sağlığı koruyucu davranışlar kazandırmak
e)hepsi***

13. PERIFERIK DAMAR HASTALIKLARINDA DOKULARA YETERİ KAN AKIMINI SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERDEN DEĞİLDİR?
a)Hastaya uygun pozisyon verilmesi
B)Ekstremitenin ılık tutulması
C)Vazokonstriksiyonun önlenmesi
D)Vazodilatasyonun önlenmesi****
e)İskemik Ağrıyı Azaltmak

14. hangisi koroner arter hastalıklarında kullanılan cerrahi yöntem hangisidir?
a)valvuloplasti
b)annüloplasti
c)kapak replasmanı
d)koroner arter baypass greft***

15. kapak hastalıklarında kullanılan cerrahi tedavi hangisiidir?
a)valvuloplasti
b)annüloplasti
c)kapak replasmanı
d)valvotomi(açık-kapalı)
e)hepsi***

16. daralan kapağın genişletilmesine ne denir?
a)valvuloplasti
b)annüloplasti
c)kapak replasmanı
d)valvotomi
e)kommüsürotomi***

17. baypass yapılan hastalarda kan basıncının yükselmesi ne gibi bir sorun ortaya çıkarabilir?
a)kardiyak arrest gelişir
b)anjina pektoris gelişir
c)miyokart infarktüsü gelişir
d)yeni grefti bozarak dikiş ayrılmaları ve sızıntılara neden olabilir***

18. hangisi yeterli kan akımının(kardiyak outputun )göstergesidir?
a)idrar miktarı
b)cilt sıcaklığı
c)serum potasyum düzeyi
d)hepsi***

19. hangisi ameliyat sonranı vücut ısısının yükselme nedeni değildir?
a)enfeksiyon
b)atelektazi
c)hemoliz
d)hidrasyon***
e)hepsi

20. göğüs direnajı için hangisi yanlıştır?
a)saat başı göğüs direnajı ölçülmelidir
b)ilk saatte 100 ml.ilk 24 saatte 500 ml drenaj normaldir
c)ilk saatte koyu kırmızı olarak gelen sıvı daha sonra pembe bir renk alır
d)drenajın saatte 2 ml/kg olması bir dakika veya daha uzun bir süre kesintisiz kanlı olması ve aniden kesilmesi normaldir***(doktore haber verilmelidir anormaldir)

21. kalbe ilişkin cerrahi girişimlerde ameliyat sonrası neler olabilir?
a)ağrı,endişe
b)aşırı sekresyon birikimi
c)solunum asidozu
d)hemoraji,anoksi
e)hepsi***

22. damarlar altı gurupta incelenir bunlar hangileridir?
a)aorta ve arterler-arteriyoller
b)mikrosürkilasyon(kapiller)-lenfatikler
c)venler-venüller
d)hepsi***

23. dokularda yer alan arter ve venöz sistemi birbirine bağlayan kapiller damarlar hangileridir
a)venler
b)kapiller
c)arteriyoller**
d)venüller

24. hücreler arası boşlukgtaki ekstraselüler sıvıyı kan dolaşımına geri taşıyan damarlar hangileridir?

a)venler
b)kapiller
c)arteriyoller
d)venüller
e)lenfatik damarlar***

25. hangisi arter duvarının yapısının bozulması sonucu damarın lokal olarak zayıflaması ve dilatasyonu ile sonlanan ilerleyici ve geri dönüşsüz bir hastalıktır?
a)kardiyak arrest
b)m.infarktüsü
c)pulmoner emboli
d)anevrizma***

26. kronik arter tıkanıklığının belirtileri hangileridir?
a)intermittent kulaudikasyon ,dinlenme ağrısı
b)periferik nabızların kaybı
c)pozisyonuna bağlı olarak ekstremitede renk değişikliği,trofik değişiklikler
d)ülserasyon
e)hepsi***

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Semilunar kapaklar sistolde iken iyice açılarak kanın büyük damarlara atılmasını sağlarlar.
b. Triküspit kapak sağ ventrikül sistolünde kapanarak kanın sağ atriyuma dönmesini engeller.
c. Antriyumlarla ventriküller arasında atriyoventiküler kapaklar bulunur.
d. Kalbin kendi dolaşımına koroner dolaşım denir.
** e. Hepsi.

2. Kroner damarların tamamen tıkalı olması durumuna ne denir?
a. Anjina pektoris
** b. Miyokard infarktüsü
c. Stenoz
d. Regürjitasyon
e. Atereskleroz

3. Kalp kapağının yetersizliği fazla olursa ne olabilir?
** a. Kalp yetersizliğine neden olur
b. Kanın büyük kısmı ileriye doğru itilir
c. Kan basıncı yükseltilir
d. Kalbin iş gücü azalır
e. Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi kalp kapağı hastalıklarının nedenidir?
a. A Grubu Beta – Hemolitik streptokokların oluşturduğu ateşli romatizma
**b. Hepsi
c. Kapağın infektif endokardite bağlı olarak bozulması
d. Kroner atheroskleroz nedeniyle papiller kasların fonksiyonlarının kaybı yada rüptürü
e. Konjenital malformasyonlar

5. Koroner arter bypass greft cerrahisinde hangi damar bypass edilir?
a. Subklavian arter
b. Femoral ven
c. Dorsalis pedis
**d. Safen ven
e. Hiçbiri

6. Hangisi yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek tamir edlmesidir?
** a. Valvuloplasti
b. Annüloplasti
c. Kommissürrotomi
d. Valvotomi
e. Hiç biri

7. Kalbe ilişkin cerrahi girişimlerde hastaya hemşirelik bakımı hangi aşamada verilmelidir?
a. Ameliyat öncesi dönemde
b. Ameliyat sırası dönemde
c. Ameliyat sonrası dönemde
** d. Hepsi
e. Hiçbiri

8. Ameliyat öncesi dönemde hastayı bilgilendirmenin sınırları neye göre çizilmelidir?
a. Doktor önerisine göre
b. Hasta yakınlarına göre
**c. Hastaya göre
d. Hemşireye göre
e. Hastane politikasına göre

9. Kalp cerrahisinde postoperatif dönemde solunum fonksiyonunun yeterli olması neye bağlıdır?
a.Hava yolu açıklığına
b.Pulmoner salgıların aspirasyonuna
c.Akciğerlerin yeterli havalanmasına
d.Kanın yeterli oksijenlenmesine ve göğüs tüplerinin drenajına
**e.Hepsi

10. Hangisi yeterli kan akımının (kardiyak outputun) gösterisidir?
a.İdrar miktarı
b.Cilt sıcaklığı
c.Serum potasyum düzey
**d.Hepsi
e.Hiçbiri

11. Hangisi ameliyat sonrası vücut sıcaklığının yükselme nedeni değildir?
a. Enfeksiyon
**b. Hidrasyon
c. Hemoliz
d. Atelektazi
e. Hepsi

12. Kalp ameliyatından sonra göğüs drenajının değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Saat başı göğüs drenajı ölçülmelidir.
b.İlk saatlerde 100 ml., ilk 24 saatte 500 ml. drenaj normaldir.
c.İlk saatlerde koyu kırmızı olarak gelen sıvı daha sonra seröz, pembe bir renk alır
d.Drenajın saatte 2 ml/kğ. Olması, 1 dk. Ve daha fazla süreyle kesintisiz, kanlı olması , drenajda ani kesilme hemen doktora bildirilmelidir.
**e.Hepsi

13. Ameliyat sonrası dönemde dispne nedenleri neler olabilir?
a.ağrı, hemoraji, anoksi
b.Aşırı sekresyon, birikimi
c.Solunum asidozu
d.Endişe
**e.Hepsi

14. Ameliyat sonrası dönemle ilgili yanlış olan hangisidir?
a.Hasta 1-2 saat içinde uyanmazsa emboli olasılığı yüksektir
b.Erken dönemde pupil dilatasyonu CO 2 düzeyinin artma göstergesi olabilir
**c.Emboliye bağlı hemipleji görülmez
d.Narkotik analjezikler kullanılıyorsa solunumu ve öksürük refleksini baskılayabileceğinden hasta yakından gözlenmelidir
e.Saatlik idrar miktarı 20-30 ml/dk. Ve daha fazla olmalıdır. İlk saatler idrar kırmızı olabilir, sonra normale döner.

15.Yatak istirahati ve hareketsizliğin uzamasına bağlı görülebilecek sorunlar nelerdir?
a.Atelektazi
b.Böbrek taşı, üriner retansiyon
c.Osteoporoz
d.Tromboflebit, negatif nitrojen dengesi
**e.Hepsi

16.Taburculuk eğitiminde hangi konular yer almalıdır?
**a.Hepsi
b.Yara bakımı
c.Aktiviteler
d.Beslenme ve kişisel hijyen
e.İlaç kullanımı

ANNÜLOPLASTİ ;Kapak yetmezliklerinde genişlemiş annülüsün (halkanın) dikiş ya da protez halka kullanılarak daraltılmasıdır
VALVULOPLASTİ :Yırtılan kapak yaprakçıklarının onarılmasıdır
Kommisürotomi . Daralan kapağın genişletilmesidir kapalı veya açık yapılabilir
Kapalı kommisürotomi kalp akciğer makinası kulanılmadan torakotomi sonrası işaret parmağı ile darlık açılmaya çalışılır
Açık kommisürotomi : kalp akciğer makinası kullanılırve darlığın olduğu kısma bistüri ile insizyon yapılır

1. hangisi dvt nin belirtilerindendir?
a)alt ekstremitede tek taraflı ağrı
b)ödem ,kızarıklık ,ısı artışı
c)ekstremitede güçsüzlük ve uyuşma
d)ekstremite çapının iki katına ulaşması
e)hepsi***

2. hangisi dvt de yapılan tıbbi tedaviler arasında sayılmaz?
a)heparin
b)oral kuagulanlar
c)fibrinolitik ajanlar
d)trombektomi***
not:çünkü trombektomi cerrahi bir tedavidir

3. hangisi varis etyolojisindeki faktörlerdendir?
a)kapakçık yetersizliği
b)ven duvarının zayıflığı
c)arteriovenöz fistül
d)hepsi***

4. varis hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)varisli vende yanma olur
b)varikoz vende inflamasyon varsa ısıda artış olmaz***
c)ağırlık ve aşağı doğru çekme olur
d)bacakta kaşıntı
e)ödem

5. tıbbi durum değerlendirme için ASA hasta sınıflamasında kriterler kaça ayrılır?
a) 1
b)2)
c)3
d)5
e)4

6. EVİSSERASYON nedir?
a) hasta bakımında plvranın su dolması
b) steroit hormonlarının az salınımı
c)yara enfeksiyonu
d) beden içinde organın insizyon yerinden dışarı çıkması
e) hiç biri

7. hangisi varis tedavilerindendir?
a)konservatif tedavi
b)skleroterapi
c)cerrahi terapi
d)hepsi***

8. hangisi varis ameliyatı sonrası görülen komplikasyonlardan değildir?
a)kanama
b)enfeksiyon
c)sinir harabiyeti
d)derin ven trombozu
e)flebit***

9. damar hastalıklarında hemşirelik bakımının temel hedefleri nelerdir?
a)dokulara yeterli kan akımını sağlamak
b)cilt bütünlüğünü korumak
c)iskemik ağrıyı azaltmak
d)hastaya sağlığı koruyucu alışkanlıklar kazanmak
e)hepsi***

10. Aşağıdakilerden hangisi kalp cerrahisi sonucu uzun süren yatak istirahati ile gelişebilecek komplikasyonlardandır?
a-trombofilebit
b-böbrek taşı
c-atelektazi
d-üriner retansiyon
e-osteoporoz
f-hepsi
cvp:f

11. aşağıdaki primer lenfödem çeşitlerinden hangisi adelosan döneminde görülür?
a)milroy hastalığı
b)lenfödem prekoks***
c)lenfödem tarda
d)hiçbiri

12. aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfödeme örnektir?
a)milroy hastalığı
b)lenfödem prekoks
c)lenfödem tarda
d)filariazis(elefantiazis)***

13. aşağıdakilerden hangisi el ve ayaklarda küçük arter ve arteriollerin konstraksiyonu sonucu gelişen hastalıktır?
a-buerger hastalığı
b-raynoud hastalığı
c-akut arter tıkanıklığı
d-kronik arter tıkanıklığı
cvp;b

14. torosentez nedir?
a)teşhis tedavi amacıyla plevra girilerek aspire edilmesi
B)sıvı protein miktarı
c)hb setirasyon miktarı
d)amalıyat safasında plevra sıvısı kalbe yaptığı basınc
e)kist fibroliz erken safası

15. burger hastalığında tedavi ve bakımın amaçlarından değildir?
a-hastalığın ilerlemesini önlemek
b-ağrıyı gidermek
c-vazokontriksiyonu sağlamak
d-hastaya duygusal destek olmak
cvp-c

16. aşağıdakilerden hangisi 35 yaş üzerinde ortaya çıkan lenf ödemdir?
a-milroy hastalığı
b-lenfödem prekoks
c-akkiz lenfödem
d-lenfödem tarda
cvp-d

17. periferik damar hastalıklarında dokulara yeterli kan akımının sağlanması için yapılması gereken girişimler hangisidir?
a-ekstremitelerin ılık tutulması
b-vazodilatasyonun sağlanması
c-hastaya uygun pozisyon verilmesi
d-vazokonstriksiyonların önlenmesi
e-hepsi
cvp-e

Reklamlar

hemsirelik bakim yönetimi” üzerine 2 yorum

  1. emegınıze saglık guzel olmus ama şok 15. soruya değıldır eklenmemıs.gayet basarılı tesekkur ederım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s