yönetim ve organizasyon

1.ÜNiTE SONU SORULARI:
1. Belirlenen işin kimler tarafından, nerede ve mesleki açıdan nasıl yapılacağı ile ilgilenen yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proje yöneticisi
b) Genel yönetici
*c) Fonksiyonel yönetici
d) Üst kademe yönetici
e) Bölüm başkanı

2. Aşağıdakilerden hangisi, üst kademe yöneticilerin görevlerinden biri değildir?
a) Amaçları ortaya koymak
b) Amaçlara ulaşacak stratejileri belirlemek
*c) Günlük işleri yerine getirmek
d) Rekabet araştırması yapmak
e) Kurumun dış koşullarını gözden geçirmek

3. Yönetim kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bireysel ve grup çabalarının koordine edilmesidir.
b) Başkaları aracılığı ile amaçlara ulaşmadır.
c) Yetki kullanmayı gerektirir
*d) En az iki canlının varlığı söz konusudur.
e) İşbirliğini ve iş bölümünü gerektirir.

4. Yöneticinin kaynak dağıtma rolü aşağıdaki rol çeşitlerinden hangisi içinde yer alır?
*a) Karar verme rolü
b) Lider rolü
c) Sözcülük rolü
d) Kontrol rolü
e) Temsil rolü

5. Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinde insan fikirlerine daha çok önem verilir?
a) Liberal yönetim biçimi
b) Ortayol yönetim biçimi
*c) Demokratik yönetim biçimi
d) İnsancıl yönetim biçimi
e) Otokratik yönetim biçimi

ÖGRENCILERIN HAZIRLADIGI SORULAR
1-Örgütlerdeki yönetsel faaliyetler de Süreç olarak yönetim basamakları aşagıdakilerden hangisidir?
A -planlama,
B – örgütleme,
C – yöneltme,
D – koordinasyon ve kontrol
E hepsi
Cvp :e

2- aşagıdakilerden hangisi yöneticinin rolleridir?
a) Bireyler arası roller
b) Bilgisel roller
c) Karar verme rolleri
d ) hepsi
e) hicbiri
cvp d hepsi

3 aşagıdakilerden hangisi Bireyler arası rollerdir?
A -temsil görevi rolü,
B – lider rolü
C -ilişki rolü
D-hepsi
E –hicbiri
Cvp e

4 tören, seremoni vb. faaliyetlerde, resmi ve hukuki dökümanları imzalamada hangi yönetici rolünü kullanır?
A – temsil görevi rolü
B – lider rolü
C -ilişki rolü
D –muzakere yapma rolü
E –sözcülük rolü
Cvp :a temsil görevi rolü

5 Yönetici kurum için gerekli olan bilgileri hangi kaynaklardan, ne zaman, hangi yollardan ve hangi içerikte sağlanacağı konusunda aşağıdakilerden hangi rolü sergiler?
A –kontrol rolü
B –karar verme rolleri
C –temsil rolü
D -lider rolü
E –sözcülük rolü
Cvp: a kontrol rolü

6- Kuruma özgü bilgilerin kimlere veya hangi kaynaklara, ne zaman, hangi yollardan ve hangi içerikte verileceği konusunda hangi rolünü kullanır?
A –karar rolü
B –temsil rolü
C- muzakere rolü
D – dagıtma rolü
E –girisimsel roller
Cvp. D dagıtma rolü

7 – Aşagıdakilerden hangisi karar verme rolü degildir?
A -girişimsel rol,
B – anlaşmazlıkları çözme rolü,
C -kaynak dağıtım rolü
D -müzakere yapma rolü
E –bilgisel roller
Cvp:e bilgisel roller

8 – Yönetici alım-satım işlemlerinde pazarlık yapmada, sendikalarla toplu pazarlık görüşmelerinde ve işe eleman alırken hangi rol kullanılır?
A -girişimsel rol,
B – anlaşmazlıkları çözme rolü,
C- muzakere rolü
D – dagıtma rolü
E –girisimsel roller
Cvp c muzakere

9 – Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinde insan fikirlerine önem verilmez?
a) Liberal yönetim biçimi
b) Ortayol yönetim biçimi
c) Demokratik yönetim biçimi
d) İnsancıl yönetim biçimi
e) Otokratik yönetim biçimi
cvp: e otokratik

10 – Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinde iş verimi ve çalışan doyumu en az düzeydedir?
a) Liberal yönetim biçimi
b) Ortayol yönetim biçimi
c) Demokratik yönetim biçimi
d) İnsancıl yönetim biçimi
e) Otokratik yönetim biçimi
cvp:a liberal

11 -Aşağıdakilerden hangisi liberal yönetim biçimi özelliklerinden değildir?
A – işin verimi ve çalışanların doyumu en az düzeydedir.
B – çalışanlara fazla önem vermemesiyle dikkat çeker.
C – İş ve insan unsurlarına eşit seviyede önem verir
D – Gelen ağam, giden paşam” diyen, etliye-sütlüye karışmayan,
E – “Bırakın yapsınlar” görüşüne dayanan
Cvp c

12- Aşağıdakilerden hangisi ortayol yönetim biçimi özelliklerinden değildir?
A – uyumlu ve tavizkârdırlar.
B – işe ve insana olan ilgiyi bir arada götürmeye çalışırlar
C – çevresiyle çok az ilişki kurmakta, sorumluluk almamakta ve yalnızlık rolü oynamaktadır.
D – yönetim tarzlarını yöneticilerine göre biçimlendirirler.
E – İş ve insan unsurlarına eşit seviyede önem verilen
Cvp C

13- Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinde GRUP VE EKİP yönetimi vardır?
a) Liberal yönetim biçimi
b) Ortayol yönetim biçimi
c) Demokratik yönetim biçimi
d) İnsancıl yönetim biçimi
e) Otokratik yönetim biçimi
cvp c demokratik

14-aşağıdakilerden hangisi Yönetim Faaliyetinin Özelliklerinden degildir?
A – Yönetim bir grup faaliyetidir
B – Yönetim bir işbirliği ve uzmanlaşma faaliyetidir
C – Yönetim bir yetki ve emir- komuta faaliyetidir
D – Yönetim rasyonel bir faaliyettir
E – Kurumlarda en çok emek ve çok maliyetle belirlenen amaçlara ulaşmada verimliliğin sağlanması
Cvp E

15 aşagıdakilerden hangisi Yöneticinin çalıştığı yere ve diğer çalışanlara karşı sorumluluklarından değildir?
a İşyerinin lehine fikir alışverişi yapmalı
b Kurumda belirlenen iş politikasını desteklemeli
c İşletmedeki ilişkilerde herkese eşit ve yansız davranmalı
d İşyerinde fire ve hasarı önlemeli
e-İşyerinde araç- gereç ve donanımı korumalı
cvp A

16 aşagıdakilerden hangisi Yöneticinin yöneticiye karşı sorumlulukları değildir?
A -Karşılıklı güven ortamı yaratmalı ve ilişkilerde saygılı olmalı
B – Diğer yöneticilerin sorunlarına ilgi göstermeli ve yardımcı olmalı
C – Kurallara uyulmasını sağlamalı
D – Kişisel nedenlerle, diğer yöneticileri bir üst yöneticiye kötülememeli
E – İşyerinin lehine fikir alışverişi yapmalı
Cvp C

17 modern yönetim anlayışında yöneticinin hangi özelligi yanlıştır ?
a Kendini değişen koşullara göre sürekli şartlandırıp tetbirli olması
b Değişime/yeniliğe açık olması
c Çalışanlarına zaman ayırması ve iyi bir dinleyici olması
d Çalışanları motive etmesi ve amaca yöneltilmeleri için çaba harcaması
e Çalıştığı kurumda güven ortamı yaratabilmesi
cvp A

18 aşagıdakilerden hangisi modern yönetim anlayısından bir yöneticide olması gereken özellik degildir?
A – Sorun çözme ve karar verme yeteneğinde diğer otoritelere danışması
B – Faaliyetlerini bilimsel verilere dayanarak yönetmesi
C – proaktif olması
D – Mantıklı olması, analiz, sentez ve muhakeme (yargı) gücüne sahip olması
E – Değişime/yeniliğe açık olması
Cvp :A

19 -aşagıdakilerden hangisi Alt kademe yöneticisinden ihtiyaç duyulan becerilerden degildir?
A çalışanlara teknik yardım ve destek sağlamak zorundadır.
B yeni işe başlayanlara meslekle ilgili konularda oryantasyonlarını sağlamada önemli görevi vardır.
C Kavramsal boyut olarak , yöneticinin organizasyonu bir bütün olarak görebilmesini ifade etmesi
D -genellikle durağan ve daha önceden kestirilebilen bir ortamda ve belli ilkeler/ kurallar ışığında çalışırlar.
E- Birlikte çalıştığı kişileri anlayabilme, onlarla iyi bir iletişim kurabilme ve birlikte uyum içinde çalışabilme becerisi
Cvp : C

6.Aşagıda sıralanan yönetim faaliyetinin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a)insanlara iş gördirmeyi içerir.
b)Yönetimde, yöneten de yönetilen de insandır.
c)işbölümü ve uzmanlaşmayı sağlar.
d)Yönetim bireysel bir faaliyettir.***

7..Aşagıdakilerden hangisinde süreç olarak faaliyetler basamaklarından yanlış olarak verilmiş?
a)planlama
b)örgütleme
c)teori***
d)yöneltme
e)kontrol

8.Aşagıda Yöneticinin çalıştığı yere ve diğer çalışanlara karşı sorumluluklarından hangiisi yanlıştır?
a) Kurumda belirlenen iş politikasını desteklemeli
b) Standart bir çalışma sistemi uygulayarak iş verimini artırmalı
c)İşyerini tanıtmalı
d)şyerinin lehine fikir alışverişi yapmalı***

9…Yönetici kurum için gerekli olan bilgileri hangi kaynaklardan, ne zaman, hangi yollardan ve hangi içerikte sağlanacağı konusunda hangi rolü sergiler?
a)liderlik rölü
b)dağıtma rolü
c)karar verme rolü
d)ilişki rolü
e)kontrol rolü***

10. İYİ BİR YÖNETİCİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERDEN DEĞİLDİR?
a)Güvenilir, dürüst, sabırlı, ahlaklı, çalışkan olma
b) İnsanları tanıma ve sevme
c)İyi bir iletişim becerisine sahip olma
d)otoriter ve katı olma ***
e)Sorumluluk duygusuna sahip olma

11.İYİ BİR YÖNETİCİNİN SORUMLULUKLARINDAN DEĞİLDİR?
A)İşyerinde gerekli eğitimi yapmalı
B) İşyeri ve iş güvenliğini sağlamalı
C)İşyerinde araç- gereç ve donanımı korumalı
D)İşyerinde fire ve hasarı önlemeli
E)Çalışanlar arasındaki huzursuzlukları ve sürtüşmeleri önlememeli***

12.Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim şeklidir ?
a)otokratik yönetim
b)insancıl yönetim
c)hepsi***
d)ortayol yönetim
e)demokratik yönetim

13.AŞAĞIDAKİLERDEN hangisi orta kademe yöneticinin görevi değildir?
a)Denge unsuru oluşturur
b)Kurumların bütününü ilgilendiren kararlar alır***
c)Alt kademe yöneticileri denetler
d)Köprü görevini yapar
e)Üst yönetimin ele aldığı stratejileri uygulamaya geçirir

14.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YÖNETİCİYİ TARİF EDER?
A.YÖNETİCİ SADECE EMİR VERİR
B.YÖNETİCİ OTORİTER VE DİKTATÖR OLMALI
C.YÖNETİCİ BULUNDUĞU ORTAMDA ORKESTRA ŞEFİDİR.***
D.YÖNETİCİ GÖEVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNDE CEZA VERİR
E.YÖNETİCİ İLETİŞME İHTİYAÇ DUYMAZ SADECE KARAR VERİR

15.türkiyede genelde yöneticiler hangi tipdedir?
a-güvercin
b-tilki***
c-aslan
d-demokratik
e-insancıl

16.aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?
a-otokratik-goril
b-liberal -güvercin
c-ortayol-tilki
d-insancıl-aslan*****
e-demokratik-aslan

17.Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin özelliklerinden değildir?
a)yönetim bir grup faaliyetidir
b)yönetim rasyonel bir faaliyettir.
c)yönetim faaliyeti 3 boyutludur.***
d)yönetim bir koordinasyon faaliyetidir

18. İNSANIN BİR ÜRETİM ARACI OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ YÖNETİM BİÇİMİ HANGİSİDİR?
A)OTAKRATİK YÖNETİM BİÇİMİ ***
B)İNSANCIL YÖNETİM BİÇİMİ
C)LİBERAL YÖNETİM BİÇİMİ
D)DEMOKRATİK YÖNETİM BİÇİMİ

19.daha çok kavramsal ve insani becerilere sahip olması gereken””yöneticiler hangileridir?
a)üst kademe ***
b)orta kademe
c)alt kademe
d)hiçbiri
e)hepsi

20.yönetici çeşitlerinden hangisi** teknik ve insani becerilere sahip olmalı**dır?
a)üst kademe
b)orta kademe
c)alt kademe***
d)hiçbiri
e)hepsi

21.yönetimin tanımı için hangisi söylenebilir?
a) “ortak bir amacı etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla bireysel ve grup çalışmalarının koordine edilmesi” dir
b)” bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme, aralarındaki iş bölümü, işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının toplamı” dır
c)”” Başta insanlar olmak üzere her türlü kaynağı ( malzeme, para, zaman, araç-gereç vb.) birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreci “”dir
d)hepsi***

22” kurumda belirlenen amaçlara en az maliyet ve çaba ile ulaşılmasıdır”” tanım hangisine aittir?
a)etkinlik
b)verimlilik ***
c)yönetim
d)hepsi

23” kurumda yapılan faaliyetlerin sonucunda, daha önceden belirlenen amaçlara ulaşma derecesini ifade eder””tanım hangisine aittir?
a)etkinlik ***
b)verimlilik
c)yönetim
d)hepsi

24.yönetim faaliyeti için hangi aşamalar gereklidir?
a)Her şeyden önce insanların ( en az iki insan) varlığı gereklidir.
b)Bu insanların işbirliğinin sağlanması gereklidir.
c) Sağlanan işbirliğinin belirli bir amaca yöneltilmesi gereklidir
d)hepsi***

25.yönetim faaliyetinin özellikleri için hangisi söylenebiir?
a) grup , rasyonel ve koordinasyon faaliyetidir
b) beşerî/ insani özelliği vardır
c) işbirliği ve uzmanlaşma faaliyetidir
d) yetki ve emir- komuta faaliyetidir
e)hepsi ***

26.hangileri yönetimin boyutlarıdır?
a) Süreç
b)bilim
c)sanat
d)yalnız süreç ve sanat
e)hepsi***

27.” Belirli bir süre içinde, emrine verilmiş olan maddi ve insani kaynakları, belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için çevredeki gelişmeleri dikkate alarak yönlendiren ve sahip olduğu kaynakların verimliliğinden sorumlu “” tanım hangisidir?
a)yönetim
b)yönetici ***
c)verimlilik
d)etkinlik
e)hiçbiri

28.hangileri yöneticinin özelliklerindendir?
a)Güvenilir, dürüst, sabırlı, ahlaklı, çalışkan ,saygılı
b) İnsanları tanıma ve sevme, fikirlerini ikna yoluyla benimsetebilmeli
c)Objektif , adil , sorumluluk duygusuna sahip olma
d)Düşüncelerini açık-seçik ifade edebilmeli,girişken,dinamik ve azimli olmalı
e)hepsi ****

29.hangisi yöneticinin sorumluluklarındandır?
a)Kurumda belirlenen iş politikasını desteklemeli
b) Standart bir çalışma sistemi uygulayarak iş verimini artırmalı
c) İşyerinde gerekli eğitimi yapmalı , iş güvenliğini sağlamalı
d) İşyerinde araç- gereç ve donanımı korumalı , fire ve hasarı önlemeli
e)hepsi***

30.hangisi yöneticinin çalışanlara karşı sorumluluklarından değildir?
a)İşyerinin lehine fikir alışverişi yapmalı ***
b) Çalışanlar arasındaki huzursuzlukları ve sürtüşmeleri önlemeli
c)İşyerini tanıtmalı
d)İşletmedeki ilişkilerde herkese eşit ve yansız davranmalı
e) Kurallara uyulmasını sağlamalı

31.Hangi yönetim biçiminde insana ve işe verilen önem en üst düzeydedir?
A-otokratik
B-liberal
C-demokratik
D-Ortayol
E-İnsancıl
CVP-C-demokratik

32.Korkak tip yönetici hangi yönetim anlayışın sonucudur?
A-demokratik
B- liberal
C-ortayol
D-İnsancıl
E-otokratik
CVP-liberal

33.Yöneticilerin sorumlulukları açısından sınıflandırıldığında hangisi yalnış olur?
A-fonksiyonel yönetici
B-genel yönetici
C-Üst kademe yöneticisi
D-proje yöneticisi
CVP-C-üst kademe yöneticisi

34.Kurumun bütün fonksiyonlarından sorumlu olan yönetici kimdir?
A-fonksiyonel yönetici
B-genel yönetici
C-proje yöneticisi
D-üst kademe yöneticisi
CVP-B-genel yönetici

yönetim ve organizasyon hafta-2.swf indirmek icin tiklayin

2. HAFTA DEĞERLENDiRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim teorilerinin özelliklerinden değildir?
a) Rasyonelliğe önem vermiştir.
b) Kapalı sistem organizasyonlarını ele almıştır.
c) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayıcı önlemler almıştır.
d) Çalışanlar arasında iş bölümüne önem vermiştir.
e) Çalışanların kontrolüne önem vermiştir.2. Neoklasik yönetim teorileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Y teorisine göre insan kendini kontrol ederek ve yöneterek organizasyonun amaçlarına katkıda bulunabilir.
b) X teorisine göre iş yaptırmak için çalışanı zorlamak ve sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir.
c) X teorisine göre gerekli ortam yaratıldığında çalışmak zevkli hale getirilebilir.
d) Y teorisine göre çalışmak insan için oyun ve dinlenme kadar önemlidir.
e) X teorisine göre insan yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz. 

3. Bürokrasi yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu yaklaşım yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmiştir.
b) Çalışanların doyumu her şeyden önemlidir.
c) Bu yaklaşıma göre organizasyon sosyal bir sistemdir.
d) Bu yaklaşıma göre yönetilen organizasyonlar değişen çevre şartlarına uyum
sağlayamaz
e) Çalışanlar kendi kendilerini kontrol ederler.

4. Likert’in Sistem 1- Sistem 4 modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İstismarcı – otokratik yönetim biçiminde yöneticilerle astlar arasında güven
ilişkisi vardır.
b) Katılımcı yönetim biçiminde astlara çok geniş yetki ve sorumluluklar
verilmiştir.
c) Yardımsever otokratik yönetim biçiminde ast-üst ilişkisi korkuya dayalıdır.
d) Demokratik yönetim biçiminde haberleşme sadece üstlerden astlara doğru işler.
e) Katılımcı yönetim biçiminde kontrol faaliyetleri alt kademelere devredilebilir

5. Klasik ve neoklasik yönetim teorileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Klasik yönetim teorilerinde grup olarak kararlara katılım vardır.
b) Neoklasik yönetim teorilerinde çalışanlar arasında yüksek düzeyde işbirliği vardır.
c) Klasik yönetim teorilerinde kişiler kendi kendilerini kontrol ederler.
d) Neoklasik yönetim teorilerinde bütün kararları yönetici verir
e) Klasik yönetim teorilerinde insan gereksinimlerine önem verilmiştir.

2. HAFTA CEVAPLAR
1- C
2-C
3-D
4-E
5-B

ÖGRENCiLERiN HAZIRLADIKLARI SORULAR

1.yönetimin bilim olarak ortaya çıkması ve gelişmesi kaçıncı yy.dadır ve gelişmesinde en itici güç nedir?

a)18.yy sanayı
b)17.yy endüstri
c)20.yy sosyolojı
d)15.yy ekonomi
e)19.yy endüstri***
2.nerede ve hangi yılda kurulan dernek konferanslar, toplantılar düzenleyerek yönetimle ilgili teorik ve pratik bilgiler vererek, yönetim ile ilgili sorunların tartışılmasını sağlamış, böylece yönetim biliminin doğmasını sağlamıştı?
a)İngiltere-1877sanayı ve endüstri derneği
b)Almanya-1976yönetım bilimi derneği
c)ABD-1876yönetım ve sanayıler derneği
d) ABD-1880 Amerikan Mühendisleri Derneği***
e)hiçbiri
3.aşağıda bahsedilen konular bilimsel yönetimin hangi devresinde olmuştur?
Endüstri devrimiyle birlikte sanayide büyük makineler kullanılmaya başlanmış ve yeni üretim yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. Bu dönemde çalışanlar arasında işbölümüne önem verilmiş ve bu işleri yerine getirecek kişilerin yetiştirilmesi ve çalıştırılması önem kazanmıştır.
a)ilk devresinde
b)15.yyda
c)1.dünya savaşından sonra
d)hepsi
e) Bilimsel yönetim dönemi (1880 sonrası )
4. Klasik yönetim teorilerine göre hangisi yanlıştır?
a) İnsan akılcıdır. Ekonomik faktörler onun için çok önemlidir.
b)İnsan bencildir ve çıkarlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışır.
c)İşlerin yapılması için çalışanların sıkı kontrol edilmesi gerekir.
d)Çalışanları mutlaka yönlendirmek gerekir.
e)Yetki, sorumluluk, faaliyetler sınırlandırılmamalıdır. ***5. Klasik teorilerin amacı rasyonelliktir. Rasyonellik nedir?
a)monopol yönetim
b)tekel yönetim
c)oligopol yönetım
d)çok fazla iş ve fazla emek olmadan üretim
e) en az emek ve gider ile amaca ulaşmak***
6. Klasik teori adı altında üç yaklaşım bulunmaktadır.bunlar hangi şıkta doğru verilmiştir.?
a) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, Yönetim Süreci Yaklaşımı, Bürokrasi Yaklaşımı ***
b)Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, Yönetim Süreci Yaklaşımı, demokrasi yaklaşımı
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, iletişim Süreci Yaklaşımı, Bürokrasi Yaklaşımı
d) Endüstri Yönetim Yaklaşımı, Yönetim Süreci Yaklaşımı, Bürokrasi Yaklaşımı
e)hiçbiri
7. Yönetim konusunu ilk kez bilimsel bir araştırma alanı olarak inceleyen bilim adamı kımdır?
a)henderson
b) Frederick W. Taylor***
c)frederick neptun
d)Tony
e)hiçbiri
8. Bilimsel yönetim yaklaşımına göre hangi ilkeler benimsenmelidir?
a)Gelişi güzel değil, bilimsel yöntemlere göre çalışılmalı
b)Çalışanların kendi bildikleri gibi değil, tanımlanmış bir şekilde çalışmaları sağlanmalı
c)Başına buyruk değil, ahenk ve koordinasyon içinde çalışılmalı
d)Kişisel değil, yardımlaşmaya dayalı bir çalışma olmalı
e)hepsi***
9. Bilimsel yönetim yaklaşımına göre hangi ilkeler benimsenmelidir? 

a)En az girdi ile en az çıktının sağlandığı düşük verimlilik değil, en az girdi ile en çok çıktının sağlandığı yüksek verimlilik sağlanmalı
b)Herkesin mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine çıkarılması için eğitime önem verilmeli c)Ek ücret ödenerek çalışanlar teşvik edilmelidir
d)hepsi ***
e)hiçbiri

10. Bilimsel yönetım yaklaşımına göre Bu ilkeler doğrultusunda organizasyonlarda ( kurumda);neler uygulanmıştır?
a)- İşler bölümlere ayrılarak çalışanların o alanda uzmanlaşması sağlanmış
b- Belirli bir işten bir işçi sorumlu tutulmuş
c- Bir işin düşünme, tasarım, uygulama ve denetleme aşamaları ayrı kişiler ya da birimler tarafından gerçekleştirilmiş
d- Organizasyonda tüm yetki ve sorumluluklar merkezde ve yöneticilerde toplanmış.
e- hepsi***
11. . Bilimsel yönetım yaklaşımına göre Bu ilkeler doğrultusunda organizasyonlarda ( kurumda);neler uygulanmıştır?
a- Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitimi sağlanmış.
b- Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulmuş.
c- İşe uygun personel bilimsel yöntemlerle seçilmiştir.
d-hepsi***
e-hiçbiri
12. Taylor’un öncülüğünü yaptığı klasik ve neoklasik yaklaşımın olumlu yanları nelerdir?
a-bu yaklaşımın uygulandığı işletmelerde verimlilik hızla artmıştır.
b-Üretim artışını amaçlayan bu yönetim ilkeleri işlerin daha verimli ve rasyonel ( akılcı) bir biçimde yapılmasını sağlamıştır.
c- Bilimsel eğitim ve personel seçimi ise işçilerin etkinliğini artırmıştır.
d-Bu yönetim yaklaşımı, o işin en iyi nasıl yapılabileceğini göstermiş, sorunları rasyonel bir yaklaşımla çözmekle birlikte yönetimin uzmanlaşmasını da sağlamıştır.
e-hepsi***
13. Taylor’un öncülüğünü yaptığı klasik ve neoklasik yaklaşımın olumsuz yanları nelerdir?
a- bilimsel yönetim yaklaşımı insan isteklerini göz ardı etmiştir.
b- Çalışanların sosyal ihtiyaçlarını dikkate almamış, sadece karlılığın artırılmasına odaklanmıştır.
c-Ayrıca, o dönemde bilimsel yönetim yaklaşımının yaygınlaşmasıyla işçilerin eğitim sorunu ortaya çıkmış ve sendikacılık gelişmiştir. Bu da işçi haklarının daha iyiye gitmesini sağlarken, işçi – işveren ilişkilerini bozmuştur.
d- İşçiler işi beğenmediklerinde, fazla ücret verilmesine rağmen işten çıkmayı tercih etmişlerdir.
e-hepsi***
14. Klasik yönetim teorilerinin ikinci yaklaşımı, öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı yönetim süreci yaklaşımıdır. Taylor ve fayol arasındakı farklı yaklaşım nedir.?
a-Taylor daha çok iş tasarımı ve işlerin yapılma şekli ile ilgilenmesine karşılık Fayol, örgütün (kurumun) tamamını ele alarak iyi bir örgüt yapısının nasıl olması gerektiğini ve yönetim ilkelerini araştırmıştır.***
b-hepsi
c-hiçbiri
d- Fayol, daha çok iş tasarımı ve işlerin yapılma şekli ile ilgilenmesine karşılık taylor, örgütün (kurumun) tamamını ele alarak iyi bir örgüt yapısının nasıl olması gerektiğini ve yönetim ilkelerini araştırmıştır.
e)ikiside aynı fikri paylaşmış fayol sadece öncü olmuştur.
15.aşağıdakı ifadelerden hangisi yanlış değildir?
a- Fayol yönetimi basamaklara ayırmış ve bu basamakları Planlama, Örgütleme,Yöneltme,Koordinasyon, Denetim olarak adlandırmıştır***
b-Fayol yönetimle ilgili 13 ilke ortaya koymuştur
c- Fayol, işletmelerdeki faaliyetleri başlıca 5 grupta toplamıştır
d-hepsi
e-hiçbiri
16. Fayol, işletmelerdeki faaliyetleri başlıca altı grupta toplamıştır. Bunlar; nelerdir?
a- Teknik faaliyetler (Üretim)
b- Ticari faaliyetler (Alım-satım vb.)
c-Finansal faaliyetler (Para bulma ve kullanma)
d- Muhasebe faaliyetleri (Kayıtların ve istatistiklerin tutulması )
e-hepsiii***
17. . Fayol, işletmelerdeki faaliyetleri başlıca altı grupta toplamıştır. Bunlar; nelerdir?
a-Muhasebe faaliyetleri (Kayıtların ve istatistiklerin tutulması )
b-Güvenlik faaliyetleri (İşyeri ve çalışanların korunması)
c- Yönetim faaliyetleridir.
d-hepsi***
e-hiçbiri
18. Fayol yönetimle ilgili 14 ilke ortaya koymuştur. Bu ilkelerden yapısal ilkeler hangisidir?
a-İş bölümü ilkesi
b-Yönetim birliği ilkesi
c-Merkezcil yönetim ilkesi
d-Yetki ve sorumluluk ilkesi, Hiyerarşi ilkesi
e-hepsi***
19. Fayol yönetimle ilgili 14 ilke ortaya koymuştur. Bu ilkelerden süreç ile ilgili ilkeler nelerdir?
a-Kumanda birliği ilkesi
b-Disiplin ilkesi
c-Adil ve eşit muamele ilkesi
d) Genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü , Maaş ve ücretleme
e-hepsi***

20. Fayol yönetimle ilgili 14 ilke ortaya koymuştur. Bu ilkelerden sonuçlarla ilgili ilkelerdendır?
a-Düzen ilkesi
b-Personelin devamlılığı ilkesi
c-İnsiyatif -girişim
d-Birlik ve beraberlik ilkesi
e-hepsi***
21.şağıdaki ifadelerden hangisi yanlış değildir?
a- Klasik yönetim teorilerinin üçüncü yaklaşımı 1900’lerin başlarında Alman sosyoloğu Max Weber tarafından geliştirilen bürokrasi yaklaşımıdır.
b- Bürokrasi, günlük dilde kullandığımız işlerin geciktirilmesi, yokuşa sürülmesi, bugün git yarın gel anlamının aksine bir örgüt yapısını ifade etmektedir.
c-Max Weber’e göre en etkin örgüt yapısı olan bürokratik örgüt yapısında; İşle ilgili uzmanlaşmanın getirdiği iş bölümü vardır
d-Max Weber’e göre en etkin örgüt yapısı olan bürokratik örgüt yapısında; Açık ve seçik bir şekilde görülen hiyerarşik yapı vardır
e-hepsi***
22.hangısı Webere göre bir ifadedir?
a-İşler belli ilke ve yöntemlere göre yürütülür.
b-Bu ilkeler üst basamaklara, alt basamakların çalışmalarını denetleme ve koordine etme imkanı verir ve bu ilke ve yöntemlerin izlenmesi ile örgütte birlik sağlanır.
c- bir çalışanın, yalnızca bulunduğu basamağın ilkeleri doğrultusunda, rasyonel ( akılcı) bir şekilde, herhangi bir kızgınlık veya aşırı arzu göstermeden, duygusal bir bağ geliştirmeden davranması gerekir.
d-Örgütte ( kurumda) çalışacak kişiler, işin gerektirdiği bilgi ve yetenekleri ölçen sınav sonuçlarına göre seçilmeli ve terfi ettirilmeli ve o pozisyonda bu
yeteneklerini koruduğu sürece kalmalıdır . Bu tür kararlarda hiçbir dış baskı rol oynamamalıdır.
e-hepsi***
23. Webere göre
Örgüt ( kurum) birimleri yasal yetki ile birbirine bağlanmalıdır. Çalışanlar bulundukları pozisyona göre yetki kullanmalıdırlar. Weber üç tür yetki üzerinde durmuştur. Bunlar; nelerdir?
a- Karizmatik yetki:
b-Geleneksel yetki:
c- Bürokratik yetki
d-hepsi***
e-hiçbiri
24.aşağıdakilerden hangisi bürokrasi ile ilgili doğru bir ifadedir*?
a-Bürokrasi, çalışanların işlerinde uzmanlaşmalarını ve verimliliğin artmasını sağlar. Örgüt yapısında yer alan pozisyonlarda çalışan kişilerin yerine getirmek durumunda oldukları görevler daha önce ayrıntılı olarak tanımlandığı için örgüt yapısına sağlamlık kazandırır.
b-Bürokraside hiyerarşi mevcut olup her alt ünitenin faaliyetlerinden sorumlu bir yönetici vardır. C-Bürokrasi nedeniyle yetki ve sorumlulukların, cezaların, ilişkilerin açık ve seçik olması belirsizlikleri azaltır.
d- Bürokraside rasyonellik çerçevesi içinde her şey objektiflik kriterlerine göre düzenlenir. Politikaların objektif olması ve herkese eşit şekilde uygulanması bürokrasinin demokratik bir özellik taşıdığını göstermektedir.
e-hepsi***
25.aşağıdakilerden hangisi bürokrasının olumsuz yönleridir?
a- katı bir örgüt yapısına sahip olduğu için ve değişmezlik özelliği nedeniyle bürokraside esneklik yoktur.***
b- Bürokrasi sürekli değişen çevre şartlarına uyum sağlar.
c- yeniliklere açıktır
d-hepsi
e-hiçbiri

26. Klasik yönetim teorisini oluşturan yaklaşımların ortak yönleri; nelerdir?
a- İleri derecede uzmanlaşmış personel
b-Yoğun bir iş bölümü
c-İşi standartlaştırma Yoğun hiyerarşi ,Merkezi yönetimdir.
d- İnsanı makinenin bir parçası olarak gören anlayış
e-hepsi***
26. Klasik yönetim teorisini oluşturan yaklaşımların ortak yönleri;nelerdir?
a-Tek tip, duygulardan yoksun, ekonomik insan anlayışı
b-Verimliliğin kaynakların iyi kullanımıyla artacağı inancı
c-İşletmenin ( Kurumun) kapalı bir sistem oluşu
d-Yönetim fonksiyonlarının evrenselliği
e-hepsi***
27. Klasik Yönetim Teorilerine yöneltilen eleştiriler nelerdir?
a-Ağırlıklı olarak insan unsuru dışındaki faktörler üzerinde durmuştur.
b-Organizasyonda insan unsurunu daima ikinci planda ele almıştır.
c-Öncelikle maddi faktörlerin düzenlenmesini gerekli görmüş, daha sonra insanların bu düzen içinde nasıl davranacaklarını belirlemeyi öngörmüştür.
d-Rasyonellik söz konusudur
e-hepsi***
28.
İnsanı kendine söyleneni yapan, sisteme uyan pasif unsur olarak ele almıştır.Esas olarak kapalı sistem organizasyonlarını (içinde bulunduğu çevre koşullarını dikkate almayan organizasyonlar) ele almış, dış çevre şartları ve organizasyonun değişen çevre şartlarına uyum sağlaması konusu ele alınmamıştır. Resmi iletişim ilişkileri dışında insanlar arasındaki sosyal ilişkiler dikkate alınmamıştır Çalışanlar üstlerine körü körüne bağlı olduğu için yetenek ve kapasitelerini ortaya koyamamışlardır. Bu ifadeler neyi anlatmaktadır?
a-klasik yönetım teorilerine yöneltilen eleştirileri***
b-rasyonelliği
c-demokrasiyi
d-endüstriyi
e-bürokrasiyi29. 1930’lara kadar klasik yönetim teorisi, eksikliklerin ve özellikle insan unsurunun dikkate alınmadığının farkına varılmasıyla verimlilik artışı ile ilgili olarak çeşitli araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalardan en önemlisi Hawthorne araştırmalarıdır.sonucu ne olmuştur?
a-çalışılan yerin fiziki koşullarının iyileştirilmesiyle verimin her zaman artmadığı, verimin artmasında insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir.
B-Ayrıca, çalışanların aşırı derecede uzmanlaşmasının onları tek düze işler yapmaya ittiğini, bu nedenle de çalışanların kendi aralarında oluşturdukları sosyal ilişkilerle doyum sağlamaya çalıştıklarını ortaya çıkarmıştır.
c- Böylece neoklasik yönetim teorileri ortaya çıkmaya başlamış ve çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir.
d-hepsi***
e-Neoklasik teori özellikle insan unsuru üzerinde durmuş, klasik yönetimin ilkelerini reddetmek yerine eksik yönlerini tamamlamaya çalışmıştır.
30. Neoklasik teorinin organizasyon konusunda yapmış olduğu en büyük katkı,nedir?
a- organizasyon yapısı içinde insanın nasıl ve neden o şekilde davrandığını ve organizasyon yapısı ile insan davranışı arasındaki ilişkileri açıklamak olmuştur.***
b-hepsi
c-hiçbiri
d-klasik yönetimin ilkelerini reddetmemek olmuştur
e-klasik yöntemlerde eksik bulunamamıştır.
31. Neoklasik (Davranışsal) teorinin üzerinde durduğu ana konular nelerdir?
a- Bir organizasyon içinde çalışan “insan” unsurunu anlamak
b- İnsan yeteneklerinden en yüksek derecede yararlanabilmek
c- Organizasyon yapısı ile çalışanların davranışları arasındaki ilişkileri incelemek
d- Organizasyon içinde insanların bir araya gelmeleri ile oluşturdukları sosyal ilişkileri ve sosyal grupları anlamak
e-hepsi*** 

32.neoklassik teoriye göre hangısı doğrudur?
a- Organizasyonlar çeşitli ihtiyaçları olan bireylerden oluşur.
b-İnsanlar çeşitli şekillerde motive edilir ve harekete geçirilir.
c-İnsanlar her zaman rasyonel ( akılcı) davranmazlar.
d- İnsanlar birbirlerinden etkilenirler.
e-hepsi***.
33. Douglas McGregor’ın X ve Y teorisi ile ilgili yanlış değildir?
a-McGregor’un çalışmaları, yöneticilerin çalışanlara yeni bir açıdan bakmalarını sağlamıştır.
b-McGregor’a göre yöneticilerin davranışları, diğer insanları nasıl algıladıklarına, onları nasıl gördüklerine bağlıdır. Buna göre çalışanlarla ilgili konularda bazı yöneticiler X teorisi varsayımlarına göre bazı yöneticiler de Y teorisi varsayımlarına göre hareket ederler.
c- X teorisinin varsayımları. İnsan çalışmayı sevmez, mümkün olduğu kadar işten kaçar. Yönetim bu nedenle işten kaçma eğilimini önleyici tedbirleri almalı, disipline önem vermeli ve çalışanı cezalarla korkutmalıdır.
d-x teorisinin varsayımlarına göre İnsan sorumluluktan kaçar, işe karşı isteksizdir ve kendi güvenliğini her şeyin üstünde tutar.
e-hepsi***
34. Douglas McGregor’ın X teorisi nelerdir?

a-İnsan bencildir, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder. Bu nedenle yakından denetlenmelidir.
b- İnsan yaradılışı gereği yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz ve yeniliklere karşı direnir, alışkanlıklarından vazgeçmek istemez.
c- İnsanın örgütsel sorunları çözme yeteneği azdır. Bu nedenle karar verme ve sorun çözme yetkisi alt kademelerde çalışanlara devredilmemelidir.
d- İnsana iş yaptırmak için onu zorlamak, sıkı bir şekilde kontrol etmek ve cezalandırmak gerekir.
e-hepsi***
35. Douglas McGregor’ın Y teorisinin varsayımları hangıleridır?
a-Bir insan için çalışmak, fiziksel ve zihinsel çaba harcamak, oyun ya da dinlenmek kadar doğal ve haz vericidir.
b- İnsan tembel değildir. Uygun koşullar sağlandığı takdirde, çalışmak zevkli hale getirilebilir.
c- Uygun koşullar sağlandığı takdirde insan öğrenmek ve daha fazla sorumluluk alma eğilimindedir.
d- İnsan kendini kontrol ederek ve yöneterek organizasyonun amaçlarına katkıda bulunabilir
e-hepsi***
36. Douglas McGregor’ın Y teorisinin varsayımları hangıleridır?
a-Sıkı denetim ve ceza ile korkutma, kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir. İnsanlar örgüte bağlanır. İşini ve iş arkadaşlarını severse, kendi kendini yöneterek ve denetleyerek örgüte daha yararlı olmaya ve hizmet etmeye çalışır.
b- Hayal gücü, yaratıcılık ve organizasyon sorunlarını çözme yeteneği sınırlı sayıda insana değil, daha fazla sayıda insana verilmiştir.
c- Endüstri yaşamının koşulları, insanı belirli bir konuda çalışma ve uzmanlaşmaya zorladığından, insanın yetenek ve becerilerinin sadece bir kısmından yararlanabilmeyi sağlamaktadır.
d-hepsi***
e-hiçbiri
37. etkin olan organizasyonlarla etkin olmayan organizasyonları birbirinden ayıran yapısal ve davranışsal faktörleri araştırmış ve bir yöneticinin davranışlarının bir uçta istismarcı-otokratik (Sistem 1) diğer uçta demokratik (Sistem 4) olarak sınıflandırılabileceğini göstermiştir.bunu yapan bilim adamı kımdır?
a-taylor
b-fober
c-R. Likert***
d-hepsi
e-hiçbiri

38. İstismarcı – otokratik bir yönetim biçiminde, yöneticiler astlara güvenmez ve nadir olarak kararlara katılma hakkı tanır. Astlar daha çok tehdit, korku ve cezayöntemleri ile çalıştırılmakta, sadece fizyolojik ve güvenlik gereksinimleri karşılanmaktadır. Ast- üst arasındaki ilişkiler azdır ve korkuya dayalıdır.bu kaçıncı sıstemde yer alır?
a-sistem1***
b-sistem2
c-sistem3
d-sistem4
e-sistem5
39.Yardımsever otokratik bir yönetim biçiminde, yöneticilerin astlarına karşı güveni vardır ve bu güven bir beyin hizmetkarına karşı gösterdiği bir güven duygusu biçimindedir. Astları güdülemede hem ödül hem de cezalar kullanılmaktadır. Kontrol üst kademe yöneticilerinde olup bazen sınırlı da olsa alt kademelere verilebilir.bu kaçıncı sistemde yer alır?
a-sistem3
b-hepsi
csistem2***
d-sistem4
e-hiçbiri
40-Katılımcı yönetim biçiminde yöneticilerin astlara büyük ölçüde ancak tam olmayan bir güveni vardır. Astların alt düzeylerde, özel teknik ve konularda karar vermelerine izin verilir. Haberleşme astlardan üstlere ve üstlerden astlara doğru yapılır. Önemli kontrol faaliyetleri üst ve orta kademelerden alt düzeylere devredilebilir ve böylece astlara sorumluluk duygusu verilmiş olur.kaçıncı sistemde yer alır?
a-sistem1
b-sistem4
c-sistem3***
d-sistem2
e-hiçbiri
41.Demokratik yönetim biçiminde yöneticilerin astlara güveni tamdır. Karar verme, koordineli bir şekilde bütün örgütte geniş ölçüde dağıtılmıştır. Haberleşme sadece astlardan üstlere veya üstlerden astlara doğru değil aynı kademelerdeki kişiler arasında da sağlanmaktadır. Astlara, amaç belirleme, yöntem geliştirme ve sonuçları değerlendirme imkanıyla birlikte geniş yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Astlar ve üstler arasında yüksek derecede arkadaşlık duygusu vardır.kaçıncı sistemdir?
a-sistem4***
b-hepsi
c-hiçbiri
d-sistem3
e-sistem1
42.aşağıdakı ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Sistem 1 görev eğilimli, otoriter ve biçimsel bir yönetim şeklini temsil eder
b-Sistem 4 grup çalışmasına ve karşılıklı güvene dayanan ilişkilere yönelik bir yönetim sistemidir.
c-Sistem-2 ve 3 bu iki uç arasındadır.
d-Likert’e göre örgütün yönetim şekli Sistem-4’e ne kadar yakınsa o kadar yüksek bir verim sağlanır.
e-sistem-1 ve2bu iki uç arasındadır***
43. Argyris’e göre kişinin sorumluluk alanının artırılması onu daha da olgunlaştırır. Kişiler geliştikçe olgun olmayan bir insan özelliğinden olgun insan özelliklerine doğru gelişirler.aşagıdakılerden hangisi Bu iki durumun başlıca özellikleri arasında değildır?
a-Olgun olmayan kişinin özellikleri, Sınırlı davranış gösterme
Olgun olan kişi, Değişik davranışlar gösterebilme
b-Olgun olmayan kişinin özellikleri, Yüzeysel ilgi
Olgun olan kişinin, Derin ilgi
c-Olgun olmayan kişinin özellikleri, Kısa dönem bakış açısı
Olgun olan kişinin, Uzun dönem bakış açısı
d-Olgun olmayan kişinin özellikleri, Kendi duyarlılığından yoksunluk
Olgun olan kişinin, Kendine duyarlı olma
e-Olgun olmayan kişinin özellikleri, Üstlük durumu
Olgun olan kişinin, Astlık durumu***
44. Klasik teorilerde olduğu gibi neoklasik teorilere de zamanla eleştiriler yöneltilmeye başlamıştır. Bu eleştirilere göre neo klasik teoriler,hakkında neler söylenmemiştir?
a-İnsan unsuru üzerinde gereğinden fazla durmuş, bu durum organizasyonu ekonomik bir yapı olmaktan çok sosyal bir yapı haline getirmiştir.
b- Kararlara katılma mekanizması tam anlamıyla uygulanamamıştır.
c- Organizasyon ve çevre faktörleri arasındaki etkileşimler dikkate alınmadığı için kapalı sistem organizasyonlarına (içinde bulunduğu çevre koşullarını dikkate almayan organizasyonlar) yönelik bir teori haline gelmiştir.
d- Organizasyon sorunlarını bir duygu sorunu olarak görmüştür.
e-Organizasyon sorunlarını bir iş sorunu olarak görmüştür***
45. Klasik ve Neoklasik Yönetim Teorilerinin Karşılaştırılmasında hangisi yanlıştır?
a-KLASiK YÖNETiM TEORisi, Organizasyonun amacı, Rasyonellik ve kar ön planda İnsan faktörü dikkate alınmıyor
NEOKLASiK YÖNETiM TEORiSi,organizasyon amacı, İnsan refahına ilgi duyuluyor.
Yüksek düzeyde işbirliği ve yardımlaşma var.
b–KLASiK YÖNETiM TEORisi Organizasyon içindeki iletişim şekli, Hiyerarşik basamaklara göre iletişim sağlanıyor
NEOKLASiK YÖNETiM TEORiSi Organizasyon içindeki iletişim şekli Çalışanlar ve gruplar arasında direkt iletişim var
c- KLASiK YÖNETiM TEORisi Kontrol Çok yakından
NEOKLASiK YÖNETiM TEORiSi Kontrol Çalışma gruplarının kontrolü ve
kişilerin kendi kendini kontrolü var
d- KLASiK YÖNETiM TEORisi yönetim tarzı, Otokratik. Her kararı yönetici verir.
NEOKLASiK YÖNETiM TEORiSi yönetim tarzı Demokratik. Sonuçlara ancak grup olarak ulaşılabilir.
e- KLASiK YÖNETiM TEORisi Ödüllendirme sistemi Ekonomik ve sosyal teşvik ediciler
kullanılır
NEOKLASiK YÖNETiM TEORiSi Ödüllendirme sistemi Ekonomik temele dayanır.***
46.Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim teorilerinin özelliklerinden değildir?
a) Rasyonelliğe önem vermiştir.
b) Kapalı sistem organizasyonlarını ele almıştır.
c) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayıcı önlemler almıştır. ***
d) Çalışanlar arasında iş bölümüne önem vermiştir.
e) Çalışanların kontrolüne önem vermiştir.

47. Neoklasik yönetim teorileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Y teorisine göre insan kendini kontrol ederek ve yöneterek organizasyonun amaçlarına katkıda bulunabilir.
b) X teorisine göre iş yaptırmak için çalışanı zorlamak ve sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir.
c) X teorisine göre gerekli ortam yaratıldığında çalışmak zevkli hale getirilebilir. ***
d) Y teorisine göre çalışmak insan için oyun ve dinlenme kadar önemlidir.
e) X teorisine göre insan yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz.

48.. Bürokrasi yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu yaklaşım yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmiştir.
b) Çalışanların doyumu her şeyden önemlidir.
c) Bu yaklaşıma göre organizasyon sosyal bir sistemdir.
d) Bu yaklaşıma göre yönetilen organizasyonlar değişen çevre şartlarına uyum
sağlayamaz ***
e) Çalışanlar kendi kendilerini kontrol ederler.
49. Likert’in Sistem 1- Sistem 4 modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İstismarcı – otokratik yönetim biçiminde yöneticilerle astlar arasında güven
ilişkisi vardır.
b) Katılımcı yönetim biçiminde astlara çok geniş yetki ve sorumluluklar
verilmiştir.
c) Yardımsever otokratik yönetim biçiminde ast-üst ilişkisi korkuya dayalıdır
d) Demokratik yönetim biçiminde haberleşme sadece üstlerden astlara doğru işler.
e) Katılımcı yönetim biçiminde kontrol faaliyetleri alt kademelere devredilebilir***
50. Klasik ve neoklasik yönetim teorileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Klasik yönetim teorilerinde grup olarak kararlara katılım vardır.
b) Neoklasik yönetim teorilerinde çalışanlar arasında yüksek düzeyde işbirliği vardır. ***
c) Klasik yönetim teorilerinde kişiler kendi kendilerini kontrol ederler.
d) Neoklasik yönetim teorilerinde bütün kararları yönetici verir
e) Klasik yönetim teorilerinde insan gereksinimlerine önem verilmiştir.

3. HAFTA

1-modern teorinin temelindeki iki yaklaşım hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)insan ve sistem yaklaşımı
b)durumsallık ve iş yaklaşımı
c)sistem ve durumsallık yaklaşımı***
d)insan ve iş yaklaşımı

2-sistem yaklaşımı hangi yıl yönetim anlayışında temel yaklaşım haline gelmiştir?
a)1960
b)1970***
c)1980
d)1990

3-sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu dış çevre arasında bilgi,enerji,materyal alışverişi varsa bu tür sistemlere ne ad verilir?
a)kapalı sistem
b)açık sistem***
c)alt sistem
d)sınırlı sistem

4-sistemlerde enerjinin tükenmesi,faaliyetlerin bozulması,dengenin kaybolması,karışıklık ve aksamaların meydana gelmesi ve sistem faaliyetlerinin durmasına ne denir?
a)iflas
b)negentropi
c)entropi***
d)kapalı sistem

5-sistem yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)organizasyonlar kapalı bir sistemdir.
b)bir organizasyonun bir girdi ve çıktısı vardır.
c)alt sistemler arasında ilişkiler vardır.***
d)organizasyon altı alt sisteme bölünmüştür.

6-aşağıdakilerden hangisi organizasyonun alt sitemlerindendir?
a)sosyal
b)bilgi
c)politik
d)kültürel
e)hepsi***

7-aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel alt sistemi oluşturan öğelerden değildir?
a)ödül ve teşvik
b)uzmanlaşma
c)yazılı politika
d)sosyal yapı***

8-aşağıdakilerden hangisi yönetimde sistem yaklaşımının yöneticilere sağladığı yararlardan değildir?
a) yönetici kendi içinde bulunduğu alt sistemin amaçlarını ana sistemin amaçları ile bütünleştirir.
b) yönetici belli bir alt sistemin işleyişi yerine alt sistemler arasında karşılıklı ilişkiye odaklanır.
c)yönetici dış çevrenin organizasyon üzerindeki etkisini rahat ve açık bir şekilde görebilir.
d)yönetici organizasyon içindeki alt sistemleri değerlendirirkenbu sistemlerin ana sisteme yaptıkları katkıyı belirleyemez.***

9-en iyi yönetim tarzı neye göre değişir?
a)insan
b)çevre
c)teknoloji
d)hepsi***

10-sağlık sektöründe en çok görülen postmodern yönetim yaklaşımları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
1-amaçlara göre yönetim(AGY)
2-çalışanların güçlendirilmesi
3-dış kaynaklardan yararlanma
4-toplam kalite yaklaşımı(TKY)
a)1-2-3
b)2-3-4
c)1-3-4
d)hepsi***

11-aşağıdakilerden hangisi amaçlara göre yönetim aşamalarındandır?
a)örgütsel vekişisel amaçların belirlenmesi
b)amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin belirlenmesi.
c)faaliyetlerin uygulanması ve kendi kendini kontrol etme.
d)belirlenen hedeflere ulaşılma derecesinin kontrol edilmesi
e)hepsi***

12-aşağıdakilerden hangisi AGYnin sağladığı yararlardan değildir?
a)yöneticilere insiyatif sağlar.
b)çalışanların motivasyonunu sağlar.
c)ceza sistemi oluşturulmasına yardımcı olur.***
d)çalışanlara yol gösterir.

Yönetım ve organizasyon 3.hafta soru bankası
1.Modern teorinin temelinde kaç yaklaşım vardır?
a.1
b.2***
c.7
d.5
e4
2.genel olarak sistem yaklasımı nedir?
a• Belirli parçalardan oluĢan
b• Bu parçalar arasında belirli iliĢkiler olan
c•Bu parçalarla dıĢ çevre arasında bir takım iliĢkiler bulunan,
d• Ortak bir amacı gerçekleĢtirmek üzere bir araya gelen parçalar bütünüdür
e.hepsi***
3. Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları nelerdir?
a. Sistem ve Alt Sistemler
b. Girdi, Süreç, Çıktı ve Geri Besleme
c) hepsi***
d) Sistemin Sınırları
e. e) Açık Sistem – Kapalı Sistem
4.asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?
a. Sistemi oluĢturan ve birbirleri ile etkileĢim içinde olan parçalar alt sistem olarak adlandırılır
b. Organizasyonun bölümleri/ departmanları birer kapalı sistem olarak kabul edilebilir.***
c. Girdi, sistemin belirli bir düzeyde faaliyet gösterebilmesi için çevresinden aldığı her Ģeydir.
d. Girdi, sisteme dıĢarıdan gelen her Ģey, çıktı ise sistemden çevreye gitmek için ayrılan her Ģey olarak tanımlanabilir.
e. Her sürecin sonunda oluĢan bilginin tekrar sistemin girdisine veri olarak gönderilmesiyle geri besleme oluĢur.
5. asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?
a.Bütün sistemler belirli bir ortamda, çevrede faaliyet gösterirler. Sistemin sınırları dıĢında kalan ve sistemi etkileyen faktörler çevreyi oluĢturur.
b. Sınır, sistemin kendi iç yapısı ile ilgili faktörleri, sistemin çevresine iliĢkin faktörlerden ayırır. Sınır, sistemin nerede baĢlayıp nerede bittiğini gösterir ve her sistemin bir sınırı vardır.
c. Eğer sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu dıĢ çevre arasında bilgi, enerji, materyal alıĢveriĢi varsa bu tür sistemler açık sistem olarak adlandırılır.
d. Açık sistem, çevresinden veya baĢka sistemlerden enerji, bilgi, materyal alır, bunları iĢler ve çeĢitli Ģekillerde (mal, hizmet) tekrar çevresine veya baĢka sistemlere gönderir.
e. Hastaneler açık sistem değildir.***
6. . asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?
a. Eğer sistem ile dıĢ çevresi arasında bilgi, enerji, kaynak, materyal, vb. alıĢveriĢi yoksa kapalı sistemdir. Bu tür sistemlerin çevresi ile alıĢveriĢi olmadığı için zamanla enerjisi, kaynağı vb. biter ve sistem çöker
b. Organizasyonlar açık bir sistemdir.
c. Bir organizasyonun birden fazla girdi ve çıktısı vardır ve çevresi ile etkileĢim halindedir.
d. Organizasyon ve çevre arasındaki iliĢkilerin yanı sıra alt sistemler arasında da iliĢkiler vardır.
e. Organizasyon altı alt sisteme bölünmüĢtür ve bu alt sistemler birbirlerinden bağımsız değildir***
7. Organizasyon beĢ alt sisteme bölünmüĢtür.asagıdakılerden hangıısı bu alt sıstemlerden değildir?
a) Fonksiyonel alt sistem,
b) Sosyal alt sistem,
c) Bilgi alt sistemi
d) Politik alt sistem,
e)hiçbiri organızasyon alt sıstemı değildir***
8. asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?
a.Fonksiyonel alt sistem, iĢ tanımlarından, bu iĢlerin birbirleriyle iliĢkilerinden, organizasyonun resmi veya yasal yetki yapısından, yazılı politika, prosedür ve kurallardan, ödül ve teĢvik sisteminden, uzmanlaĢma ve koordinasyondan oluĢur.
b. Sosyal alt sistem, organizasyon içindeki insanların sosyal etkileĢimlerinden doğar. Organizasyonda çalıĢanlar görevlerini yerine getirirken aralarındaki etkileĢim sonucu birbirlerine karĢı sevme, sevmeme veya saygı gibi hisler oluĢur. Sosyal iliĢkiler geliĢir
c. Bilgi alt sistemi, bilginin yapısal ve yapısal olmayan kanallardan aktarımıdır
d. Politik alt sistem, çalıĢanlar arasındaki güç iliĢkileri, koalisyonlar ve ittifaklar ile ilgilenir.
e. Kültürel alt sistem, organizasyonun çalıĢanları arasında paylaĢılan varsayımlar, normlar, değerler, inançlar ile ilgilenir. Kültürel alt sistem organizasyonun ifade edilmeyen ve açıkça görünmeyen tarafını temsil eder. ÇalıĢanlar kurumun kültürünü kabul etmezler.***
9.hangısı Yönetimde sistem yaklaĢımı yöneticilere yararları arasında değildir?
a.Görevini yaparken kendi sisteminin bağlı olduğu diğer alt sistemleri ve çevre koĢullarını da dikkate alırlar.
b. Kendi içinde bulunduğu alt sistemin amaçlarını ana sistemin amaçları ile bütünleĢtirir.
c. Organizasyon yapısını, organizasyonun alt sistemlerinin amaçları ile uyumlu bir Ģekilde oluĢturur.
d. Organizasyon içindeki alt sistemleri değerlendirirken bu sistemlerin ana sisteme yaptıkları katkıyı da belirler.
e. Belli bir alt sistemin iĢleyiĢi yerine kapalı sistemler arasındaki karĢılıklı iliĢkiye odaklanır.***
10. asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?
a.Sistem yaklaĢımı 1970’li yıllarda yapılan araĢtırmalarla yerini durumsallık yaklaĢımına bırakmıĢtır.
b. Durumsallık yaklaĢımına göre “her insan ve her durum farklıdır”. Dolayısıyla klasik ve neoklasik teorilerin iddia etti gibi her yerde ve her zaman geçerli “en iyi yönetim tarzı” ya da “en iyi organizasyon” yoktur.
c. Yöneticiler açısından durumsallık yaklaĢımının tercih edilmesinin bir çok nedeni vardır. “En iyi tek yol” olarak görülen yönetim anlayıĢı tercih edildiğinde bazı sorunlara çözüm bulunamamaktadır.
d. Durumsallık yaklaĢımı yöneticilerin önce organizasyonun genel durumunu gözden geçirdikten sonra en uygun olanını seçip organizasyonu bu doğrultuda düzenlemelerini önermektedir.
e.hepsi doğru değildir***
11. asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?
a. Literatürde “Post Modern Yönetim YaklaĢımları” olarak isimlendirilen bu yaklaĢımlar bir düĢünce biçimi olup henüz bir teori veya kuram haline gelememiĢtir.
b. Post modern yönetim yaklaĢımları ya da diğer bir deyiĢle güncel yaklaĢımlar adı altında pek çok uygulama yada anlayıĢ vardır. Bu uygulamaların hangisinin iyi olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur.
c. Amaçlara göre yönetim ( AGY) AGY, üst kademe yöneticilerin, kurumun alt birimleriyle ilgili hedefleri bu alt birimlerin yöneticileriyle birlikte belirlemesi ve alt kademe yöneticilerin her birinin görev alanlarıyla ilgili hedeflere göre sorumluluklarının saptanması süreci olarak tanımlanır.
d.AGY, birbiri ile iliĢkili üç aĢamadan oluĢur:***
e. Örgütsel ve kiĢisel amaçların belirlenmesi: Kurumun amaçları en üst yönetici tarafından belirlendikten sonra alt kademeler de bu amaçlara yönelik olarak kendi amaçlarını belirler. Bütün bölümlerin kendi amaçlarına ulaĢmasıyla toplamda kurumun amaçlarına ulaĢılır.
12. . asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?
a.amaca ulaĢtıracak faaliyetlerin belirlenmesi: Belirlenen amaçlara ulaĢmada hangi faaliyetlerin nasıl, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılacağına karar verilir
b. Bu faaliyetlerin uygulanması ve kendi kendini kontrol etme: Planlanan faaliyetler uygulanır. Bu aĢamada bu faaliyetleri yerine getiren kiĢiler uygulama sonuçları ile ilgili olarak kendi kendilerini kontrol ederler ve eksikliklerini görürler
c.Belli zaman aralıkları ile belirlenen hedeflere ulaĢılma derecesinin kontrol edilmesi: Belirli aralıklarla amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığı kontrol edilir ve bireylerin performansları değerlendirilir. Bunun sonucunda amaçlara ulaĢılmıĢsa ödüllendirme yapılabilir.
d. Hedefleri belirlemede alt kademede çalıĢanların katılımını gerektirir
e.Planlama ve kontrol mekanizmasını daha pasif hale getirir ***
13. asagıdakı ifadelerden hangısı doğru değildir?

a.Planlama ve kontrol mekanizmasını daha aktif hale getirir.
b. Bir performans değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.
c. ÇalıĢanların belirledikleri hedefleri gerçekleĢtirebilmek için kendilerini geliĢtirmelerini sağlar.
d. Hedeflerine ulaĢanlar için ödül sistemi oluĢturulmasına yardımcı olur.
e. Kararların alınmasında yöneticilere insiyatif sağlanmamıştır.***
14. Çalışanların güçlendirilmesi ( Empowerment) ile ilgili hangı ifade doğru değildir?
a.Bu yaklaĢım daha çok çalıĢanların yetiĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi anlayıĢına dayanan bir yönetim felsefesidir ve iĢi yapan kiĢinin üst kademedeki yöneticilere göre o iĢi daha iyi bildiği anlayıĢına dayanır.
b.işle ilgili planlama yapma, seçim yapma, karar verme o işi yapana aittir.
c. Yönetici ise, iĢi yapanın o iĢi daha iyi yapabilmesi için gerekli ortamı yaratmak ve kaynak bulmakla sorumludur.
d.ÇalıĢanların güçlendirilmesi, bir faaliyet alanında herhangi birinden izin almaksızın karar verme ve kaynak kullanma yetkisini kullanmaktır. Ancak, çalıĢanlar aldıkları bu kararların sonuçlarından sorumlu değildir***
e. Güçlendirme ile çalıĢanların motivasyonları artar, bilgi ve uzmanlıklarına olan güvenleri artar. Bulundukları pozisyonda kendilerini daha güçlü hissederler ve kendilerini yaptıkları iĢle ilgili olarak sürekli geliĢtirirler
15. Çalışanların güçlendirilmesi ( Empowerment) bu yaklaĢımın baĢarılı olabilmesi için organizasyonlarda; ne olmalıdır?
a.iyi ve çok yönlü ( astlarla üstler arasında, üstlerle astlar arasında ve aynı kademede çalıĢanlar arasında) bir bilgi paylaşımının olması gerekir.
b. Güçlendirilmek istenen kiĢilere, kendilerini geliĢtirecek eğitim imkanları verilmelidir.
c. ÇalıĢanlara kullanacakları kaynaklar verilmelidir.
d. GüçlendirilmiĢ bir çalıĢanın performansı değerlendirilmeli ve kendisine geribildirim verilmelidir.
e.hepsi****
16. hangisi Dış kaynaklardan yararlanma ( Outsourcing) ile ilgili yanlıştır?
a.Kurumlar, kendilerine rekabet avantajı sağlayan temel yetenekleri ile ilgili iĢlerin dıĢındaki tüm iĢleri, baĢka kurumlardan satın alarak hem kaynak tasarrufu yapmakta, hem esas yapı olarak küçülmekte (downsizing) ve daha yalın bir hale gelmektedirler. Böylece kendilerinin çok iyi bildiği iĢler üzerine yoğunlaĢarak o iĢte üstün hale gelmektedirler.
b. Eğer kurum esas iĢi dıĢındaki bir iĢi yerine getiremiyorsa, bu iĢi daha iyi yapan baĢka bir kuruma yaptırabilir.
c. Diğer yönetim yaklaşımlarında olduğu gibi bu yaklaĢımın da bazı olumsuz yönleri vardır. Kurum, bu satın aldığı hizmetlerde dışa bağımlı hale gelebilir, hizmet satın alınan kurumun izlenmesinde ve denetiminde zorluk yaşanabilir.
d. bu uygulamaların yeni yeni baĢlaması, kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler hizmet satın alınan kurumun bu boĢlukları kullanmalarına yol açabilir ve iĢten çıkarılmalara neden olduğu için çalıĢanlar ile kurum arasında güvensizlik yaratır.
e. bu uygulamaların yeni yeni başlaması, kanuni düzenlemelerdeki yenilikler hizmet satın alınan kurumun bu yenilikleri kullanmalarına yol açabilir ve işten çıkarılmalara asla neden olmaz***
17.hangısı yanlış bır ifadedır?
a. Son 20 yıldır bir çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da oldukça yaygın hale gelen Toplam Kalite Yönetimi (TKY), tüm organizasyon süreçlerinin sürekli geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi ve çalıĢan ve müĢteri memnuniyetinin (bağlılığının) sağlanmasına yönelik bir yönetim anlayıĢıdır.
b. Bu yönetim anlayıĢında bilimsel ve objektif analizlerle hatalara neden olan faktörler bulunur, hatalar giderilir ve bu hataların meydana gelmesine neden olan “sistem” geliĢtirilir.
c. Müşteri memnuniyetine odaklıdır.
d• Sürekli gelişme ve yenilik düşüncesine dayanır.
e• Takım çalışmasını ve organizasyondaki bütün çalışanların katılımına gerek yoktur ***
18. Her zaman geçerli olabilecek “tek en iyi yol” olmadığını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A- Neo-klasik yaklaşım
B- Sistem yaklaşımı
C- Bürokrasi yaklaşımı
D- Durumsallık yaklaşımı ***
E- Bilimsel yaklaşım
19. Sistem yaklaĢımına göre “fonksiyonel alt sistem” aĢağıdakilerden hangisini içerir?
A- ÇalıĢanlar arasındaki arkadaĢlık iliĢkilerini
B- Organizasyonun politika, prosedürlerini***
C- Organizasyondaki Ģikayetleri
D- Organizasyonda çalıĢanlar arasında yapılan koalisyonları
E- Organizasyonda paylaĢılan inançlar, değerleri
20.Amaçlara göre yönetim yaklaĢımı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır??
A- ÇalıĢanların ulaĢması gereken amaçları yöneticiler belirler, çalıĢanlar ise sadece bunları yerine getirir. ***
B- Belirlenen hedeflere ulaĢmada çalıĢanların motivasyonunu sağlar
C- Hedeflerin belirlenmesinde çalışanların katılımını sağlar.
D- Performans değerlendirme aracı olarak kullanılabilir.
E- Kurumda ödül sistemi oluşturulmasında kullanılabilir.
21.Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan yararlanan bir kurumda görülebilecek olumsuz bir durumdur?
A- Dış kaynağa bağımlılık gelişebilir***.
B- Organizasyonlar sadece kendi temel işlerini yaparlar.
C- Organizasyonlar dış kaynaklardan yararlanarak tasarruf yapabilirler.
D- Yaptıkları işte üstün hale gelebilirler.
E- Diğer organizasyonlarla rekabet gücünü artırabilirler

YÖNETİM VE ORGANİZASYON HAFTA 4 DEĞERLENDİRME SORULARI
1.AĢağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biri değildir?

A. Osmanlı döneminde kurulan hükümet tabiplikleri örgütlenmede temel alınmıĢtır.
B. Salgın hastalıklarla mücadele için dikey örgütlenme birimleri oluĢturulmuĢtur

C. Koruyucu hizmetlerin devletin görevi olduğu savunulmuĢtur.
D. Yerel Yönetimlere yol gösterici olması için “numune” hastaneler açılmıĢtır
E. Tedavi edici hizmetlerin yerel yönetimlerin hizmeti olmaması gerektiği savunulmuĢtur.***

2. Refik Saydam döneminde benimsenen sağlık personeli istihdamı ve sağlık hizmetinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi anlayıĢının dıĢına ilk kez aĢağıdakilerden hangisi ile çıkılmıĢtır?
A. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada verilmesi ile
b. 1945’de ĠĢçi Sigortaları Kurumunun kurulması ile
C. 1952’de ĠĢçi Sigortaları Kurumunun sağlık kuruluĢu açması ile ***
D. 1961’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu ile
E. 1. BeĢ yıllık kalkınma planı ile

3. 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi Hakkında Kanun’un temel ilkelerinden biri değildir?
A. Hekimler ve diğer sağlık personeli kamu kesiminde sözleĢmeli olarak çalıĢacak
B. Kamuda görev alan hekimin özel olarak hekimlik yapmasına izin verilecek ***
C. Sağlık hizmetlerinden herkes eĢit Ģekilde yararlanacak
D. Sağlık ocakları kurulacak ve ocaklar hastanelerle iĢbirliği yapacak
E. Sağlık örgütü ile halk arasındaki iliĢkilerin geliĢtirilmesi için kurullar oluĢturulacak
cumhuriyet dönemi politikaları 3 e ayrılır.

1923-1937 dönemi
1938-1960 dönemi
1961-1980 dönemi

1. sağlık bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?
a.4 mayıs 1920
b.3 mayıs 1921
c.3 mayıs 1920***
d.3 mayıs 1922

2.cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sağlık alanındaki en büyük sorun nedir?
a.kanser
b.savaşın neden olduğu salgın hastalıklar***
c.epilepsi
d.hepsi

3.cumhuriyetin ilanı ile dönemim ilk sağlık bakanı kimdir?
a.dr.adnan adıvar
b.dr.refik saydam***
c.dr.behçet uz
d.dr.nusret fişek

4.aşağıdakilerden hangisi dr. refik saydam dönemimde bugünkü sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının temelini oluşturan kanunlardandır?
a.1930 umumi hıfzıssıhha kanunu
b.sağlık ve sosyal yardım bakanlığı teşkilat ve memurin kanunu1936
c.1928 tebabet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun
d.hepsi***

5.cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetlerini geliştirme çabalarındaki en önemli engel nedir?
a.koruyucu hekimlik hizm.çekici duruma getirilmemesi
b.hekimlerin serbest çalışmalarının yasaklanması
c.yeterli sayıda sağlık insangücü bulunmaması***
d.sağlık personelinin atama ve yükseltilmelerinin sağlık bakanlığınca yapılması

6.aşağıdakilerden hangisi dr. refik saydam tarafından yapılan çalışmalardandır?
a.devletin sağlık teşkilatını kurmak
b.numune hastaneleri açmak
c.doktor sayısını arttırmak
d.doğum ve çocuk bakım evleri açmak
e.hepsi***

7.olağanüstü sıtma savaş kanunu hangi dönemde çıkarılmıştır?
a.1923-1937
b.1938-1960***
c.1961-1980
d.1980 sonrası

8.işçi sigortaları kurumu kaç yılında kurulmuştur?
a.1950
b.1945***
c.1946
d.1951

9.aşağıdakilerden hangisi işçi sigortaları kurumunun yetkilerindendir?
a.sağlık örgütü kurma
b.sağlık örgütü işletme
c.sağlık örgütünde personel istihdamı
d.hepsi***

10.aşağıdakilerden hangisi dr. behçet uz tarafından planlanan 1.10 yıllık milli sağlık planının ana hatlarındandır?
a.koruyucu hekimlik örgütü kurulacak
b.köylere sağlık örgütü kurulacak
c.tüm ülkede yeni sağlık tesisleri kurulacak
d.ihtiyaca uygun sağlık personeli yetiştirilecek
e.hepsi***

11.milli sağlık planına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.hastaneler başta olmak üzere çeşitli sağlık ve sosyal yardım kuruluşları kurulacak
b.kırsal alan sağlık örgütlemesi yeniden düzenlenecek
c.her 10 köy için bir sağlık memuru ve ebe görevlendirilecek
d.tüm sağlık merkezleri koruyucu ve tedavi edici hizmetleri birlikte yürütecek
e.hepsi***
12.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ 1950-1960 YILLARI ARASINDA REFİK SAYDAM DÖNEMİNDEN FARKLI OLARAK YAPILANLARDANDIR?
a.hastane hizmetleri yerel yönetimlerden alınarak sağlık bakanlığına verilmiştir.
b.belediye hastaneleri sağlık bakanlığına devredilmiştir.
c.uzman hekimlere daha fazla ücret ödenmeye başlamıştır.
d.bakanlık il ve bazı ilçelerde devlet hastaneleri açmaya başlamıştır.
e.hepsi***

13. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ 1950-1960 YILLARI ARASINDA ÇIKAN YASAL DÜZENLEMELERDENDİR?
a.1953 türk tabipleri birliği kanunu
b.1954 hemşirelik kanunu
c.1960 tıbbi deontoloji nizamnamesi
d.hepsi***

14.1963 YILINDAN İTİBAREN SAĞLIK POLİTİKALARI KAÇ YILLIK KALKINMA PLANLARI İLE BELİRLENMİŞTİR?
a.3
b.5***
c.4
d.6

15.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SOSYALLEŞTİRMEYLE İLGİLİ TEMEL İLKELERDEN DEĞİLDİR?
a.sağlık hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanacak
b.milli savunma bakanlığı dahil sağlık hizmetleri tek elde toplanacak***
c.kamu sektöründe çalışan sağlıl personeline yansız ve adaletli bir atama uygulanacak
d.kamuda görev alan bir hekim özel olarak hekimlik yapamayacak.
16.SOSYALLEŞTİRME İLE PİLOT İL OLARAK SEÇİLEN İL HANGİSİDİR?
a.ağrı
b.hakkari
c.muş***
d.tunceli

17.HANGİSİ 2 YIL BAŞARI İLE SÜRDÜRÜLEN SOSYALLEŞMENİN 1966 YILINDAN BAŞLAYARAK İSTENİZLEN HIZ VE NİTELİKTE DEVAM ETMEMESİNİN NEDENLERİNDENDİR?
a.hastane ve sağlık ocaklarına yeterli hekim atanmaması
b.sağlık ocakları ve hastaneler arası işbirliği kurulamaması
c.il düzeyinde sağlık yönetiminin yetersiz olması
d.ödeneklerin yeter düzeyde verilmemesi
e.hepsi***

18.HANGİSİ İLK 5 YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALIR?
a.sağlık personelinin dengeli dağılımı
b.kamu sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi
c.koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi
d.hastane yerine evde ve ayakta bakım yapılması
e.hepsi***

19.HANGİSİ 2.Cİ 5 YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALIR?
a.sosyalizasyonun uygulanması
b.halkın sağlık eğitimi
c.hastalara eşit tıbbi bakım
d.yerli ilaç sanayinin teşviki
e.hepsi***

1.Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetlerinin temeli hangi tarihte ve hangi olay ile atılmıştır?
a.3 Mayıs 1920’de Sağlık Bakanlığı’nın kurulması***
b.7temmuz 1923 iç işleri bakanlığının kurulmasıyla
c.19 mayıs 1919 Atatürk’ün Samsuna ayak basmasıyla
d.Bir ihtiyaç olarak görülmüş ve o gunun şartlarıyla açılmıştır
e.Hiçbiri
2.aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetlerinin temeli 3 Mayıs 1920’de Sağlık Bakanlığı’nın kurulması ile atılmış; Dr. Adnan ADIVAR bakan olmuştur.
b. Bu dönem özellikle cepheden gelen yaralıları iyileştirmekle geçmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile dönemin ilk Sağlık Bakanı Dr.Refik SAYDAM olmuştur.
c. Refik Saydam aralıklarla 1937 yılına kadar sağlık bakanlığı yapmış, ülkenin sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük katkısı olmuştur.
d. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sağlık alanında en büyük sorun, savaşın neden olduğu salgın hastalıkların önlenebilmesiydi.
e. Sağlık Bakanı Refik Saydam, sağlık hizmetlerinin yönetiminin tek elden yürütülmesi gerektiğini ve koruyucu hizmetlerin yerel yönetimlerin hizmeti olması, tedavi edici hizmetlerin ise devlet işlerinin hizmeti olması gerektiğini savunmuştur.***
3. .aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Her ilçede hükümet tabipliği kurulmuş; böylece en azından her il ve ilçede birer hekim istihdam edilerek, bu yolla koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin birlikte verilmesine çalışılmıştır. Ayrıca köylere kadar götürmek üzere seyyar tabiplikler oluşturulmuştur.
b. Hastane hizmetlerinin yürütülmesi, tedavi edici hizmetler yerel yönetimlere bırakılmış; belediyelere ve özel idarelere yol gösterici olması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da birer Numune hastanesi açılmış, böylece yerel yönetimlerin hastane açmaları teşvik edilmiştir.
c. 10 yataklı Etimesgut Numune Dispanseri kurularak, bucak merkezi ve köylerine koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin bir arada götürülmesi, anne-çocuk sağlığı ve çevre sağlığı hizmetlerinin verilmesi ve sevk sisteminin ilk örneği gösterildi.
d. Dr. Refik Saydam döneminde, bugünkü sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının temelini oluşturan (1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930), 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu (1936), 1219 sayılı Tebabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928)) kanunular çıkarılmıştır.
e. Bu dönemde sağlık insangücü ihtiyacını karşılamak üzere hükümet, tıp öğrencilerinin para ödemeden eğitilmelerini sağlamış; mezunlar zorunlu hizmete tabi olmamıştır***
4. .aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. sağlık personelini yetiştirmek üzere de okullar açılmış, ebe okullarının açılmasına paralel olarak birçok ilde doğum ve çocuk bakımevleri kurulmuştur. Yine Refik Saydam döneminde koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olan Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü ve Hıfzısıhha Okulu kurulmuştur.
b. Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetlerini geliştirme çabalarında en önemli engel yeterli sayıda sağlık insangücü bulunmaması ile ilgiliydi.
c. 1923 yılında Türkiye’de 554 hekim, 560 sağlık memuru, 136 ebe, 69 hemşire ve 4 eczacı bulunuyordu. Refik Saydam sağlık personelini nitelik ve nicelik olarak artırma çalışmaları yanında sağlık personeli politikasında önemli çalışmalar yapılmıştır.
d. 1926 yılında çıkarılan bir kanunla özel idare ve belediyelerde çalışan tüm sağlık personelinin atama ve yükseltilmelerinin Sağlık Bakanlığı’nca yapılması ve bütçelerinin bakanlıkça hazırlanan bir yönetmeliğe göre düzenlenmesi kabul edilmiştir. Böylece kamuda çalışan sağlık personelinin yönetimini tek elde toplayan merkezi yönetim dönemi başlamıştır.
e. Sağlık Bakanlığı, koruyucu hekimlik hizmetlerini hekimler için daha çekici duruma getirmek amacıyla devlet memurlarına verdiği maaştan çok yüksek bir ücret sistemi uygulamış, hastanede çalışanlara daha az, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışanlara daha yüksek maaş ödemiştir. Ayrıca hekimlerin serbest çalışmasına izin verilmiştir***
5. Refik Saydam tarafından yapılan çalışmaların ana hatlarındandir?
a. Devletin sağlık teşkilatını kurmak
b.Doktor sayısını artırmak
c.Ebe ve sağlık memuru yetiştirmek
d.Numune hastaneleri açmak
e.hepsi***
6. . Refik Saydam tarafından yapılan çalışmaların ana hatlarındandir?
a. Doğum ve Çocuk Bakımevleri açmak
b.Sıtma, frengi, trahom ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek
c.Sağlık ve sosyal yardım örgütünü köylere kadar yaymak,
d.Sağlık ve sosyal yardım ile ilgili yasaları çıkarmak
e.Merkez Hıfzısıhha Kurumunu ve okulunu kurmak
f.hepsi***
7. aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.1946 yılında Sağlık Bakanı olan Dr. Behçet Uz, nüfusa düşen yatak sayısının artırılması temeline dayandırdığı “milli sağlık politikası” çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 20.000 nüfusa 10 yataklı sağlık merkezi kurarak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada verilmesini sağlamıştır.
b. Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından “Birinci 10 Yıllık Milli Sağlık Planı” adlı program duyurulmuştur.
c. Koruyucu hekimlik örgütü kurulacak
d.Köylere sağlık örgütü kurulacak
e.İhtiyaca uygun sağlık personeline ihtiyaç duyulmadı***
8. Sosyalleştirmeyle ilgili temel ilkelerdendir?
a.Sağlık hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanacaktır.
b.Hastalar devlet bütçesinden ayrılan ödenek karşılığı sağlık hizmetinden ücretsiz veya kendisine yapılan masrafların bir kısmına iştirak etmek suretiyle yararlanacaklardır.
c.Hastalar ücretini ödemek koşuluyla, tedavi için istedikleri hekimi veya sağlık kurumunu seçmekte özgürdürler.
d.Hekimler kamu veya serbest olarak mesleklerini uygulamada özgürdürler. Ancak kamuda görev alan bir hekim özel olarak hekimlik yapamaz.
e.hepsi***
9. ilk beş yıllık kalkınma planında (1963-1967) sağlık ile ilgili hangi ilkelere yer verilmiştir?
a. Hastane yerine evde ve ayakta bakım yapılması
b. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi
c.Kamu sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi
d.To plum hekimliği eğitimine önem verilmesi
e.hep si***
10. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972) sağlık ile ilgili hangi ilkelere yer verilmiştir?

a.Toplumun ruh ve beden sağlığının korunması,
b.Hastalara eşit tıbbi bakım
c.Halkın sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması
d.Sağlık personeli eğitim ve istihdamında kuruluşlar bazında standardizasyon sağlanması
e.hepsi***
11. Üçüncü Beş yıllık kalkınma planında (1973-1977 ) sağlık ile ilgili hangisi ilkelere yer verilmiştir?

a.Tedavi edici sağlık hizmetlerinin rasyonel, koruyucu hizmetlerin etkin kullanımı ile sağlık hizmetlerinin herkesin yararlanacağı bir yaygınlığa kavuşturulması
b.Sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi
c. Kademeli bir sağlık sigortası sistemine geçilmesi
d. Hedeflere uygun sayı ve nitelikte sağlık personelinin yetiştirilmesi ve dengeli dağılımının sağlanması
e.hepsi***
12. Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biri değildir?
A. Osmanlı döneminde kurulan hükümet tabiplikleri örgütlenmede temel alınmıştır.
B. Salgın hastalıklarla mücadele için dikey örgütlenme birimleri oluşturulmuştur
C. Koruyucu hizmetlerin devletin görevi olduğu savunulmuştur.
D. Yerel Yönetimlere yol gösterici olması için “numune” hastaneler açılmıştır
E. Tedavi edici hizmetlerin yerel yönetimlerin hizmeti olmaması gerektiği savunulmuştur.***
13.Refik Saydam döneminde benimsenen sağlık personeli istihdamı ve sağlık hizmetinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi anlayışının dışına ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile çıkılmıştır?
A. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada verilmesi ile
B. 1945’de İşçi Sigortaları Kurumunun kurulması ile
C. 1952’de İşçi Sigortaları Kurumunun sağlık kuruluşu açması ile ***
D. 1961’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu ile
E. 1963’de Birinci Beş yıllık kalkınma planı ile
14.224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un temel ilkelerinden biri değildir?
A. Hekimler ve diğer sağlık personeli kamuda sözleşmeli olarak çalışacak
B. Kamuda görev alan hekimin özel olarak hekimlik yapmasına izin verilecek ***
C. Sağlık hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanacak
D. Sağlık ocakları kurulacak ve ocaklar hastanelerle işbirliği yapacak
E. Sağlık örgütü ile halk arasında işbirliğini sağlamak için kurullar oluşturulacak
YÖNETİM VE ORGANİZASYON HAFTA 5 DEĞERLENDİRME SORULARI.

1.HANGİSİ 1980-2002 DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARINDANDIR?
A.koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmiştir.
B.sağlık sektörü master plan etüdü ile sağlık reformu çalışmalarına başlanmıştır.***
C.sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
D.özel sektör fonlarının kamuya aktarılmasına başlanmıştır.
E.düşük gelirlilerin yeşil kart uygulamasından yararlanması durdurulmuştur.

2.HANGİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖREVLERİNDEN BİRİDİR?
A.sağlık çalışanları sağlıktaki eşitsizlikleri arttıran bir politika ile en iyi hizmeti sunmalı
B.üst yönetimlerce belirlenen sağlık politikalarını sorgulamadan kabul edip uygulamalı***
C.sağlık politikalarını bilmeli ancak politika belirlemeye katılmamalı
D.sadece sağlık sektörü ile ilgili sorunları ele almalı ve çözmeye çalışmalı
E.ülkenin ekonomik,siyasal ve politik durumunuda göz önüne alarak sorunlara geniş açıdan bakmalı ve çözüm aramalı.
3.HANGİSİ ÜLKEMİZDE HEMŞİRELİK İLE İLGİLİ SORUNLARDANDIR?
A.hemşire sayısının arttırılması
B.meslek birliğinin kurulması
C.hemşirelik kanununun değişmesi
D.lisans tamamlama hakkının verilmesi
E.hepsi***

4.KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ SONUCU DB CE IMF NİN GERİ KALMIŞ ÜLKELERE KREDİ VERİRKEN,ÜLKELERİN HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRMELERİ GEREKMİŞTİR?
A.sgk harcamalarının kısıtlanması
B.kamu kuruluşlarının atıl olduğu gerekçesi ile özelleştirilmesi
C.çalışanların ücretlerinin kontrol altına alınması
D.gelişmiş ülkelerin ürettiği pahalı teknolojilerin satın alınması
E.hepsi***

5.TÜRKİYE KAÇ YILINDA YAPISAL UYUM PROGRAMI ADINDAKİ PROGRAMA DAHİL OLARAK DB VE İMF DEN KREDİ ALMIŞTIR?
A.1980
B.1981***
C.1982
D.1984

6.YEŞİL KART UYGULAMASI KAÇ YILINDA BAŞLAMIŞTIR?
A.1990
B.1991
C.1992***
D.1993

7.SAĞLIK REFORMU ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR?
A.1990-1991
B.1992-1993***
C.1992-1994
D.1990-1992

8.HANGİSİ 1993 YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI ANA UNSURLARINDANDIR?
A.çevre sağlığı
B.yaşam biçimi
C.sağlık hizmeti sunumu
D.sağlığın gelişmesine destek
E.hepsi***

9.HANGİSİ 1990 LARDA YÜRÜTÜLEN SAĞLIK REFORMU ÇALIŞMALARININ ANA BİLEŞENLERİNDENDİR?
A.genel sağlık sigortasının kurulması
B.1. basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde genişletilmesi
C.hastanelerin özerk sağlık işletmesine dönüştürülmesi
D.sağlık bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini planlayıp denetleyen yapıya kavuşturulması
E.hepsi***

10.HANGİSİ 2003-2010 ACİL EYLEM PLANI TEMEL HEDEFLERİNDENDİR?
A.sağlık bakanlığının idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması
B.tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması
C.sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması
D.aile hekimliği uygulamasına geçilmesi
E.hepsi***

11.HANGİSİ 2003-2010 ACİL EYLEM PLANI TEMEL HEDEFLERİNDEN DEĞİLDİR?
A.anne çocuk sağlığına özel önem verilmesi
B.koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması
C.tüm kamu kuruluşlarında alt kademelerde yetkinin kaldırılması***
D.hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması
E.sağlık alanında e-dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi

12.HANGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TEMEL BİLEŞENLERİNDENDİR?
A.herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası
B.planlayıcı ve denetleyici sağlık bakanlığı
C.sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları
D.akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma
E.hepsi***

13.HANGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ AMAÇLARİ İLE UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN KALKINMA PLANINDA YER ALMAZ?
A.sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması
B.hizmet kalitesinin arttırılması
C.sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmemesi***
D.akılcı ilaç ve malzeme kullanımının sağlanması
E.genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması

1. Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biri değildir?
A. Osmanlı döneminde kurulan hükümet tabiplikleri örgütlenmede temel alınmıştır.
B. Salgın hastalıklarla mücadele için dikey örgütlenme birimleri oluşturulmuştur
C. Koruyucu hizmetlerin devletin görevi olduğu savunulmuştur.
D. Yerel Yönetimlere yol gösterici olması için “numune” hastaneler açılmıştır
E. Tedavi edici hizmetlerin yerel yönetimlerin hizmeti olmaması gerektiği savunulmuştur.***

2. Refik Saydam döneminde benimsenen sağlık personeli istihdamı ve sağlık hizmetinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi anlayışının dışına ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile çıkılmıştır?
A. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada verilmesi ile
B. 1945’de işçi Sigortaları Kurumunun kurulması ile
C. 1952’de işçi Sigortaları Kurumunun sağlık kuruluşu açması ile***
D. 1961’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu ile
E. 1. Beş yıllık kalkınma planı ile

3. 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un temel ilkelerinden biri değildir?
A. Hekimler ve diğer sağlık personeli kamu kesiminde sözleşmeli olarak çalışacak
B. Kamuda görev alan hekimin özel olarak hekimlik yapmasına izin verilecek***
C. Sağlık hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanacak
D. Sağlık ocakları kurulacak ve ocaklar hastanelerle işbirliği yapacak
E. Sağlık örgütü ile halk arasındaki iliĢkilerin geliĢtirilmesi için kurullar oluşturulacak

4) Refik Saydam tarafından yapılan çalışmalar hangileridir?
a)Devletin sağlık teşkilatını kurmak, Sağlık ve sosyal yardım ile ilgili yasaları çıkarmak
b)Doktor sayısını artırmak, Ebe ve sağlık memuru yetiştirmek, Sağlık ve sosyal yardım örgütünü köylere kadar yaymak,
c)Numune hastaneleri , Doğum ve Çocuk Bakımevleri açmak
d)Sıtma, frengi, trahom ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek
e)hepsi***

5) Birinci 10 Yıllık Milli Sağlık Planı kim döneminde planlanmıştır?
a) Refik Saydam
b)Behçet uz***
c)Adnan Adıvar
d)hıfzı sıhha
e)hiçbiri

6) Birinci 10 Yıllık Milli Sağlık Planın ana hatları hangileridir?
a)Koruyucu hekimlik örgütü kurulacak, ihtiyaca uygun sağlık personeli yetiştirilecek
b)Köylere sağlık örgütü kurulacak, Tüm ülkede yeni sağlık tesisleri kurulacak
c)Hastane ve sağlık kuruluşları çağdaş hale getirilecek
d)Sağlık harcamalarının finansmanı için milli sağlık bankası ve sağlık sandıkları kurulacak
e)hepsi***

7. 1960-1980 Dönemi nde Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasından sonra ülkede bazı yeni düzenlemeler de değişiklikler olmuştur. Bunlardan en önemlisi?
a) Bundan sonra Türkiye planlı kalkınma dönemine geçmiş
b)Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıdır ***
c) 1963 yılından itibaren sağlık politikaları Beş Yıllık Kalkınma Planları ile belirlenmiştir
d)224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun’dur.
e) Alma-Ata Bildirgesi

8.) 1960-1980 Dönemi ndeki gelişmelerdendir?
a)Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıdır
b) Kalkınma dönemi ile birlikte Sağlık sektöründe iki önemli düzenleme yapılmıştır. Bunlar, 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” ile 554 sayılı “Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun”lardır
c)Planlama uzmanları Türkiye’deki nüfus artışı kontrol edilmeden yeterli kalkınma sağlanamayacağını görmüşler ve aşırı doğurganlığın önlenmesi gerektiğini
d) Bundan sonra Türkiye planlı kalkınma dönemine geçmiş
e)hepsi***
9**ilk sağlık bakanı kimdir?
a-behçet uz
b-nusret fişek
c-osman durmuş
d-refik saydam***
e-hiçbiri

10**sosyalleşme için seçilen ilk pilot bölge neresidir?
a-sivas
b-erzurum
c-hakkari
d-ankara
e-muş***

11***sağlık hizmetlerinin sosyalleşmesi kimin zamanında olmuştur?
a-behçet uz
refik saydam
c-osman durmuş
d-nusret fişek***
e-hiçbiri

12***refik saydamın yaptığı çalışmalardan değldir?
a-sağlık teşkilatını kurmak
b-doktor sayısını arttırmak
c-numune hastaneleri açmak
d-sosyal yardım yasaları çıkarmak
e-yüksek hemşire yetiştirmek****

13*** refik saydam döneminde ana hedef nedir?
a-kalkınma planı hazırlamak
b-kanserle mücadele etmek
c-unicef ile işbirliği yapmak
d-yatak sayısını arttırmak
e-koruyucu sağlık hizmetlerini arttırmak,sık görülen hastalıkları azaltmak***

• 1.Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetlerinin temeli hangi tarihte ve hangi olay ile atılmıştır?
• a.3 Mayıs 1920’de Sağlık Bakanlığı’nın kurulması***
• b.7temmuz 1923 iç işleri bakanlığının kurulmasıyla
• c.19 mayıs 1919 Atatürk’ün Samsuna ayak basmasıyla
• d.Bir ihtiyaç olarak görülmüş ve o gunun şartlarıyla açılmıştır
• e.Hiçbiri
• 2.aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
• a. Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetlerinin temeli 3 Mayıs 1920’de Sağlık Bakanlığı’nın kurulması ile atılmış; Dr. Adnan ADIVAR bakan olmuştur.
• b. Bu dönem özellikle cepheden gelen yaralıları iyileştirmekle geçmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile dönemin ilk Sağlık Bakanı Dr.Refik SAYDAM olmuştur.
• c. Refik Saydam aralıklarla 1937 yılına kadar sağlık bakanlığı yapmış, ülkenin sağlık hizmetlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük katkısı olmuştur.
• d. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sağlık alanında en büyük sorun, savaşın neden olduğu salgın hastalıkların önlenebilmesiydi.
• e. Sağlık Bakanı Refik Saydam, sağlık hizmetlerinin yönetiminin tek elden yürütülmesi gerektiğini ve koruyucu hizmetlerin yerel yönetimlerin hizmeti olması, tedavi edici hizmetlerin ise devlet işlerinin hizmeti olması gerektiğini savunmuştur.***
• 3. .aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
• a. Her ilçede hükümet tabipliği kurulmuş; böylece en azından her il ve ilçede birer hekim istihdam edilerek, bu yolla koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin birlikte verilmesine çalışılmıştır. Ayrıca köylere kadar götürmek üzere seyyar tabiplikler oluşturulmuştur.
• b. Hastane hizmetlerinin yürütülmesi, tedavi edici hizmetler yerel yönetimlere bırakılmış; belediyelere ve özel idarelere yol gösterici olması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da birer Numune hastanesi açılmış, böylece yerel yönetimlerin hastane açmaları teşvik edilmiştir.
• c. 10 yataklı Etimesgut Numune Dispanseri kurularak, bucak merkezi ve köylerine koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin bir arada götürülmesi, anne-çocuk sağlığı ve çevre sağlığı hizmetlerinin verilmesi ve sevk sisteminin ilk örneği gösterildi.
• d. Dr. Refik Saydam döneminde, bugünkü sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının temelini oluşturan (1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930), 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu (1936), 1219 sayılı Tebabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928)) kanunular çıkarılmıştır.
• e. Bu dönemde sağlık insangücü ihtiyacını karşılamak üzere hükümet, tıp öğrencilerinin para ödemeden eğitilmelerini sağlamış; mezunlar zorunlu hizmete tabi olmamıştır***
• 4. .aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
• a. sağlık personelini yetiştirmek üzere de okullar açılmış, ebe okullarının açılmasına paralel olarak birçok ilde doğum ve çocuk bakımevleri kurulmuştur. Yine Refik Saydam döneminde koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olan Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü ve Hıfzısıhha Okulu kurulmuştur.
• b. Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetlerini geliştirme çabalarında en önemli engel yeterli sayıda sağlık insangücü bulunmaması ile ilgiliydi.
• c. 1923 yılında Türkiye’de 554 hekim, 560 sağlık memuru, 136 ebe, 69 hemşire ve 4 eczacı bulunuyordu. Refik Saydam sağlık personelini nitelik ve nicelik olarak artırma çalışmaları yanında sağlık personeli politikasında önemli çalışmalar yapılmıştır.
• d. 1926 yılında çıkarılan bir kanunla özel idare ve belediyelerde çalışan tüm sağlık personelinin atama ve yükseltilmelerinin Sağlık Bakanlığı’nca yapılması ve bütçelerinin bakanlıkça hazırlanan bir yönetmeliğe göre düzenlenmesi kabul edilmiştir. Böylece kamuda çalışan sağlık personelinin yönetimini tek elde toplayan merkezi yönetim dönemi başlamıştır.
• e. Sağlık Bakanlığı, koruyucu hekimlik hizmetlerini hekimler için daha çekici duruma getirmek amacıyla devlet memurlarına verdiği maaştan çok yüksek bir ücret sistemi uygulamış, hastanede çalışanlara daha az, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışanlara daha yüksek maaş ödemiştir. Ayrıca hekimlerin serbest çalışmasına izin verilmiştir***
• 5. Refik Saydam tarafından yapılan çalışmaların ana hatlarındandir?
• a. Devletin sağlık teşkilatını kurmak
• b.Doktor sayısını artırmak
• c.Ebe ve sağlık memuru yetiştirmek
• d.Numune hastaneleri açmak
• e.hepsi***
• 6. . Refik Saydam tarafından yapılan çalışmaların ana hatlarındandir?
• a. Doğum ve Çocuk Bakımevleri açmak
• b.Sıtma, frengi, trahom ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek
• c.Sağlık ve sosyal yardım örgütünü köylere kadar yaymak,
• d.Sağlık ve sosyal yardım ile ilgili yasaları çıkarmak
• e.Merkez Hıfzısıhha Kurumunu ve okulunu kurmak
• f.hepsi***
• 7. aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
• a.1946 yılında Sağlık Bakanı olan Dr. Behçet Uz, nüfusa düşen yatak sayısının artırılması temeline dayandırdığı “milli sağlık politikası” çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 20.000 nüfusa 10 yataklı sağlık merkezi kurarak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada verilmesini sağlamıştır.
• b. Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz tarafından “Birinci 10 Yıllık Milli Sağlık Planı” adlı program duyurulmuştur.
• c. Koruyucu hekimlik örgütü kurulacak
• d.Köylere sağlık örgütü kurulacak
• e.İhtiyaca uygun sağlık personeline ihtiyaç duyulmadı***
• 8. Sosyalleştirmeyle ilgili temel ilkelerdendir?
• a.Sağlık hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanacaktır.
• b.Hastalar devlet bütçesinden ayrılan ödenek karşılığı sağlık hizmetinden ücretsiz veya kendisine yapılan masrafların bir kısmına iştirak etmek suretiyle yararlanacaklardır.
• c.Hastalar ücretini ödemek koşuluyla, tedavi için istedikleri hekimi veya sağlık kurumunu seçmekte özgürdürler.
• d.Hekimler kamu veya serbest olarak mesleklerini uygulamada özgürdürler. Ancak kamuda görev alan bir hekim özel olarak hekimlik yapamaz.
• e.hepsi***
• 9. ilk beş yıllık kalkınma planında (1963-1967) sağlık ile ilgili hangi ilkelere yer verilmiştir?
• a. Hastane yerine evde ve ayakta bakım yapılması
• b. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi
• c.Kamu sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi
• d.To plum hekimliği eğitimine önem verilmesi
• e.hep si***
• 10. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972) sağlık ile ilgili hangi ilkelere yer verilmiştir?

• a.Toplumun ruh ve beden sağlığının korunması,
• b.Hastalara eşit tıbbi bakım
• c.Halkın sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması
• d.Sağlık personeli eğitim ve istihdamında kuruluşlar bazında standardizasyon sağlanması
• e.hepsi***
• 11. Üçüncü Beş yıllık kalkınma planında (1973-1977 ) sağlık ile ilgili hangisi ilkelere yer verilmiştir?

• a.Tedavi edici sağlık hizmetlerinin rasyonel, koruyucu hizmetlerin etkin kullanımı ile sağlık hizmetlerinin herkesin yararlanacağı bir yaygınlığa kavuşturulması
• b.Sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi
• c. Kademeli bir sağlık sigortası sistemine geçilmesi
• d. Hedeflere uygun sayı ve nitelikte sağlık personelinin yetiştirilmesi ve dengeli dağılımının sağlanması
• e.hepsi***
• 12. Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biri değildir?
• A. Osmanlı döneminde kurulan hükümet tabiplikleri örgütlenmede temel alınmıştır.
• B. Salgın hastalıklarla mücadele için dikey örgütlenme birimleri oluşturulmuştur
• C. Koruyucu hizmetlerin devletin görevi olduğu savunulmuştur.
• D. Yerel Yönetimlere yol gösterici olması için “numune” hastaneler açılmıştır
• E. Tedavi edici hizmetlerin yerel yönetimlerin hizmeti olmaması gerektiği savunulmuştur.***
• 13.Refik Saydam döneminde benimsenen sağlık personeli istihdamı ve sağlık hizmetinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi anlayışının dışına ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile çıkılmıştır?
• A. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada verilmesi ile
• B. 1945’de İşçi Sigortaları Kurumunun kurulması ile
• C. 1952’de İşçi Sigortaları Kurumunun sağlık kuruluşu açması ile ***
• D. 1961’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu ile
• E. 1963’de Birinci Beş yıllık kalkınma planı ile
• 14.224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un temel ilkelerinden biri değildir?
• A. Hekimler ve diğer sağlık personeli kamuda sözleşmeli olarak çalışacak
• B. Kamuda görev alan hekimin özel olarak hekimlik yapmasına izin verilecek ***
• C. Sağlık hizmetlerinden herkes eşit şekilde yararlanacak
• D. Sağlık ocakları kurulacak ve ocaklar hastanelerle işbirliği yapacak
• E. Sağlık örgütü ile halk arasında işbirliğini sağlamak için kurullar oluşturulacak

. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRE YÖNETİCİLERİN EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARINDAN BİRİ* DEĞİLDİR?*
A) Topluma daha kaliteli hemşirelik hizmeti vermek
B) Kaynakların bakım verilen birey yararına kullanılmasını sağlamak
C) Hemşirelik hizmetlerini sunanların minimum doyum almasını sağlamak ***
D) Yönetimin tüm öğelerini amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak düzenlemek
E) Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak

2. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİM EKİBİNDE YER ALMAZ?
A) Servis hemşiresi ***
B) Servis sorumlu hemşiresi
C) Süpervisor hemşire
D) Başhemşire yardımcısı
E) Başhemşire

3. Aşağıdakilerden hangisi alt kademe yönetici hemşireler için doğrudur?
A) İşlevsel faaliyetleri yönetmekle görevlidirler. ***
B) Kurumun çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenlerler.
C) Politikaların oluşturulmasını sağlarlar.
D) Stratejik kararlar alırlar.
E) Uzun dönemli geleceği planlarlar.
4.-TARİHTE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İLK ÇALIŞMALAR KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR?
a-abel***
b-dekon
c-dekones
d-matron
e-hiçbiri

5.-ÜLKEMİZDE İLK KEZ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DERSLER NEREDE VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR?
a-kızılay hemşire okulu
b-Hemşire Tekamül Kursu***
c-sağlık meslek lisesi
d-hacettepe üniversitesi
e-hastabakıcı okulu
6-ÜLKEMİZDE KAÇ YILINDA HEMŞİRELİKTE YÖNETİME ÖZGÜ DOKTORA PROGRAMI UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR?
a-1961
b-1991
c-1982
d-2001***
e-1972
7-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM, FONKSİYONLARININ YERİNE GETİRİLMESİYLE İLGİLİDİR?
a-hemşirelik aktivitelerini planlama,
b-organize etme,
c- kadrolama,
d- yürütme ve kontrol etme
e-hepsi***
8-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI ARASINDADIR?
a- topluma daha kaliteli hemşirelik hizmeti vermek,
b-kaynakların bakım verilen birey yararına kullanılmasını sağlamak
c-hemşirelik bakımı veren personelin en yüksek düzeyde doyum sağlaması için gereken düzenlemeleri yapmak
d-hepsi***
9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÜST KADEME YÖNETİM DÜZEYİNDE YER ALMAZ?
a-Hemşirelik hizmetleri direktörü
b- hemşirelik hizmetleri müdürü
c- başhemşire
d-eğitim koordinatörü***
e-hiçbiri
10–AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ORTA KADEME YÖNETİM DÜZEYİNDE YER ALMAZ?
a-başhemşire yardımcıları
b- gözetmen hemşireler
c-servis hemşireleri***
d- hizmet içi eğitim koordinatörü
e- anabilim dalı başhemşireleri

11-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÜST KADEME YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİ ARASINDADIR?
a-tüm hemşirelik faaliyetlerinden sorumlu ve politikaların oluşturulmasını sağlar
b- sağlık hizmetleri sunumunun organize edilmesiyle ilgili etkinliklere katılır
c- hastanenin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmetlerin en
üst düzeyde sunulmasını ve geliştirilmesini sağlar
d-toplumun sağlık gereksinimlerinin bir bütün olarak karşılanmasına olanak yaratır ve tüm bunların sunulmasını güvence altına alır
e-hepsi***
12-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ULUSLAR ARASI HEMŞİRELER KONSEYİ’NE (ICN) GÖRE YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN TEMEL İŞLEVLERDEN DEĞİLDİR?
a- Hemşireliğin profesyonel öncüsü olmalı, hemşireliğin amaç, felsefe ve uygulama standartlarını ifade edebilmeli, hemşirelik konuları üzerine konuşabilmeli, kendi organizasyonunu ve hemşireliği temsil etmeli
b- Hemşirelik araştırmalarını kolaylaştırmalı, araştırmalara katkıda bulunmalı, genel olarak mesleki bilginin gelişimini ve mesleki bilginin uygulama ile birleşmesini sağlamalı
c- Sağlık hizmetlerinin gereksinimini karşılamak için sayı, dağılım, yararlılık, kalite açısından etkili insan gücünü sağlamalı
d- Hemşirelik standartlarını izlemeli, değerlendirmeli ve geliştirmeli
e-hemşirelik hizmeti sunumunda standartları hiç değiştirmeden işlemleri tekdüze olarak sürdürmeli***
13.TÜM YÖNETİCİLERDE HANGİ TEMEL BECERİLERİN OLMASI GEREKİR?
a-beşeri
b-teknik
c-kavramsal
d-hepsi***
14-ALT KADEME YÖNETİCİLERDE HANGİ BECERİNİN DAHA ÇOK GELİŞMESİ BEKLENİR?
a-beşeri
b-teknik***
c-kavramsal
d-hiçbiri

15-ÜST KADEME YÖNETİCİLERDE HANGİ BECERİNİN DAHA ÇOK GELİŞMESİ BEKLENİR?
a-beşeri
b-teknik
c-kavramsal**
d-hiçbiri
16-ORTA KADEME YÖNETİCİLERDE HANGİ BECERİNİN DAHA ÇOK GELİŞMESİ BEKLENİR?
a-beşeri***
b-teknik
c-kavramsal
d-hiçbiri
17-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE REHBER OLACAK STANDARTLARDANDIR?
a-Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün hemşirelik bakımını yönlendirmek üzere yazılı amaç ve politikaları olmalıdır.
b- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü hemşirelik uygulamalarının nitelik ve niceliğinden hemşirelerin tayin, terfi, denetim ve değerlendirmelerinde sorumlu ve yetkili tek otoritedir.
c- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü hastanın bakımı ve sağlık bakım olanakları ile ilgili tüm planlamalara katılır ve kararların alınmasında rol oynar.
d-Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün, hemşirelik hizmetlerinin adı geçen kurumlardaki işlevsel yapısını ve bunun personelle olan ilişkilerini açıklayan bir örgüt planı olmalıdır.
e-hepsi***
18-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE REHBER OLACAK STANDARTLARDANDIR?
a-Hemşirelik Hizmetleri Bölümüne, hemşirelik bakımını verilebilmesi için gerekli parasal olanak sağlanmalıdır.
b- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü güvenli, terapötik ve etkin bir hemşirelik bakımı sağlayabilmek üzere hemşirelik uygulamaları ile ilgili standartlar saptanmış olmalıdır.
c- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, eldeki personelin kalıcılığını sağlamak ve nitelikli yeni personel çekebilmek üzere yazılı personel politikaları geliştirmiş olmalıdır.
d- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, sürekli eğitim programları yaparak, hemşirelik bakım personelinin gelişimine olanak sağlamalıdır.
e-hepsi***
19-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE REHBER OLACAK STANDARTLARDANDIR?
a-Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, hastane ve hastaların eğitim ya da araştırma amacı ile kullanımlarında politika ve kararların saptanmasına olanak katılmalıdır.
b- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, hemşirelik bakımı ve yönetimi ile ilgili araştırmalar planlamalı ve uygulamalıdır.
c- Hemşirelik Hizmetleri Bölümüne hemşirelik, bakımının verilebilmesi için gerekli araç-gereç ve malzeme sağlanmalıdır.
d- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, hastanede yeni bölümler açılırken ya da yeni hasta bakım programları planlanırken bu toplantılara katılmalıdır.
e-hepsi***
20-HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDEKİ STANDARTLARA GÖRE KAÇ YATAĞA BİR HEMŞİRE BAKAR?
a- 8-10
b- 4-5***
c- 15-20
d- 20-30
e.30-40

YÖNETİM VE ORGANİZASYON HAFTA 5 DEĞERLENDİRME SORULARI.

1.HANGİSİ 1980-2002 DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARINDANDIR?
A.koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmiştir.
B.sağlık sektörü master plan etüdü ile sağlık reformu çalışmalarına başlanmıştır.***
C.sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
D.özel sektör fonlarının kamuya aktarılmasına başlanmıştır.
E.düşük gelirlilerin yeşil kart uygulamasından yararlanması durdurulmuştur.

2.HANGİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖREVLERİNDEN BİRİDİR?
A.sağlık çalışanları sağlıktaki eşitsizlikleri arttıran bir politika ile en iyi hizmeti sunmalı
B.üst yönetimlerce belirlenen sağlık politikalarını sorgulamadan kabul edip uygulamalı***
C.sağlık politikalarını bilmeli ancak politika belirlemeye katılmamalı
D.sadece sağlık sektörü ile ilgili sorunları ele almalı ve çözmeye çalışmalı
E.ülkenin ekonomik,siyasal ve politik durumunuda göz önüne alarak sorunlara geniş açıdan bakmalı ve çözüm aramalı.

3.HANGİSİ ÜLKEMİZDE HEMŞİRELİK İLE İLGİLİ SORUNLARDANDIR?
A.hemşire sayısının arttırılması
B.meslek birliğinin kurulması
C.hemşirelik kanununun değişmesi
D.lisans tamamlama hakkının verilmesi
E.hepsi***

4.KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ SONUCU DB CE IMF NİN GERİ KALMIŞ ÜLKELERE KREDİ VERİRKEN,ÜLKELERİN HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRMELERİ GEREKMİŞTİR?
A.sgk harcamalarının kısıtlanması
B.kamu kuruluşlarının atıl olduğu gerekçesi ile özelleştirilmesi
C.çalışanların ücretlerinin kontrol altına alınması
D.gelişmiş ülkelerin ürettiği pahalı teknolojilerin satın alınması
E.hepsi***

5.TÜRKİYE KAÇ YILINDA YAPISAL UYUM PROGRAMI ADINDAKİ PROGRAMA DAHİL OLARAK DB VE İMF DEN KREDİ ALMIŞTIR?
A.1980
B.1981***
C.1982
D.1984

6.YEŞİL KART UYGULAMASI KAÇ YILINDA BAŞLAMIŞTIR?
A.1990
B.1991
C.1992***
D.1993

7.SAĞLIK REFORMU ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR?
A.1990-1991
B.1992-1993***
C.1992-1994
D.1990-1992

8.HANGİSİ 1993 YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI ANA UNSURLARINDANDIR?
A.çevre sağlığı
B.yaşam biçimi
C.sağlık hizmeti sunumu
D.sağlığın gelişmesine destek
E.hepsi***

9.HANGİSİ 1990 LARDA YÜRÜTÜLEN SAĞLIK REFORMU ÇALIŞMALARININ ANA BİLEŞENLERİNDENDİR?
A.genel sağlık sigortasının kurulması
B.1. basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde genişletilmesi
C.hastanelerin özerk sağlık işletmesine dönüştürülmesi
D.sağlık bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini planlayıp denetleyen yapıya kavuşturulması
E.hepsi***

10.HANGİSİ 2003-2010 ACİL EYLEM PLANI TEMEL HEDEFLERİNDENDİR?
A.sağlık bakanlığının idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması
B.tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması
C.sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması
D.aile hekimliği uygulamasına geçilmesi
E.hepsi***

11.HANGİSİ 2003-2010 ACİL EYLEM PLANI TEMEL HEDEFLERİNDEN DEĞİLDİR?
A.anne çocuk sağlığına özel önem verilmesi
B.koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması
C.tüm kamu kuruluşlarında alt kademelerde yetkinin kaldırılması***
D.hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması
E.sağlık alanında e-dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi

12.HANGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TEMEL BİLEŞENLERİNDENDİR?
A.herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası
B.planlayıcı ve denetleyici sağlık bakanlığı
C.sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları
D.akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma
E.hepsi***

13.HANGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ AMAÇLARİ İLE UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN KALKINMA PLANINDA YER ALMAZ?
A.sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması
B.hizmet kalitesinin arttırılması
C.sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmemesi***
D.akılcı ilaç ve malzeme kullanımının sağlanması
E.genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması

1.asağıdakı ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Bir toplumun sağlıklı olabilmesi için sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir.Sadece sunduğu hizmeti nitelikli şekilde yerine getirmek yeterli değildir.Sağlık çalışanları, sağlıktaki eşitsizliklerin giderilmesi ve toplumun sağlık düzeyinin düzeltilmesi için SAĞLIK SİSTEMİNİ, sağlık sistemini etkileyen DİĞER BİLEŞENLERİ bilmelidir.
b. Hemşireler, dünyada ve ülkemizde değişen sağlık politikalarını bilmek, sağlıkla ilgili politikalarda yer almak ve sağlık bakımına yönelik politika geliştirmek zorundadır.
c.hemşirelikle ilgili sorunlar var oldukları alanda tanımlanıp, o alan içinde çözülmeye çalışılmakta, sorunun içinde bulunduğu sistem dikkate alınmamakta, bu nedenle sorunlar çözülememektedir.
d. Sağlık zengin, fakir, din, dil, ırk, millet ayırımı yapmadan bir insan hakkıdır.
Dünyada 1970-1980 döneminde yeni siyasal dengeler, değişen makro ekonomik politikalar, ülkeleri sosyal devlet anlayışından özelleştirme ve devletin küçültülmesine götürmüştür.
e. Dünyada 1980’li yıllardan itibaren, ülkemizde 1970’li yıllardan itibaren yaşanan küresel krizin etkileri yaşamın her alanında belirginleşmiştir.Çözüm olarak gelişmiş ülkeler, Dünya Bankası (DB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) aracılığı ile gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelere krediler vermeye başlamıştır.***
2. Dünyada 1970’li yıllardan itibaren, ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren yaşanan küresel krizin etkileri yaşamın her alanında belirginleşmiştir.Çözüm olarak gelişmiş ülkeler, Dünya Bankası (DB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) aracılığı ile gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelere krediler vermeye başlamıştır. >>Bu krediler ülkelere;neleri sağlamıştır?
a**Sosyal güvenlik kurum harcamalarının kısıtlanması,
b*Kamu kuruluşlarının atıl olduğu gerekçesi ile özelleştirilmesi,
c*Çalışanların ücretlerinin kontrol altına alınması,
d*Gelişmiş ülkelerin ürettiği pahalı teknolojilerin satın alınması vb.
belirli koşulları yerine getirmeleri kaydıyla verilmektedir.
e*hepsi*****
3**Türkiye 1981 yılında yapısal uyum programı adındaki bu programa dahil olarak Dünya Bankası ve IMF’den kredi almıştır. Bu ülkemizde ne gibi yenilikler sağlamıştır?
a.Bu dönemde 1978’de çıkarılan, kamuda çalışan sağlık personelinin özlük haklarını düzenleyen Tam Gün Kanunu’nun ücret ve mali düzenlemeler ile ilgili hükümleri kaldırılmış,
b.1981 yılı sonunda sağlıkta kamu fonlarının özel sektöre aktarılması dönemi başlatılmış,
c.1983 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda döner sermaye uygulamaları yasalaşmış, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çalışmalara başlanmıştır,
d.1987 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıkarılmış, ancak uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılamadığı, bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için uygulama imkânı bulunamamıştır.
e.hepsi***
4. Dünyada 1970’li yıllardan itibaren, ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren yaşanan küresel krizin etkileri yaşamın her alanında belirginleşmiştir.Çözüm olarak gelişmiş ülkeler, Dünya Bankası (DB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) aracılığı ile gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelere krediler vermeye başlamıştır. >>Bu krediler ülkelere;neleri sağlamıştır?
a.1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından sağlık sektörü ile ilgili temel plan hazırlatılmış, Sağlık Bakanlığı ve DPT tarafından yürütülen bu “Sağlık Sektörü Master Plan Etüd Çalışması” sağlık reformlarının başlangıcını oluşturmuştur.
b.1992 yılında 3816 sayılı kanun ile sosyal güvenlik kapsamında olmayan düşük gelirli vatandaşlar için yeşil kart uygulaması başlatılmıştır.
c.1992 ve 1993’de birinci ve ikinci ulusal sağlık kongreleri yapılarak, SAĞLIK
REFORMU çalışmalarına başlanmıştır.
d.1998 yılında Genel Sağlık Sigortası Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ne sunulmuş,ancak kanunlaşamamış, 2000 yılında tekrar Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak “sağlık sandığı” kanun tasarı taslağı da kabul edilmemiştir.
e.1983 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Sağlık Politikası”, sağlığın gelişmesine destek, çevre sağlığı, yaşam biçimi, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlıklı Türkiye hedefleri olmak üzere başlıca beş ana bölümü içermektedir.***
5.Aşagıdakılerden hangısı ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASININ ANA UNSURLARIndan değildir?
a. 1990’larda yürütülen sağlık reformu çalışmalarının ana bileşenleri şunlardır:
b.Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak Genel Sağlık
c.Sigortasının kurulması,
d.Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde
geliştirilmesi,
e.Hastanelerin kamu sağlık işletmelerine dönüştürülmesi***
6.aşagıdakılerden hangısı ACİL EYLEM PLANI TEMEL HEDEFLERİnden değildir?
a. .Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması
b.Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması
c.Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması
d.Hastanelerin idari ve mali açıdan kamusal bir yapıya kavuşturulması ***
e.Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi
7. .aşagıdakılerden hangısı ACİL EYLEM PLANI TEMEL HEDEFLERİnden değildir?
a.Anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi
b.Koruyucu hekimliğim yaygınlaştırılması
c.kamusal sektörün sağlık alanına yatırım yapmasının özendirilmesi ***
d.Tüm kamu kuruluşlarında alt kademelere yetki devri
e.Kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşanan sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi
8.aşağıdakılerden hangisi Sağlıkta dönüşüm programının temel bileşenlerinden değildir?
a.Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı
b.Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası
c.Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi
d.Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü
e.Sistemi desteklemeyen eğitim ve bilim kurumları***

HAFTA 6

1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRE YÖNETİCİLERİN EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARINDAN BİRİ* DEĞİLDİR?*
A) Topluma daha kaliteli hemşirelik hizmeti vermek
B) Kaynakların bakım verilen birey yararına kullanılmasını sağlamak
C) Hemşirelik hizmetlerini sunanların minimum doyum almasını sağlamak**
D) Yönetimin tüm öğelerini amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak düzenlemek
E) Etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak

2. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİM EKİBİNDE YER ALMAZ?
A) Servis hemşiresi **
B) Servis sorumlu hemşiresi
C) Süpervisor hemşire
D) Başhemşire yardımcısı
E) Başhemşire

3. Aşağıdakilerden hangisi alt kademe yönetici hemşireler için doğrudur?
A) İşlevsel faaliyetleri yönetmekle görevlidirler.****
B) Kurumun çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenlerler.
C) Politikaların oluşturulmasını sağlarlar.
D) Stratejik kararlar alırlar.
E) Uzun dönemli geleceği planlarlar.

1-TARİHTE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İLK ÇALIŞMALAR KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR?
a-abel
b-dekon
c-dekones
d-matron
e-hiçbiri
vcvp=a

2-ÜLKEMİZDE İLK KEZ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DERSLER NEREDE VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR?
a-kızılay hemşire okulu
b-Hemşire Tekamül Kursu
c-sağlık meslek lisesi
d-hacettepe üniversitesi
e-hastabakıcı okulu
cvp=b

3-ÜLKEMİZDE KAÇ YILINDA HEMŞİRELİKTE YÖNETİME ÖZGÜ DOKTORA PROGRAMI UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR?
a-1961
b-1991
c-1982
d-2001
e-1972
cvp=d

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİKTE YÖNETİM, FONKSİYONLARININ YERİNE GETİRİLMESİYLE İLGİLİDİR?
a-hemşirelik aktivitelerini planlama,
b-organize etme,
c- kadrolama,
d- yürütme ve kontrol etme
e-hepsi
cvp=e

5-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI ARASINDADIR?
a- topluma daha kaliteli hemşirelik hizmeti vermek,
b-kaynakların bakım verilen birey yararına kullanılmasını sağlamak
c-hemşirelik bakımı veren personelin en yüksek düzeyde doyum sağlaması için gereken düzenlemeleri yapmak
d-hepsi
cvp=d

6-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ÜST KADEME YÖNETİM DÜZEYİNDE YER ALMAZ?
a-Hemşirelik hizmetleri direktörü
b- hemşirelik hizmetleri müdürü
c- başhemşire
d-eğitim koordinatörü
e-hiçbiri
cvp=d

7–AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE ORTA KADEME YÖNETİM DÜZEYİNDE YER ALMAZ?
a-başhemşire yardımcıları
b- gözetmen hemşireler
c-servis hemşireleri
d- hizmet içi eğitim koordinatörü
e- anabilim dalı başhemşireleri
cvp=c

8-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÜST KADEME YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİ ARASINDADIR?
a-tüm hemşirelik faaliyetlerinden sorumlu ve politikaların oluşturulmasını sağlar
b- sağlık hizmetleri sunumunun organize edilmesiyle ilgili etkinliklere katılır
c- hastanenin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli hizmetlerin en
üst düzeyde sunulmasını ve geliştirilmesini sağlar
d-toplumun sağlık gereksinimlerinin bir bütün olarak karşılanmasına olanak yaratır ve tüm bunların sunulmasını güvence altına alır
e-hepsi
cvp=e

9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ULUSLAR ARASI HEMŞİRELER KONSEYİ’NE (ICN) GÖRE YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN TEMEL İŞLEVLERDEN DEĞİLDİR?
a- Hemşireliğin profesyonel öncüsü olmalı, hemşireliğin amaç, felsefe ve uygulama standartlarını ifade edebilmeli, hemşirelik konuları üzerine konuşabilmeli, kendi organizasyonunu ve hemşireliği temsil etmeli
b- Hemşirelik araştırmalarını kolaylaştırmalı, araştırmalara katkıda bulunmalı, genel olarak mesleki bilginin gelişimini ve mesleki bilginin uygulama ile birleşmesini sağlamalı
c- Sağlık hizmetlerinin gereksinimini karşılamak için sayı, dağılım, yararlılık, kalite açısından etkili insan gücünü sağlamalı
d- Hemşirelik standartlarını izlemeli, değerlendirmeli ve geliştirmeli
e-hemşirelik hizmeti sunumunda standartları hiç değiştirmeden işlemleri tekdüze olarak sürdürmeli
cvp=e

10-TÜM YÖNETİCİLERDE HANGİ TEMEL BECERİLERİN OLMASI GEREKİR?
a-beşeri
b-teknik
c-kavramsal
d-hepsi
cvp=d

11-ALT KADEME YÖNETİCİLERDE HANGİ BECERİNİN DAHA ÇOK GELİŞMESİ BEKLENİR?
a-beşeri
b-teknik
c-kavramsal
d-hiçbiri
cvp=b

12-ÜST KADEME YÖNETİCİLERDE HANGİ BECERİNİN DAHA ÇOK GELİŞMESİ BEKLENİR?
a-beşeri
b-teknik
c-kavramsal
d-hiçbiri
cvp=c

13-ORTA KADEME YÖNETİCİLERDE HANGİ BECERİNİN DAHA ÇOK GELİŞMESİ BEKLENİR?
a-beşeri
b-teknik
c-kavramsal
d-hiçbiri
cvp=a

14-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE REHBER OLACAK STANDARTLARDANDIR?
a-Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün hemşirelik bakımını yönlendirmek üzere yazılı amaç ve politikaları olmalıdır.
b- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü hemşirelik uygulamalarının nitelik ve niceliğinden hemşirelerin tayin, terfi, denetim ve değerlendirmelerinde sorumlu ve yetkili tek otoritedir.
c- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü hastanın bakımı ve sağlık bakım olanakları ile ilgili tüm planlamalara katılır ve kararların alınmasında rol oynar.
d-Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün, hemşirelik hizmetlerinin adı geçen kurumlardaki işlevsel yapısını ve bunun personelle olan ilişkilerini açıklayan bir örgüt planı olmalıdır.
e-hepsi
cvp=e

15-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE REHBER OLACAK STANDARTLARDANDIR?
a-Hemşirelik Hizmetleri Bölümüne, hemşirelik bakımını verilebilmesi için gerekli parasal olanak sağlanmalıdır.
b- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü güvenli, terapötik ve etkin bir hemşirelik bakımı sağlayabilmek üzere hemşirelik uygulamaları ile ilgili standartlar saptanmış olmalıdır.
c- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, eldeki personelin kalıcılığını sağlamak ve nitelikli yeni personel çekebilmek üzere yazılı personel politikaları geliştirmiş olmalıdır.
d- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, sürekli eğitim programları yaparak, hemşirelik bakım personelinin gelişimine olanak sağlamalıdır.
e-hepsi
cvp=e

16-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDE REHBER OLACAK STANDARTLARDANDIR?
a-Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, hastane ve hastaların eğitim ya da araştırma amacı ile kullanımlarında politika ve kararların saptanmasına olanak katılmalıdır.
b- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, hemşirelik bakımı ve yönetimi ile ilgili araştırmalar planlamalı ve uygulamalıdır.
c- Hemşirelik Hizmetleri Bölümüne hemşirelik, bakımının verilebilmesi için gerekli araç-gereç ve malzeme sağlanmalıdır.
d- Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, hastanede yeni bölümler açılırken ya da yeni hasta bakım programları planlanırken bu toplantılara katılmalıdır.
e-hepsi
cvp=e

17-HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİNDEKİ STANDARTLARA GÖRE KAÇ YATAĞA BİR HEMŞİRE BAKAR?
a- 8-10
b- 4-5
c- 15-20
d- 20-30
e- 30-40
cvp=b

7.HAFTA

1. YÖNETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a) Emir vermeyi gerektirir.
b) Çalışanlar arasında işbirliği gerektirir.
c) Amaçlara yönelik bir süreçtir.
**d) Durağan ( statik) bir süreçtir.
e) Yetki kullanmayı gerektirir.
2. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PLANLAMANIN YARARLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?
**a) Fazla kaynak kullanımını sağlar.
b) Yöneticinin işini kolaylaştırır.
c) Başarının değerlendirilmesinde yardımcı olur
d) Belirsizlikleri ortadan kaldırır.
e) Faaliyetlerin yapılmasında yol gösterici olur.
3 AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PLANLAMANIN YARARLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?
a) Planlama
b) Örgütleme
***c) Yürütme
d) Koordinasyon
e) Kontrol
4. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KONTROL SÜRECİNİN İLK AŞAMASINI İFADE EDER?
a) Faaliyete geçilmesi
b) Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi
** c) Standartların oluşturulması
d) Performansın ölçümü
e) Performans ile standartların karşılaştırılması
5. ORGANİZASYONDA GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN DURUM İLE ULAŞILAN DURUMUN KARŞILAŞTIRILDIĞI YÖNETİM SÜRECİ AŞAMASI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a) Planlama
b) Örgütleme
c) Yürütme
d) Koordinasyon
**e) Kontrol

1- HANGİSİ YÖNETİCİ HEMŞİRENİN KOORDİNASYON AŞAMASINDAKİ GÖREVLERİNDEN DEĞİLDİR
a-Değerlendirme toplantıları yaparak başarılar ve sorunlar hakkında geribildirimler alır.
b- Hastane yöneticilerine, hemşirelik hizmetleri ile ilgili konularda danışmanlık yapar
c-Hemşirelerin görev yaptıkları birimler arasında yapılan işbirliğini destekler
d-Eğitim kurumları yöneticileri ile etkileşim içinde işbirliği yaparak öğrenciler için uygun eğitim koşulları sağlar
**e-Hemşireler arasında yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları önler, varsa çözer.

2-HANGİSİ YÖNETİM SÜRECİ AŞAMALARINDANDIR
a-planlama
b-örgütleme
c-koordinasyon
d-denetim
**e- hepsi

3-AMAÇLARIN VE BU AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ YANİ NEYİN, NE ZAMAN, NEREDE, KİM TARAFINDAN, NASIL, HANGİ MALİYETLE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAĞINA KARAR VERİLMESİ YÖNETİM SÜRECİNİN HANGİ AŞAMASINDA GERÇEKLEŞİR
**a-planlama
b-yürütme
c-koordinasyon
d-örgütleme
e-kontrol

4- HANGİSİ PLANLAMA YAPMANIN YARARLARINDANDIR
a-Bizi amacımıza ulaştıracak en iyi seçeneklerin ortaya çıkmasını sağlar.
b- Kaynakların etkin kullanılmasını sağlar.
c-Yöneticinin ve çalışanların dikkatlerini amaçlara yöneltir ve onlara yol gösterir
d-Yöneticinin işlerini kolaylaştırır
**e-hepsi

5-ETKİLİ BİR PLANLAMA NASIL OLMALIDIR
a-Yapılan plan kurumun amaçlarına uygun olmalı
b-Yapılan planlar açık ve net olmalıdır
c-Yapılan planlar ne çok uzun ne de çok kısa süreli olmalıdır
d-En az masrafla karşılanabilir olmalıdır
**e-hepsi

6-EMİR VERİRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALARDAN DEĞİLDİR
a-Astlar tarafından tam olarak anlaşılması için açıkça ifade edilmeli
**b-Uzun, hatırlanması zor emirler sözlü olarak verilmelidir
c-Emrin yerine getirilip getirilmediği denetlenmelidir
d-Astın yetenek, becerilerine uygun olmalıdır
e-kullanılan kelimeler yanlış anlaşılmaya yol açmamalıdır

7-HANGİSİ KURUMLARDA ETKİN BİR KOORDİNASYONU SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERDENDİR
a-karmaşık bir organizasyon yapısı kurulmalıdır
b-Yetki devri yaygınlaştırılmamalıdır.
c-Sorumlu kişiler arasında dolaylı görüşmelerle koordinasyon sağlanmalıdır
**d-etkili bir ödül sistemi oluşturulmalıdır
e-Koordinasyon kısa süreli olmalıdır

8)İLK YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI KİM TARAFINDAN YAPILMIŞTIR?
a)henderson
b)faber
c)hamurabi
d)descartes
e)h.fayol***

9)planlama yönetim sürecinin hangi aşamasında gerçekleşir?
a)uygulama
b)denetim
c)hazırlık***
d)koordinasyon
e)örgütleme

10)yürütme yönetim sürecinin hangi aşamasında gerçekleşir?
a)uygulama ***
b)denetim
c)hazırlık
d)koordinasyon
e)örgütleme

1. aşağıdakilerden hangisi planlamanın aşamalarındandır?
a)sorun ve fırsatların belirlenmesi
b)ana ve alt amaçların belirlenmesi
c)amaçlara ulaştıracak yolların belirlenmesi
d)seçeneklerin değerlenmesi
e)uygun alternatiflerin seçilmesi
f)hepsi***

2. hagisi örgütlenme tanımında yer alır?
a)belli bir amacı gerçekleştirmek ve saptanan hedefe ulaşmak
b)hedeflere ulaşmak için hazırlanmış olan programın uygulanabilmesi için gereken yapıyı ouşturma
c)yapıyı oluşturan personel,iş ve iş yeri ilişkilerini kurma
d)yapılacak işlerin daha ayrıntılı biçimde belirlenmesidir
e)hepsi***

3. aşağıdakilerden hangisi örgütleme aşamasında yapılanlardandır
a)yapılacak işler faliyetler belirlenir
b)belirlenen işleri yerine getirecek kişiler ve bu kişilerin görev ve wsorumlulukları belirlenir
c)fiziksel ortam araç gereç ve ortam belirlenir
d)çalışma yöntemleri ortaya konur
e)hepsi**

4. kurumun istenilen biçimde faaliyet gösterebilmesi için yöneticilerin yapması gerekenler nelerdir?
a)emir verme biçimi
b)emirlerin uygulanmasında yöneticinin sergilediği liderlik özellikleri
c)astlarını motive etmesi
d)astlarla iyi iletişim sağlaması
e)hepsi**

5. kurumun düzenli ve sürekli çalışabilmesi için amaçlar faaliyetler,organlar ve bireyler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmasına ne denir
a)organizasyon
b)örgütleme
c)planlama
d)koordinasyon**
e)yürütme

6. gerçekleştirmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek ve planlanan ile gerçekleşen durum arasında fark varsa nedenlerini öğrenerek iyileştirici faaliyetlerde bulunma sürecine ne denir?
a)planlama
b)ögütleme
c)kontrol***
d)yürütme

7. hangisi yönetici hemşirenin planlama aşamasında yaptıkları faliyetlerdendir?
a)Kurumda verilecek hemşirelik hizmetlerinin misyonunu ve vizyonunu belirler.
b)Hemşirelik hizmetlerinin verilmesinde yol gösterici olan politikaları belirler.
c)Hemşirelik felsefesi doğrultusunda kurumun genel amacını da dikkate alarak verilecek olan hemşirelik hizmetlerinin amaçlarını ortaya koyar.
d)Belirlenen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilecek hedefleri belirler.
e)hepsi**

8. hangisi yönetici hemşirenin planlama aşamasında yaptıkları faliyetlerden değildir?
a)Hemşirelik hizmetlerini hem mesleki hem de bilimsel gelişmeleri dikkate alarak planlar.
b)Hemşirelik hizmetlerinin hangi nitelikte verileceği ( bakımın hangi standartlarda verileceği) konusunda kararlar alır.
c)Hemşirelikle ilgili faaliyetlerin, ne zaman, nasıl, kimler tarafından yerine getirileceğine yönelik çalışma programları hazırlar.
d)Faaliyetlerin yerine getirilmesinde kullanılacak yöntemleri ( prosedürleri) belirler ve kurum için standart bir hale getirir.
e)Kurumda hemşirelik hizmetlerinin organizasyon yapısını ( hemşirelik personeli arasındaki hiyerarşik ilişkileri ) oluşturur.***(örgütleme aşamas

9. hangisi yönetici hemşirenin Örgütleme aşamasında yaptıkları faliyetlerdendir?
a)Kurumda hemşirelik hizmetlerinin organizasyon yapısını ( hemşirelik personeli arasındaki hiyerarşik ilişkileri ) oluşturur.
b)Kurumda verilecek hemşirelik hizmetlerini gruplandırarak bölümlere ayırır ( Örneğin; ameliyathane, yoğun bakım, çocuk vb. birimler)
c)Kaliteli bir bakım verilebilmesi için belirlediği birimlerde hangi sayıda ve hangi nitelikte hemşirenin çalışması gerektiğini belirler.
d)Kurumda işe alınacak hemşirelik personelini seçme yetkisi varsa kurumda çalışacak hemşirelerin seçimini yapar.İşe alınan hemşirelerin çalışacakları birimlere yerleştirir
e)hepsi***

10. hangisi yönetici hemşirenin Yürütme aşamasında; yaptıkları faliyetlerdendir?
a)Hemşirelik personelini planladığı hemşirelik hizmetleri amacı doğrultusunda belirlenen görevleri yerine getirmeleri için harekete geçirir.
b)Hemşirelik personeli için liderlik yapar, onların haklarını korur.
c)Hemşirelik personeli arasında etkin bir iletişim sağlar.Hemşirelerin motivasyonunu ve iş doyumunu artıracak faaliyetlerde bulunur.
d)Hemşirelerin hem kendi meslektaşları ile hem de diğer sağlık meslek üyeleri ile ekip halinde çalışmalarını teşvik eder.
e)hepsi***

11. hangisi yönetici hemşirenin Yürütme aşamasında; yaptıkları faliyetlerden değildir?
a)Hemşirelerin bakım verecekleri yöntemleri belirler***
Hemşireler arasında yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları önler, varsa çözer.
bHemşirelerin kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratır. ( Bilimsel toplantılara, eğitimlere katılma vb.)
cHemşireleri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak için gerekli önlemleri alır (sağlık taramaları yapma, bulaşıcı hastalıklardan korunmada aşılanma vb.)
d)Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliğini sağlayacak önlemler alır.
e)Hemşirelik personelini hem mesleki gelişmelerden hem de kurumda yapılan yeniliklerden, değişimlerden haberdar eder

12. hangisi yönetici hemşirenin kontrol aşamasında; yaptıkları faliyetlerden değildir
a)Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıt ve dokümantasyon sistemi geliştirir.
b)hemşirelik personelinin performansını değerlendirmede kullanılacak olan kriterleri belirler ve bu kriterlere göre performans değerlendirmesi yapar.
c)Hemşirelik personelini hem mesleki gelişmelerden hem de kurumda yapılan yeniliklerden, değişimlerden haberdar eder***
d)Hemşirelik hizmetlerinin kalitesini değerlendirmede kullanılacak kriterleri belirler.
e)Kurumun hemşirelik hizmetleri ile ilgili sonuçlarını değerlendirerek belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirler.

8.HAFTA
1. HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
A. Planlama yapılmadan önce hastaların bakım gereksinimleri belirlenmelidir.
B. Hemşirelik hizmetlerinde sadece üst yönetim düzeyinde planlama yapılır.
C. Hemşirelik hizmetlerinde amaçlar belirlenmeden önce planlama yapılmalıdır.
D. Hemşirelik hizmetlerinde sadece klinik düzeyinde planlama yapılır.
E. Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasında kurum olanaklarının dikkate alınması gerekmez.
CVP:A

2. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ HEDEFLERİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
A. Planlama aşamasında hedefler belirlenir
B. Yürütme aşamasında hedefleri gerçekleştirecek olan kişiler belirlenir.
C. Kontrol aşamasında hedeflere ulaşma derecesi belirlenir.
D. Örgütleme aşamasında gerçekleştirilecek hedeflere göre üst ast ilişkileri belirlenir.
E. Yöneltme aşamasında, çalışanlar hedeflere doğru harekete geçirilir.
CVP:B

3. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YARARLANILAN SÜREÇ KRİTERLERİ ARASINDA YER ALIR?
A. Hasta davranışları
B. Hasta eğitimi
C. Hasta memnuniyeti
D. İletişim sistemleri
E. Hasta bakım araçları
CVP:B

4. HERHANGİ BİR İŞİN VEYA BİRBİRİNİ İZLEYEN İŞLERİN NASIL YAPILACAĞINI TANIMLAYARAK BELLİ BİR AKIŞLA ANLATAN İŞLEMLER DİZİSİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
A. Prosedür
B. Politika
C. Vizyon
D. Misyon
E. Felsefe
CVP:A

5. MİSYON İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
A. Uzun bir gelecekte ulaşmak isteğimiz durumdur.
B. Kurum ile ilgili hayal edilen gelecektir.
C. Kurumun yapması gereken asıl görevidir.
D. Üst kademe yöneticiler tarafından bilinmesi yeterlidir.
E. Kurumda misyonun belirlenmesi yeterlidir.
CVP:C

1-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE STANDART BELİRLEMENİN YARARLARINDAN DEĞİLDİR?
A-)Beceri, bilgi ve hemşirelik uygulamalarının kapsamını belirler
B-)Hemşirelik bakım kalitesini yükseltir.
C-)Bakımın bütünlüğünü ve devamlılığını sağlar.
D-)Hizmeti verenleri farklı hedefe yöneltir.
E-) Profesyonel hemşireliğe açıklık getirir, mesleğin prestij ve statüsünü artırır.
CVP:C

2-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE STANDART BELİRLEMENİN HİZMETİ ALAN BİREY AÇISINDAN YARARLARINDAN DEĞİLDİR?
A-)Birey aldığı hizmetin kalitesinden endişe duymaz.
B-)Hizmet alan bireylere eşit hizmet sunulur.
C-)Birey, aldığı hizmeti diğer hizmetlerle karşılaştırma olanağı bulur ve thizmet alacağı kurumu tercih etmede kolaylık sağlar.
D-)Zaman, para, insan gücü vb. yönlerden kayıpları önlediği için hizmetin maliyeti azalır
E-)Bakımın bütünlüğünü ve devamlılığını sağlar
cvp:E

3-HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN BİRİNCİ BASAMAĞI OLAN PLANLAMANIN BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
a- Öncelikle hemşirelik bakımına duyulan gereksinimin saptanması,
b- İçinde bulunan koşulların değerlendirilmesi,
c- Eldeki olanakların belirlenmesi ve bunların tüm yönetim etkinliklerinde göz önünde tutulması büyük önem taşır.
d- HEPSİ ***

4-HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE AMAÇ VE HEDEFLER NASIL OLMALIDIR?
a- Hedefler amaca uygun olmalıdır.Kabul edilebilir, gerçekçi olmalıdır.
b- Belirlenen zamanda gerçekleştirilebilir olmalıdır.
c- Motive edici olmalıdır.Basit olmalıdır.Tüm çalışanlara duyurulmalıdır.
d- Kurumun genel hedefleri ile tutarlı olmalıdır.
e- Hedefler açık seçik ve ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
f- Amaçlar gerçekçi ve değişen yeni koşullara uyum sağlayacak şekilde olmalıdır.
g- HEPSİ**

5-Hemşireden beklenen performansın değerlendirilmesinde kullanılır. Bakıma yöneliktir ve hemşirenin yeterlilik düzeyini tanımak ve değerlendirmek için kullanılır.
YUKARIDAKİ İFADE HANGİSİNİ TANIMLAMAKTADIR ?
a- Yapı kriterleri
b- Süreç kriterleri ***
c- Sonuç kriterleri
d- Başlangıç kriterleri
e- Hedef kriterleri

6-HANGİSİ KRİTERLERİN ÖZELLİKLERİNDENDİR ?
a- Ulaşılabilir, anlaşılabilir olmalıdır
b- Gözlenebilirolmalıdır
c- Kısa, geçerli olmalıdır
d- Güvenilir olmalıdır
e- HEPSİ***

7-HANGİSİ SONUÇ KRİTERLERİ ARASINDA YER ALMAZ ?
a- Hasta davranışları
b- Hasta doyumu
c- Beklenen,istendik sonuçlar
d- Kaynakların kullanımı ***

8-Kurumun var oluş nedenini ve kurumun yapması gereken asıl görevini ifade eder.
YUKARIDA ANLATILMAK İSTENEN İFADE HANGİSİDİR?
a- Politika
b- Prosedür
c- Misyon ***
d- Vizyon
e- İmaj

9-Kurum ile ilgili hayal edilen gelecek ya da uzun bir gelecekte ulaşmak isteğimiz durumdur.
ANLATILMAK İSTENEN İFADE HANGİSİDİR ?
a- Prosedür
b- Misyon
c- Politika
d- Vizyon ***
e- Güç

9.HAFTA yönetim BÜTÇELEME
1. BÜTÇE TANIMI İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ UYGUN DEĞİLDİR?
a) Bütçe bir yönetim aracıdır.
b) Bütçe gelir ve gider takibinin yapıldığı bir belgedir.
c) Bütçe geçmiş dönemler için tahminde bulunmaktır.***
d) Bütçe paranın nasıl kullanılacağının belirlenmesidir.
e) Bütçe mali işlerin en rasyonel biçimde yönetilmesidir.

2. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BÜTÇENİN YARARLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?
a) Hastanenin periyodik olarak kendini değerlendirmesini sağlar
b) Etkililiğin saptanmasına yardımcı olur.
c) Faaliyet giderlerinin incelenmesini ve kıyaslanmasını sağlar.
d) Etkili ve ekonomik çalışmayı sağlar
e) Araç-gereç ve malzeme israfını sağlar.***

3-Bütçe terimi ilk defa nerede ve kaç tarihinde kullanılmıştır?
a) Türkiye’de 1864 te
b) Fransa’da 1800 –de
c) ingiltere’de -1760 da***
d)Hiçbiri

4-Bütçe bir yönetim aracıdır, planlama ve kontrol etme faaliyetlerinde önemli bir yeri vardır.
Hangisi bütçenin temel amaçlarıdır?
a)Kalkınma amacı
b) Ekonomik amaç
c) Konjoktürel amaç
d)hepsi***

5-konjoktürel amaçta hangi kararlar verilir?
a)Personelin maliyeti hakkında bilgi sağlar
b) Kurumu geliştirmek amaçlanır. Bütçenin kalkınma amacı ,ilerlemenın denetlenmesidir.
c)Mali işlerin en rasyonel biçimde yönetilmesidir.
d)Uzak gelecek için tahminler yapıp mali kararların verilmesidir.***

6-Bütçenin kalkınma amacı ilerlemenin denetlenmesidir.İlerme yapılması için gerekenler nelerdir?
a)ilerleme varsa, daha fazla ilerlemenin yolları aranarak hastanenin kalkınması sağlanmalı
b)İyi düzenlenmiş bir bütçe ile hareket eden bir hastanede yönetici, hastanenin
kalkınması için yatırımlarda bulunabilir.
c) Örneğin, bölümlerdeki yatak sayısı artırılır ya da gerekli araç ve gereç alınır.
d)Hepsi***

7- Aşağıdakilerden hangisi bütçe çeşitleridir?
a)Kasa bütçesi, nakit bütçe
b) Sermaye yatırım bütçesi, kapital bütçe
c) Faaliyet bütçesi
d) Temel bütçe, ana bütçe
e) Personel bütçesi
f)Hepsi***

8- Genellikle uzun vadeli bir işlem olup yöneticinin alacağı en güç kararlar hangi bütçede alınır?
a)Kasa bütçesi, nakit bütçe
b) Sermaye yatırım bütçesi, kapital bütçe***
c) Faaliyet bütçesi
d) Temel bütçe, ana bütçe
e) Personel bütçesi

9- Sermaye ve yatırım bütçesi üç grupta toplanmaktadır.Hangi yatırımlardır?
a)Gelişim yolunda yapılan yatırımlar
b)Eldeki gerecin yenilenmesi için yapılan yatırımlar,
c)Hastanede yapılacak inşaat ve onarımlar
d)a,b,c şıkları***

10- Sermaye bütçesinin kısa dönemli planlaması, yıllık bütçe döngüsü içinde hangi şık örnek
verilebilir?
a)çağrı sistemi
b)ilaç arabası
c)hastanenin bir bölümünün yenilenmesi
d)a,b şıkkı***

11-//Hangisi bütçenin temel özellikleridir?
a) kısıtlama
b) tahmin
c) denge
d) onaylama
e)Hepsi***

12-Hangisi bütçenin tahmini özellikleridir?
a)Bütçe zaman bakımından kısıtlanmıştır bir yıllık dönemi kapsar
b)Gelecekteki gelir ve giderleri etkileyebilecek öğelerin önceden hesaplanmasıdır.Statik –
fleksıbıl 2 türlü bütçe tahmini vardır.***
c) Bütçe, gelir ve giderleri, dengelenmiş bir cetveldir.
d) bütçenin gelir ve gider bölümlerinin uygulanmasından önce sorumlu kişiler
tarafından onaylanması gerekir.

13-Hastane yöneticisi ve bütçe komisyonunda;Hangisi Başhekiminin sorumlulukları arasındadır?
a) Bakanlıkça ayrılan bütçelerin uygulanmasından sorumludur
b) Planlanması, uygulanması ve denetlenmesi için yardımcı olacak bir bütçe komisyonu
kurma hakkı verilmiştir
c) Bütçe komisyonunun başkanıdır.
d) Komisyonun düzenli çalışabilmesi için, başhemşire dâhil tüm bölüm şefleri kararlar
alınırken hazır bulunmalıdır.
e)Hepsi***

14-Hastane bütçesinin hazırlanması için gereken özellikleri nelerdir?
a)Hastanenin gelirini etkileyen faktörler hesaplanmalı
b) Bütçeyi hazırlayanlara kolaylıklar sağlanmalı
c) iyi bir hesap işleri servisi sağlanmalı
d) iyi bir hasta kabul talimatı hazırlanmalı ve düzenli kayıtlar tutulmalı
e)Hepsi***

15-Hangisi hemşirelik hizmetleri bölümünün bütçe planlaması ihtiyaçlarını belirleyen çeşitli özelliklerden değildir?
a)Hastanenin büyüklüğü ve yatak durumu
b) Hastalıkların çeşidi, hastanede kalma süreleri ve hastalıkların önem derecesi
c) Bakımın çeşidi ve kaydetmeme yöntemleri***
d) Tedavilerin çeşitleri
e) Hastanenin bir tıp okuluyla işbirliği yapıp yapmadığı

16-Hemşirelik bütçe komisyonu temsilcileri kimlerden oluşur?
a)Başhemşire
b) servisin başhemşireleri
c) personelden temsilciler
d)Hepsi***

17-Hemşirelik bütçesi komisyonunun sorumlulukları değildir?
a)Hemşirelik bölümü personeli için bir maaş cetveli önermek
b) iyi bir hemşirelik bakımı için gereken personel sayısını, kadroyu saptamak
c) Gerekli malzeme hakkında bir liste hazırlamak.
d) Bütçe komisyonunun başkanıdır.***

18-Bütçe hazırlanırken hemşireye gerekli bilgiler nelerdir?
a)Geçmiş deneyimler, raporlar, kayıtlar
b) Planlanan gelişme ve değişiklikler
c) Kurumdan hizmet alan bireylerle ilgili değişiklikler
d) Yasalarla gelen yaptırımlar
e) Eğitimle ilgili değişiklikler
f)Hepsi***

19-Hangisi bütçe hazırlamada izlenecek adımlardır?
a)Gereksinimleri belirleme
b)Plan yapma
c) planın analizi ve kontrolü
d) Planın uygunluğunun saptanmasıdır.
e)Hepsi***

10.HAFTA
1. İŞ ANALİZİNDE İŞLE İLGİLİ BİLGİ TOPLARKEN AŞAĞIDAKİ SORULARDAN HANGİSİNE YANIT ARANMAZ?
**A) İşi kim yapıyor?
B) İş nasıl yapılıyor?
C) İş için hangi yardımcı araçlar gerekiyor?
D) İş için hangi bilgi, beceri ve deneyim gerekiyor?
E) İş hangi koşullarda yapılıyor?

2. HER BİR İŞLE İLGİLİ FAALİYETLERİN, İŞLEMLERİN, SORUMLULUKLARIN VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ YAZILI OLARAK AÇIKLANMASINA NE DENİR?
A)Performans değerlendirme
**B)İş tanımı
C)İş analizi
D)İşin kendisi
E)İşe alma

3. BİR İŞ TANIMINDA AŞAĞIDAKİ BİLGİLERDEN HANGİSİ YER ALMAZ?
**A) İşi yapacak olan kişinin adı
B) İşin adı
C) Ünvanı
D) Öğrenim düzeyi
E) İş için gerekli araç, gereç ve malzeme

4. Aşağıdakilerden hangisi işe eleman alırken dış kaynak kullanımının dezavantajlarından biridir?
**A) İşe uyum sorunlarının yaşanması
B) Kuruma yeni fikirlerin gelmesi
C) Eğitim maliyetlerini azaltması
D) Kuruma yeni fikirlerin gelmesinin engellenmesi
E) Personel kayıtlarının düzenli tutulmasını gerektirmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi kurumda çalıştırılacak insan kaynağını seçerken dikkat edilmesi gereken durumlardan değildir?
a) İşe alma görüşmeleri en iki kişi tarafından yapılmalıdır.
b) Adayın gösterdiği referanslar kontrol edilmelidir.
c) İşi yapmasını engelleyecek sağlık sorunu olup olmadığı belirlenmelidir.
**d) İşe alma kararı adaya söylenmemelidir.
e) İş tanımlarında belirlenen niteliklere göre işe eleman alınmalıdır.

1-iş analizinde incelen işle ilgili hangi sorulara cevap aranır?
a-iş nasıl yapılmaktadır
b-iş nerde yapılmaktadır
c-iş ne zaman yapılmaktadır
d-iş neden yapılmaktadır
e-hepsi**

2-iş ile ilgili bilgi toplarken kullanılan yöntemlerden değildir?
a-anket
b-görüşme
c-gözlem
d-dinleme**
e-hepsi

3-iş tanımında bulunması gereken bilgiler nelerdir?
a-tarih
b-ünvan
c-görevler
d-işin özeti
e-hepsi**

4-kurum iç kaynakları kullanmanın yararları nelerdir?
a-persoelin tanınmasını sağlat
b-az zaman alır ekonomiktir
c-moral ve motivasyonu yükseltir
d-yöneticiler ile personelin işbirliğini sağlar
e-hepsi**

5-insan kayna ğını seçmek için nelerden yararlanılır?
a-başvuru formu
b-referans kontrolü
c-sınav
d-mülakat
e-hepsi**

6-İŞ ANALİZİNE BAŞLAMADAN ÖNCE HANGİ HUSUSLARDA ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR?
a- Kurumun yönetim anlayışı ve felsefesi
b- Çalışanların eğitim düzeyi
c- Kurumun faaliyet gösterdiği iş kolu
d- Kurumu etkileyen iç ve dış çevre Koşulları
e- HEPSİ ***

7-İŞİN KİMLİĞİ BÖLÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR ?
a- İşin adı
b- İşin kodu
c- Bağlı bulunduğu bölüm
d- İş tanımının hazırlandığı tarih
e- HEPSİ ***

8-İŞİN ÖZETİ BÖLÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR ?
a- İşin amacı
b- İşin kapsamı
c- İşe bağlı görevleri gösteren bölüm
d- HEPSİ ***

9-TANIMININ ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE HANGİ KONULAR YER ALMAKTADIR ?
a- İş yapılırken kullanılan makine ve malzemeler araç -gereç donanım
b- İşin kim tarafından denetlendiği
c- İşe ilişkin mali sorumluluk
d- Çalışma koşulları, iş riski ve kişisel nitelikler
e- HEPSİ ***

10-İŞ TANIMLARI HANGİ ALANLARDA KULLANILMAKTADIR?
a-Personel seçiminde
b-Personelin yönlendirilmesinde
c-Personelin eğitilmesinde
d-Performans değerlendirmede
e-HEPSİ ***

11-HANGİSİ İŞE ALINACAK ADAYLARA UYGULANAN TESTLERDENDİR ?
a- Yetenek testleri
b- Zeka testleri
c- Motor hareket testleri -fiziksel testler
d- Kişilik testleri
e- HEPSİ ***

11. HAFTA
1. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÖRGÜTLEMENİN YARARLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?
a) Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile işlerde tekrarları engeller.
*b) Astların kime karşı sorumlu oldukları bilinmediğinden ast-üst ilişkilerini engeller.
c) Emir-komuta zincirinin oluşturulması ile ilişkilerdeki belirsizlikleri önler.
d) Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasından kaynaklanacak çatışmaları önler.
e) Yöneticilerin yöneltme ve denetim işlerine ışık tutar.

2. ORGANİZASYON ŞEMALARI İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARDAN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a) Organizasyon şeması pozisyonları ve unvanlarını gösterir.
b) Organizasyon şeması pozisyonlar arasındaki ilişkileri ve kimin kime bağlı olduğunu gösterir
*c) Organizasyon şeması, kurumda ne tür bir yönetim tarzı uygulandığını gösterir.
d) Organizasyon şeması sayesinde çalışan herkes, örgüt içindeki yerini kolaylıkla bulabilir.
e) Organizasyon şeması kurumdaki formal (resmi) haberleşme yolunu gösterir.

3. BİÇİMSEL VE BİÇİMSEL OLMAYAN ORGANİZASYON YAPILARI İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARDAN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a) Bir kurum içinde, çalışanların birbirine çeşitli biçimde yakınlaşmalarından doğan biçimsel olmayan yapılar vardır.
b) Biçimsel yapı; insanlar, araçlar ve görevler arasındaki ilişkilerin yönetim tarafından belirlendiği yapıyı ifade eder.
c) İnformal yapı, herhangi bir ön planlama ve bilinçli bir düzenleme yapılmadan bireylerarası ilişkiler sonucu ortaya çıkan bir yapıdır.
d) Biçimsel olmayan örgüt yapısının oluşmasında, örgüt kültürü ve örgüt iklimi etkilidir.
*e) Bir yönetici formal yapının etkinliğini önemli ölçüde etkileyen informal yapıyı görmezlikten gelmelidir.

1. ORGANİZASYON ŞEMEASI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNİ GÖSTERİR ?
A) İşlerin ana gruplanma tarzının ne olduğunu,
B) Pozisyonlar arasındaki ilişkileri ve kimin kime bağlı olduğunu
C)Pozisyonları ve unvanlarını
D) Çeşitli pozisyonların organizasyon içindeki nisbi yeri
E)HEPSİ**
2. belirli amacı gerçekleştirmek üzere iki veya daha fazla kişinin çabalarını bilinçli olarak birleştirmeleri yolu ile ortaya çıkan işbirliği sistemidir.tanımı hangisine aittir?
a)planlama
b)araştırma
c)organizasyon***
d)hiçbiri

3. amaçlara ulaşmak üzere yapılması öngörülen işlerin, tanımlanmış görevler halinde düzenlenmesi ve bu görevlere uygun kişilerin getirilmesi yoluyla ortaya çıkan yapısal süreç…hangisinin tanımıdır
a)düzenleme
b)planlama
c)uygulama
d)organize etme***

4. hangisi örgütlenmenin evrelerindendir?
a)Amaçlara ulaşmak için yapılacak işler belirlenmeli,
b)İş analizleri yardımıyla, birbirlerine çeşitli bakımlardan benzer işleri bir araya getirerek gruplandırılmalı,
c)Her iş grubu için bu işleri görecek sayı ve nitelikte personel belirlenmeli (norm-kadro),
d)İşe alınacak personelin (yöneticiler ve işgörenlerin) yetenek, bilgi ve tecrübelerinin ne olması gerektiği belirlenmeli
e)hepsi***

5. hangisi örgütlenmenin evrelerindendir?
a)Amaçlara ulaşmak için yapılacak işler belirlenmeli,
b) İş analizleri yardımıyla, birbirlerine çeşitli bakımlardan benzer işleri bir araya getirerek gruplandırılmalı,
c)Her iş grubu için bu işleri görecek sayı ve nitelikte personel belirlenmeli (norm-kadro),
d) İşe alınacak personelin (yöneticiler ve işgörenlerin) yetenek, bilgi ve tecrübelerinin ne olması gerektiği belirlenmeli,
e)hepsi***

6. hangisi örgütlenmenin evrelerindendir?
a)İşe personel almadan önce bu personelin yapacağı görevlerin veya işlerin tanımı yapılmalı,
b) Yönetim görevini üstlenecek personelin üretim kaynaklarını ne oranda kullanabileceği, kuruluşu hangi konularda, nasıl ve ne ölçüde temsil edeceği,
c) hangi ölçüde kurum adına serbestçe anlaşmaya girebileceği konusundaki yetkileri ve bunun karşılığında sorumlulukları belirlenmeli,
d) Organizasyonda görev alan yöneticilerin hangi iş grupları (bölüm ve kısımların) yöneticileri ile ne konularda nasıl ilişki ve işbirliğine gidecekleri açıklanmalı,
e)hepsi***

7. hangisi örgütlenmenin evrelerindendir?
a)Yöneticilerin kuruluşun yakın çevresindeki kişi, grup ve kuruluşlarla ne zaman, nasıl, hangi konularda, hangi yetkiler ölçüsünde ilişki kuracakları belirlenmeli,
b) Üst yönetici ile hangi zamanlarda ne tür (yazılı veya sözlü veya her ikisi) bir raporlama ilişkisi kurulacağı belirlenmeli,
c) Her bölüm veya kısım yöneticisinin başka grup yöneticileri ile katılacakları komite toplantılarının neler olduğunu, bu komitedeki görevleri açıklanmalı,
d) Bütün bu özellikleri taşıyan pozisyonlar için işe uygun nitelik ve özellikleri taşıyan personel, bilimsel usullerle istihdam edilmelidir
e)hepsi***

8. örgütlenmenin yararları hangi şıkta yanlış verilmiştir?
a)Ekip çalışmasını ve işbirliğini sağlar.
b)Yöneticilerin yöneltme ve denetim işlerine ışık tutar,
c)Astların kime karşı sorumlu oldukları belirlendiğinden rehberlik etkinliklerini artırır, ast-üst ilişkilerini düzenler.
d) Grup motivasyonunu ve birlikte istekle çalışma ortamına zarar verir***
e)Birimler arası ilişkilerin kurulmasını ve bunlar arasındaki uyumu sağlar

9. aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin yararlarından değildir?
a)Birimler arası ilişkilerin kurulmasını ve bunlar arasındaki uyumu sağlar
b)Ekip çalışmasını ve işbirliğini sağlar.
c) Yöneticilerin yöneltme ve denetim işlerine ışık tutar,
d) Astların kime karşı sorumlu oldukları belirlendiğinden rehberlik etkinliklerini artırır, ast-üst ilişkilerini düzenler.
e)Grup motivasyonunu ve birlikte istekle çalışma ortamına zarar verir.***

10. Organizasyon şemaları, bir örgütsel yapı içinde yer alan bölümleri, organları ve bunlar arasındaki ilişkileri ve haberleşme kanallarını gösteren çizimlere ne denir?
a)kroki
b)amblem
c)plan
d)organizasyon şemaları***

11. organizasyon şemaları neleri göstermez?
a)Her pozisyonun sahip olduğu yetki düzeyini
b)Ne tür bir yönetim tarzı uygulandığını
c) İşLerin tanım ve genişliğini
d) Fiili haberleşme düzenini
e) İnformel ilişkiler
f)hepsi***

12. organizasyon şemaları ne işe yarar?
a)Organizasyonun analiz edilmesinde büyük kolaylık sağlar.
b) Personel yönetimine ve örgüt geliştirme programlarına yardımcı olur.
c) Eksik ve aşırı örgütlenme varsa açıklıkla görülebilir.
d) Bireylerin yeteneklerine göre nereye kadar yükselebilecekleri görülür.
e) Organizasyon şeması, yukarıdan aşağıya inen emirlerin ve aşağıdan yukarı gelen dilek ve isteklerin yerine getirilmesini çabuklaştırır ve her iki yönde olabilecek tıkanıklıkları önler.
f)hepsi***

13. bireylerarası ilişkiler sonucu ortaya çıkan bir yapı hangisidir?
a)düzeysel yapı
b)biçimsel (formal)yapı
c)biçimsel olmayan(informal) yapı***
d)hiçbiri

14. hangisi kontrol alanını belirleyen faktörlerdendir?
a)Denetlenen işin karmaşıklığı
b) Diğer işlerle olan benzerlik
c) Diğer işlerle olan karşılıklı bağlılık
d)Örgütün içinde bulunduğu ortam koşulları
e) İşlerin standartlaşma derecesi
f)hepsi***

15. hangisi kontrol alanını belirleyen faktörlerdendir?
a)Yönetici ve astların nitelikleri
b) Yöneticinin yönetim felsefesi
c) Uzmanlaşma derecesi
d) Çalışanların bilgi ihtiyacı
e) Kişilerin otonomi talepleri
f)hepsi***

16. aşağıdakilerden hangisi merkezleşmenin yararlarındandır?
a)Yetkinin tek elde toplanması sonucunda bütün işletme birimlerinde tek düze bir politika ve karar uygulaması sağlanır.
b)Yetkilerin tek elde toplanması neticesinde çeşitli bölümler tarafından yapılacak gereksiz tekrarlar ortadan kalkar.
c)Üst yönetimde işletmenin geleceği ile ilgili planlara daha geniş ve daha bütüncül olarak bakıldığından, bunların isabet derecesi yükselir.
d)Yöneticiler astları üzerinde kontrol, denetim ve koordinasyonu kolay sağlar
e)hepsi***

17. hangisi merkezleşmenin sakıncalarından biridir?
a)Karaların merkezden verilmesi, uzak bölgelerdeki şubelerde işerin aksamasına neden olur.
b)Yetki devrine girilmediği için, orta ve alt kademe yöneticileri sadece verilen emirleri yapacaklarından, insiyatif kullanma alışkanlıkları gelişmez.
c) Emir kumanda zinciri uzadığı için haberleşme güçleşir.
d)Kontrol alanı dar olduğu için çalışanların üzerinde sıkı denetim vardır
e)hepsi***

18. Merkezkaç yapının yararları nelerdir
a)Üst kademe yöneticilerini önemsiz ayrıntılardan kurtarır. Astların yetişmesini ve gelişmesini sağlar.
b) Üst yönetimi faaliyet sorumluluklarından kurtarır, yönetimin yükünü hafifletir.
c)Yenilikler desteklenir.Yöneticilerin gelişimini sağlar.
d)Karar vermede çabukluk ve doğruluk sağlar. Emir komuta zinciri kısaldığı için iletişim kolaylaşır, yanlış anlaşılmalar azalır.
e)hepsi***

19. stratejik kararları hangi yönetim alır?
a)alt düzey yöneticiler
b)orta düzey yöneticiler
c)tepe yönetim***
d)hepsi

20. teknik kararları hangi yönetim alır?
a)alt düzey yöneticiler***
b)orta düzey yöneticiler
c)üst düzey yöneticiler
d)hepsi

21. yönetim kararlarınını kim alır?
a)alt düzey yöneticiler
b)orta düzey yöneticiler***
c)üst düzey yöneticiler
d)hepsi

12.HAFTA
1. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemede bölümlere ayırmada kullanılan sınıflamalardan biri değildir?
a) Ürün temeline göre ayırma
b) Fonksiyon temeline göre ayırma
c) Müşteri temeline göre ayırma
d) Taylor temeline göre ayırma
e) Coğrafi temele göre ayırma

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetici hemşirenin örgütlemede yerine getreceği faaliyetlerden biri değildir?
a) Nasıl bir hemşirelik hizmeti sunulacağını belirlemek üzere amaçlar yazılmalı
b) Kimin kime bağlı olduğunu gösteren hemşirelik organizasyon şeması çizilmeli
c) İş bölümü ve uzmanlaşmaya olanak sağlayacak yapısı oluşturulmalı
d) Görevlere uygun yetki ve sorumluluklar dağıtılmalı
e) Yapılacak olan işlere özgü iş tanımları yapılmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi organizasyon açısından hastanelerin özelliklerinden biridir?
a) Hastaneler birer üretim organizasyonlarıdır.
b) Hastaneler günde 8 saat bakım veren organizasyonlardır.
c) Hastaneler personelinin çoğu baylardan oluşan organizasyonlardır.
d) Hastaneler kapalı sistemde faaliyet gösteren organizasyonlardır.
e) Hastaneler matriks yapıda faaliyet gösteren organizasyonlardır.

CEVAP ANAHTARI 1. D 2. A 3. E
4.Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre hastane yapısında yer almaz?
a-TIBBİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
b-HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
c-DESTEK HİZMETLER MÜDÜRÜ
d-GENEL MÜDÜR
e-MARMARA BÖLGE BAŞKANI***
5.Aşağıdakilerden hangisi müşteri temeline göre bölümlere ayırmada yer almaz?
a-çocuk cerrahisi hastanesi
b-tarım kredisi
c-jinekoloji hastanesi
d-özel sağlık göz hastanesi***
e-onkoloji hastanesi
6.Aşağıdakilerden hangisi ürün temeline göre bölümlere ayırmada yer alır?
a-özel sağlık doğum hastanesi
b-plastik mamulleri
c-özel sağlık diyaliz hastanesi
d-kumaş mamulleri
e-hepsi***
7.Aşağıdakilerden hangisi organizasyon türlerindendir?
a-kumanda organizasyon
b-kumanda ve kurmay organizasyon
c-fonksiyonel organizasyon
d-komite tipi organizasyon
e-hepsi***
8.Aşağıdakilerden hangisi dikey organizasyonun yararlarından değildir?
a-dolaysız olarak uygulama yapma
b-çabuk karar alma
c-organizasyonda otoriter bir tutumun egemen olması***
d-kesin sorumlulukları saptama
e-disiplini sağlama
.9.Aşağıdakilerden hangisi kurmay birimlerinde çalışanların görevlerinden değildir?
a-yöneticilere plan hazırlamada yardım etme
b-yürütme yetkisi***
c-düşünce ,görüş ve öneri bildirme
d-danışmanlık yapma
e-araştırma yapma
10.Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel organizasyonun yararlarından değildir?
a-ekip halinde çalışma
b-esneklik
c-yetki ve sorumluluğun paylaşılması
d-açık bir iş bölümü
e-disiplin sağlanmasında güçlük***
11.Aşağıdakilerden hangisi komite tipi örgütlenmenin yararlarından değildir?
a-uzmanlaşmaya yer vermek
b-öğretici bir rol oynamak
c-koordinasyonu basitleştirmek
d-genel önerilere önem vermek
e-uygulama ve pratiğe elverişli değildir***

Matris tipi örgüt yapısı adı verilen yapının en belirgin özelliği, örgüt mensuplarının iki ayrı üste karşı sorumlu olmalarıdır. Örneğin, matris bir yapıda birisi fonksiyonel hizmetlerle ilgili, diğeri de ürün ve hizmetlerle ilgili iki ayrı yapı bulunur. Temelde matris yapı fonksiyonel ve ürün tipi örgütlenme biçimlerinin olumlu yanlarını tek bir yapıda toplama gereksiniminden kaynaklanmıştır.
12.Aşağıdakilerden hangisi organizasyon açısından hastanelerin özelliklerindendir?
a-hastaneler birer hizmet organizasyonlarıdır.
b-hastaneler karmaşık yapıda,açık-dinamik sistemlerdir.
c-hastaneler matriks yapıda faaliyet gösteren organizasyonlardır.
d-hastaneler günde 24 saat hizmet veren organizasyonlardır.
e-hepsi***
13.Aşağıdakilerden hangisi yönetici hemşirelerin organizasyon/örgütleme işlevine ilişkin başlıca etkinliklerindendir?
a-bakımın nitelik ve niceliğine karar verme
b-işi çekici duruma getirecek önlemleri alma
c-etkili çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme
d-görevlere uygun yetki ve sorumlulukları dağıtma
e-hepsi***
14.Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinin organizasyonlara sağladığı yararlardan değildir?
a-etkin geri besleme sağlar
b-sağlam bir örgüt kültürü yaratır.
c-motivasyonu azaltır.***
d-personel arası ilişkiler netleşir.
e-yetki devri eğitim aracı olarak kullanılabilir.
15.Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinin yararlarındandır?
a-yetki devreden kişiye yararları
b-yetki devredilen kişiye yararları
c-organizasyona yararları
d-hastaya yararları
e-hepsi***
16.Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin yeterli yetki devretmemesinin nedenlerindendir?
a-yöneticinin faaliyetler hakkındaki duyguları
b-yöneticinin kendisi hakkındaki duyguları
c-yöneticinin grup hakkındaki duyguları
d-hepsi***
17.Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin faaliyetler hakkındaki duygularından biri değildir?
a-devredilecek grup için oldukça zor bir görev olması
b-görev içinde yasal konuların yer alması
c-görevin yalnızca belli nitelikte bir kişi tarafından yapılabilecek olması
d-bu görevi gruba açıklamanın görevi yerine getirmekten daha fazla zaman alması
e-bu işi yapmayı sevmesi***
Yönetici hemĢireye yetki devrinde rehber olacak beĢ doğru:
1. Doğru Görev
2. Doğru Koşullar
3. Doğru Kişi
4. Doğru Talimat/İletişim
5. Doğru Denetim/Değerlendirme
Yönetici hemĢirelerin baĢarılı bir Ģekilde yetki devri yapabilmesini için izlenecek adımlar nelerdir?
1. Astlarınızı eğitin ve geliştirin.
2. Astlarınızın işlerini kontrol ve koordine edin.
4. Astlarınızı sık sık ziyaret ederek, kendilerini izleyin. Çalışanların işin iyileştirilmesi konusunda önerilerde bulunmasını sağlayın ve uygulanabilir olanları kullanın.
5. Hataların tekrarlanmasını önlemek üzere koordinasyonu sağlayın.
6. Sorunları çözün ve yeni fikirler üzerinde düşünün. Çalışanların, sorunları çözmeleri yönünde cesaretlendirin.
7. Yetkilendirmeyi benimseyin.
8. Hedefler ve amaçlar belirleyin.
9. Astlarınızın becerileri hakkında bilgi sahibi olun ve görev ya da sorumlulukları çalışanlarla eşleştirin.
10. Performans standartlarını belirleyin.
11. İlgilenin.
12. Yetki devredin ancak görevleri başkalarının üzerine atmayın.
13. Uygun yetkilendirme seviyesini belirleyin.
14. Kontrol ve sorumluluğu elinizde bulundurun.
15. Sonuçları değerlendirin..
16. Uygun ödüller verin.
17. Uygun şekilde olumlu geri bildirim verin.

13.HAFTA
1. Asağıdakilerden hangisi çevreyle ilgili destek hizmetler kapsamındadır?
a) Radyoloji hizmetleri
b) Personel isleri
c) Çamasırhane hizmetleri
d) Ayniyat
e) Bilgi islem

2. Asağıdakilerden hangisi Yataklı Tedavi Kurumları isletme Yönetmeliği’ne göre hemsireden yapması beklenen görevler arasında değildir?
a) Kanser kayıt elemanı olarak çalısmak
b) Eczacının olmadığı kurumlarda eczacılık hizmetlerini yürütmek
c) Servis istatistiklerini bildirmek
d) Ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görevini yapmak
e) Hasta yatıs ve çıkıs islemlerini yapmak

3. Hemsirelerin görev, yetki ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak ele alan yasal düzenlemelerden hangisinde hemsirelere destek hizmetlerle ilgili roller verilmistir?
a) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik
b) Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
c) Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği
d) Yataklı Tedavi Kurumları isletme Yönetmeliği
e) Hemsirelik Yönetmeliği

CEVAP ANAHTARI 1. C 2. A 3. D

Reklamlar

yönetim ve organizasyon” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s